logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Artikler

Ny dom fra Høyesterett gir viktige avklaringer om nedbemanning

Av Ole André Oftebro
Av Marthe Lindberg
Arbeidsmiljøloven oppstiller både materielle og formelle vilkår for oppsigelse ved nedbemanning. Den 15. mars 2017 avsa Høyesterett en ny dom (HR-2017-651-A, «Posten-dommen»), som gir viktige avkla...

Aksjesparekonto

Av Hans Olav Hemnes
Finansdepartementet sendte den 23. mars et forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring. Siv Jensen sier at det skal bli enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksje...

Klage på eiendomsskattetakst for næringseiendom i Oslo

Av Anne Gro Enger
Innføring av eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo fra 2017 medførte at nærmere 10 000 næringseiendommer måtte takseres før fristen for utskriving av eiendomsskatt utløp den 1. mars i år.  &n...

Lån eller egenkapital?

Av Hans Olav Hemnes
Egenkapitaltransaksjoner (dvs. penger inn eller penger ut av selskaper) er alltid et spennende tema som vi stadig kommer tilbake til i skatteretten. Dette er også stridstema i en relativt fersk dom...

De vanligste styretabbene

Stadig flere får erfare at det å si ja til å påta seg et styreverv kan koste dyrt, dersom noe ikke går som det skal. 

Limitation of interest ductility

Av Hans Olav Hemnes
Whether Norwegian rules on interested ductility are discriminatory. The EFTA Surveillance Authority (ESA) concluded late October 2016 that the Norwegian rules on limitation of interest ductility we...

Rentefradrags-

Av Hans Olav Hemnes
Om reglene som begrenser rentefradrag for selskaper er diskriminerende etter EØS-rettenEFTA overvåkningsorgan (ESA) konkluderte sent i oktober 2016 med at den norske rentefradragsbegrensningsregele...

Fritaksmetoden

Av Hans Olav Hemnes
Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som har selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

Manglende aksjonæroppgave gir store bøter fra i år

Av Hans Olav Hemnes
Selskaper skal levere aksjonæroppgaver til skattemyndighetene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett selvangivelse. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktig...

Ny skatteforvaltningslov

Av Hans Olav Hemnes
Fra og med 1. januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Med skatteforvaltningsloven blir forvaltningsreglene for skatt og avgift samlet i én uttømmende lov. Skatteforvaltningslove...

Kjøpte tjenester fra utlandet - får avgiftsregning på 100 millioner

Av Erik Lundmoen
Overskriften er hentet fra en artikkel i e-24.no onsdag 4. januar. Saken gjaldt banker, meglerhus og finansselskapers kjøp av tjenester fra utlandet uten å betale moms, hvoretter staten etterberegn...

Thomas Smedal ny partner i Ræder

Thomas Smedal er tatt opp som partner i Advokatfirma Ræder. Smedal har arbeidet i selskapet siden 2009. Han vil blir en av fem partnere i selskapets eiendomsteam.

Nils Kristian Lie blir partner i Ræder

Nils Kristian Lie trer inn som partner i Advokatfirma Ræder. Han kommer fra advokatfirmaet Arntzen de Besche. Nils Kristian er spesialist innen arbeidsrett og har blant annet arbeidet en årrek...

Vebjørn Søndersrød ny partner i Ræder

Vebjørn Søndersrød er tatt opp som partner i Advokatfirma Ræder. Han har arbeidet i selskapet siden 2009. Han vil lede selskapets IPR team.

Ræder bistod til full seier i søksmål om massedeponiet Aalerudmyra

Ræder-advokat Ole André Oftebro bistod Tosim AS og Tor Erling Simensen i søksmål fra Norsk Gjenvinning m3 AS vedrørende påstått kontraktsbrudd, illojal adferd mv. knyttet til massedeponiet Aalerudm...

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017

Av Catherine Sandvig
Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt ti...

Ulovlig markedsføring kan få mer alvorlige følger

Av Cathrine Grundtvig
Forbrukerombudet skal føre kontroll med og slå ned på ulovlig og villedende markedsføring overfor forbrukere. Men ved lovbrudd er veien nokså lang før en næringsdrivende som bryter loven får et ved...

Nye regler om konkurranseklausuler

Av Ole André Oftebro
Av Marthe Lindberg
Konkurranseklausuler har tidligere vært regulert samlet i avtaleloven § 38. Stortinget vedtok 18. desember 2015 lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i...

Stilkarakterer ved gjennomskjæring?

Av Hans Olav Hemnes
Av Bernhard Getz
I en sportsgren som hopp får utøverne karakterer både for lengde og stil. Ser man på rettspraksis som gjelder skatterettslig omgåelse, også kalt gjennomskjæring, kan man av og til få fornemmelsen a...

Fondskonto (Unit Link)

Av Bernhard Getz
I forbindelse med statsbudsjettet foreslo regjeringen at sparing i såkalte aksjesparekontoer skal kunne finne sted uten gevinstbeskatning ved realisering av børsnoterte aksjer og andeler i aksjefon...

