Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til våre siste podkaster her 🎧

Les siste nytt og oppdateringer rundt covid her👈

 • Klimasinken i Bergen

  articleCreated with Sketch.5. desember 2022

  Konkurransereglene skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse mellom foretak. Dessverre viser det seg at de samme reglene kan skape trøbbel for ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp.

 • Budsjettforliket: innstramming i utflyttingsskatten

  articleCreated with Sketch.30. november 2022

  Regjeringen og SV er nå enige om budsjettet for 2023. De nøyer seg ikke med å vedta det fremlagte forslaget til statsbudsjett, men foreslår ytterligere skatteøkninger. De strammer inn utflyttingsskatten med umiddelbar virkning og legger også opp til økt formuesskatt på «dyre» primærboliger.

 • Ny finansavtalelov fra nyttår – endringer å se opp for

  articleCreated with Sketch.29. november 2022

  Den 1. januar 2023 trer den nye finansavtaleloven i kraft, med unntak av § 8-3 nr. 9 om endringer i angrerettsloven. Den nye loven inneholder en rekke moderniseringer og endringer som skal styrke forbrukervernet og skjerpe pliktene for tjenesteyterne. Herunder vil den nye loven omfatte såkalte «Buy now pay later»-løsninger.

 • Nye lovforslag på arbeidsrettsområdet: klargjøring av arbeidstakerbegrepet og styrking av ansattes rettigheter i konsernforhold

  articleCreated with Sketch.29. november 2022

  Regjeringen la den 18. november 2022, frem nok et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Lovforslagene berører ulike rettigheter og plikter innenfor arbeidslivet, men har et felles mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern.

 • Styrkede rettigheter til utsendte arbeidstakere i Norge

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere. Fra og med 1. januar 2023 styrkes rettighetene til utsendte arbeidstakere som arbeider i Norge i mer enn 12 måneder.

 • Uro og uforutsigbarhet for næringslivet – dette bør du gjøre nå.

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Næringslivet står igjen foran tøffe utfordringer, likevel har det vært meldt inn et rekordlavt antall konkurser. Nå ser vi trenden snur etter hvert som skattekrav og utsatte betalinger forfaller, uten at prisutviklingen har gitt en enklere likviditetssituasjon. Kunder, leverandører, investorer og utleiere står alle foran viktige valg. Her gir vi råd til hva man bør tenke på nå.

 • EU-kommisjonen foreslår endringer i veiledningen for avgrensning av det relevante marked

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Den 8. november i år sendte Europakommisjonen et utkast til revidert Market Definition Notice («MDN») på høring. Formålet bak retningslinjene i MDN er å tydeliggjøre hvordan EU-kommisjonen går frem når de skal fastlegge et relevant marked i konkurranserettslig sammenheng. Det norske konkurransetilsynet vil normalt legge seg på samme linje som EU-kommisjonen, og retningslinjene er derfor relevante også i Norge.

 • Strømstøtte - Forskrift om energitilskuddsordningen til næringslivet sendt på høring.

  articleCreated with Sketch.18. november 2022

  Den 4. november 2022 sendte Klima- og miljødepartementet ut et høringsnotat, med utkast til forskrift for strømstøtten til næringslivet. Det understrekes i høringsnotatet at det er lite handlingsrom for endringer i forslaget, fordi ordningen skal tre i kraft i løpet av kort tid. Det antas derfor at ordningen gjennomføres i tråd med forskrift.

 • Ny dom om retten til fast stilling for lærere som er midlertidig ansatt

  articleCreated with Sketch.15. november 2022

  En ny dom fra Høyesterett avklarer at lærere uten formell utdanning som ansettes midlertidig etter opplæringslova § 10-6 ikke har rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (7).

 • Kryptobanken Celcius konkurs - betydningen for norske kryptoinvestorer

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Samtlige 600 000 kunder er offentliggjort– blant disse, flere nordmenn. Norske skattemyndigheter vil trolig benytte de publiserte dataene for å identifisere nordmenn som har unnlatt å oppgi kryptovaluta i skattemeldingen.

 • Permitteringer nå igjen?

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  For de fleste bransjer var permitteringer noe som både kom og forsvant sammen med pandemien. I byggebransjen er det derimot – dessverre – et kjent institutt, som med økte renter, strømpriser og inflasjon snart kan måtte tas i bruk igjen.

 • Unntak fra de nye strengere innleiereglene for bemanningsforetak

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Regjeringen foreslår nå at det forskrifts-reguleres unntak for helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse. I praksis går forslaget ut på at dagens adgang til innleie av helsepersonell og spesialkompetanse videreføres, med visse presiseringer.

 • Overføring av personopplysninger fra Europa til USA

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Den 7. oktober 2022 signerte President Joe Biden en såkalt «Executive Order» om nye tiltak i USA for å heve beskyttelsesnivået for personopplysninger overført til USA fra land innenfor EU/EØS.

 • Turbulent eiendomsmarked – hva skjer?

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Store byggeprosjekter kanselleres, byggekostnadene øker, rentehevinger på rekke og rad, råvaremangel som følge av krigen i Ukraina… Hva er egentlig status i eiendomsmarkedet nå og hva vil skje med boligbransjen på sikt?

 • Endringer i petroleumsskatteloven

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Det ble i juni i år vedtatt omlegging av særskatten for petroleums- virksomhet til en kontantstrømskatt. Endringene får virkning fra inntektsåret 2022. Formålet med lovendringene er å sørge for at petroleumsskatten blir mer nøytral, og samtidig gi selskapene bedre likviditet.

 • Nye statlige planretningslinjer skal gi kommunene større handlefrihet til å bestemme hvor det skal bygges boliger

  articleCreated with Sketch.28. oktober 2022

  De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir i dag stramme føringer for hvordan lokalsamfunn skal utvikles rundt omkring i landet. De statlige retningslinjene har i liten grad lagt til rette for at det skal tillates spredt boligbygging og utvikling av mindre lokalsamfunn.

 • Hvor detaljert må en regning være etter bustadoppføringslova?

  articleCreated with Sketch.21. oktober 2022

  Bustadoppføringslova gjelder for avtaler om oppføring av ny eierbolig, som inngås mellom forbruker og entreprenør. Loven kalles gjerne en forbrukerlov, som betyr at det ikke kan avtales dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven.

 • Kommunen har ikke adgang til å stille krav om fossilfrie byggeplasser

  articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

  I utkast til ny Småhusplan foreslår Oslo kommune å kreve fossilfrie byggeplasser innenfor reguleringsplanområdet.

 • Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

  articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

  Den 6. oktober sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag om «utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter». Forslaget innebærer at entreprenører eller andre som inngår tilvirkningskontrakter ikke plikter å betale merverdiavgift av omtvistede krav før kravene er avklart.

 • Ingen bomber i statsbudsjettet for 2023

  articleCreated with Sketch.6. oktober 2022

  Det ble ingen bomber i det nye statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere i dag, men derimot flere mindre hyggelige overraskelser…

 • Elektrisk kraft og fritak for el-avgift fra fornybar energi

  articleCreated with Sketch.29. september 2022

  Det foreslås endringer i særavgifts-forskriften for gjennomføring av et fritak for kraft fra fornybare energikilder. Forslaget innebærer at det gis fritak for elavgift på fornybar kraft som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på.

 • Dramatisk skatteøkning på havbruk, vann- og vindkraft

  articleCreated with Sketch.29. september 2022

  Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ekstra avgift i form av et høyprisbidrag, på vind- og vannkraft, med virkning fra 28. september 2022.

 • Spekulasjoner om økt utbytteskatt – mulig å beslutte utdeling av utbytte i dag 27. september?

  articleCreated with Sketch.27. september 2022

  Regjeringen har innkalt til pressekonferanse i morgen 28. september kl 08.30. Det spekuleres i at det gjelder en nyhet som er børssensitiv, og at det derfor er viktig å presentere nyheten før børsen åpner. Det spekuleres i media om regjeringen skal fremlegges en skattepakke som gis virkning fra det tidspunkt nyheten legges frem. Regjeringen har tidligere varslet skjerpet skatt for de med høyest inntekt og formue.

 • Ny veiler for evalueringsmodeller

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig lansert en ny veileder for evalueringsmodeller. Veilederen retter seg mot innkjøpere i offentlige virksomheter, med formål å gjøre offentlige innkjøpere mer bevisst på hvordan de evaluerer tilbud i en anbudsprosess.

 • EUs taksonomi for bærekraftig finans – en grønn bølge eller bare nok et klassifiseringsverktøy?

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Under årets Oslo Urban Week holdt Ræder et foredrag om EUs taksonomi og den nye lovens betydning fremover for aktører innen eiendomsbransjen. Sammen med representanter fra både eiendoms- og finanssektoren, Nordea og Møller Eiendom, så vi på en praktisk tilnærming og ulike problemstillinger knyttet til å håndtere de nye kravene under norske forhold.

 • Lønnskrav i konkursbo

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Denne artikkelen gjennomgår en rekke praktiske utfordringer i forbindelse med lønnskrav i konkursbo. Blant annet belyses utgangspunktene for dekning i boet, og i hvilke tilfeller arbeidstaker får bedre dekning ved at kravet søkes forskuttert av NAV. I tillegg gis en innføring i sentrale regler og problemstillinger behandling av lønnskrav kan medføre.

