Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.
 • Statsbudsjettet 2020 - Ingen store overraskelser i budsjettfremleggelsen

  articleCreated with Sketch.7. oktober 2019

  Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett 2020. Våre skatte- og avgiftseksperter gjennomgår forslagene.

 • Skatteendringer for vannkraftverk skal gi mer investeringer

  articleCreated with Sketch.30. september 2019

  Tone Kaarbø partner og advokat i Ræder har vært medlem i ekspertutvalget som har vurdert vannkraftbeskatningen. Utvalget har vurdert dagens skatteregler for vannkraftverk og foreslått endringer.

 • Er tiden inne for å planlegge for generasjonsskifte?

  articleCreated with Sketch.16. september 2019

  Arveavgiften ble avskaffet fra 1. januar 2014. Det er to år til neste stortingsvalg og foreløpig ikke politisk stemning for å gjeninnføre arveavgiften. Men hvem vet hvilke kameler partiene vil fortære for å komme i posisjon ved neste korsvei?

 • Begrensning i fradragsrett for rentekostnader – skjerpede regler for konsernselskaper

  articleCreated with Sketch.6. september 2019

  Etter gjeldende rentefradragsbegrensningsregler får et låntakende selskap ikke nødvendigvis fradragsført alle sine rentekostnader. For låntakende konsernselskaper gjelder ytterligere skjerpede regler fra 2019. Presiseringer av reglene for konsernselskaper er nå ute på høring.

 • Ny dom fra Borgarting lagmannsrett åpner for rimelighetssensur av sluttavtaler

  articleCreated with Sketch.4. september 2019

  En sluttavtale kan være en utmerket måte å avslutte et arbeidsforhold på. Men en sluttavtale kan også være helt uegnet, og i enkelte tilfeller gi grunnlag for rabalder og rettstvister. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett viser hvor galt det kan gå.

 • Konkurransetilsynet har grepet inn mot to ikke-meldepliktige transaksjoner

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Dersom man gjennomfører en fusjon eller et oppkjøp som ikke er over grensene for meldeplikt til Konkurransetilsynet, har man frem til nylig kunnet være ganske trygg på at KT holder fingrene av fatet. Men ikke nå lenger.

 • Registrering av varemerker

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Varemerker kan representere betydelige verdier for din virksomhet og beskyttelse i en tidlig fase kan være en rimelig forsikring og investering. Selskaper som lykkes kommersielt har ofte store verdier knyttet til varemerket. Vi hjelper deg med registrering av ditt varemerke.

 • Få orden på GDPR

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Etter at GDPR har vært i kraft litt over ett år ser vi at mange virksomheter ikke har kommet skikkelig i gang med GDPR arbeidet. Det nye regelverket krever at virksomheter utarbeider nye rutiner og internkontroll dokumentasjon. Dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten rundt personopplysninger, og sikre at rettighetene til kunder, ansatte, leverandører og andre blir ivaretatt. Ræder kan bistå deg med å komme i samsvar med regelverket.

 • Odd R. Tvedt ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Odd R. Tvedt, en av nestorene innenfor eiendom og entreprise, begynner som partner i Advokatfirmaet Ræder.

 • Nye prospektregler

  articleCreated with Sketch.30. august 2019

  Nye prospektregler trådte i kraft den 21. juli 2019 ved endringslov til verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften. Regelendringene medfører samlet sett en forenkling av prospektregelverket. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene.

 • Fradragsrett for konsernbidrag over landegrensene

  articleCreated with Sketch.28. august 2019

  Finansdepartementet foreslår å innføre en unntaksbestemmelse i gjeldende konsernbidragsregler, slik at det gis fradrag for konsernbidrag som er gitt til datterselskap hjemmehørende i EØS i de tilfeller det foreligger endelig tap hos mottaker. Forslaget er sendt på høring og det er foreslått at reglene vil gjelde fra og med inntektsåret 2019.

 • Gjennomføring av fusjoner og fisjoner i 2019 – og ny regel om gjennomskjæring fra 2020

  articleCreated with Sketch.28. august 2019

  I Advokatfirma Ræder bistår vi ved en rekke omorganiseringer og tilpasninger i konsernstrukturer i løpet av året. Mange av disse skjer ved bruk av fusjon og/eller fisjoner av selskaper innen en gruppe.

 • Riktig eiendomsskatt?

  articleCreated with Sketch.26. august 2019

  Etter at regjeringen varslet at både satsene for eiendomsskatten og eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres, har flere kommuner foretatt retaksering av eiendommer for å opprettholde inntektene de nå ser ut til å gå glipp av. Er dette en lovlig tilpasning eller er det et forsøk på å omgå regelendringen? Ræder har bistått i mange saker med klage over ilagt eiendomsskatt. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller behov for bistand.

 • Tone Kaarbø ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.15. august 2019

  Tone Kaarbø vil styrke selskapets kompetanse innenfor skatt. Tone har gjennom mange års arbeid innen skatterett og skatteadministrasjon både fra det offentlige og det private opparbeidet seg bred erfaring med skatterettslige problemstillinger.

 • Corporate Immigration 2019

  articleCreated with Sketch.2. august 2019

  Ræders partnere Nils Kristian Lie og Ole André Oftebro har bidratt med det norske kapitlet i Global Legal Group sin International Comparative Legal Guide 'Corporate Immigration'. Utgaven gir en oppdatert kortfattet og engelskspråklig oversikt over rettstilstanden i Norge og i andre land.

 • Skatt ved omorganisering til holdingmodell

  articleCreated with Sketch.20. juli 2019

  I Sverige kan aksjonærer overføre eiendeler til underpris til eget selskap. Det er all grunn til å vurdere om vi burde ha tilsvarende regler i Norge. Partner Hans Olav Hemnes med kronikk i Finansavisen

 • Prøvetid

  articleCreated with Sketch.5. juli 2019

  Er du arbeidsgiver? Dette må du vite om prøvetid.

 • Skattedirektoratets prinsipputtalelse om co-working

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om co-working og merverdiavgift. Uttalelsen avklarer flere spørsmål og er viktig å kjenne til.

 • Fjerning av 350-kronersgrensen – høring

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  Finansdepartementet sendte i juni på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte «350-kronersgrensen». Forslaget innebærer at det fra 1. januar 2020 ikke lenger vil være avgiftsfritak for tilsendte varer fra utlandet på under 350 kroner.

 • Politiske partiers målretting av digitale budskap. Segmentering, profilering og GDPR - når er det lov?

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  Både Datatilsynet og Teknologirådet har i valgåret 2019 fokus på digital valgkamp. Målretting av politisk budskap basert på antakelser om mottakers politiske syn, med unntak for veldig generelle målrettingskriterier, i praksis krever et samtykke fra personen før personen plasseres i en målrettingsgruppe.

 • «Staten mot staten vol. II»; Tingretten gav Finansdepartementet medhold, men saken er anket.

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  I fem ulike saker fattet i 2018 gav Skatteklagenemnda selgerne av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader.

 • Potensiell pensjonsbombe i privat sektor skal utredes

  articleCreated with Sketch.1. juli 2019

  Finansdepartementet har nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i privat sektor.

 • Enklere merverdiavgift med én sats?

  articleCreated with Sketch.1. juli 2019

  29. mai 2019 sendte Finansdepartementet på høring utredningen som inneholder forslag om enklere merverdiavgift med én avgiftssats. Forslaget innebærer at alle varer og tjenester etter hvert får samme sats for merverdiavgift, og at nullsatsene og reduserte satser avvikles. Høringsfristen er satt til 29. august, og interessenter er oppfordret til å sende inn høringsinnspill.