Ny NOU om aksjelovene

Av Anne Gro Enger
Den 21. oktober 2016 avga aksjelovutvalget sin NOU 2016: 22 med tittelen «Aksjelovgivning for økt verdiskaping».  NOU’en inneholder en rekke forslag til forenklinger, og utvalget har anslått a...

Nytt om fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader

Av Erik Lundmoen
Av Jens I. Kobro
Når man kjøper, selger eller omstrukturerer selskaper påløper det ofte store kostnader til eksterne tjenester. Det har lenge vært et omstridt spørsmål om kjøperen av tjenestene kan få fradrag for i...

ESA underkjenner rentebegrensnings-regelen

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har den 25. oktober 2016 konkludert i saken mot Norge med at rentefradragsbegrensningsregelen i skatteloven § 6-41 er i strid med EØS-avtalen artikkel 31 om fri etable...

Arveavgiften gjeninnføres - tenk på generasjonsskifte nå

Av Jens I. Kobro
Et godt planlagt og gjennomført generasjonsskifte kan spare arvingene både for mye krangel og unødig skatt og avgifter. De mange og klare signaler som har kommet om gjeninnføring av arveavgiften ti...

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2017

Something old, something new, something borrowed and something blue – or was it green?   Vi ser ingen store bomber på skatte- og avgiftssiden i regjeringens forslag til statsbudsjett, men...

Frister for registrering av fusjoner og fisjoner i 2016

Av Hans Olav Hemnes
I Advokatfirma Ræder bistår vi ved en rekke omorganiseringer og tilpasninger i konsernstrukturer i løpet av året. Mange av disse skjer ved bruk av fusjon og/eller fisjoner av selskaper innen en gru...

Skatteplikt ved tomtesalg

Av Anne Gro Enger
Med dagens boligpriser kan boligeiere oppleve at utbyggere er villige til å betale en svært høy pris for eiendommer som har utbyggingspotensial. Ikke alle er klar over er at gevinsten i så fall kan...

Global Legal Insights to: Corporate Tax 4th Edition

Av Bernhard Getz
Av Hans Olav Hemnes
In the latest edition of Corporate Tax Norway we give you an update on Norwegian Tax including an overview of corporate tax developments over the last year.Key developments affecting corp...

Når tap blir skattepliktig

Av Hans Olav Hemnes
Har kjøper økonomiske problemer burde det være en smal sak for selger å reversere inntekstføringen. Så enkelt er det imidlertid ikke alltid.

Styrkede forbrukerrettigheter ved ny lov om klageorganer

Av Eivor Opedal Biribakken
Med virkning fra 1. juli i år er næringsdrivende pålagt en plikt til å informere forbrukere om klageorganer som kan behandle en forbrukertvist ved netthandel. Næringsdrivende må videre innstille se...

Lovfestet omgåelsesregel

Av Bernhard Getz
Høyesterett har gjennom årrekker utviklet en ulovfestet skatterettslig omgåelsesregel som tar sikte på å forhindre skattemotiverte omgåelser av de norske skattereglene. Terskelen for å anvende gjen...

The International Comparative Legal Guide to: Product Liability 2016 Edition

Av Kyrre W. Kielland
Av Ole André Oftebro
Denne artikkelen er publisert i 2016-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Product Liability; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA,...

Skatteforliket

Av Erik Lundmoen
Av Bernhard Getz
Regjeringen og de fleste av opposisjonspartiene ble torsdag 5. mai enige om et skatteforlik. Forliket består av et sett prinsipper for skattleggingen i Norge. Forliket er samlet i 17 hovedpunk...

Nytt om skatt fra revidert nasjonalbudsjett

Av Bernhard Getz
Av Erik Lundmoen
Det reviderte budsjettet som ble lagt frem 11. mai 2016 medførte noen mindre endringer på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Endringene har vi oppsummert nedenfor:

The Cartels and Leniency Review, 4th edition, Norsk versjon

Av Carl Arthur Christiansen
Av Catherine Sandvig
Av Hanne Brun Haugen
Carl A. Christiansen, Catherine Sandvig og Hanne Brun Haugen har skrevet det norske kapitlet i siste utgave av «The Cartels and Leniency Review». Boken inneholder grundige omtaler av kartellregelve...

Entreprise- og leiekontrakten ved leietakertilpasninger

Av Anders Utne
Av Petter Sverstad Eriksen
Når en utbygger skal oppføre et nytt bygg for utleieformål eller hvor eksisterende lokaler skal tilpasses nye leietakere, oppstår særskilte avtalerettslige utfordringer. Utbyggerens situasjon kan b...

Entreprise- og leiekontrakten ved leietakertilpasninger

Av Petter Sverstad Eriksen
Av Anders Utne
Når en utbygger skal oppføre et nytt bygg for utleieformål eller hvor eksisterende lokaler skal tilpasses nye leietakere, oppstår særskilte avtalerettslige utfordringer. Utbyggerens situasjon kan b...

