logo Ræder Advokatfirma

Artikler  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner

Endret skatt på eierinntekter – bør man ta ut utbytte eller realisere gevinster i 2015, eller la være?

17. desember 2015

Skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster er 27 % per utgangen av 2015. Så fort vi trer inn i det nye året vil skattesatsen på tilsvarende disposisjoner øke til 28,75 %. Dette skjer i sammenheng med at den alminnelige inntektsskattesatsen reduseres til 25 %. Forhøyelsen av skatt på eierinntekter gjennomføres ikke ved en økning i skatteprosentsatsen, men ved at eierinntekten for skattemessige formål multipliseres med en faktor på 1,15, slik at beregningsgrunnlaget for eierinntekten økes.  Intensjonen er at den effektive skattesatsen over tid skal øke til 32 %, og at alminnelig inntektsskattesats reduseres til 20 %. Skattesatsene brukt i beregningen gir således kun uttrykk for en mulig utvikling.

Siden skattesatsene for utbytte og aksjegevinst er lik, har vi her samlet disse to disposisjonene under ett begrep, «uttak». Begrepet uttak i denne tekst omfatter følgelig både utbytte og netto aksjegevinst.

Etter at statsbudsjettet ble kjent 8. oktober i år har ulike skatteeksperter uttalt seg i media om at det lønner seg å foreta uttak i 2015. Vi har sett litt nærmere på spørsmålet og laget en graf som viser investeringens netto verdi etter skatt frem til 2025, dersom skattyter foretar uttak før nyttår sammenlignet med om skattyter beholder investeringen. Vi har i drøftelsen lagt til grunn at netto uttak etter skatt i 2015 skal reinvesteres i samme investering som før uttaket, med tilsvarende avkastning. Uten denne tilnærmingen vil ikke grafen ha verdi, da investeringene ville fulgt uavhengige forutsetninger, og andre forhold enn skattekostnaden ville vært utslagsgivende.

Hovedpoenget med grafen er å få frem at ved å foreta uttak i 2015 fremskyndes skatteplikten, og gjenstående investering blir mindre. Dette medfører redusert avkastning i årene som kommer. Grafen viser sammenhengen mellom redusert investeringsverdi etter uttak som følge av pådratt skattekostnad, og økt skatt i kommende år på netto investering.

Vi har ikke gjort noen sammenligninger i grafen med tanke på å gjøre uttak og sette midlene på bankkonto. Det sier seg imidlertid selv at med dagens lave bankrente vil dette ikke lønne seg. Dersom midlene skal benyttes til personlig bruk, er det imidlertid andre hensyn enn skattehensyn som gjør seg gjeldende.

Forklaringen til hver investering i grafen henviser til en gitt avkastning; 1 %, 3 %, 5 % eller 7 %. Samtidig er det lagt inn en kommentar som viser om skattyter har valgt å foreta uttak i 2015, eller har valgt å beholde hele investeringen ubeskattet. Det er nettopp denne sammenligningen som er interessant. Verdiene i grafens x-akse er netto verdier etter skatt per år, på en netto investering på 1MNOK før skatt.

Skattegraf2015c

Vi ser av grafen at jo høyere avkastningen på investeringen er, desto mer vil det lønne seg å beholde investeringen uten uttak i 2015. Tidsforløpet før endelig realisasjon er også av betydning, jo lengre tid som går, jo mer avkastning vil den sparte skattekostnaden medføre, og desto større blir endelig gevinst.

Man ser for eksempel at dersom avkastningen er på 5 %, vil det lønne seg å foreta uttak i 2015 med mindre meningen er å fortsette investeringen til år 2020 eller lengre.

Dersom avkastning derimot er på 1 %, er det lurt å foreta uttak allerede nå i 2015. Avkastning på spart skattekostnad vil ikke gjøre opp for den høyere skattesatsen.

Det finnes intet korrekt svar på dette spørsmål, akkurat som det er umulig å spå inn i fremtiden. Det er mange faktorer som spiller inn i denne vurderingen. Hovedpoenget er at uttak i 2015 reduserer gjenstående investeringsverdi, som reduserer total avkastning. Vi mener at langsiktige investeringer med en avkastning over 3 % bør beholdes.