 • Finanstilsynets første gebyrer etter ny hvitvaskingslov gikk til eiendomsmeglere

  articleCreated with Sketch.30. juni 2019

  Finanstilsynet har gjennomført stedlige tilsyn i eiendomsmeglerforetak og ilagt gebyr for overtredelse av hvitvaskingsreglene. Av overtredelser var det særlig mangel på risikovurdering fra virksomheten, manglende rutiner for å avdekke hvitvasking og manglende kontroll med transaksjoner på klientkonto som medførte overtredelsesgebyr.

 • Alternative investeringsfond og prosjektfinansieringsselskaper

  articleCreated with Sketch.24. juni 2019

  Finanstilsynet har i et rundskriv konkretisert den vurderingen som skal foretas for å kunne klassifisere en investeringsstruktur som et AIF eller ikke. I forbindelse med etablering av eiendomssyndikater kan AIF-reglene komme til anvendelse dersom myndighetene krever det. Dersom en investeringsstruktur er å anse som et AIF, må det utpekes en forvalter for fondet som vil etter AIF-loven være forpliktet til å påse at investorenes og fondets/investeringsselskapets interesser er ivaretatt gjennom hele fondets/selskapets levetid.

 • Omgåelsesregel skatt – forslag om lovfesting

  articleCreated with Sketch.7. juni 2019

  Finansdepartementet har fremlagt forslag om å lovfeste en generell omgåelsesregel i skatteretten. Regelen er foreslått å tre i kraft med virkning fra og med 1.1.2020. Vi ser på lovforslagets vesentlige endringer og alt i alt kan vi si at det er noe å tenke på fremover.

 • Ny høyesterettsdom: lavere terskel for endringsoppsigelse

  articleCreated with Sketch.6. juni 2019

  I en fersk dom fastslår Høyesterett at terskelen for å endre arbeidstakers stilling som regel vil være lavere enn terskelen for ordinær oppsigelse. Vi ser nærmere på dommens betydning, men også arbeidsgivers alminnelige styringsrett.

 • Pass opp for moms ved kommunesammensammenslåing

  articleCreated with Sketch.6. juni 2019

  Ved kommunesammenslåing kan retten til å kreve å få merverdiavgift for infrastrukturtiltak tilbakebetalt gå tapt. Kommuner kan med hjemmel i lov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur. For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift, representerer merverdiavgift på utbygging av slik infrastruktur en kostnad.

 • ICLG: Product Liability 2019

  articleCreated with Sketch.3. juni 2019

  Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om produktansvar i årets utgave av International Comparative Legal Guide. Kapittelet er ført i pennen av våre to dyktige partnere Kyrre W. Kielland og Ole André Oftebro. Kielland og Oftebro besvarer spørsmål om erstatning og kompensasjon, ansvarholder, produktkontroll, tilbakekalling av produkt, produksjonsfeil, ansvar hos underleverandør og typisk rettsprosess.

 • Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

  articleCreated with Sketch.24. mai 2019

  Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp

 • Leveranser til offentlig sektor – fallgruver og kjøreregler

  articleCreated with Sketch.16. mai 2019

  For leverandører av mat og drikke, serveringstjenester etc., utgjør offentlig sektor en viktig kundegruppe, for eksempel i form av kantinetjenester og leveranser til sykehjem og andre institusjoner.

 • Revidert nasjonalbudsjett

  articleCreated with Sketch.14. mai 2019

  Revidert statsbudsjett inneholder ingen store og uventede skatte- og avgiftsforslag. Her er en oppsummering av de viktigste.

 • Forslag om oppdatering av arbeidsmiljølovens regler om varsling

  articleCreated with Sketch.2. mai 2019

  Arbeidsmiljølovens kapittel 2 A inneholder bestemmelser om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Regjeringen har lagt frem forslag om endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler - her følger en oversikt over de viktigste endringsforslagene og bakgrunnen for disse.

 • Eva Hagen ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.2. mai 2019

  Det er med stor glede vi ønsker Eva Hagen velkommen som ny partner. Eva styrker vår kompetanse overfor eiendom, særlig hva gjelder eiendomsutvikling.

 • Google og Facebook. GDPR-«friskmelding» av kundelistematching

  articleCreated with Sketch.26. april 2019

  Google og Facebook tilbyr attraktive tjenester til markedsførere. Informasjonen fra spesielt Google er vanskelig tilgjengelig og vanskelig å forstå. Det blir da vrient å ha kontroll på hvilke personopplysninger som behandles. I tillegg er det særlig for Google ofte er uklart hvorvidt Google er behandlingsansvarlig (og behandler kundes data for Googles egne formål) eller hvorvidt Google er databehandler. Disse nevnte forhold skal jo markedsføreren etter GDPR har kontroll over og kunnskap om. Vi har sett på to konkrete tjenester som vi mener kan «friskmeldes» og hvor informasjonen som gis er god nok til at vi tør å anbefale norske bedrifter å bruke dem, dog på visse vilkår.

 • Ræder anerkjennes i Legal 500 for 2019

  articleCreated with Sketch.11. april 2019

  Ræder anerkjennes i en av bransjens mest betydningsfulle rangeringer Legal 500. Vi er stolte over at Ræder trekkes frem som et av landets ledende advokatfirmaer. Grunnlaget for rangeringen er dybdeintervjuer og undersøkelser blant klienter.

 • Jøran Kallmyr blir ny justisminister

  articleCreated with Sketch.29. mars 2019

  Vår kollega Jøran Kallmyr er blitt utnevnt til ny justisminister. Vi er stolte over at Jøran får denne tilliten. I løpet av de siste to og et halvt årene har han bidratt til å bygge opp et svært kompetent eiendomsteam hos oss. Vi ønsker Jøran lykke til i sitt nye verv.

 • Ræder har flyttet!

  articleCreated with Sketch.20. mars 2019

  Advokatfirmaet Ræder har flyttet til Bjørvika og holder til i 8. og 9.etasje i signalbygget Diagonale, Dronning Eufemias gate 11.

 • Merverdiavgift og utbygging – uriktig utvikling på gang?

  articleCreated with Sketch.13. mars 2019

  Skattedirektoratet avga en veiledende prinsipputtalelse 19. februar 2019 der det konkluderes med at utførte tomtearbeider ikke utgjør en kapitalvare. Dette har betydning for muligheten til å overdra ev. justeringsrett og/eller -plikt. Uttalelsen er viktig å ta hensyn til ved planlegging og strukturering av byggeprosjekter.

 • Chambers and Partners

  articleCreated with Sketch.8. mars 2019

  Ræders advokater får sterke plasseringer i den prestisjetunge internasjonale rangeringen Chambers and Partners. Vi er stolte over at våre advokater trekkes frem som landets fremste innenfor sine fagfelt og at Ræder anerkjennes som et av landets ledende advokatfirmaer.

 • Rangeringer i Chambers og Legal 500

  Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

 • Drone regulations

  articleCreated with Sketch.7. mars 2019

  Kyrre W. Kielland and Alexander W. Barg elaborate on drone regulations in Norway in L2B Aviation’s “World Drone Regulations”.