Vrange verdier

Av Audun Ludvig Bollerud
Av Erling Opdal
Konkurs eller søksmål kan fremstå som alternativer for en leder som vurderer nedskrivning av regnskapsverdier. Les vår kronikk på trykk i DN 3 mai 

Forslag om nye regler for dagpenger og lønn under permittering

Av Ole André Oftebro
Av Liss Sunde
Regjeringen har varslet endringer i reglene om ansattes rett til dagpenger og lønn ved permittering. Endringsforslagene har sin bakgrunn i årets frontfagsoppgjør mellom LO/Fellesforbundet og NHO/No...

Ny åndsverklov på høring

Av Cathrine Grundtvig
Dagens «lappeteppe» av en åndsverklov opprinnelig fra 1961 er moden for revisjon. Etter lang tids venting sendte Kulturdepartementet 17. mars 2016 endelig forslag til ny lov ut på høring. Departeme...

The International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance 2016 Edition

Av Kyrre W. Kielland
Denne artikkelen er publisert i 2016-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance 2016 Edition; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Adv...

Etablering av virksomhet i utlandet

Av Hans Olav Hemnes
Mange norske virksomheter har kapital og gode produkter, og ønsker å ekspandere til utlandet.  Da er det viktig å forstå de skattemessige følgene at det en fortar seg. Tar man hensyn til regle...

Etablering av virksomhet i utlandet

Av Hans Olav Hemnes
Mange norske virksomheter har kapital og gode produkter, og ønsker å ekspandere til utlandet.  Da er det viktig å forstå de skattemessige følgene at det en fortar seg. Tar man hensyn til regle...

The International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2016 Edition

Av Kyrre W. Kielland
Denne artikkelen er publisert i 2016-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2016 Edition; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma...

Slik klager du på eiendomsskatten i Oslo

Av Anne Gro Enger
Fremgangsmåten for å klage på eiendomsskatten avhenger av grunnlaget for eiendomsskatten bygger på boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst.

Doing Business 2016 – measuring regulatory quality and efficiency

Av Anja Ankerud
Av Carl Garmann Clausen
Av Kyrre W. Kielland
Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, a World Bank Group flagship publication, is the 13th in a series of annual reports measuring the regulations that enhance business...

Doing Business 2016 – measuring regulatory quality and efficiency

Av Anja Ankerud
Av Carl Garmann Clausen
Av Kyrre W. Kielland
Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, a World Bank Group flagship publication, is the 13th in a series of annual reports measuring the regulations that enhance business...

Beskatning av lån til aksjonærer

Av Bernhard Getz
I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet 7. oktober 2015, besluttet lovgiver at kreditt eller sikkerhetsstillelse fra aksje- og allmennaksjeselskap eller tilsvarende utenlandsk selskap ti...

Forberedt på eiendomsskatt?

Av Anne Gro Enger
Varsel om utskriving av eiendomsskatt er nå sendt ut til alle som eier eiendom i Oslo kommune som ikke er næringseiendom.  Hvis du har en eller flere eiendommer med verdi utover bunnfradraget...

Krisetider og personlig styreansvar

Av Audun Ludvig Bollerud
Av Erling Opdal
Hvis styremedlemmer ikke har gjort jobben sin, bør de frykte krav fra kreditorene dersom selskapet går konkurs. Les vår kronikk på trykk i DN 23 februar

De ansatte frykter for fremtiden – hvordan beholde nøkkelpersoner?

Av Carl Arthur Christiansen
Av Erling Opdal
Mister bedriften sine nøkkelpersoner mister de ofte også muligheten til å komme seg ut av en krise.   Skal deler av virksomheten selges vil den verdi som kan oppnås synke radikalt om de a...

The International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2016

Denne artikkelen er publisert i The International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2016; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA, ved Rolf H. Nicolais...

Tør du møte revisor?

Av Erling Opdal
Av Carl Arthur Christiansen
«Norske Skog krangler med revisoren» er oppslaget i Finansavisen. Norske Skog må velge mellom enten å øke nedskrivningene av selskapets verdier eller risikere en revisjonsberetning med betydelige f...

Aviation finance in Norway

Av Kyrre W. Kielland
Les Kyrre W Kiellands artikkel "Aviation Finance in Norway" (s 58 flg) i Airline Economics, Aviation Law Yearbook 2016. http://www.aviationnews-online.com/downloads/Law-Guide-2016.pdf

Kunder i krise – hvor lenge strekker vi kreditten? Når er det nok?

Av Carl Arthur Christiansen
Av Erling Opdal
- Hvem vurderer selskapets samlede risiko? Hvilke kriterier legges til grunn?  Hvor ofte oppdateres vurderingen? - Kjenner du som leder dine  kunder og leverandører? Når vurderte du...

Privacy Shield

Av Vebjørn Søndersrød
EU-domstolen bestemte i oktober 2015 at Safe Harbor-avtalen mellom EU og USA er ugyldig fordi amerikansk lovgivning tillater amerikanske myndigheter å masseovervåke europeiske personopplysninger so...

Nå er det «på’an» igjen – hva kan vi lære av tidligere kriser?

Av Erling Opdal
Av Carl Arthur Christiansen
Media roper krise og mange piler viser ny nedtur – lav oljepris, olje- og servicenæringen varsler store nedbemanninger, høyere arbeidsledighet osv. Men dette har vi vært igjennom tidligere. Kan vi...