 • Forslag om strømstøtte til næringslivet

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Regjeringen har nylig lagt frem forslag om strømstøtte til næringslivet. Støtteordningen gjelder både en direkte og en søknadsbasert ordning for bedrifter som har strømkostnader som utgjør minst 3 prosent av omsetningen.

 • 1 av 5 selskaper bryter lovens krav om varslingsrutiner

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  En nylig undersøkelse i regi av BDO* viser at 1 av 5 selskaper bryter arbeidsmiljølovens plikt til varslingsrutiner. I undersøkelsen ble 600 selskaper stilt en rekke spørsmål om informasjonssikkerhet og IT-sårbarhet.

 • Frister for gjennomføring av fisjoner, fusjoner mv.

  articleCreated with Sketch.21. september 2022

  Mange ønsker å være sikret registrering av fusjon eller fisjon innen utgangen av 2022, slik at fusjonen eller fisjonen kan legges til grunn med skattemessig virkning for året 2022.

 • Advokatfirmaet Ræder inngår samarbeid med Smart Innovation Norge

  articleCreated with Sketch.1. september 2022

  Advokatfirmaet Ræder er ny partner på juridiske tjenester til Smart Innovation Norway. Målet er å sikre gründere og oppstartsbedrifter med et solid juridisk fundament og hjelpe dem på veien videre.

 • Regjeringen foreslår fastpris på bøker

  articleCreated with Sketch.30. august 2022

  Kultur- og likestillingsdepartementet har i høst sendt på høring et forslag til ny lov om omsetning av bøker. "Det skal være like muligheter og tilgang til litteratur, uavhengig av hvor du bor", sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

 • Fremtidens produktansvar - hvem tar ansvaret?

  articleCreated with Sketch.29. august 2022

  En yrende teknologisk utvikling har ført til at det ikke nødvendigvis kun er produktene i seg selv som utgjør en risiko, men i større grad styringen av produktet. Hvem bør ha ansvaret når en ulykke skjer ved bruk av «smarte dingser» eller selvkjørende maskiner og biler – operatøren, produsenten eller utvikleren av selvkjøringssystemet?

 • Høring – forslag om strengere krav til innholdet i arbeidsavtalen

  articleCreated with Sketch.7. juli 2022

  Regjeringen foreslår flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til større forutsigbarhet og trygghet for arbeidstakere.

 • Når må restskatten betales?

  articleCreated with Sketch.4. juli 2022

  Mange har allerede fått skatteoppgjøret og lurer på når restskatten må betales. Heldigvis må restskatten ikke betales før tidligst 20. august, avhengig av når du mottar skatteoppgjøret.

 • Fradrag for tap på kryptoinvesteringer

  articleCreated with Sketch.29. juni 2022

  Markedet for kryptoinvesteringer har vist seg å være volatilt. Mens mange investorer solgte med gode gevinster i 2021, har mange opplevd å tape på investeringene i 2022. Har du realisert kryptovaluta med tap, kan du kreve fradrag for tapet. Skattesatsen er 22 prosent.

 • Regjeringen vil forby tilleggsfordeler som bonuspoeng og forsikring ved bruk av kredittkort

  articleCreated with Sketch.29. juni 2022

  Forslag om forbud mot populære tilleggsfordeler ved kredittopptak er nå sendt på høring.

 • Endringer i forsikringsavtaleloven

  articleCreated with Sketch.28. juni 2022

  Den 1. juli 2022 trer endringer i forsikringsavtaleloven i kraft. Bakgrunnen for endringene er del av en gjennomføring av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv 2016/97.

 • Innstramming av innleiereglene, styrking av retten til heltid og opphevelse av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse

  articleCreated with Sketch.28. juni 2022

  Regjeringen har fulgt opp flere av de varslede arbeidsrettslige punktene fra Hurdalsplattformen. Hensynene bak de varslede endringene er å få flere hele og faste hele stillinger i arbeidslivet og å sikre direkte ansettelser fremfor å innleie. Endringene vil samtidig ha store konsekvenser for arbeidsgivere som har svingninger i behovet for arbeidskraft.

 • Høringsnotat: Forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

  articleCreated with Sketch.28. juni 2022

  Regelen om skattenedsettelse for skattytere med arbeidsopphold i utlandet foreslås forenklet, men blir likevel noe mindre fleksibel enn den hittil har vært. I tillegg forslås det at fordeler ved opsjoner i arbeidsforhold ikke lenger skal være omfattet at inntekter det gis skattenedsettelse for. Her gir vi en kort innføring i regelen og endringsforslagene.

 • Åpenhetsloven trer i kraft - dette må du gjøre nå!

  articleCreated with Sketch.27. juni 2022

  Fredag 1. juli trer den mye omtalte åpenhetsloven i kraft. I loven er det nedfelt en rekke forpliktelser, som i sum skal bidra til at større virksomheter forebygger brudd på menneskerettigheter og bidrar til anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. I denne artikkelen redegjør vi kort for de viktigste forpliktelsene og hvordan virksomheter som omfattes av loven bør forberede seg internt frem til loven trer i kraft.

 • Sak om fradragsrett for Ramme gård sluppet inn for Høyesterett

  articleCreated with Sketch.27. juni 2022

  Skattekontoret hevder at Petter Olsens unike og kostnadskrevende utvikling av Ramme Gård som en kultur- og opplevelsesdestinasjon for et betalende publikum ikke kan fradragsføres. Petter Olsens foretak vant i tingretten, tapte i Borgarting lagmannsrett, og anket til Høyesterett. Nå har anken sluppet inn til behandling i Høyesterett.

 • Beskyttelse av ditt konsept i morgendagens reiseliv

  articleCreated with Sketch.14. juni 2022

  I denne artikkelen gir vi tips til enkle grep du kan ta for å få en viss kontroll over ditt eget konsept – slik at du kan gå med lave skuldre inn i morgendagens reiseliv. Dessuten vil vi si noe om hva det kan være lurt å tenke på i en stadig mer digitalisert reiselivsbransje.

 • Europakommisjonen med nye regler for leverandør- og distribusjonsavtaler (vertikale avtaler)

  articleCreated with Sketch.30. mai 2022

  Etter en lang lovgivningsprosess, vedtok EU-kommisjonen den 10. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, til erstatning for det tidligere gruppefritaket fra 2010. De viktigste endringene er innstramming av reglene for «dual distribution» - dvs. der hvor leverandøren selv selger til sluttbruker i konkurranse med sine distributører, og forbud mot bestevilkårsklausuler ved salg over plattform (hittil særlig praktisk ved salg av hotellrom på steder som hotels.com osv.). Mest kontroversielt – og overraskende – er at det nå – langt på vei – er fritt frem for «dual pricing». I praksis betyr dette at en leverandør kan ta en annen (høyere) pris for varer som distributøren akter å selge på nett, enn for varer som skal selges i en fysisk butikk.

 • Forslag om nye regler for beskatning av private formuesgoder eid av aksjeselskap

  articleCreated with Sketch.30. mai 2022

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om innføring av svært strenge regler som skal motvirke at aksjeselskap foretar investeringer som tjener en personlig aksjonærs private interesser. Dersom regelen innføres vil det i praksis innebære at det settes en stopper for aksjeselskaps investeringer i boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly og helikopter.

 • Unngå renter – betal restskatten nå

  articleCreated with Sketch.24. mai 2022

  Det lønner seg å betale baksmellen før du får regningen fra Skatteetaten - gjør du det, slipper du å betale renter av restskatten.

 • Innføring av generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

  articleCreated with Sketch.23. mai 2022

  Finansdepartementet har sendt ut høringsnotat som gjelder omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2022

  articleCreated with Sketch.12. mai 2022

  Lite nytt i revidert budsjett som ble fremlagt i dag 12. mai. Den største overraskelsen er at regjeringen foreslår å endre merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra og med 1. januar 2023, og erstatte fritaket med en tilskuddsordning. Ut over dette er det lite overraskelser.

 • Nytt styre i Ræder

  articleCreated with Sketch.10. mai 2022

  Fredrik Ottesen ny styreleder i Ræder

 • Avskjed – et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene

  articleCreated with Sketch.26. april 2022

  Det siste halvåret har norske lagmannsretter avsagt dom i flere avskjedssaker. Vi kommenterer i det følgende noen av dem. Sakene har naturligvis ulike faktiske forhold, men dommene gir nyttige retningslinjer og veiledning på når en arbeidsgiver kan gå til avskjed, og når arbeidsgiver ha burde nøyet seg med oppsigelse. Dommene viser også hvor viktig det er at arbeidsgiver overholder krav til forsvarlig saksbehandling.

 • Når granskning virker mot sin hensikt

  articleCreated with Sketch.21. april 2022

  En granskning, hvor det skal fordeles skyld, er ofte en umulig øvelse. En gransker er ikke bedre egnet enn andre til å vurdere hvem sin opplevelse av situasjonen som er riktig.