 • Travsport og merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.1. mars 2019

  12. februar i år avsa Høyesterett en prinsipielt viktig dom vedrørende merverdiavgift og travsport. Spørsmålet i saken var om det utgjorde avgiftspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven når næringsdrivende travkusker mottar oppsittpenger (fast utbetaling til kuskene for å delta i travløp) og/eller andel av premiepenger fra løpet. Praksis innen travsporten har vært at dette var betalinger som kunne utbetales uten merverdiavgift. Høyesterett konkluderte med at begge typer utbetalinger var avgiftspliktige. Etterberegningen utgjorde heller ikke usaklig forskjellsbehandling, selv om den var den første i sitt slag innenfor travsporten.

 • The Cartels and Leniency Review

  articleCreated with Sketch.25. februar 2019

  Partner Carl A. Christiansen, senioradvokat Catherine Sandvig og Maria M Lisiecka har skrevet det norske kapitlet i siste utgave av «The Cartels and Leniency Review».

 • Ræder annerkjennes i Advokatundersøkelsen

  articleCreated with Sketch.14. februar 2019

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse og vi er stolte over at flere av våre advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Klart for skatterazzia

  articleCreated with Sketch.9. februar 2019

  I år har Skatteetaten fått en ny og vidtgående hjemmel for tvang ved skattekontroller. Den skulle i utgangspunktet være myntet på alvorlige tilfeller av svart arbeid og svart økonomi. Slik den lyder kan den anvendes i et stort antall skattesaker.

 • Nytt tilbud for selskaper som nedbemanner

  articleCreated with Sketch.6. februar 2019

  Tradisjonelt bistår vi med juridisk ekspertise på arbeidsrettslige forhold, men vi ser ofte at våre oppdragsgivere har behov for støtte og veiledning i arbeidet med å skaffe oppsagte medarbeidere ny jobb. En jobb de sjelden har tid til og ofte ikke har kompetanse på. Derfor innleder vi nå et samarbeid med Metier OEC.

 • Underskuddsfremføring – Ny streng dom av Høyesterett

  articleCreated with Sketch.17. januar 2019

  Høyesterett avsa 10. desember 2018 dom i saken mellom Bravo Capital AS og staten v/Skatt øst. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om beregningsregelen i ligningsloven § 10-4 nr. 3 kommer til anvendelse når opplysningssvikten knytter seg til fremføring av underskudd. Høyesterett kom til at tilleggsskatt skulle beregnes selv etter det fremførbare underskuddet ble avskåret og selv om det fremførbare underskuddet ikke ble benyttet.

 • Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner - lovforslag på høring

  articleCreated with Sketch.16. januar 2019

  Skattedirektoratet har sendt utkast til nye regler om merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker på høring. Høringen omfatter også forslag til endring i gjeldende fritak for elektroniske nyhetstjenester.

 • Utbytte før årsskiftet?

  articleCreated with Sketch.21. desember 2018

  For de som vurderer å ta ut utbytte ved årsskifte 2018/2019, kan det være penger å spare fordi utbytteskatten går opp etter nyttår.

 • Nettbutikk i lomma - Juridiske utfordringer

  articleCreated with Sketch.18. desember 2018

  Nettbutikk på mobil er smart og enkelt. Kundene kan enkelt klikke seg inn - hvor som helst og når som helst. Det er imidlertid ikke bare å overføre nettbutikkgrensesnittet for PC/Mac til mobil. Skjermstørrelsen er jo diametralt forskjellige. Portabiliteten går rett og slett på bekostning av skjermplass. Og det igjen kan gå på bekostning av et annet viktig aspekt for nettbutikken – nemlig juridisk holdbare løsninger.

 • Selskaper flytter ansatte til datterselskap

  articleCreated with Sketch.14. desember 2018

  Onsdag falt en Høyesterettsdom der det ble slått fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) ikke har arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale på flyvningene til Norwegian.

 • Ny avklaring av forståelsen av utleiebegrepet i merverdiavgiftsloven

  articleCreated with Sketch.27. november 2018

  Tidligere usikkert spørsmål avklart i ny bindende forhåndsuttalelse; Skatt øst konkluderer med at det er adgang til frivillig registrering i tilfeller der to leietakere i fellesskap skal bruke det samme leieobjektet.

 • GDPR - erfaringene så langt

  articleCreated with Sketch.15. november 2018

  GDPR trådte i kraft i juli i år. Vi i Ræder har gjort oss noen betraktninger om hvilke endringer regelverket har medført for norske bedrifter på den relativt korte tiden siden i sommer.

 • Ny hvitvaskingslov

  articleCreated with Sketch.14. november 2018

  Den nye hvitvaskingsloven (1. juni 2018 nr. 23) med tilhørende ny hvitvaskingsforskrift (14. september 2018 nr. 1324) trådte i kraft 15. oktober 2018. Den nye loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849), og en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette innebærer en oppdatering og innstramming av regelverket på flere punkter.

 • Fritaksmetoden

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2018

  Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

 • Import og eksport - når går eiendomsretten over til kjøper?

  articleCreated with Sketch.26. oktober 2018

  Selger man til kunder i andre land bør man ta en rask avsjekk både på avtalen – og reglene om rettsvern. Her får du en oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til eiendomsretten.

 • Ræder inngår samarbeid med Keiron

  articleCreated with Sketch.10. oktober 2018

  Advokatfirmaet Ræder håper på færre konflikter på arbeidsrettsområdet når de inngår samarbeid med psykologer.

 • Statsbudsjettet 2019

  articleCreated with Sketch.8. oktober 2018

  I dag den 8. oktober 2018 har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Våre skatte- og avgiftseksperter kommenterer endringene.

 • Formueskatten - er det skattesatsen som er problemet?

  articleCreated with Sketch.1. oktober 2018

  Neste mandag, 8. oktober, legges regjeringspartiene frem statsbudsjettet. I forbindelse med dette kommer det ofte alternative budsjetter fra de øvrige partiene. Og der ønsker mange å øke formueskatten.

 • Ny lov om arv og skifte

  articleCreated with Sketch.21. september 2018

  Syv år etter at arvelovutvalget fikk i oppdrag å vurdere nåværende arvelov med sikte på å lage en ny, ble proposisjon med forslag til lovvedtak sendt Stortinget rett før sommeren. De nye reglene omfatter ikke bare arveloven. Det foreslås også nye regler om skifte av dødsbo som skal tas inn i arveloven. Det er foreløpig uvisst når loven vil tre i kraft, men det kan allerede nå være klokt å gjøre seg kjent med reglene som er foreslått.

 • Staten saksøker staten i nye avgjørelser om moms og transaksjonskostnader

  articleCreated with Sketch.19. september 2018

  I fem ulike saker siden mai i år har Skatteklagenemnda gitt selgere av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader. Finansdepartementet har nå tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda fordi de er uenige i deres konklusjoner.

 • Fisjon av bygg under oppføring

  articleCreated with Sketch.19. september 2018

  Fisjon og fusjon av eiendomsselskaper med bygg under oppføring har vært problematisk i flere år pga en uttalelse fra Skattedirektoratet i 2015. Nå har Finansdepartementet bestemt at uttalelsen trekkes tilbake. Dette er gode nyheter for våre eiendomskunder.

 • Les siste utgave av vårt kundemagasin Rædaksjonelt

  articleCreated with Sketch.21. august 2018

  I dette nummeret (01/2018) deler våre eksperter på utenlandsk rett sine erfaringer. Vi tar også opp andre tidsaktuelle temaer, som seksuell trakassering, det nye personvernregulativet (GDPR) og skatteutsettelsen som kan forsvinne på fisjoner av eiendom. God lesing!