Vær forsiktig med å snoke i ansattes e-post

Av Ole André Oftebro
Ræder-advokat Ole André Oftebro er intervjuet i Ukeavisen Ledelse om ulike sider ved ansattes bruk av e-post på jobb. 

Ny finansforetakslov

Den 1. januar 2016 trådte den nye loven om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) i kraft. Allerede etablerte finansforetak har frem til 1. januar 2017 med å tilpasse seg det nye rege...

Endret skatt på eierinntekter – bør man ta ut utbytte eller realisere gevinster i 2015, eller la være?

Av Bernhard Getz
Skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster er 27 % per utgangen av 2015. Så fort vi trer inn i det nye året vil skattesatsen på tilsvarende disposisjoner øke til 28,75 %. Dette skjer i sammenhe...

Gratis børsnotering

Oslo Børs åpner nå en ny markedsplass der mindre selskaper enkelt kan notere aksjene sine, Merkur Market. Søker dere om notering i år, krever børsen verken introduksjonsavgift eller årsavgift for n...

Norske bedrifters overføring av personopplysninger til USA er ulovlig etter ny EU-dom

Av Vebjørn Søndersrød
EU-domstolen bestemte tidligere denne uken til at Safe Harbor-avtalen mellom EU og USA er ugyldig fordi amerikansk lovgivning tillater amerikanske myndigheter å masseovervåke europeiske personopply...

Statsbudsjettet 2016

Av Bernhard Getz
Regjeringen har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2016. Et uttalt hovedformål er å redusere arbeidsledigheten og stimulere til omstilling og vekst i norsk økonomi. I budsjettet er flere...

Noen avklaringer rundt opphavsrett, pirater og Popcorn Time

Den 1. september i år påla Oslo tingrett ved den såkalte Pirate Bay-kjennelsen1 Telenor Norge AS med flere å stenge tilgangen til syv nettsteder der opphavsrett krenkes, herunder det populære filde...

Ett skritt videre mot et nytt personvernregime i Europa og i Norge

Av Vebjørn Søndersrød
EUs kommende personvernforordning har nå blitt tatt ett skritt videre. Forordningen vil erstatte dagens personverndirektiv og medføre nye regler og større grad av harmonisering i Europa. Reglene fo...

Finansdepartementet vurderer å endre reglene om eiendomsskatt for produksjonsbedrifter

Av Jens I. Kobro
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre reglene om eiendomsskatt for å gjøre utskrivingen av eiendomsskatt mer forutsigbar og at eiendomsbeskatningen av verk og bruk blir mer...

Enklere å bygge fra 1. juli i år

Fra juli i år blir det enklere å bygge i Norge. Flere byggetiltak kan da gjennomføres uten forutgående søknad og uten nabovarsling. Det er imidlertid viktig å være klar over at endringene i realite...

Is distribution of software covered by agency law?

Av Carl Arthur Christiansen
The classification of software has emerged as a difficult issue for software companies who employ agents to sell their products.The importance of the classification is that it may determine whether...

The International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2015 Edition

Av Trygve M. Gravdahl
Av Vebjørn Søndersrød
Denne artikkelen er publisert i 2015-utgaven av The International Comparative Legal Guide to Trade Marks; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA, ved Vebjørn...

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

Av Liss Sunde
Stortinget vedtok for kort tid siden flere endringer i arbeidsmiljøloven. De viktigste endringer gjelder midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, høyere aldersgrenser og endrede arbeidstidsbest...

Forslag til nye lover om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Av Camilla Elden Gundem
Det ble i mars 2015 fremlagt forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og avtaleloven vedrørende regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. 

The International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance 2015 Edition

Av Kyrre W. Kielland
Denne artikkelen er publisert i 2015-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance 2015 Edition; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Adv...

Parodi og opphavsrett—hva kan man spøke med?

Av Lisa K. Digernes
EU-domstolen uttaler seg om parodi begrepet: belgisk høyrepopulistisk parti bruker kjent tegneserie uten å spørre om lov

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Av Erik Lundmoen
Fra 1. januar 2015 ble reglene for oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften endret. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskaps...

Hva skjer når Konkurransetilsynet forbyr et allerede gjennomført oppkjøp?

Av Catherine Sandvig
For oppkjøp/fusjoner omfattet av meldeplikt til Konkurransetilsynet gjelder et automatisk gjennomføringsforbud. Norske konkurransemyndigheter kan, i motsetning til sine kollegaer i en rekke europei...

Rent Tørt Bygg

Av Ole Fredrik Melleby
Vi møter ofte på spørsmål knyttet til omfanget av entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg sett i lys av bestemmelser til regelmessig rydding i NS8405, 8407 m.v. 

Næringsfesteforhold: Tiden er inne for at festere bør kreve regulering av festeavgiften

Av Anders Utne
Av Thomas Smedal
Etter tomtefestelovens § 15 kan begge parter i et festeforhold kreve regulering av festeavgiften. Når regulering kan kreves, er normalt regulert i festeavtalene. Med dagens lave rentenivå bør tomte...