 • Ræder rangert i Legal 500 for 2022

  articleCreated with Sketch.12. april 2022

  Legal 500- resultatene er akkurat offentliggjort. Det internasjonalt anerkjente rangeringsbyrået rangerer Ræder på 8 fagområder. Vi er stolte over at flere av våre fagområder og advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Inntekt av krypto – retting av skattemeldinger

  articleCreated with Sketch.10. april 2022

  Investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er (Non-Fungible Tokens) utløser skatt. Skattemyndighetene forsterker sin innsats for å avdekke uoppgitte kryptoinntekter og det må påregnes kontroller i tiden som kommer. Det er mulig å rette opp tidligere gitte opplysninger i skattemeldingen eller gi nye opplysninger til skattemyndighetene. Ved retting kan en unngå tilleggsskatt.

 • Skattlegging av Non-fungible tokens

  articleCreated with Sketch.10. april 2022

  Kryptovaluta har de fleste hørt om, men i den senere tid er det også blitt populært å investere i NFT-er (Non-fungible tokens). En form for NFT-er er digital kunst, også kalt kryptokunst. Hva er egentlig dette og hvordan skattlegges kryptokunst og andre NFT-er?

 • Riktig eiendomsskatt?

  articleCreated with Sketch.7. april 2022

  Flere kommuner har foretatt retaksering av eiendommer for eiendomskatteformål og mange innbyggere har reagert med overraskelse på nye og høye takster. Eiendomsskatteloven slår fast at verdien ikke kan være høyere enn alminnelig omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Dette gjelder uansett hvilken modell kommunen velger for å fastsette verdien. Et grunnleggende prinsipp er også at like eiendommer skal verdsettes likt. Dersom dette ikke er tilfelle for din eiendom kan det være at du bør klage. Fristen er i så fall på 6 uker fra utskriving av skatten og utløper for mange den 15. april.

 • Kun de rikeste får kjøpe hus i Oslo

  articleCreated with Sketch.6. april 2022

  Byrådet foreslår å redusere utnyttelsen i småhusområdene med opptil 46%. Mange utbyggere har allerede kjøpt dyre tomter for å bygge etter de gamle bestemmelsene. Både tomteselger og tomtekjøper risikerer store tap, med mindre byggesøknaden allerede har vært til behandling i minst 12 uker.

 • Endringer i hjemmekontorforskriften

  articleCreated with Sketch.5. april 2022

  Regjeringen har vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften som trer i kraft 1. juli 2022. For hjemmearbeid som omfattes av forskriften er det krav om at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Forskriften angir minstekrav til hvilke forhold avtalen skal inneholde, men med unntak av grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven står partene relativt fritt til å avtale det nærmere materielle innholdet av hjemmearbeidet

 • Restructuring and Insolvency in Norway

  articleCreated with Sketch.4. april 2022

  Introduction to the current situation: A record-low number of insolvencies in the wake of the pandemic

 • Helomvending fra Skattedirektoratet - Kruse Smith-modellen vekkes til live

  articleCreated with Sketch.29. mars 2022

  Skattedirektoratet kom tidligere i år med en prinsipputtalelse som i praksis slo bena under den såkalte Kruse Smith-modellen. Etter en fornyet vurdering har Skattedirektoratet endret syn og aksepterer nå likevel at arbeidsgiver kan avtale å ettergi lån som er ytet til ansatte til kjøp av aksjer, uten at det medfører lønnsbeskatning på tidspunkt ved erverv av aksjene.

 • USAs president og EU-kommisjonen enige om prinsippene for nytt rammeverk for overføring av personopplysninger til USA. Ble "Schrems II"-problemet løst?

  articleCreated with Sketch.28. mars 2022

  For norske bedrifter som bruker amerikanske skybaserte tjenester, noe de fleste av oss gjør, har GDPR og Schrems II-dommen vært en juridisk og risikomessig hode pine.USA og EU er nå er enige om prinsipper for et nytt rammeverk som skal gjøre det lovlig å overføre personopplysninger til USA. Hva skjer videre og hva betyr dette for norske bedrifters bruk av amerikanske tjenester?

 • Kryptoinvesteringer og skatt

  Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer på skattlegging av kryptoinvesteringer.

 • Ræder inngår samarbeid med Kaupang Krypto

  articleCreated with Sketch.22. mars 2022

  Ræder befester sin posisjon innen rådgivning og håndtering av skatt på kryptoinvesteringer - og inngår et samarbeid med Kaupang, Norges ledende tjeneste for kjøp og salg av kryptovaluta.

 • Ræder anerkjent av Chambers and Partners

  articleCreated with Sketch.17. mars 2022

  Ræder trekkes nok en gang frem som ledende forretningsadvokater. Vi gratulerer Jon Andersen, Erling Opdal, Anders Utne og Anne Christine Wettre med rangering i siste utgave av Chambers Europe.

 • Kryptovaluta og innlevering av skattemelding

  articleCreated with Sketch.11. mars 2022

  Det nærmer seg frist for levering av skattemeldingen for 2021, og alt du eier må med i skattemeldingen – også kryptovaluta. Har du kjøpt, solgt, minet eller har verdiene dine plassert i virtuell valuta eller NFT-er må du rapportere det i skattemeldingen.

 • Skattekonsekvenser ved cross chain bridging og wrapped tokens

  articleCreated with Sketch.11. mars 2022

  Investeringer i desentralisert finans åpner for nye og ukjente aktiviteter. Overføring av tokens på tvers av blokkjeder (cross chain bridging) og innpakning av tokens (wrapped tokens), medfører skattemessige konsekvenser. Vi redegjør nærmere for dette nedenfo

 • Styrets ansvar for årsregnskapet og selskapets økonomi

  articleCreated with Sketch.10. mars 2022

  Styret har som øverste ledelse i et selskap det overordnete ansvaret for økonomien. En sentral del av dette er utarbeidelse av årsregnskapet. Hvilke plikter og ansvar har styret i forbindelse med økonomien og årsregnskapet? Og hva bør styret være ekstra oppmerksomme på?

 • EUs sanksjonsregime mot Russlands invasjon av Ukraina

  articleCreated with Sketch.9. mars 2022

  Som en konsekvens av den russiske invasjonen av Ukraina har en rekke vestlige land innført kraftige sanksjoner mot Russland, russiske selskap og dets borgere. I denne artikkelen ser vi nærmere på hovedpunktene i de vedtatte sanksjonene og gir noen konkrete råd til hva norske bedrifter bør være oppmerksomme på i tiden fremover.

 • Sanksjoner mot Russland - konsekvenser for varetransporten og forsikringsdekning

  articleCreated with Sketch.7. mars 2022

  I forbindelse med Russlands krigføring mot Ukraina har FN, EU og USA reagert med økonomiske sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til sanksjoner som EU har fattet vedtak om i tillegg til at Norge er forpliktet til å gjennomføre sanksjoner som FNs sikkerhetsråd har besluttet. Dette får blant annet konsekvenser for varetransporten til og fra Norge.

 • Tar grep for å øke andelen kvinnelige partnere

  I Ræder har vi en egen satsing for å få enda flere kvinnelige partnere de neste årene. Arbeidet har allerede gitt resultater. I løpet av det siste året har vi økt andelen kvinnelige partnere med nesten 40 prosent, og har i dag en andel på 26,5 prosent. Vi er ikke fornøyd med dette. Vårt langsiktige mål er at vi skal ha lik andel av kvinnelige og mannlige partnere.

 • Ræder anerkjennes i WTR 1000

  articleCreated with Sketch.2. mars 2022

  Denne uken ble World Trademark Review 1000: The World’s Leading Trademark Professionals publisert. IPR teamet anerkjennes for sin kompetanse i hele bredden av varemerkeretten fra prosedyre til portefølje og transaksjonsarbeid.

 • Ny dom fra Høyesterett – tilretteleggingsplikten innebærer ikke nødvendigvis at arbeidsgiver må opprette deltidsstilling

  articleCreated with Sketch.24. februar 2022

  Den 16. februar 2022 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Høyesterett kom til at en permanent reduksjon av arbeidstiden i denne konkrete saken innebar en betydelig ulempe for arbeidsgiver, som gikk utenfor tilretteleggingsplikten.

 • Er det lovpålagt å betale lønn til ansatte? Og finnes det minstelønn i Norge?

  articleCreated with Sketch.24. februar 2022

  Den siste tiden har det vært flere medieoppslag om bruk av ulønnede praktikanter i motebransjen. Hvilke regler må arbeidsgivere forholde seg til når det gjelder lønn til ansatte? I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over av hovedpunktene.

 • Ræder med sterke plasseringer i advokatundersøkelsen

  articleCreated with Sketch.18. februar 2022

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse. Vi er stolte over at firmaet og flere av våre advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Råd om rett - sikkerhetsloven

  articleCreated with Sketch.15. februar 2022

  I denne spesial episoden av podkasten Råd om Rett snakker partner i Ræder Jøran Kallmyr om krisen i Ukraina og hva den betyr for deg som er næringsdrivende. Han diskuterer risikobildet for næringslivet med oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

 • Nytt år, nye lovendringer og to viktige arbeidsrettsavklaringer fra Høyesterett

  articleCreated with Sketch.26. januar 2022

  I møte med det nye året bør norske arbeidsgivere være klar over flere sentrale endringer og rettsavklaringer. Vi gir deg en oversikt over hovedpunktene.