 • Prøvetid i agentkontrakter – agentens krav på avgangsvederlag m.v

  articleCreated with Sketch.20. august 2018

  I mange agenturforhold vil partene være usikre på hverandre og om agenten evner å utføre de oppgaver oppdragsgiver («prinsipalen») forventer. I så måte ligner forholdet på en arbeidskontrakt. Selv med grundige undersøkelser vil man kunne oppleve at forholdet ikke fungerer som forventet.

 • Cyber-angrep kan koste bedrifter dyrt

  articleCreated with Sketch.17. august 2018

  Norske virksomheters datasystemer er blitt attraktive mål for kriminelle. En rekke dataangrep er behørig omtalt i ulike medier og av et utall aktører det siste året, men de juridiske sidene er i mindre grad belyst. I tillegg til arbeidet med å få avverget angrepet rent teknisk, kan et angrep ha mange juridiske følger.

 • ICLG: Corporate Immigration 2018

  articleCreated with Sketch.16. august 2018

  Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om om Corporate Immigration i årets utgave av ICLG. Kapittelet er ført i pennen av våre to dyktige partnere Nils Kristian Lie og Ole André Oftebro.

 • Endringer i eierseksjonsloven

  articleCreated with Sketch.15. august 2018

  Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Selv om innholdet fra tidligere lov (1997) i stor grad videreføres, har det kommet flere nye og nyttige regler og presiseringer.

 • Åndsverkloven av 2018 – under lupen

  articleCreated with Sketch.15. august 2018

  Den 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft. Loven skal sikre rettighetshaverne inntekter, slik at skapende og utøvende kunstnere skal kunne leve av sin virksomhet. Vi tar loven under lupen, og ser nærmere på oppdateringene.

 • Rett og moral ved «beaching» av skip

  articleCreated with Sketch.10. august 2018

  Leder av Etikkrådet for SPU, Johan H. Andresen, uttalte i Dagens Næringsliv 2. august at «alle eiere har et ansvar for hvordan skipene deres skrapes». Andresen viser til utbredt praksis for skraping av skip på «beaching»-verft i Sør-Asia, kjent for kritikkverdige arbeidsforhold og negative miljøkonsekvenser.

 • GDPR - mindre nytt en de fleste tror

  articleCreated with Sketch.27. juli 2018

  Hva er det som er nytt nå og hva må vi gjøre, er spørsmål jeg får nærmest daglig fra virksomheter i forbindelse med GDPR. Trøsten er at det rettslig ikke er mye nytt. Kravene har selskaper hatt i 20 år. Men, de færreste har fulgt dem, så de må nå gjøre den jobben som burde vært gjort for lang tid siden, sier partner Vebjørn Søndersrød.

 • Ta med skatterådgiveren tidlig ved store endringer

  articleCreated with Sketch.16. juli 2018

  – Skatt er, i motsetning til mange andre fagfelt, alltid i bevegelse. Alt fra mindre endringer til store reformer påvirker norske virksomheter, ofte veldig raskt. Derfor er det viktig for selskaper å absorbere endringene når de kommer, sier skatteekspert og partner Einar Heiberg.

 • Tøffere markedsføringslov

  articleCreated with Sketch.12. juli 2018

  Fra årsskiftet fikk nye Forbrukertilsynet mulighet for å ilegge gebyrer umiddelbart til virksomheter som bryter markedsføringsloven. Her kommer derfor viktig lesing for deg som driver markedsføring mot forbrukere.

 • Skattefri fisjon av eiendomsselskaper – hva skjer?

  articleCreated with Sketch.10. juli 2018

  Siden Høyesterett i ConocoPhillips-dommen i 2014 åpnet for at eiendomsselskaper kan fisjoneres skattefritt uten fare for gjennomskjæring, er eiendomsinvestorer og andre næringsaktører gitt mulighet for store skattebesparelser. Spørsmålet er om dette kan stille seg annerledes når den ulovfestede omgåelsesnormen blir lovfestet.

 • Fremtiden neste stopp

  I 2019 flytter Ræder inn i Diagonale-bygget i Bjørvika, med signalbygg som Operaen, Munch-museet og Barcode-søylene som nærmeste naboer. Her, i Norges nye finanssentrum, skal Ræder fortsette utviklingen og være en toneangivende aktør som er med på å forme fremtiden for advokatbransjen.

 • Amerikansk praksis setter standarden i Norge

  articleCreated with Sketch.6. juli 2018

  Internasjonale avtaler er ikke noe nytt for norske virksomheter, men den økte bruken av avtaler basert på angloamerikanske kontraktsmaler gir nye utfordringer når kontrakter skal inngås over landegrensene. I Ræder arbeider en større gruppe advokater med internasjonale avtaler. Tre av dem har advokatbevilling i USA, og dermed ekstra gode forutsetninger for å bistå nordmenn i verdens største marked.

 • Med fingeren på fremtiden

  articleCreated with Sketch.6. juli 2018

  På Fornebu arbeides det med å utvikle en av verdens mest avanserte, men samtidig mest tilgjengelige form for identifikasjon. IDEX Biometrics sin løsning kan forandre livet til mer enn to milliarder mennesker. Men først skal de hjelpe Mastercard å sette en ny standard for kortidentifikasjon, med fingeravtrykksgjenkjenning.

 • Vanskeligere for selskaper som eier flere boligseksjoner

  articleCreated with Sketch.29. juni 2018

  Et nytt lovforslag kan få stor betydning for omsetteligheten av næringseiendomsselskaper som eier flere boligseksjoner i et eierseksjonssameie. Høringsfrist for forslaget er 6. august.

 • Fradragsrett for mva på transaksjons- kostnader ved salg av fast eiendom

  articleCreated with Sketch.29. juni 2018

  I tre saker behandlet av Skatteklagenemda i stor avdeling 24. mai 2018, er det innrømmet fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Siden Telenordommen (Rt. 2015 s. 652) har det vært oppfattet som til dels usikkert om det foreligger rett til fradrag i slike tilfeller. Flere av sakene som har kommet i etterkant av dommen har bidratt til dette. De fleste av sakene har dreid seg om salg av aksjer (i eiendomsselskaper), ikke salg av eiendom direkte.

 • GDPR: Annonsørforeningen krever avklaring fra Google

  articleCreated with Sketch.28. juni 2018

  Hvem er behandlingsansvarlig når en virksomhet bruker markedsføringstjenester fra «internettgiganter» som Google og Facebook? Annonsørforeningen (ANFO) har engasjert Ræders spesialist på personvern, advokat Vebjørn Søndersrød, til å få klarhet i hvilke ansvarsområder som må avklares med Google.

 • Ansvar for betaling av dokumentavgift ved tinglysing

  articleCreated with Sketch.25. juni 2018

  Ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom, er hovedregelen at det skal betales dokumentavgift. Men hvem er ansvarlig for at dokumentavgiften faktisk blir betalt?

 • Foreslåtte endringer i regler om fast/midlertidig ansettelse og innleie

  articleCreated with Sketch.15. juni 2018

  Den 10. april 2018 fremmet Arbeids- og sosialdepartementet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder reguleringen av fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere.

 • Ny høyesterettsdom medfører ikke at reisetid skal anses som arbeidstid

  articleCreated with Sketch.11. juni 2018

  Den 4. juni 2018 avsa Høyesterett en dom som omhandlet spørsmål om reisetid, arbeidstid og overtid. Hovedspørsmålet var om tiden som en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn sitt ordinære, og utenom avtalt arbeidstid, var å anse som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand.