«Usikre tider» – Hva gjør du?

Av Erling Opdal
Uventet lav oljepris har ført til at mange er usikre på norsk økonomi fremover. Oljeservicenæringen har bl.a. gjennomført store nedbemanninger, og flere er varslet. Andre næringer er og blir rammet...

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Av Liss Sunde
Regjeringen v/ Arbeidsdepartementet har foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Dersom forslagene blir vedtatt vil både arbeidsgivere og ansatte oppleve vesentlige endringer i hvilke rett...

Er sinnataggen fritt vilt?

Patentstyret fattet tidligere i høst avgjørelse i en av flere saker der Oslo kommune Kulturetaten har forsøkt å varemerkeregistrere en rekke av Gustav Vigelands mest kjente verker i, deriblant Sinn...

Scheel-utvalgets rapport

Av Jens I. Kobro
Scheel-utvalget foreslår å redusere skatten på alminnelig inntekt fra 27% til 20%. Samtidig foreslår det å øke formuesbeskatningen på fast eiendom og redusere den noe på aksjer og bankinnskudd. Ikk...

Enklere notering på Oslo Børs

Oslo Børs offentliggjorde 27. oktober 2014 forslag til endringer i opptaksregler for aksjer på Oslo Børs og opptaksregler for aksjer på Oslo Axess. Høringsfristen gikk ut den 14. november 2014, og...

The International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2015

Denne artikkelen er publisert i 2015-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2015; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA, ved...

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen har lagt frem forslag til Statsbudsjett for 2015. Et uttalt hovedmål er å stimulere veksten i norsk økonomi i større grad enn tidligere. De foreslåtte endringene vil medføre flere sentr...

Endrede regler for eiendomsmegling - lavere økonomisk risiko for kjøper

Av Mette Stavnem Hovik
Fra og med 1. juli 2014 er eiendomsmegling underlagt nye regler. Formålet med endringene er i hovedsak å forsøke å fjerne økonomisk risiko for kjøper av brukt eiendom ved oppgjør via mellommann (dv...

The International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2014 Edition

Av Trygve M. Gravdahl
Av Vebjørn Søndersrød
Denne artikkelen er publisert i 2014-utgaven av The International Comparative Legal Guide to Trade Marks; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA, ved Vebjørn...

Hva er «Midlertidig forføyning» og når benyttes dette?

I denne artikkelen skal jeg kort redegjøre for hva som menes med «Midlertidig forføyning» og når dette kan være et fornuftig rettsmiddel å benytte i «hastesaker».  

Opplysningsplikt om kollegaers lønn

Fra og med 1. januar 2014 har ansatte rett til innsyn i kollegaers lønnsbetingelser ved mistanke om diskriminering på grunn av blant annet kjønn, nedsatt funksjonsevne eller hudfarge. 

Fratredelsesavtaler og sluttpakker

Et ansettelsesforhold avsluttes normalt uten noen form for kompensasjon når en person går av med pensjon eller når partene er enige om å skille lag. Av og til oppstår det imidlertid, særlig når det...

Norge «dømt» i Den europeiske sosialpakt i Strasbourg

Norge har tiltrådt ulike folkerettslige konvensjoner og plikter blant annet å verne alles rett til å kunne arbeide i det yrket man har valgt og herunder påse at et arbeidsforhold ikke skal kunne av...

Konkurranse-klausuler

Alle ansatte har lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver så lenge ansettelsesforholdet består, men i hvilken grad kan arbeidsgiver etter at ansettelsesforholdet er avsluttet begrense den tidligere ans...

Hva man bør vite om private kausjonerer

Når man søker lån vil ofte banken eller finansieringsselskapet (långiver) kreve sikkerhet for at den får pengene tilbakebetalt. Den vanligste sikkerheten er pant i den eiendommen eller den bilen ma...

Ny avgjørelse av EU-domstolen: Google og retten til å bli glemt

Av Lisa K. Digernes
En dom truffet av EU-domstolen 13. mai i år har skapt en del overskrifter den siste tiden. Dommen omhandler enkeltpersoners rett til å få slettet indeksering av feilaktig eller utdatert informasjon...

Ansvar for glatte gulv?

Av Carl Arthur Christiansen
Frostating lagmannsrett avsa 13 mai d.å en interessant dom om et senters ansvar ovenfor sine besøkende. Bakgrunnen  for saken var at A skled og falt da hun tråkket i iskrem-søl inne i fellesar...

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Derfor foreslår vi å endre reglene for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgren...

Endringer i beskatning av renter på lån fra selskap til aksjonær

Disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal skje til den pris og på de betingelser som ellers ville vært avtalt mellom uavhengige parter, dvs. på «armlengdes vilkår».  Dersom betingelsene av...

Når blir man distributør – og hvilke konsekvenser har det?

Av Carl Arthur Christiansen
Mange eksportbedrifter mangler (klare) avtaler for salg og videresalg av sine varer. Ofte fungerer eksporten slik at ett eller flere firma forestår markedsføring og salg av produktene i «sitt» land...