 • Skatteetaten innskjerper kjente incentivordninger for ansattes aksjekjøp

  articleCreated with Sketch.23. januar 2022

  Skattedirektoratet kom overraskende med to nye prinsipputtalelser helt i begynnelsen av det nye året. Det sies i prinsipputtalelsene at de er avgitt for å klargjøre rettstilstanden. Etter vårt syn strammer myndighetene grepet og avskjærer velkjente og tidligere aksepterte incentivmodeller. Vi mener skattemyndighetene går for langt i sin iver etter å klargjøre rettstilstanden og at allerede inngåtte incentivavtaler må «fredes».

 • EUs taksonomi og ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon

  articleCreated with Sketch.20. januar 2022

  Den 17. desember 2021 vedtok Stortinget ny Lov om offentliggjøring av bærekrafts-informasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Den nye loven antas å få stor betydning for hvordan finansmarkedsaktører vil måtte rapportere på miljø og bærekraft i tiden fremover.

 • Geir Even Asplin ny partner i Ræder!

  articleCreated with Sketch.19. januar 2022

  Vi har gleden av å ønske Geir Even Asplin velkommen som ny partner. Geir Even er utnevnt til partner i Advokatfirmaet Ræder fra 1. januar 2022 og styrker vår posisjon innenfor skatt og corporate.

 • Har du staket kryptovaluta eller mottatt airdrops?

  articleCreated with Sketch.19. januar 2022

  Eier du kryptovaluta, tokens eller Non Fungible Tokens (NFT-er) kan du ha fått avkastning på investeringen din utover selve verdistigningen. Avkastningen kan for eksempel komme fra «yield farming», herunder fra «staking», eller kanskje du også har mottatt «airdrops». Slik avkastning er i så fall skattepliktig inntekt.

 • Har du uoppgitte inntekter knyttet til kryptovaluta eller Non Fungible Tokens?

  articleCreated with Sketch.14. januar 2022

  Ikke alle har tenkt på at investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er utløser skatt. Fortvil ikke, det er mulig å rette dette opp ved å endre tidligere gitte opplysninger eller ved å gi nye opplysninger til skattemyndighetene.

 • Korona- avdragsordningen ved betalingsproblemer – utsatt frist for første avdrag

  articleCreated with Sketch.14. januar 2022

  Koronapandemien har vært utfordrende for næringslivet, og det vært mange ordninger og tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det er ingen særlige regler om fristutsettelser eller muligheter til å søke betalingsutsettelser som gjelder nå. De som tidligere har fått midlertidig betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav har fått utsatt frist med første avdrag frem til 31. mars 2022.

 • Kontraktsforpliktelser under korona: Avbestillinger, avlysninger, manglende levering

  articleCreated with Sketch.10. januar 2022

  «Korona 2.0» . Er det noen endring i hvem som skal bære tapet ved avbestilt tjeneste, avlyst arrangement, kansellert transport, eller manglende levering?

 • Personvern under korona, logging av opplysninger om ansatte

  Kan, eller må, bedriften samle data om ansattes helse, reiser og smittefare også på hjemmebane? Kan bedriften pålegge ansatte å gi opplysninger? Hva sier bedriften når kundene ringer og spør? Hvordan kan dette håndteres i tråd med GPDR?

 • Markedsføring i koronaens tid

  articleCreated with Sketch.10. januar 2022

  I den siste tiden har man sett eksempler på aktører som utnytter forbrukeres usikkerhet og frykt for korona-viruset i sin markedsføring. Aktørene bruker assosiasjoner eller kommer med utsagn som er egnet til å oppfatte at varen eller tjenesten aktøren markedsfører kan beskytte forbrukeren mot eller kurere korona-viruset når dette ikke er tilfelle. Slik markedsføring er ulovlig, og kan medføre store gebyrer fra Forbrukertilsynet og påvirke omdømmet til markedsføreren.

 • Nexwafe GMBH’s €39 million series C financing round

  articleCreated with Sketch.7. januar 2022

  Advokatfirmaet Ræder AS advised NexWafe GmbH on their India Strategic Partnership Agreement with Reliance Industries Limited subsidiary Reliance New Energy Solar Limited (RNESL).

 • Avholdelse av generalforsamling og styremøter ved bruk av elektroniske hjelpemidler

  articleCreated with Sketch.6. januar 2022

  Ved lovendring som trådte i kraft 1. juni 2021 ble møtebegrepet i aksjeloven og allmennaksjeloven teknologinøytralt. Endringene avløste midlertidige lover som la til rette for digitale møter under koronapandemien, og som både myndigheter og næringslivet anså som så vellykkede at man ønsket mer permanente regler for dette. Fysisk deltakelse og deltakelse ved bruk av elektroniske hjelpemidler på møte er dermed likestilt etter aksjeloven og allmennaksjeloven.

 • Koronakrisen og personlig styreansvar

  articleCreated with Sketch.4. januar 2022

  Koronakrisen har rammet næringslivet på ulike måter og det er færre konkurser nå enn i et normalt år. Staten har bidratt med ulike ordninger i form av ren støtte og utsatt betalingsfrist for ulike typer skatter og avgifter. Dette kan medføre at styret må foreta grundige vurderinger om hvorvidt det er grunnlag for videre drift i selskapet. Som styremedlem bør du derfor sette deg ekstra godt inn i de plikter som knytter seg til vervet.

 • Ny partner fra egne rekker

  articleCreated with Sketch.3. januar 2022

  Det er med stolthet og glede vi kan meddele at Trygve M. Gravdahl er tatt opp som partner i Ræder med virkning fra 1. januar.

 • Koronavirus - håndtering av likviditet

  articleCreated with Sketch.3. januar 2022

  Hva gjør man når gatene blir tomme, ordrene uteblir og kanselleringer kommer? Mange bedrifter kommer i tiden fremover til å kunne få kortsiktig eller langsiktig likviditetsutfordringer. Hvordan forhandler man med kreditorene? Hvilke regninger MÅ du prioritere og hvilke bør du prioritere?

 • Nå er det "på'an" igjen! Hva kan vi lære av tidligere kriser?

  articleCreated with Sketch.3. januar 2022

  Regjeringen har igjennom koronakrisen innført ulike tiltak. Noen tiltak er mer inngripende enn andre, hvorav de mest inngripende tiltakene har medført at bedrifter må stenge sin virksomhet. Dette har vi opplevd før i koronakrisen. Kan vi benytte erfaringene fra tidligere kriser og i så fall hvilken?

 • Praktiske tips ved deltagelse i offentlige anbud

  articleCreated with Sketch.30. desember 2021

  Det offentlige er underlagt et omfattende regelverk som regulerer innkjøpsprosesser. Regelverket stiller også store krav til de som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser. Denne artikkelen gir noen helt konkrete råd inn i arbeidet med å inngi tilbud på offentlige kontrakter. Kanskje blir det din virksomhet som går av med seieren neste gang

 • En oversikt over den nye lønnstøtteordningen

  articleCreated with Sketch.22. desember 2021

  Nye koronarestriksjoner betyr at myndighetene nok en gang åpner pengesekken for støtteordninger til bedrifter som er økonomisk rammet av smitteverntiltak. Fredag ble det lagt frem forslag til ny lønns-støtteordning, som senere ble revidert etter at det opprinnelige forslaget høstet kritikk. Her gir vi deg en oversikt over de viktigste punktene.

 • Lånegarantiordningen gjeninnføres

  articleCreated with Sketch.22. desember 2021

  Koronarestriksjonene er tilbake og Regjeringen besluttet 14. desember 2021 å gjeninnføre lånegarantiordningen som opprinnelig ble innført våren 2020. Gjeninnføring av ordningen ble godkjent av ESA allerede 17. desember 2021 og ble formelt vedtatt ved forskriftsendring samme dag.

 • Gode råd for å unngå konkurs

  articleCreated with Sketch.20. desember 2021

  Kriser generelt, og koronakrisen spesielt, stiller store krav til ledelsen og styrer i små og store bedrifter. Det er mange ulike forhold å ta stilling til for en bedriftsleder. Her gir vi noen grunnleggende råd om hvordan man kan begrense muligheten for en konkurs, dersom riktige avgjørelser fattes i tide;

 • Vil du spare skatt? Vurder å ta ut utbytte i 2021!

  articleCreated with Sketch.16. desember 2021

  I budsjettet for 2022 vedtas i disse dager økning i beskatningen av aksjeutbytte og utdeling til deltakere i deltakerlignede selskaper. Økningen medfører at den effektive skattesatsen på utbytte går opp fra 31,68 prosent til 35,2 prosent fra 1. januar 2022. Det kan derfor være kroner å spare på å ta ut utbytte før årsskifte.

 • Koronaviruset: Nye nasjonale anbefalinger og tiltak

  articleCreated with Sketch.9. desember 2021

  Koronasituasjonen har igjen medført at Regjeringen må innføre en rekke nye tiltak for å begrense smittespredningen, sist ved Regjeringens pressekonferanse den 7. desember. Her oppsummerer vi tiltakene og hva disse vil bety både for ansatte og arbeidsgivere den nærmeste tiden.