 • ICLG: Product Liability 2018

  articleCreated with Sketch.8. juni 2018

  Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om produktansvar i årets utgave av International Comparative Legal Guide. Kapittelet er ført i pennen av våre to dyktige partnere Kyrre W. Kielland og Ole André Oftebro.

 • IFRS 16 - ny standard for leieavtaler

  articleCreated with Sketch.6. juni 2018

  Den nye standarden for regnskapsføring av leieavtaler krever at leietaker balansefører eiendeler og gjeld for de fleste leieavtaler. Dette vil påvirke flere sentrale nøkkeltall som for eksempel gjeldsgrad, likviditetsgrad og EBITDA for mange foretak. Endringen kan påvirke lånebetingelser, kredittvurderinger og lånekostnader. For utleier medfører standarden kun mindre endringer sammenlignet med dagens regnskapsstandard.

 • Ny avgjørelse som begrenser fradragsrett for merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.1. juni 2018

  28. mai d.å. avsa Borgarting lagmannsrett nok en dom som gjelder merverdiavgift. Dommen kan sies å føye seg i rekken av dommer som nekter fradrag for merverdiavgift på såkalte transaksjonskostnader. Selv om dommens konklusjon innebærer en nektelse av fradragsrett i det konkrete sakstilfellet, mener vi at dommen ikke kan tas til inntekt for en ytterligere innskrenkning av retten til fradrag på kostnader som gjelder salg av fast eiendom.

 • Nye standardiserte krav ved utkontraktering for regnskapsførere

  articleCreated with Sketch.31. mai 2018

  Norske regnskapsførere er underlagt forskrift om risikostyring og intern kontroll. Etter denne forskriften må regnskapsfører ha skriftlige retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Ræder har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet nye standardiserte krav ved utkontraktering.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018

  articleCreated with Sketch.15. mai 2018

  Regjeringen foreslår ikke de helt store endringene i skatte- og avgiftsreglene i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Våre eksperter gir deg en oppsummering av forslagene.

 • Gucci og Guess inngår forlik

  articleCreated with Sketch.9. mai 2018

  Den luksuriøse merkevaren Gucci og designermerket Guess har begge en logo bygd på bokstaven «G». Etter beskyldninger om kopiering fra Gucci sin side, inngår de to merkevarene forlik om å avslutte alle rettighetstvister.

 • Skatt og avgift på tap

  articleCreated with Sketch.7. mai 2018

  Tap på fordringer er blitt et viktig kontrollpunkt for skattemyndighetene både når det gjelder skatt og avgift. Deres tolkning av reglene på området er til dels hardhendt.

 • Eneforhandlers krav opp i svensk høyesterett

  articleCreated with Sketch.2. mai 2018

  I februar 2018 kom Sveriges Høyesterett fram til at eneforhandler ikke har krav på avgangsvederlag, men rimelig oppsigelsestid som i mangel av andre holdepunkter vil være 6 måneder. Den norske og svenske rettstilstanden er tilnærmet lik, og "6 måneders-regelen" svensk Høyesterett anvender vil derfor være et sterkt argument også i norske saker.

 • Kryptovaluta, skatteplikt og merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.2. mai 2018

  Har du utvinnet, kjøpt eller solgt bitcoins det siste året? Bitcoin er den mest kjente formen av kryptovaluta. I en ny veileder definerer skattemyndighetene kryptovaluta som et formuesobjekt som derfor gjør det skatte- og avgiftspliktig.

 • Merverdiavgift på eiendomsskatt

  articleCreated with Sketch.27. april 2018

  Tidligere uavklart spørsmål avklart i ny fortolkningsuttalelse; Skatt øst har konkludert med at det skal betales merverdiavgift på eiendomsskatt som utleier krever dekket av leietaker.

 • Advarsel på tynt grunnlag? Gå til sak!

  articleCreated with Sketch.13. april 2018

  Ansatte kan gå til sak for å få en advarsel fra arbeidsgiveren erklært ugyldig. Det er resultatet av en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg.

 • MVA-talent til Ræder

  articleCreated with Sketch.11. april 2018

  Ræder styrker sin avdeling for skatte- og avgiftsspørsmål ytterligere ved å kapre et av landets største MVA-talent, Biljana Nedimovic.

 • Reisebransjen berøres sterkt av av ny personvernlovgivning

  articleCreated with Sketch.11. april 2018

  EUs nye personvernforordning, GDPR, trer i kraft i juni 2018. De nye reglene vil i stor grad berøre reiselivsbransjen, som håndterer store mengder personlige data om sine kunder. Advokat Vebjørn Søndersrød er intervjuet i siste utgave av HRR-magasinet for Hotell, Restaurant og Reiseliv.

 • Stilkarakterer ved gjennomskjæring?

  articleCreated with Sketch.19. mars 2018

  I en sportsgren som hopp får utøverne karakterer både for lengde og stil. I rettspraksisen rundt skatterettslig omgåelse, også kalt gjennomskjæring, kan man av og til få fornemmelsen av at noe tilsvarende gjelder i skatteretten.

 • Skatteforvaltningsloven - til det bedre?

  articleCreated with Sketch.19. mars 2018

  Ligningsloven og en rekke forvaltningsregler i forskjellige særlover er nå erstattet med skatteforvaltningsloven. Spørsmålet er om dette er til fordel for de skattepliktige eller om det totalt sett bare medfører nye plikter og ulemper?

 • Den vanskelige oppsigelsen

  articleCreated with Sketch.19. mars 2018

  –Som arbeidsgiver må man være tydelig og konsekvent på hva en oppsigelse skyldes, sier partner Ole André Oftebro. Bransjemagasinet Regnskap & Økonomi har intervjuet Oftebro om de vanligste fellene ved oppsigelser.

 • Når tap blir skattepliktig

  articleCreated with Sketch.19. mars 2018

  Har kjøper økonomiske problemer burde det være en smal sak for selger å reversere inntektsføringen. Men så enkelt er det ikke alltid. Tap på fordringer er et av flere kontrollpunkt skattemyndighetene ofte benytter.

 • Beskatning av lån til aksjonærer

  articleCreated with Sketch.16. mars 2018

  Skattemyndighetene har besluttet at kreditt eller sikkerhetsstillelse fra aksje- og allmennaksjeselskap,, eller tilsvarende utenlandsk selskap til personlig aksjonær, skal beskattes som utbytte på aksjonærens hånd.

 • Skatteplikt ved tomtesalg

  articleCreated with Sketch.16. mars 2018

  Med dagens boligpriser kan boligeiere oppleve at utbyggere er villige til å betale en svært høy pris for eiendommer som har utbyggingspotensial. Ikke alle er klar over at gevinsten kan være skattepliktig. Her er en oversikt over de gjeldende skattereglene.

 • Lån eller egenkapital?

  articleCreated with Sketch.16. mars 2018

  Høyesterett ga i fjor skattemyndighetene medhold i at et lån fra en kommune til et datterselskap i realiteten var egenkapital uten fradragsrett for datterselskapet.

 • Virksomhetsoverdragelse

  articleCreated with Sketch.14. mars 2018

  En virksomhetsoverdragelse innebærer som utgangspunkt at ansettelsesforholdet overføres til en ny arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren kan ha et behov for å gjøre endringer i de overførte arbeidstakernes ansettelsesvilkår. Hvilken adgang den nye arbeidsgiveren har til å gjøre slike endringer er likevel begrenset, og avhenger av flere forhold.