Nye krav til universell utforming av IKT-løsninger

Av Vebjørn Søndersrød
Universell utforming i bygninger og ved byplanlegging er velkjent for de fleste. Myndighetene har også vedtatt et nytt regelverk for universell utforming innenfor IKT og som får virkning fra 1. jul...

Selvangivelsen 2013

Av Jens I. Kobro
Selvangivelsen 2013 - vi gir deg nyttige tips!

Er det lov å tjene penger på å lenke til andres åndsverk på internett?

Av Vebjørn Søndersrød
Etter opphavsretten er det tillatt å lenke til åndsverk som ligger åpent tilgjengelig på internett i følge en ny dom fra EU-domstolen. Dette gjelder også der den som lenker tjener penger på det. De...

Bruksendring av lofts- og kjellerareal til boligareal

Av Einar Brunes
Det er en økende utvikling at lofts- og kjelleretasjer omdannes til selvstendige leiligheter, eller ved at slike arealer inkorporeres i eksisterende leiligheter. Det er nødvendig med forutgående go...

Bevar regnskaps- dokumentasjonen!

Av Jens I. Kobro
I desember 2013 ble det vedtatt endringer i bokføringsloven som medførte at minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjonen etter bokføringsloven ble redusert fra 10 til 5 år.  Endr...

The International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2014

Denne artikkelen er publisert i 2014-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2014; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA, ved...

Tilpasning til endrede arveavgiftsregler

Av Jens I. Kobro
Regjeringen Solberg har som tidligere omtalt i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å fjerne arveavgiften med virkning fra 01.01.2014. Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket med...

Bruk av cookies på hjemmesiden

Av Vebjørn Søndersrød
En informasjonskapsel (cookie), er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på internettbrukerens datamaskin når denne åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes av den som publiserer nettsid...

Skatt 2014 - Solbergregjeringens forslag

Av Jens I. Kobro
Regjeringen Solberg la i dag frem sin tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett som den rødgrønne regjeringen la frem 14. oktober. Det innebærer foreslått skattelettelser på kr 7,1 mrd i...

Kombinerte ytelser som består av avgiftsrettslig forskjellig innhold

En nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett har brakt oppmerksomhet omkring de avgiftsspørsmål som oppstår i forbindelse med at det under ett eller samtidig leveres ytelser som avgiftsmessig har...

Forslag om forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleie av bygg og anlegg

Det har vært reist massiv kritikk mot det regelverk som gjelder i dag for frivillig registrering for utleie av fast eiendom til leietagere som driver avgiftspliktig virksomhet.  Mange utleiere...

Byrådet vil tillate mindre leiligheter

Byrådet har foreslått ny leilighetsfordeling i indre Oslo. Forslaget medfører tillatelse av mindre leiligheter og større fleksibilitet for utbyggere. 

Viktige endringer i Konkurransetilsynets kontroll med oppkjøp og fusjoner

Av Fredrik Ottesen
Per i dag har Norge et av de strengeste regimer for konkurranserettslig kontroll med foretakssammenslutninger. Alle sammenslutninger hvor partene samlet har en omsetning i Norge på mer enn MNOK 50...

Avgiftsfeller knyttet til utleie av bygg og anlegg

Helt fra merverdiavgiftslovens ikrafttredelse i 1970 har salg og utleie av fast eiendom vært unntatt avgiftsplikt.  Dette hovedprinsipp gjelder fremdeles.

Aksjonæravtaler i små selskaper

Av Carl Arthur Christiansen
Å eie ting i felleskap er ikke lett, og det å eie et selskap sammen med andre er enda vanskeligere. Selskaper operer under en formell ramme og har egen «vilje» gjennom ledelse og styre. Inntjening,...

Endringer i aksjeloven

Av Erik Salbu Aasland
Den 14. juni 2013 godkjente Kongen i Statsråd Regjeringens forslag om endringer i aksjelovgivningen mv., se Prop. 111 L (2012-2013).  De foreslåtte endringene er omfattende og vil kunne få sto...

Ny høyesterettsdom om skillet mellom arbeidsinnleie og entreprise (HR-2013-1391)

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) at hovedregelen i norsk rett er at alle arbeidstakere har krav på fast ansettelse. Midlertidig ansettelse er kun tillatt når arbeidets karakter tilsier d...

Ryanair Ltd. - Borgarting lagmannsrett (LB-2013-123040)

Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at en italiensk statsborger permanent utleid til et irsk flyselskap og midlertidig stasjonert i Norge, kunne anlegge søksmål mot flyselskapet i tvi...

Reduksjon av oppbevaringstiden for regnskaps-dokumentasjon fra 10 til 5 år

Som ledd i forenklingsarbeidet for næringslivet har nå Finansdepartementet endelig bestemt seg for å fremme et lovforslag i høst om å redusere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokument...

Termination compensation awarded to a Norwegian distributor -

Av Carl Arthur Christiansen
When a principal is considering whether to appoint a distributor, it is important to ascertain whether such distributor is entitled to any protection similar to those that agents benefit from under...

The International Comparative Legal Guide to: Shipping Law 2013

Av Mona Lynne Eitzen
Denne artikkelen er publisert i 2013-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Shipping Law; publisert av  Global Legal Group Ltd, London. Advokatfirma Ræder DA, ved Jon An...