 • Nye regler om eierskapskontroll

  articleCreated with Sketch.7. desember 2021

  I november trådte nye regler om reelle rettighetshavere i kraft. Det nye regelverket har til hensikt å forenkle kontrollen med hvem som er de egentlige eierne av selskaper og andre juridiske personer, for å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Virksomheter vil etter hvert få plikt til å innhente og registrere opplysninger om sine eiere.

 • Statsbudsjettet 2022

  articleCreated with Sketch.3. desember 2021

  I budsjettforliket mellom AP, SP og SV er det vedtatt endringer som får betydning på skatteområdet. På inntektsskatteområdet er det særlig endringene i trinnskatten som får betydning. Bunnfradraget økes riktignok for formuesskatten, men samtidig økes formuesskattesatsen og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler reduseres.

 • Ny dom fra Høyesterett - Entreprenørens erstatningsansvar overfor tredjeparter

  articleCreated with Sketch.2. desember 2021

  I en ny dom fra Høyesterett (HR-2021-2201-A), slås det fast at entreprenøren kan holdes ansvarlig selv om fristene etter kontrakten er utløpt.

 • Kommunene forfølger flere ulovlighetssaker

  articleCreated with Sketch.30. november 2021

  Vi får stadig bedre flyfoto og kartløsninger via nettet. Men også kommunens folk følger nøye med og sjekker om det som er bygget på din eiendom faktisk er i tråd med tillatelser gitt av kommunen.

 • Borgarting lagmannsrett bekrefter at terskelen for avskjed er høy

  articleCreated with Sketch.22. november 2021

  Avgjørelse i Borgarting lagmannsrett viser at en enkeltstående hendelse – selv hvor det er tale om sterkt klanderverdig adferd fra arbeidstakers side – ikke nødvendigvis gir arbeidsgiver et tilstrekkelig grunnlag for avskjed.

 • Regjeringen Støre - Statsbudsjettet 2022

  articleCreated with Sketch.8. november 2021

  Det kom ingen store overraskelser i tilleggsbudsjettet som ble fremlagt i dag. Ikke uventet er «omfordeling» et begrep som blir brukt som begrunnelse for de fleste endringene som foreslås på skatte- og avgiftsområdet. Vi gir en oversikt over de viktigste forslagene og knytter enkelte kommentarer til noen av dem.

 • Skattlegging av kryptokunst (Non-Fungible Tokens)

  articleCreated with Sketch.26. oktober 2021

  Kryptovaluta har de fleste nå hørt om. Den senere tid er det også blitt aktuelt å investere i kryptokunst. Hva er egentlig kryptokunst? Og hvordan skal en forholde seg til skatt når en har investert i kryptokunst?

 • Når kan arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn?

  articleCreated with Sketch.25. oktober 2021

  Arbeidsgivere kan normalt ikke trekke arbeidstakere i verken lønn eller feriepenger, men det er noen unntak fra denne hovedregelen: dersom det er hjemlet i lov, avtalt skriftlig eller gjelder enkelte erstatningskrav mot arbeidstaker. Skriftlige forhåndsavtaler om lønnstrekk – for å korrigere dersom det utbetales for mye i lønn, eller trekk for egenandel til kantineordningen mv. – er særlig praktisk. Er en skriftlig forhåndsavtale alltid tilstrekkelig hjemmel for å kunne trekke arbeidstaker i lønn?

 • Podkast: OTC - Tilgang til det amerikanske kapitalmarkedet

  I denne spesial episoden av podkasten Råd om Rett snakker partner i Ræder Erik Aasland med Joe Coveney (VP Corporate Services i OTC Markets) om OTC noteringer. En OTC notering gir tilgang til de amerikanske kapitalmarkedene og gir selskaper muligheten til å bygge større handelsvolum, en diversifisert aksjonærbase og forbedret likviditet i aksjen – uten arbeidsbelastningen og kostnadene knyttet til en amerikansk børsnotering.

 • Utbygging av vindkraftverk i strid med urfolksrettigheter.

  articleCreated with Sketch.20. oktober 2021

  Historisk dom – utbygging av vindkraftverk i strid med urfolksrettigheter. Hvordan kunne dette vært unngått, og hva er veien videre nå?

 • Ræder med sterke plasseringer i World Tax

  articleCreated with Sketch.15. oktober 2021

  Advokatfirmaet Ræder med sterke plasseringer innen General corporate tax (Tier 1), Tax controversy (Tier 2), Transactional tax (Tier 2) og Shipping (Tier 2) i 2022-utgaven av World Tax.

 • Statsbudsjettet 2022 – Skatt og avgift

  articleCreated with Sketch.12. oktober 2021

  Avtroppende regjering har lagt frem sitt budsjettforslag. Forslagene om lettelser i inntekts- og formuesskatten kommer neppe til å stå seg fullt ut, mens andre forslag nok vil gå gjennom når ny regjering kommer med sitt budsjettforslag.

 • Forslag til endringer i regelverket om frivillig retting / skatteamnesti

  articleCreated with Sketch.6. oktober 2021

  Har en som privatperson eller selskap uoppgitte inntekt-/formuesforhold for tidligere år kan en be skattekontoret om retting av opplysninger som er gitt i skattemeldingen. Finansdepartementet varslet tidligere i år at de vil se på ordningen med frivillig retting. Skatteetaten anbefaler at ordningen om frivillig retting videreføres, men foreslår enkelte innstramminger.

 • Før oppsigelse - hva må drøftes med arbeidstaker?

  articleCreated with Sketch.5. oktober 2021

  Dagens permitteringsordning er foreslått videreført til 1. november 2021, men svært mange virksomheter har for lengst besluttet permanente bemanningsreduksjoner gjennom nedbemanninger. Norsk rett stiller en rekke ulike krav til hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres, og et av kravene er at en eventuell oppsigelse må drøftes i forkant med hver enkelt arbeidstaker som vurderes oppsagt. Hvordan gjennomføres disse drøftelsene? Spørsmålene er mange, både for arbeidsgivere som skal innkalle til denne type møter, men ikke minst for arbeidstakere som mottar en slik innkalling.

 • Marthe Grimsrud ny senioradvokat i Ræder

  articleCreated with Sketch.5. oktober 2021

  Marthe Grimsrud er ny senioradvokat i Ræder og styrker eiendomsavdeling og selskapets entreprisegruppe.

 • Krav til aktsomhetsvurderinger i ny åpenhetslov: er virksomheten din forberedt?

  articleCreated with Sketch.30. september 2021

  Den 9. juni 2021 vedtok Stortinget ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre såkalte «aktsomhetsvurderinger», hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges. Loven er tett knyttet til gjennomføringen av FNs bærekraftsmål, og føyer seg med dette inn i rekken av regelverk som har til formål er å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 • Midlertidig lov om rekonstruksjon

  articleCreated with Sketch.26. september 2021

  Regjeringen forslo i begynnelsen av koronapandemien å endre reglene for gjeldsforhandlinger slik at bedrifter som ble rammet av koronakrisen unngikk unødvendige konkurser. Regjeringen har den 24. september 2021 lagt frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjoner frem til 1. juli 2023. Parallelt arbeides det videre med forslag til permanente regler. Regjeringen har uttalt at «målet med forslaget om videreføre den midlertidig loven om rekonstruksjoner, er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelig frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass».

 • Ny ekomlov med tilhørende ny (?) cookieregel

  articleCreated with Sketch.23. september 2021

  Myndighetene foreslår å endre cookie-bestemmelsen slik at den blir klarere enn i dag, men hva (i alle dager) har departementet foreslått egentlig?

 • Viktig påminnelse om tariffavtalens ufravikelighet

  articleCreated with Sketch.20. september 2021

  I sommer avsa Agder lagmannsrett en dom som gjaldt forholdet mellom en individuell arbeidsavtale og en tariffavtale. Den individuelle arbeidsavtalen fastsatte en særaldersgrense på 60 år, mens den tariffbestemte aldersgrensen var 70 år. Lagmannsretten la til grunn at tariffavtalen fikk forrang og arbeidstakeren kunne dermed ikke gjøre den lavere aldersgrensen gjeldende. Det var heller ikke grunnlag for gjeninntreden i stilling eller erstatning til vedkommende. Saken stadfester prinsippet om tariffavtalens ufravikelighet, og viser at ved motstrid med bestemmelse i arbeidsavtalen vil tariffavtalens bestemmelse gå foran.

 • Oppdragstaker eller arbeidstaker?

  articleCreated with Sketch.6. september 2021

  Hva skal egentlig til for å bli vurdert som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven, og hvor går skillet mot å være en oppdragstaker?

 • Frister for gjennomføring av fisjoner, fusjoner mv. i 2021

  articleCreated with Sketch.6. september 2021

  Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2021.

 • Generasjonsskifte og omstrukturering

  Ved et generasjonsskifte kan det være fornuftig å vurdere om en virksomhet eller et selskap bør struktureres om før, eller i forbindelse med overføring til neste generasjon. Bruker du tid på planleggingen kan man oppnå mange fordeler, ikke minst skattemessig. Her gir vi deg gode tips, samt en oversikt over de mest praktiske tilfellene.