 • Avklaring fra EU domstolen i Coty-saken

  articleCreated with Sketch.28. februar 2018

  Veletablerte merkevarer får være selektive på salgskanaler. Salg over internett kan begrenses dersom varen har et særlig renommé, kvalitet eller luksuspreg – sier en viktig avklaring fra EU domstolen i Coty-saken.

 • Advokatundersøkelsen: Ræder inne på topp 3

  articleCreated with Sketch.15. februar 2018

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse. Nytt av året har Ræder fått to nye talentnavn på «Up- and coming»-listene.

 • Ræder styrker laget med ny partner

  articleCreated with Sketch.8. februar 2018

  Anne Gro Enger er tatt opp som ny partner hos Ræder. Anne Gro er spesialist innenfor feltet skatterett.

 • "Ship Arrests in Practice" 11/2018

  articleCreated with Sketch.2. februar 2018

  Partnere Audun Ludvig Bollerud og Kyrre W. Kielland er forfattere av kapitlet om Norge i den 11. utgaven av "Ship Arrests in Practice".

 • De vanligste styretabbene

  articleCreated with Sketch.1. februar 2018

  Stadig flere får erfare at det å si ja til å påta seg et styreverv kan koste dyrt, dersom noe ikke går som det skal.

 • Aksjonæravtaler i små selskap

  articleCreated with Sketch.1. februar 2018

  Å eie ting i felleskap er ikke lett, og det å eie et selskap sammen med andre er enda vanskeligere. Selskaper opererer under en formell ramme og har egen «vilje» gjennom ledelse og styre. Inntjening, kapitalbehov og drift kan raskt forandres. Her får du en innføring i moment som er viktige å vurdere i lys av en aksjonæravtale.

 • Bruk av cookies på hjemmesiden

  articleCreated with Sketch.1. februar 2018

  En informasjonskapsel (cookie), er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på internettbrukerens datamaskin når denne åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes av den som publiserer nettsiden eller den som tilbyr en tjeneste gjennom nettsiden til for eksempel å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken, eller til å registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

 • Hva skjer med dine kontrakter post Brexit?

  articleCreated with Sketch.10. januar 2018

  En rekke norske bedrifter har kunder eller leverandører i Storbritannia. Ræder anbefaler alle sine kunder å gjennomgå langsiktige kontrakter med britiske selskap.

 • Ny høyesterettsdom om avskjæring av underskudd

  articleCreated with Sketch.5. januar 2018

  Fremførbart underskudd avskåret etter skattelovens § 14-90 i dom nylig avsagt av Høyesterett.

 • Finansavisen: Lønnshopp for 25.000 ansatte

  articleCreated with Sketch.3. januar 2018

  Virkningen av den nye tariffavtalen i horeca-bransjen sikrer nesten 100.000 ansatte et betydelig lønnsløft fra 1.januar 2018.

 • Tøffere markedsføringslov

  articleCreated with Sketch.21. desember 2017

  Fra 1. januar 2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet og får myndighet til å ilegge gebyrer umiddelbart til virksomheter som bryter markedsføringsloven.

 • Utbytte nå?

  articleCreated with Sketch.19. desember 2017

  For de som vurderer å ta ut utbytte ved årsskifte 2017/2018, kan det bli penger å spare gjennom inneværende års sats på selskapsskatt. Man skal likevel være oppmerksom på at det er også er andre faktorer som kan påvirke dette bildet.

 • Trim formueskatten

  articleCreated with Sketch.11. desember 2017

  Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet 2017/2018. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt, slik at en ikke betaler mer enn reglene tilsier. Dette må planlegges før nyttår.

 • Kildeskatt på aksjeutbytte - nye dokumentasjonskrav

  articleCreated with Sketch.27. november 2017

  Utenlandske aksjonærer som mottar utbytte fra norske aksjeselskaper og likestilte selskaper, skal som hovedregel betale kildeskatt til Norge av utdelt utbytte. Skattesatsen er normalt 25 prosent av utbyttet. Dersom Norge har inngått skatteavtale med det landet hvor aksjonæren er hjemmehørende eller bosatt, skal norsk kildeskatt svares etter en lavere sats som er angitt i avtalen.

 • Budsjettavtalen 2018, Skatt: Forbedret forslag for opsjonsbeskatning

  articleCreated with Sketch.27. november 2017

  De borgerlige partiene har nå inngått en budsjettavtale for 2018. Det blir ikke store endringer i skatte- og avgiftsopplegget i forhold til Regjeringens forslag.

 • Handler ditt selskap verdipapirer? Husk nytt registreringskrav.

  articleCreated with Sketch.27. november 2017

  Ny europeisk lovgivning krever at alle juridiske enheter som handler finansielle instrumenter har en global identitetskode, et såkalt LEI-nummer (Legal Entity Identifier).

 • #metoo bør håndteres som varsling

  articleCreated with Sketch.24. november 2017

  Hvis en sak om seksuell trakassering i en bedrift kommer frem i media gjennom #metoo kampanjen, bør arbeidsgiver håndtere det som en varsling

 • Statsbudsjettet 2018

  articleCreated with Sketch.12. oktober 2017

  Regjeringen har lagt frem statsbudsjettet for 2018. Få en oversikt over hva som kan ventes av endringer i skatte- og avgiftsreglene, og se vår video med kommentarer over endringene.

 • Juridiske spørsmål tilknyttet dataangrep

  articleCreated with Sketch.29. september 2017

  Digitalisering øker risikoen for dataangrep (cyberangrep) på virksomhetskritiske systemer. Spørsmålet er ikke lenger «om», men «når» man blir rammet. Hvilke juridiske spmrsmål knytter seg til slike angrep?

 • Refser unnvikende ledere

  articleCreated with Sketch.21. september 2017

  Arbeidsgivere ser gjennom fingrene med for mye, sier advokat Ole André Oftebro til Finansavisen 21. september 2017.

 • Skadelidtes direktekrav mot ansvarsforsikringsselskap

  articleCreated with Sketch.6. juli 2017

  Høyesterett har i en dom fra 15. mai 2017 underbygget betydningen av skadelidtes adgang til å fremme erstatningskrav direkte mot skadevolders ansvarsforsikringsselskap.

 • GDPR: Nye personvernregler innføres i mai

  articleCreated with Sketch.6. juli 2017

  GDPR, EU's nye personvernregler, vil innføre nye regler som mest sannsynlig påvirker hvordan din bedrift bør jobbe med innhenting av data til markedsføring og kommunikasjon.

 • Må lage varslingsrutiner

  articleCreated with Sketch.21. juni 2017

  En endring i arbeidsmiljøloven gjør at selv små bedrifter med fem ansatte nå må utarbeide varslingsrutiner.

 • Arbeidsdagen kan forlenges fra kl.21 til kl.23

  articleCreated with Sketch.21. juni 2017

  Arbeid i perioden 21.00 til 23.00 vil fortsatt regnes som nattarbeid, men lovendringen innebærer at arbeid i perioden likevel vil kunne være tillatt selv om vilkårene for nattarbeid ellers ikke er oppfylt.

 • Ferie og feriepenger

  articleCreated with Sketch.16. juni 2017

  Ole André Oftebro gjester podkasten Juridisk ABC og oppdaterer deg på reglene rundt ferieavvikling og feriepenger.

 • 12 ukers-frist gir økt rettsvern for utbygger

  articleCreated with Sketch.16. juni 2017

  Det forekommer at flere byggesøknader blir avslått, hvor påfølgende klage til Fylkesmannen likevel gir medhold. Da har kommunen lagt ned bygge- og deleforbud og omregulert eiendommen. Ny frist for søknadsbehandling vil endre på dette.

