logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Konkurranserett

Foretak med virksomhet i Norge må forholde seg til både norske og EU/EØS-rettslige konkurranseregler. Konkurransereglene forbyr atferd som begrenser konkurransen – enten dette er utslag av en avtale mellom to eller flere bedrifter eller et enkelt foretaks misbruk av sin dominerende stilling. Konkurransereglene setter også grenser for hvilke oppkjøp, fusjoner eller andre foretakssammenslutninger som godtas, og fastsetter prosedyrer for meldeplikt, gjennomføringsforbud og godkjennelse.

Ræders faggruppe for konkurranserett har de siste årene håndtert noen av de største norske kartellsakene, samt sørget for myndighetsgodkjennelse av en rekke kompliserte virksomhetsoverdragelser. Foruten bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid (herunder søknad om bøteimmunitet og bistand ved kontroller fra myndighetene) og innhenting av myndighetenes godkjennelse ved fusjoner og oppkjøp, bistår vi også med veiledning til dominerende foretak, utarbeidelse av complianceprogrammer og generell rådgivning ved inngåelse av avtaler med ulike bindinger på partene (non-compete-klausuler, eneleverandøravtaler osv.).