 • Chambers High Net Worth Guide 2021

  articleCreated with Sketch.11. august 2021

  Ræder Partner Hans Olav Hemnes ranked as a leading professional advisers in the Norwegian section of Chambers High Net Worth - Private Wealth Law.

 • Forslag om innføring av avgift på landbasert vindkraft sendt på høring

  articleCreated with Sketch.25. juni 2021

  Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt ut forslag om innføring av avgift på landbasert vindkraftverk. Avgiften foreslås innført som en særavgift basert på en «effektmodell».

 • Endring i opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper

  articleCreated with Sketch.25. juni 2021

  I 2018 ble det innført en ny opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper. Ordningen var ment å støtte opp under oppstartsselskapers bruk av opsjoner som avlønning for å bidra til at selskapene kan sikre seg nøkkelkompetanse. Ordningen har ikke fungert etter sin hensikt og Finansdepartementet har nå sendt ut forslag om endring i reglene på høring.

 • Hva skjer når en virksomhet bytter tariffavtale?

  articleCreated with Sketch.23. juni 2021

  I begynnelsen av juni avsa Høyesterett en viktig dom som får betydning for alle virksomheter som er bundet av tariffavtaler. Domstolen slår fast at såkalte normative bestemmelser i en tariffavtale – hovedsakelig bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår – blir en del av hver enkelt ansatt sin individuelle arbeidsavtale. Det vil si at bestemmelsene fortsatt gjelder mellom den ansatte og virksomheten, selv om tariffavtalen opphører. Dommen avklarer likevel ikke hva som skjer med denne type bestemmelser dersom virksomheten erstatter den opprinnelige tariffavtalen med en ny tariffavtale. Dette spørsmålet skal lagmannsretten ta stilling til – slik at siste ord i saken ikke er sagt.

 • Hva du bør gjøre før gjeninnføring av arveavgift!

  articleCreated with Sketch.10. juni 2021

  Reiselivsnæringen har vært satt på harde prøvelser gjennom pandemien, og for noen har det gått utover motivasjon, vilje og økonomisk evne til å satse videre. Da kan tiden være inne for å vurdere overføring til neste generasjon og i denne forbindelse salg av hele eller deler av virksomheten eller omstruktureringer.

 • Tilbake til hverdagen – hvem bestemmer hvor arbeidet skal utføres, og hva må arbeidsgivere passe på ved fortsatt bruk av hjemmekontor?

  articleCreated with Sketch.7. juni 2021

  Koronapandemien har ført til at mange arbeidstakere over lang tid har hatt eget hjem som arbeidssted. Flere har erfart fordeler med å arbeide hjemmefra. Mange ansatte ønsker nå å fortsatt arbeide helt eller delvis hjemmefra også etter pandemien. Arbeidsgivere møter argumenter om økt fleksibilitet, spart reisetid og muligheter for å kutte kostnader til kontorlokaler. Kan arbeidstaker kreve å fortsatt kunne arbeide hjemmefra – og hva må arbeidsgivere i så fall hensynta?

 • Høringsnotat - forslag til nye regler om stiftelser

  articleCreated with Sketch.1. juni 2021

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 21. mai 2021 ut et høringsnotat med forslag om nye regler for stiftelser som driver næringsvirksomhet. Ett av forslagene er at stiftelser ikke lenger skal kunne drive næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at slik virksomhet må drives gjennom datterselskaper. Det er også foreslått at stiftelser kan opprettes elektronisk og at stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelser eller STI.

 • Lønnstilskuddsordning og avlyst arbeidsgiverperiode II ved fortsatt permittering

  articleCreated with Sketch.28. mai 2021

  Samfunnet er i ferd med å åpne opp og i disse dager er det mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake på jobb. Mange arbeidsgivere vil i den forbindelse ha rett til å søke om støtte til lønnstilskudd.

 • Stiftelser og reglene om kompensasjon for merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.27. mai 2021

  Stiftelser som driver med frivillig aktivitet vil kunne kvalifisere til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

 • Skattefritak for stiftelser og organisasjoner som ikke har erverv til formål

  articleCreated with Sketch.27. mai 2021

  Stiftelser som ikke har erverv til formål er fritatt for formues og inntektsskatt. Det samme gjelder foreninger, institusjoner, organisasjoner som ikke har erverv til formål. I artikkelen redegjøres for når en stiftelse er skattefri.

 • MVA i stiftelser

  articleCreated with Sketch.20. mai 2021

  Stiftelser kan som andre veldedige og allmennyttige institusjoner og ordinære selskaper utøve avgiftspliktig virksomhet. Det kan medføre at det skal sendes faktura med merverdiavgift for varer og tjenester fra stiftelsen, og kan også føre til at stiftelsen får fradragsført merverdiavgift på sine kostnader. I denne artikkelen tar vi først en kort gjennomgang av de generelle reglene om merverdiavgift, før vi ser nærmere på avgiftsspørsmål for stiftelser mer spesielt.

 • Eiendomstransaksjoner i stiftelser

  articleCreated with Sketch.20. mai 2021

  ”Styret er ansvarlig for at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte”. Med dette bakteppet skal det i denne artikkelen ses nærmere på de problemstillinger som kan oppstå når stiftelser foretar kjøp og salg av eiendom.

 • GDPR for stiftelser

  articleCreated with Sketch.20. mai 2021

  Det ha nå gått snart to år siden personopplysningsloven og EUs forordning (regelverk) for personvern - General Data Protection Regulation (GDPR) trådte i kraft i Norge. I løpet av denne tiden har mange virksomheter gjennomført tilpasninger til det nye regelverket, men fortsatt er det mange som ikke er i mål. Personvernlovgivningen gjelder også for stiftelser.

 • Tenk annerledes! Store muligheter for hotell og eiendom.

  articleCreated with Sketch.20. mai 2021

  Året 2020 har vært svært uvanlig for hotellbransjen. Små hoteller med «unik personlighet» har blitt særlig populære, mens store konferansehoteller har hatt et katastrofeår. Det er fare for at 2021 kan bli en kopi av fjoråret, da vi fremdeles ikke har full kontroll med koronapandemien.

 • Hva kan vi vente oss av ny stiftelseslov?

  articleCreated with Sketch.20. mai 2021

  Stiftelseslovutvalget leverte sin utredning i oktober 2016. Umiddelbart etterpå ble forslag om ny stiftelseslov sendt på høring. Etter dette har det vært stille om ny stiftelseslov. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det ikke klart når forslag til ny lov vil bli fremmet eller når den kan forventes å tre i kraft. Hva kan vi vente oss av endringer når ny lov kommer?

 • Kjøpe elbil nå?

  articleCreated with Sketch.19. mai 2021

  Ja, dersom du går svanger med planer om å kjøpe deg elbil, bør du gjøre det nå. Fra nyttår kommer det nesten helt sikkert avgifter.

 • Nytt krav om merking av retusjert reklame

  articleCreated with Sketch.18. mai 2021

  Daglig eksponeres vi for reklame som viser vakre, tynne og vellykkede mennesker, med perfekt hud og hår, samt kropper helt uoppnåelig for de fleste av oss. Slik reklame påvirker oss alle, men særlig ungdom. Folkehelseinstituttet har lenge vært bekymret for øking i psykiske lidelser blant ungdom, og det kroppspress ungdommen opplever gjennom reklame.

 • Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett 2021

  articleCreated with Sketch.11. mai 2021

  Solberg-regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2021. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

 • Høyesteretts dom av 4. mai 2021 med krav til rekkefølgebestemmelser ved vedtakelse av reguleringsplaner.

  articleCreated with Sketch.6. mai 2021

  Høyesterett avsa den 4. mai 2021 en dom i tvist mellom Selvaag Bolig og Boligprodusentenes forening på den ene side og Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre , som kan få stor betydning for kommunenes adgang til og praksis med å beslutte rekkefølgebestemmelser ved vedtak av reguleringsplaner. Dommen antas å få en begrensende effekt på kommunenes appetitt på å stille krav til en utbyggers investeringer i kommunal infrastruktur som ikke har direkte betydning for et konkret utbyggingsprosjekt

 • Råd om rett - ny podcast fra Advokatfirmaet Ræder!

  articleCreated with Sketch.5. mai 2021

  I Råd om rett - ukentlige samtaler om arbeidsliv gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har.

 • Forslag til nye regler om hjemmearbeid – viktige presiseringer, men fortsatt uavklarte spørsmål

  articleCreated with Sketch.28. april 2021

  Det siste året har hjemmekontor blitt den nyte normalen for mange arbeidstakere. Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder når man jobber hjemmefra og det er bred enighet om at regelverket fra 2002 er utdatert. Regjeringen har derfor foreslått nye regler på feltet, og sendte i slutten av april ut forslaget på høring. Forslaget gir svar på noen av problemstillingene arbeidslivet har møtt på det siste året, men det gjenstår fortsatt flere spørsmål som må avklares i praksis dersom reglene vedtas som foreslått.

 • Forenkling ble innstramming

  articleCreated with Sketch.28. april 2021

  Den 21. april sendte Kommunaldepartementet ut pressemelding om at nå skulle dispensasjonsreglene forenkles. Men det kan likevel bli vanskeligere å få dispensasjon.