Stortinget har vedtatt tiltak mot krenkelser av opphavsrett på Internett

Av Vebjørn Søndersrød
Myndighetene ønsker å gjøre det lettere for rettighetshavere til åndsverk å stanse ulovlig tilgjengeliggjøring og kopiering av film, musikk, e-bøker og andre åndsverk gjennom Internett. Stortinget...

Forslag til skatte- og avgiftsendringer

Av Jens I. Kobro
Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett 7. mai 2013 en del endringer i skatte- og avgiftsreglene.  Vi skal her kort redegjøre for det vesentligste i forslagene.  Forslag til loven...

Bekjempelse av varemerke-forfalskninger og piratkopier styrkes

Av Cathrine Grundtvig
Norge har generelt hatt et svakere vern av immaterielle rettigheter enn ellers i Europa. Dette gjelder både sanksjoner mot og krav på erstatning ved krenkelser av - eller inngrep i - immaterielle r...

Overvåkning av ansatte

 Kan et elektronisk rapporteringssystem som brukes til administrasjon og driftshensyn, «gjenbrukes» til å kontrollere om arbeidstakerne overholder sine arbeidsplikter? Kommentar til høyes...

Foreslåtte endringer i aksjeloven

Av Erik Salbu Aasland
Fredag 5. april 2013 godkjente Regjeringen Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i aksjelovgivningen mv., jfr. Prop. 111 L (2012-2013).  De foreslåtte endringene er omf...

Hvilke konkurranse- begrensninger kan pålegges franchisetakere?

Av Fredrik Ottesen
En effektiv måte å sikre rask utbredelse av et nytt konsept er å opprette et franchisesystem. Eier av franchisen kan med minimale investeringer sørge for rask vekst, samtidig som vedkommende er sik...

Bruk av andres navn som søkeord i søketjenester forbudt?

Av Cathrine Grundtvig
Flere søketjenester på nett tilbyr kjøp av annonseplass ved søk, slik som Googles AdWords. I praksis fungerer tjenestene slik at annonsørens annonse dukker opp når en bruker søker på et bestemt ord...

Høysteretts dom om allmengjøring av verkstedsoverkomsten

Høyesterett konkluderer enstemmig i dom av 5. mars 2013 med at delvis allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten for skips- og verftsindustrien ikke er i strid med EØS avtalen, og at forskriften er g...

Eiendomsskatt - nye saksbehandlingsregler

Av Jens I. Kobro
Eiendomsskatteloven har manglet saksbehandlingsregler.  Fra 2013 har man fått saksbehandlingsregler i eiendomsskatteloven.  I hovedsak gjelder forvaltningslovens regler.  Men på noen...

Aktuelle merverdiavgifts- forhold knyttet til enkelte andre rettsområder

Det er en alminnelig trend på alle områder, også innen jusen, at det skjer en viss spesialisering. Dette medfører at når man søker løst et problem innen ett rettsområde eller rådgir innen et slikt...

Endringer i åndsverkloven lagt frem for Stortinget

Av Vebjørn Søndersrød
Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for rettighetshavere til åndsverk å stanse ulovlig tilgjengeliggjøring og kopiering av film, musikk, e-bøker og andre åndsverk gjennom Internett.  Regjer...

Foreslåtte endringer i ferieloven

Arbeidsdepartementet har foreslått endringer i ferieloven for å bringe norsk rett i overensstemmelse med EU retten, og særlig arbeidstidsdirektivet (Direktiv 03//88/EF). Direktivets artikkel 7 påle...

Fornyingsminister Aaseruds endringer i konkurranseloven - ikke bare til det bedre

Av Fredrik Ottesen
Konkurranselovutvalget leverte sin innstilling for et snaut år siden, og det er forventet at regjeringen vil legge frem et forslag for Stortinget i løpet av våren. I et intervju med Dagens Næringsl...

EU-domstolen om salg av brukte programvarelisenser

3. juli 2012 avga EU-domstolen en oppsiktsvekkende uttalelse der det legges til rette for videresalg av «brukte» programvarelisenser på tross av at lisensavtalen forbyr videresalg. Avgjørelsen kan...

Når et enkeltpersonforetak blir slått konkurs

Av Eirik Lund Barlaug
Når økonomien til et enkeltpersonforetak er dårlig og man ikke lenger klarer å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller er faren stor for at man blir slått konkurs. I denne artikkelen...

Uimotsagte fordringer

Av Henrik Schumann Sager
Å inndrive selv eller ikke; det er spørsmålet!

Kringkastingsnytt – på skjerm og nett

Av Vebjørn Søndersrød
Stortinget har i disse dager vedtatt at EØS-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) gjennomføres i norsk rett. Det innebærer at flere av Kringkastingslovens regler blir utvidet...

Produktplassering på TV blir lov

Av Cathrine Grundtvig
Produktplassering i internasjonale spillefilmer og tvserier er et velkjent fenomen. James Bond, Jason Bourne, Carrie i Sex and the City og andre kjente karakterer bruker ofte mobiltelefoner, comput...