 • Høyesterett: ny dom gjør at du må få vurdert din eierskiftesak på nytt

  articleCreated with Sketch.14. juni 2017

  Høyesterett avsa 31. mai en viktig dom i forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom. Dommen gjør at boligkjøpere har fått langt bedre stilling overfor sin selger/eierskifteforsikringsselskapene. Dersom du som boligkjøper har fått avslag på ditt krav de siste to årene bør du ta kontakt for å få vurdert om ditt krav bør fremsettes på nytt.

 • Is the US-EU Open Sky Agreement "open" to low cost airlines?

  articleCreated with Sketch.26. mai 2017

  Alexander Wiesner Barg og Kyrre W Kielland har skrevet en artikkel for L2b Aviation med tittelen «Is the US-EU Open Sky Agreement “open” to low cost airlines?».

 • NS 8407: nøyere regulering av risiko for grunnforhold

  articleCreated with Sketch.22. mai 2017

  Er du byggherre eller totalentreprenør med ansvar for grunnforhold? Problematiske eller uforutsette grunnforhold er et gjentakende tvistetema i kontrakter om bygg og anlegg.

 • Gamle konkurranseklausuler kan fortsatt være gyldige

  articleCreated with Sketch.15. mai 2017

  Arbeidsmiljøloven har fått nye bestemmelser om konkurransebegrensede avtaler. Nå oppstår spørsmålet om i hvorvidt avtaler inngått før 1. januar 2016 fremdeles er gjeldende.

 • Ny høyesterettsdom om gyldigheten av oppsigelse

  articleCreated with Sketch.5. mai 2017

  Høyesterett avsa den 20. april 2017 dom vedrørende Arbeidsrettens kompetanse til å avsi dom for at en oppsigelse er ugyldig som følge av tariffstrid.

 • Project Finance 2017 Edition

  articleCreated with Sketch.12. april 2017

  Advokatfirmaet Ræder, ved Kyrre W. Kielland og Anne Christine Wettre bidro med det norske kapittelet i ICLG sin Project Finance 6/2017 Edition.

 • Ny dom fra Høyesterett gir viktige avklaringer om nedbemanning

  articleCreated with Sketch.28. mars 2017

  Den 15. mars 2017 avsa Høyesterett en ny dom (HR-2017-651-A, «Posten-dommen»), som gir viktige avklaringer om de materielle vilkårene ved oppsigelse.

 • Entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg

  articleCreated with Sketch.25. januar 2017

  Ræder får ofte spørsmål knyttet til omfanget av entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg sett i lys av bestemmelser til regelmessig rydding i NS8405, 8407 m.v.

 • Full seier i søksmål om massedeponiet Aalerudsmyra

  articleCreated with Sketch.23. desember 2016

  Ræder-advokat Ole André Oftebro bistod Tosim AS og Tor Erling Simensen i søksmål fra Norsk Gjenvinning m3 AS vedrørende påstått kontraktsbrudd, illojal adferd mv. knyttet til massedeponiet Aalerudmyra i Ås kommune.

 • Nye regler om konkurranseklausuler

  articleCreated with Sketch.16. desember 2016

  Stortinget vedtok 18. desember 2015 lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold). Reguleringen av konkurranseklausuler i arbeidslivet er nå flyttet fra avtaleloven til arbeidsmiljøloven.

 • Nytt regelverk for offentlige anskaffelser fra 1.1.2017

  articleCreated with Sketch.16. desember 2016

  Et helt nytt anskaffelsesregelverk trådde i kraft 1. januar 2017. Hvilken betydning har det for deg som leverandør til offentlig sektor?

 • Ulovlig markedsføring kan få mer alvorlige følger

  articleCreated with Sketch.16. desember 2016

  Stortinget og Forbrukerombudet har ønsket en gjennomgang Forbrukerombudets virkemidler mot ulovlig markedsføring. Barne- og likestillingsdepartementet har fremmet et forslag som gir Forbrukerombudet mer effektive virkemidler for å stanse brudd på markedsføringsloven. Forslaget vil gjøre ulovlig markedsføring mer risikofylt.

 • Styrkede forbrukerrettigheter ved ny lov om klageorganer

  articleCreated with Sketch.5. juli 2016

  Med virkning fra 1.7.2016 er næringsdrivende pålagt en plikt til å informere forbrukere om klageorganer som kan behandle en forbrukertvist ved netthandel. Næringsdrivende må videre innstille seg på ytterligere plikt til å lenke fra sin hjemmeside til en nettportal for elektronisk tvisteløsning i forbrukersaker.

 • Vrange verdier i årsregnskapet

  articleCreated with Sketch.3. mai 2016

  Konkurs eller søksmål kan fremstå som alternativer for en leder som vurderer nedskrivning av regnskapsverdier.

 • Forslag om nye regler for dagpenger og lønn under permittering

  articleCreated with Sketch.27. april 2016

  Regjeringen har varslet endringer i reglene om ansattes rett til dagpenger og lønn ved permittering. Endringsforslagene har sin bakgrunn i årets frontfagsoppgjør mellom LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri.

 • Ny åndsverkslov på høring

  articleCreated with Sketch.26. april 2016

  Kulturdepartementet sendte i mars 2016 ut et endelig forslag til ny lov på høring. Departementet ønsker å modernisere og forenkle åndsverkloven, samt å styrke rettighetshavernes stilling. Erverv og utnytting av åndsverk i næringsvirksomhet blir mer komplisert og antageligvis dyrere med den nye loven.

 • Skatt og etablering av virksomhet i utlandet

  articleCreated with Sketch.14. april 2016

  Mange norske virksomheter har kapital og gode produkter, og ønsker å ekspandere til utlandet. Da er det viktig å forstå de skattemessige følgene av det en foretar seg. Tar man hensyn til reglene i begge land og forholder seg til disse kan man kan man komme fornuftig ut av satsningen også skattemessig. Trår man feil kan det bli en kostbar affære.

 • Krisetider og personlig styreansvar

  articleCreated with Sketch.23. februar 2016

  Hvis styremedlemmer ikke har gjort jobben sin, bør de frykte krav fra kreditorene dersom selskapet går konkurs.

 • Tør du møte revisor?

  articleCreated with Sketch.16. februar 2016

  «Norske Skog krangler med revisor» lød overskriften i avisene. For Norske Skog ble valget enten å øke nedskrivningene av selskapets verdier eller risikere en revisjonsberetning med betydelige forbehold.

 • De ansatte frykter for fremtiden - hvordan beholde nøkkelpersoner?

  articleCreated with Sketch.16. februar 2016

  Mister bedriften sine nøkkelpersoner mister de ofte også muligheten til å komme seg ut av en krise. Skal deler av virksomheten selges vil den verdi som kan oppnås synke radikalt om de ansatte forsvinner.

 • Et tungt ansvar på styrets medlemmer

  articleCreated with Sketch.16. februar 2016

  Som kollegaer i en årrekke kunne man kanskje tro at Erling Opdal og Morten Opstad til stadighet hadde lange samtaler om problemstillinger knyttet til styreansvar, men det har de sjelden tid til.

 • Kunder i krise – Hvor lenge strekker vi kreditten?

  articleCreated with Sketch.14. februar 2016

  Kjenner du som leder dine kunder og leverandører? Når vurderte du sist deres økonomiske situasjon? Hvilke engasjement er særlig viktige og vil gi alvorlige følger for deg som bedriftsleder hvis noe går galt?