 • Ny endring for moms på omtvistede krav?

  articleCreated with Sketch.23. april 2021

  Fra nyttår kom det en endring i plikten til å fakturere - og dermed betale moms - for omtvistede krav innenfor bygge- og anleggsnæringen. Den 20 april i år kunne Byggeindustrien melde at Stortingets finanskomité hadde gitt regjeringen pålegg om å endre regelverket slik at entreprenørene ikke behøver å betale moms før et omtvistet krav er avklart. Men jubler man for tidlig?

 • Hytteforbudet kommer aldri igjen

  articleCreated with Sketch.16. april 2021

  I fjor innførte regjeringen et nasjonalt hytteforbud. Nå har Koronakommisjonen sett nærmere på forbudet. Et slikt forbud kommer nok aldri igjen, det var i strid med våre grunnleggende rettigheter.

 • Ræder rangert i Legal 500 for 2021

  articleCreated with Sketch.15. april 2021

  Legal 500- resultatene er akkurat offentliggjort. Det internasjonalt anerkjente rangeringsbyrået rangerer Ræder på 8 fagområder. Vi er stolte over at flere av våre fagområder og advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Rangeringer i Chambers og Legal 500

  Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

 • Bruk av blancoskjøte ved eiendomstransaksjoner

  articleCreated with Sketch.13. april 2021

  Et blancoskjøte er et skjøte som er signert av selger, men hvor felt for kjøper står åpent for senere utfylling og tinglysing. Å overdra eiendom ved bruk av blankoskjøte skjer stadig hyppigere. Hvilken risiko oppstår for partene når grunnbokshjemmel ikke overskjøtes i forbindelse med at kjøper overtar eiendommen, og hvilke tiltak bør gjennomføres for å redusere risiko for kjøper ved bruk av blancoskjøte?

 • Korona og fremtidsutsikter – er fortsatt permittering eller nedbemanning riktig?

  articleCreated with Sketch.12. april 2021

  Koronapandemien har preget verden i over ett år. Reiselivsbransjen er særlig hardt rammet. Mange bedrifter er pålagt stenging og har ingen drift. Arbeidsgivere har vært nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken, og mange arbeidstakere har vært permittert siden pandemien startet i mars 2020. Dette aktualiserer spørsmålet om når det er riktig å vurdere en permanent bemanningsreduksjon fremfor fortsatt permittering.

 • Korrupsjonsdom i Tjøme saken

  articleCreated with Sketch.26. mars 2021

  En sivilarkitekt og byggesaksleder i Tjøme kommune er nå dømt i til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Tjømesaken. Dommen er ikke rettskraftig, men saken viser hvor viktig anti-korrupsjonsarbeidet er i eiendomsbransjen. Ikke minst hvor viktig åpenhet rundt byggesaker er.

 • Underskudd – en skatteposisjon som fremføres eller tilbakeføres mot inntekter

  articleCreated with Sketch.26. mars 2021

  Underskudd i virksomheten er noe en ikke tilstreber. Er ulykken først ute, vil underskuddet være en skatteposisjon som kan utnyttes mot inntekter i selskapet senere år. Er selskapet del av et skattekonsern, kan underskuddet utlignes mot inntekter i andre konsernselskaper, såkalt konsernbidrag. Opphører selskapets virksomhet kan underskudd i opphørsåret tilbakeføres mot inntekter tidligere år. På grunn av korona-situasjonen er det gitt en ekstraordinær regel som medfører at underskudd i inntektsåret 2020 kan tilbakeføres mot inntekter i selskapet i 2019 og/eller 2018.

 • Fortsatt drift i 2021? Styrets viktigste beslutning?

  articleCreated with Sketch.25. mars 2021

  Grunnlaget for «fortsatt drift» kan være ekstra vanskelig å vurdere i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2020. Under ser vi på styrets handlingsplikt og hvilke kriterier som bør være sentrale i styrets vurdering.

 • Ny dom fra Høyesterett om oppsigelse i prøvetid: lavere terskel enn ellers, men på ingen måte «fritt frem»

  articleCreated with Sketch.25. mars 2021

  19. mars 2021 avsa Høyesterett en dom om oppsigelse i prøvetid av en servitør. Oppsigelsen var begrunnet i manglende pålitelighet fordi servitøren ikke hadde opplyst at han tidligere var blitt avskjediget av en annen restaurant etter påstander om samarbeidsproblemer og trusler. Denne avskjeden ble senere kjent ugyldig av domstolene.

 • Ny aksjelovs § 8-10 og oppgjør i eiendomstransaksjoner

  articleCreated with Sketch.24. mars 2021

  Erfaringer og oppsummering etter vel ett år med nye regler om pantsettelse av målselskapets eiendom som sikkerhet for oppkjøpslån

 • Korona ett år etter – Vi oppsummerer støtteordningene

  articleCreated with Sketch.12. mars 2021

  Ett år er gått siden regjeringen varslet de mest inngripende tiltakene i fredstid. Fortsatt rammes mange bedrifter av nedstengninger i kjølvannet av koronaviruset. Uavhengig av om bedriften pålegges stans, om produksjonskapasiteten går ned grunnet smitte eller karantene, eller kundene rett og slett avbestiller eller uteblir, så forsvinner inntektene og likviditeten rammes hardt.

 • IDEX Biometrics ASA Listed on Nasdaq

  articleCreated with Sketch.4. mars 2021

  We would like to congratulate IDEX Biometrics ASA with its recent Nasdaq listing. IDEX Biometrics, a long-standing client of Ræder, is the leading provider of biometric identification and fingerprint sensor solutions and as of 1 March 2021 their shares are trading on the Nasdaq Capital Market, in addition to Oslo Børs.

 • Ny sosial nedstengning i deler av landet - 3 tips til berørte arbeidsgivere!

  articleCreated with Sketch.2. mars 2021

  Byrådet i Oslo besluttet søndag 28. februar å innføre strengere smittevernstiltak i kommunen, herunder å stenge alle serveringssteder (med unntak for take-away) samt alle butikker som ikke står på den statlige unntakslisten. Tiltakene i Oslo gjelder i første omgang frem til 15. mars. Flere av kommunene rundt hovedstaden følger sannsynligvis etter, og også andre steder i landet er det nylig vedtatt strengere tiltak som kan få store konsekvenser for arbeidslivet. 

 • Ragnhild J. Nakling ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.1. mars 2021

  Vi har gleden av å ønske Ragnhild J. Nakling velkommen som ny partner. Ragnhild er utnevnt til partner i Advokatfirmaet Ræder fra 1. mars 2021 og styrker vår posisjon innenfor arbeidsrett.

 • Korona- særregel om betalingsutsettelse av skatte og avgiftsbetalinger

  articleCreated with Sketch.26. februar 2021

  Det er mulig å søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav ved økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Det kan gi likviditetslettelser, men staten tar seg godt betalt ved at det må betales en særlig forsinkelsesrente. Utsettelsesordningen gjelder både selskap, næringsdrivende og privatpersoner.

 • Skattlegging av virtuell valuta/kryptovaluta

  articleCreated with Sketch.23. februar 2021

  Virtuell valuta (bitcoin eller andre virtuelle valuta) anses skattemessig som et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Gevinst/tap skattlegges med 22 prosent. Fritaksmetoden gjelder ikke for virtuell valuta.

 • Endring i plikten til å betale mva. på omtvistede krav

  articleCreated with Sketch.15. februar 2021

  Fra 1. januar 2021 skjedde det en endring i reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge og anleggsvirksomhet og i verftsindustri. Endringen innebærer at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført, og gi en tilsvarende utsettelse av betalingen av merverdiavgift. Dette vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

 • Ræder styrker seg på eiendom, entreprise og offentlige anskaffelser

  articleCreated with Sketch.12. februar 2021

  Lars Christian K. Skjelvan og Siri Falch-Olsen er tatt opp som partnere i selskapet. Begge har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen.

 • Brexit – nye muligheter for «varesiden»

  articleCreated with Sketch.8. februar 2021

  Storbritannia er nå offisielt ute av EU, og dermed ikke lenger tilknyttet Luganokonvensjonen. Norge og Storbritannia har inngått en avtale som fastsetter at en bilateral traktat fra 1961, med visse justeringer, skal anvendes mellom partene. Traktaten gjelder anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av hverandres dommer, men den regulerer ikke verneting. Dette får mest sannsynlig betydning for avtaler med vedtatt verneting i England, og ved det åpnes for alternative verneting.

 • Hvordan unngå konkurs?

  articleCreated with Sketch.1. februar 2021

  Overskriftene i landets aviser viser at mange bedrifter frykter konkurs under korona, og sliter med reduksjon i omsetning, permitteringer, oppsigelser m.v. Her følger en kortfattet oversikt over hvilke kriterier som gjelder for åpning av konkurs - samt hvilke sentrale forhold det er viktig å ha fokus på for å unngå en konkurs.

 • Ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

  articleCreated with Sketch.29. januar 2021

  Loven er ment å styrke forbrukernes rettigheter, og det betyr nye plikter for virksomheter som tilbyr digitale ytelser til forbrukere.