Bruk av elektronisk signatur i avtaleinngåelse

Bruk av elektroniske signaturer i avtaleinngåelse blir stadig mer aktuelt. Et interessant spørsmål er da i hvilken grad elektronisk signatur er rettslig bindende?

Den innleide vikarens rettigheter styrkes vesentlig fra 1. januar 2013

EU's vikarbyrådirektiv ble vedtatt gjennomført i norsk rett den 22. juni 2012. Vikarbyrådirektivet fastsetter et prinsipp om at innleid arbeidstaker fra vikarbyråer i utgangspunktet skal likebehand...

Hvordan utarbeide en lisensavtale

Lisensiering kan åpne nye veier til markedet for dine immaterielle rettigheter (IPR), så lenge betingelsene er riktige…

Myndighetene foreslår å forby markedsføring av «usunn mat» mot barn og unge

Av Vebjørn Søndersrød
Helsedepartementet har foreslått å forby markedsføring av næringsmidler som er definert som «usunne»» når markedsføringen er rettet mot eller blir oppfattet av barn og unge. Forslaget skal etter hø...

NORSK STANDARD NS 8407 FOR TOTALENTREPRISER – NØYERE REGULERING AV RISIKO FOR GRUNNFORHOLD

Problematiske eller uforutsette grunnforhold er et gjentakende tvistetema i kontrakter om bygg og anlegg. Typiske situasjoner man støter på er rasproblematikk, uventede kabler, rør og andre install...

Store bøter til norske foretak for brudd på konkurransereglene – har vi andre noe å lære?

Av Carl Arthur Christiansen
Av Fredrik Ottesen
Tre norske foretak har det siste halve året fått betydelige bøter av konkurransemyndighetene i Brussel. Color Line, Posten Norge og Tomra har blitt ilagt bøter på til sammen mer enn 400 millioner k...

Avklaring fra EF-domstolen: Selektive rabatter er ikke i seg selv ulovlig

Av Carl Arthur Christiansen
Av Fredrik Ottesen
Danske konkurransemyndigheter har i flere instanser slått fast at Post Danmark brøt konkurransereglene da de – på tross av å inneha en dominerende stilling på markedet – ga særlig store rabatter ti...

Krav mot et avviklet selskap - Hvordan unngå personlig ansvar

Av Inez Thorsvik
Selv om et selskap er endelig avviklet og slettet i Foretaksregisteret, kan det rettes krav mot selskapet. Både aksjonærer og avviklingsstyre kan bli holdt personlig ansvarlig. Hva kan aksjonærer o...

Enda høyere bøter fra Konkurransetilsynet – er det berettiget og kan vi håpe på litt veiledning fra tilsynet?

Av Carl Arthur Christiansen
Av Fredrik Ottesen
Konkurranselovens regler kan være vanskelig å forstå. Er det da riktig å innføre regler som kan gi rekordstore bøter – uten at KT samtidig bør instrueres til å veilede næringsdrivende på en mer utf...

Adgangen til håndhevelse av opphavsrettigheter på internett foreslått styrket

Av Vebjørn Søndersrød
Kulturdepartementet har foreslått endringer i lovverket for å styrke rettighetshaveres håndheving av opphavsrettskrenkelser på internett. Det er foreslått at rettighetshavere på nærmere vilkår skal...

Utlevering av opplysninger til skattemyndigheter

Av Jan Martin Fjellestad
Skattytere og advokaters plikt til å utlevere opplysninger om dokumenter til skattemyndigheter og påtalemyndigheter.

Adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Arbeidsmiljøloven innehar blant annet bestemmelser om arbeidstidens lengde. Disse er uoversiktlige og kompliserte, og for en arbeidsgiver kan det være lett å trå feil.

Arbeidsgivers aktivitets- og rapporteringsplikt iht. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (tilgjengelighetsloven) gir vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven gjelder på alle samfunnsområder, det vil si også arbeidslivet.

Når kunden ikke vil eller kan betale!

Del II: KonkursHva skal selger/leverandør gjøre når kunden går konkurs? Hvordan er saksbehandlingen i en konkurssituasjon? Hva skjer med gjeld som ikke dekkes av boets midler?

Når kunden ikke vil eller kan betale!

Del 1: Egen innfordring/inkassoHva kan selger/leverandør gjøre når kunden ikke vil eller kan betale? Hvor går grensen mellom rettslig og utenrettslig inkasso? Hvilke omkostninger får man dekket?

Nye forskrifter om bonusordninger i finanssektoren

Av Jan Martin Fjellestad
Stortinget vedtok før jul lovendringer som gir hjemmel til å fastsette forskrift om godtgjørelse i finanssektoren. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2011.

Alle bygg tilgjengelig for alle?

Innen 2025 skal alle bygg være tilgjengelige for alle. Dette ifølge regjeringens visjon. Kravene om universell utforming vil kunne bli en universell utfordring for små virksomheter som er rettet mo...

Fast eiendom og ulike verdier

Av Jens I. Kobro
I høst har en lang rekke av landets boligeiere funnet frem tommestokken og målt opp boligen.