 • Personopplysninger: Privacy Shield tar over for Safe Harbour

  articleCreated with Sketch.4. februar 2016

  Privacy Shield er navnet på avtalen mellom EU og USA som regulerer utveksling og behandling av personopplysninger mellom landegrensene. Avtalen tar over etter Safe Harbor som ble kjent ugyldig i 2015.

 • Nå er det "på'an" igjen! Hva kan vi lære av tidligere kriser?

  articleCreated with Sketch.28. januar 2016

  Media roper krise og mange piler viser ny nedtur – lav oljepris, olje- og servicenæringen varsler store nedbemanninger, høyere arbeidsledighet osv. Men dette har vi vært igjennom tidligere. Kan vi benytte erfaringen fra tidligere kriser og i så fall hvilken?

 • Vær forsiktig med å snoke i ansattes e-post

  articleCreated with Sketch.20. januar 2016

  Ræder-advokat Ole André Oftebro er intervjuet i Ukeavisen Ledelse om ulike sider ved ansattes bruk av e-post på jobb.

 • Ny finansforetakslov

  articleCreated with Sketch.18. januar 2016

  Den 1. januar 2016 trådte den nye finansforetaksloven i kraft.

 • Hundreåringen som ble ny på innsiden

  articleCreated with Sketch.15. januar 2016

  I 2016 fylte Sjøfartsbygningen 100 år. Utvendig har jubilanten holdt seg forbausende godt. Innvendig var bygningen svært moden for oppgradering. Anders Utne har styrt den omhyggelige prosessen gjennom totalrenovering mot ny utleie.

 • Avklaringer rundt opphavsrett, pirater og Popcorn Time

  articleCreated with Sketch.22. september 2015

  I 2015 vokste Popcorn Time fram som en populær strømmetjeneste for film. I september samme år påla Oslo tingrett Telenor (med flere) å stenge tilgangen til syv nettsteder der opphavsrett krenkes. Men når er egentlig strømming lovlig?

 • Hva man bør vite om private kausjonerer

  articleCreated with Sketch.23. juni 2015

  Når banker eller finansieringsselskap (långiver) skal låne ut penger krever de ofte sikkerhet for å sikre at de får pengene tilbakebetalt. Selv om det er hyggelig å kunne hjelpe, bør du tenke deg godt om før du kausjonerer.

 • Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

  articleCreated with Sketch.18. mai 2015

  Stortinget vedtok for kort tid siden flere endringer i arbeidsmiljøloven. De viktigste endringer gjelder midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, høyere aldersgrenser og endrede arbeidstidsbestemmelser. De fleste endringene trer i kraft 1. juli 2015.

 • Lovforslag om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.18. mai 2015

  Arbeidsmiljøloven og avtaleloven er foreslått endret på regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

 • Regjeringen vil lette adgang til lovlig bruk av åndsverk

  articleCreated with Sketch.9. april 2015

  Regjeringen har lagt frem forslag til endringer i reglene om opphavsrett i åndsverkloven. Det foreslås å innføre en generell avtalelisens. I tillegg foreslås det å innføre regler om såkalt hitteverk.

 • Parodi og opphavsrett - hva kan man spøke med?

  articleCreated with Sketch.9. mars 2015

  EU-domstolen uttaler seg om parodi begrepet: belgisk høyrepopulistisk parti bruker kjent tegneserie uten å spørre om lov

 • Hva skjer når konkurransetilsynet forbyr et allerede gjennomført oppkjøp?

  articleCreated with Sketch.4. mars 2015

  Norske konkurransemyndigheter kan, i motsetning til i øvrige europeiske land, gripe inn overfor oppkjøp/fusjoner som ikke er omfattet av slik meldeplikt. Hva skjer om Konkurransetilsynet forbyr et allerede gjennomført oppkjøp?

 • Usikre tider. Hva gjør du?

  articleCreated with Sketch.3. mars 2015

  Uventet lav oljepris fører til usikkerhet for norsk økonomi. Oljeservicenæringen har gjennomført store nedbemanninger. Netthandel har i enkelte bransjer blitt en stor konkurrent. Mange vurderer derfor mindre arealer på «gatenivå» og mer netthandel. Eiere av næringsbygg ser utfordringer.

 • Er Sinnataggen fritt vilt?

  articleCreated with Sketch.17. desember 2014

  Patentstyret fattet tidligere i høst avgjørelse i en av flere saker der Oslo kommune Kulturetaten har forsøkt å varemerkeregistrere en rekke av Gustav Vigelands mest kjente verker i, deriblant Sinnataggen og Monolitten. Blir opphavsmannen helt rettsløs når vernetiden utløper?

 • Ansvar for glatte gulv

  articleCreated with Sketch.20. juni 2014

  Kan et kjøpesenter holdes til ansvar for glatte gulv? Frostating lagmannsrett har avsagt en interessant dom om et senters grunnlag for ansvar overfor sine besøkende.

 • Når blir man distributør - og hvilke konsekvenser har det?

  articleCreated with Sketch.20. juni 2014

  Mange eksportbedrifter mangler (klare) avtaler for salg og videresalg av sine varer. Ofte fungerer eksporten slik at ett eller flere firma forestår markedsføring og salg av produktene i «sitt» land – uten at det foreligger annen avtale enn eksportørenes alminnelige kjøps- og leveringsvilkår.

 • Agenter får - andre forhandlere får ikke

  articleCreated with Sketch.1. juni 2014

  Når forhandlerforhold bringes til opphør blir det ofte diskusjon om produsenten/prinsipalen plikter å betale et vederlag for den markedsposisjon som er opparbeidet av representanten. En god markedsposisjon har stor verdi og kan være resultat av betydelig innsats og kostnader fra representanten.

 • Hva er "midlertidig forføyning"?

  articleCreated with Sketch.24. februar 2014

  Hva menes med «midlertidig forføyning»? Når kan det være et fornuftig rettsmiddel å benytte i «hastesaker»?

 • Den innleide vikarens rettigheter styrkes

  articleCreated with Sketch.22. oktober 2013

  EU's vikarbyrådirektiv er vedtatt gjennomført i norsk rett. Det er vedtatt en rekke tiltak for å sikre at likebehandlingsprinsippet etterleves både i utleie- og innleievirksomhetene.

 • Høyesterett trekker skille mellom arbeidsinnleie og entreprise

  articleCreated with Sketch.29. august 2013

  Skillet mellom "innleie" og "entreprise" er avgjørende: i et entrepriseforhold vil arbeidstaker være ansatt hos «entreprenøren/kontraktøren» og arbeidstaker vil ikke ha noe krav på ansettelse hos oppdragsgiver.

 • Hvilke konkurransebegrensninger skal pålegges franchisetakere?

  articleCreated with Sketch.22. april 2013

  En effektiv måte å sikre rask utbredelse av et nytt konsept er å opprette et franchisesystem. Eier av franchisen kan med minimale investeringer sørge for rask vekst, samtidig som vedkommende er sikret avkastning på ideen/konseptet. Hvilke konkurransebegrensninger gjelder i et franchiseforhold?

 • Når et enkeltpersonforetak blir slått konkurs

  articleCreated with Sketch.21. januar 2013

  Når økonomien til et enkeltpersonforetak er dårlig og man ikke lenger klarer å dekke sine forpliktelser er faren stor for at man blir slått konkurs. Denne artikkelen ser litt nærmere på hva konkursbehandling av enkeltpersonforetak innebærer.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.