logo Ræder Advokatfirma

Etikk  |   Organisering  |   Kunde hos Ræder  |   Menneskene  |   Internasjonalt nettverk  |   Seminarer  |   Kundemagasin og nyhetsbrev  |   Historie  |   Presserom  |   Ledige stillinger  |   Kontakt oss

Historie fra 1949

Historie

 

Ræder Wisløff Aasland ANS går tilbake til 1949 da h.r.advokat Jacques F. Ræder og advokat Einar Blanck etablerte seg i kontorer ved Karl Johans gate i Oslo. Bakgrunnen for opprettelsen av samarbeidet mellom de to advokater var bl.a. noenlunde samme alder, bakgrunn som Oslo-gutter og et velutviklet kontaktnett til store deler av byens næringsliv, herunder en rekke av handelens foreninger og organisasjoner. Ræder og Blanck hadde dessuten begge personlige erfaringer med tysk fangenskap under krigen, og de deltok begge i rettsoppgjøret gjennom sitt arbeid i Direktoratet for fiendtlig eiendom.

Satsingsområder

Advokatfirmaet Ræder Wisløff Aasland (tidligere Ræder Blanck Wisløff Aasland) har fra etableringen hatt sitt hovedsatsingsområde innenfor det forretningsjuridiske felt. Dette har gitt grunnlag for utvikling av bred juridisk og praktisk kompetanse innenfor de fleste områder som berører handel og næringsliv. Kundene har hovedsakelig bestått av små og mellomstore virksomheter, men har omfattet og omfatter fortsatt flere store og ledende bedrifter innenfor deres respektive felt. Gjennom vårt arbeid og den kompetanse som derigjennom har blitt dokumentert, har vi også hatt mangeårige oppdrag med sekretariatsfunksjoner for diverse bransjeforbund, og løpende oppdrag som juridiske rådgivere for flere forbund og organisasjoner, herunder både tidligere Norges Handelsstands Forbund, Norges Grossistforbund, Norges Tekstilforbund, Norske Agenters Landsforbund, Oslo Handelsstands Forening, Bokreditt og Kjøpekortselskapenes Landsforbund m.v.

Arbeidet med den omfattende og faseterte virksomhet som drives av handelsnæringen har også nødvendiggjort utvikling og løpende oppdatering av kompetanse innen selskaps- og skatterett, generasjonsskifte m.v. Kontakten med menneskene hos våre mange klienter har medført en rekke oppdrag opp gjennom årene på det privatrettslige felt, hvorav det spesielt kan være grunn til å nevne arv, generasjonsskifte og familierettslige spørsmål.

Utbygging og forretningsførsel

Med utspring i handelsnæringen har firmaet opp gjennom årene hatt oppdrag som forretningsførere og rådgivere for en rekke større utbygginger, både boliger og forretningsbygg. Den hittil største var utbyggingen av Rommen næringsområde i Groruddalen her i Oslo, med det kommunale utbyggingsselskap Oslo Næringsselskap AS som byggherre. Som følge av denne type oppdrag har vi utviklet en betydelig kompetanse innen entrepriserett og de problemer som ellers regelmessig oppstår i forbindelse med erverv og utvikling av fast eiendom på alle stadier, fra planarbeid og prosjektering og frem til det ferdige bygg.

IKT-bransjen

Gjennom vårt kontaktnett fikk vi tidlig forbindelse med det som nå ofte benevnes IKT-bransjen, og dette er et område vi spesielt har satset på utviklingen av. Vi har i en rekke år hatt en omfattende virksomhet innenfor dette felt, og herunder deltatt i prosesser fra etablering og frem til børsnotering av flere av disse oppdragsgiverne.

Firmaene

Advokatfirmaet Ottesen & Co. DA er en fortsettelse av den advokatvirksomhet som ble startet av h.r.advokat Ingar Nilsen, f. 16.12.1848. Han var bror av Anthon B. Nilsen som kanskje er bedre kjent under sitt forfatterpseudonym Elias Kræmmer. H.r.advokat Nilsen drev en betydelig advokatforretning etter datidens målestokk. Han var formann for flere offentlig oppnevnte komiteer som sportellov-komiteen og komiteen for revisjon av civilprosesslovgivningen. Hans etterfølger var advokat Aage Schou som drev en forretningsjuridisk praksis som ble overtatt av h.r.advokat Eivind M. Bade i 1946 og som opptok Jan Fredrik Ottesen som kompanjong i 1976.

Advokatfirmaet Ottesen & Co. DA har som advokatfirmaet Ræder Wisløff Aasland ANS hovedsakelig hatt sin virksomhet innenfor det forretningsjuridiske felt med små og mellomstore handelsbedrifter. Advokatfirmaet har bistått ved etablering av C.C. (Cash & Carry)-selskapene og AS Verkstedbygg – et selskap som skulle hjelpe små- og mellomstore saneringsrammede bedrifter i Oslo sentrum til nye rimelige lokaler. Den første store utbygningen var næringsbyggene på Tveita Bedriftsområde og deretter det såkalt N 92/ Jerikoveien på Furuset. Senere kom utbygningen på N 214/Skovbakken på Holmlia som ble forestått av Oslo Næringsselskap AS som var en fortsettelse av AS Verkstedbygg. Firmaet har også hatt en betydelig klientmasse innenfor forretningsførsel av næringsbygg, rådgiver for familieeide eiendomsselskaper o.s.v. Ottesen & Co. DA har også arbeidet innenfor det privatrettslige området, med generasjonsskifter og stiftelser. Firmaet hadde også oppdrag fra Oslo skifterett i forbindelse med insolvensbehandling.

Sammenslutningen

Sammenslutningen mellom ovennevnte advokatfirmaer til det nye Advokatfirma Ræder DA ble tilskyndet av den utvikling som finner sted i næringslivet for øvrig, med større og mer driftseffektive enheter. Selv om sammenslutningen er en tilpasning til dagens og forhåpentlig fremtidens utfordringer, legger vi stadig vekt på å bevare og videreføre den erfaring og kompetanse som er utviklet innenfor de områder vi hittil har arbeidet med, både i forhold til klienter og bransjer. Vi er stadig av den oppfatning at vår bistand, til klientenes beste, er tjent med at vi blir kjent med hverandre, både på det forretningsmessige og personlige plan, og at vi gjennom dette gis mulighet til å bistå i utvikling av virksomhet og med å forebygge de mange problemer som kan oppstå. Denne vår historiske tradisjon og erfaring danner etter vår oppfatning, det beste grunnlag også for dagens og fremtidens advokatbistand.