 • Har du leietakere som driver helserelatert tjeneste som er blitt avgiftspliktig?

  articleCreated with Sketch.27. januar 2021

  I så fall medfører det at utleiere kan fakturere leie med merverdiavgift, hvilket igjen åpner for mva-fradrag for mva. på bygge-/tilpasningskostnader og løpende kostnader på anskaffelser som utleier har.

 • Markedsmisbruksforordningen fører til endringer i regler om innsidehandel, føring av innsidelister og primærinnsiders meldeplikt mv.

  articleCreated with Sketch.27. januar 2021

  Forordningen om markedsmisbruk («MAR») trer i kraft i Norge 1. mars 2021. Forordningen erstatter direktiv 2003/6/EU om markedsmisbruk. MAR trådte i kraft i EU allerede i 2016, men den endelige gjennomføringen i Norge har latt vente på seg. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse. Gjennomføringen av MAR innebærer endringer i reglene om markedsmisbruk, blant annet forbudet mot innsidehandel, reglene om føring av innsidelister og primærinnsiders meldeplikt. I denne artikkelen gjennomgår vi noen av de viktigste endringene som har betydning for utstedere av aksjer som er notert på Oslo Børs.

 • Skatt og boligeiendom som anses som tomtesalg – vrient for skattytere

  articleCreated with Sketch.27. januar 2021

  Borgarting lagmannsrett avsa for få dager siden ny dom om tomtesalg. I saken hadde et ektepar solgt sin eiendom på Fornebu til et eiendomsutviklingsselskap for 34 millioner. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at skattekontorets vurdering om å anse hele gevinsten ved salget som skattepliktig tomtegevinst, var korrekt.

 • Høyesterett med avklaringer om klagefrist ved flyforsinkelser

  articleCreated with Sketch.26. januar 2021

  14. desember 2020 avsa Høyesterett dom om reklamasjonsplikten ved en flypassasjers krav på standarderstatning for en forsinket flyvning i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 (flypassasjerforordningen). Høyesterett kom enstemmig til at det ikke gjaldt noen reklamasjonsfrist, og at det dermed var tilstrekkelig at kravet var fremsatt innen utløpet av den alminnelige foreldesfristen på tre år.

 • Hva koster det å bryte konkurranseloven? (En gebyrkalkulator)

  articleCreated with Sketch.22. januar 2021

  Er det egentlig mulig å forutsi hva et brudd på konkurranseloven koster? I utgangspunktet er svaret ja; det er fullt mulig å regne på størrelsen på et gebyr. Mange av faktorene er selvsagt preget av skjønn, men «oppskriften» er ganske enkel. Den finnes i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr, som langt på vei er en blåkopi av EU-kommisjonens Guidelines on the method of setting fines.

 • Bør du varsle Konkurransetilsynet om egen deltakelse i ulovlig samarbeid?

  articleCreated with Sketch.22. januar 2021

  Både i norsk rett og i EU-retten er det gitt regler om lempning av ansvar for bedrifter som selv melder fra til konkurransemyndighetene om at de har deltatt i et ulovlig samarbeid. Førstemann til mølla kan ha krav på fullstendig fritak fra å betale overtredelsesgebyr (hel lempning), mens andre som samarbeider med myndighetene kan ha rett til delvis lempning av gebyret. Artikkelen gir en kort oversikt over vilkårene for hel og delvis lempning, samt en vurdering av hvilken risiko som følger med det å benytte seg av lempningsordningen.

 • Født Fri konkurs

  articleCreated with Sketch.15. januar 2021

  Partner Anne Christine Wettre er oppnevnt som bostyrer i stiftelsen Født Fri.

 • Nye partnere i Ræder

  articleCreated with Sketch.21. desember 2020

  Vi har gleden av å ønske Siri Falch-Olsen og Kristian Østberg velkomne som nye partnere. Siri og Kristian er utnevnt til partnere i Ræder fra 1. januar 2021 og styrker Ræders posisjon innen arbeidsrett, offentlige anskaffelser samt shipping, marine og transport.

 • Tone Kaarbø – ny managing partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.10. desember 2020

  Tone har vært partner i Ræder siden 2019 og tiltrer som managing partner med virkning fra 1. januar 2021.

 • Høyesterettsdom om grensen mellom vedlikehold og påkostning

  articleCreated with Sketch.6. desember 2020

  Høyesterett har i en nylig avsagt dom kommet til at kostnader som et kraftverk hadde i forbindelse med forsterkningsarbeider for å oppfylle nye myndighetskrav om damsikkerhet, skattemessig skal anses som påkostning som må aktiveres og deretter kan avskrives på dammen (som driftsmiddel). Kostnadene kunne dermed ikke føres til fradrag direkte som vedlikehold.

 • Ship arrest in Norway

  articleCreated with Sketch.30. november 2020

  Ræders partner Kyrre W. Kielland har bidratt med det norske kapitelet i 'Ship Arrest in Practice'. Publikasjonen gir en oppdatert kortfattet og engelskspråklig oversikt over rettstilstanden ved arrest av skip i Norge.

 • Skattefunnordningen

  articleCreated with Sketch.30. november 2020

  Årlig søker ca 4 500 bedrifter om godkjenning i SkatteFunn- ordningen. Ordningen innebærer en rett for skattyter til å søke om fradrag i skatt for kostnader til forskning- og utviklingsprosjekter. Det er oppstilt en rekke vilkår for at et prosjekt skal anses som et SkatteFunn-prosjekt. Forskningsrådet behandler og godkjenner søknader. Finansdepartementet har kommet med en klargjørende uttalelse om Skattefunnordningen og hvordan bestemmelsen om «foretak i vanskeligheter» skal forstås der selskapet inngår i et konsern.

 • Brexit: Søk dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia

  articleCreated with Sketch.29. november 2020

  Fra og med 1. januar 2021 skal Storbritannia ikke lenger behandles som et EU-medlemsland og part i EØS-avtalen. Norske selskaper, foretak og stiftelser risikerer å ikke lenger oppfylle bosteds- og tilknytningskrav dersom ledelsen (daglig leder og styret) bor i Storbritannia eller er britiske statsborgere.

 • Regjeringen foreslår nye økonomiske koronatiltak

  articleCreated with Sketch.12. november 2020

  Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall på grunn av pandemien. Den forrige ordningen løp ut i august 2020. Formålet er fremdeles å avhjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

 • Fersk Høyesterettsdom om innleides rett til bonus

  articleCreated with Sketch.11. november 2020

  Høyesterett har i en fersk avgjørelse (HR-2020-2109-A) behandlet spørsmålet om innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer har krav på bonus. Dommen slår fast at innleide har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med de faste ansatte i innleiebedriften. Dommen har stor betydning for rettighetene til utleide arbeidstakere og for hvordan avtalevilkårene mellom bemanningsforetaket og innleiebedriften bør formuleres.

 • Høyesterett om justeringsregler og frist for inngåelse av justeringsavtale

  articleCreated with Sketch.9. november 2020

  Høyesterett har i en nylig avsagt dom slått fast at justeringsavtale må inngås i omsetningsoppgaven for den termin overdragelsen finner sted. I den aktuelle sak var justeringsavtale inngått 1 år og fem måneder etter at infrastrukturtiltak var overført vederlagsfritt til fylkeskommunen. Det hadde ingen betydning for justeringsplikten at fylkeskommunen var eier av deler av grunnen.

 • Fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - skatteincentivordningen

  articleCreated with Sketch.3. november 2020

  Personlige investorer kan få fradrag i alminnelig inntekt for aksjeinnskudd med inntil kr 1 mill i oppstartsselskaper. Fradraget er på 22 % (2020). Fradragsretten gis i tillegg til at aksjeinnskuddet er en del av inngangsverdien på de aksjer som erverves. Det oppstilles strenge vilkår både til investor og til oppstartsselskapet for at fradrag kan gis. Få en oversikt over reglene.

 • Påbud om hjemmekontor – dette må du vite

  articleCreated with Sketch.30. oktober 2020

  Med virkning fra 29. oktober klokken 12.00 trådte påbudet om hjemmekontor på arbeidsplasser i Oslo kommune i kraft. Ifølge byrådets innstilling til forskriftsendringen har tiltaket sammenheng med at smittesporingsarbeidet i kommunen har vist at smitte på arbeidsplassen og ved kollektivreiser til og fra jobb, er et stort problem.

 • Høyesterett styrker mindretallsvernet

  articleCreated with Sketch.29. oktober 2020

  Høyesterett avsa 13. oktober 2020 en viktig dom som vil få betydning for minoritetseiere i aksjeselskaper. Avgjørelsen slår fast at det gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt for majoritetsaksjonærene. Prinsippet supplerer aksjelovens regler om minoritetsvern, og overtredelse av plikten kan medføre erstatningsansvar.

 • Korona – regjeringens skatte og avgiftsmessige tiltak

  articleCreated with Sketch.18. oktober 2020

  Regjeringen har i flere omganger kommet med tiltak for å avbøte på de økonomiske konsekvenser korona-krisen får for bedriftene. I første omgang ble frister for betaling av skatter og avgifter utsatt. I stedet for å utsette fristene for hver enkelt skatte/avgiftsordning, er det fra 10. juni innført en utsettelsesordning. Det må søkes for å få utsatt betalingsfristene. Det vil i og for seg kunne hjelpe på likviditeten til bedriftene, men ikke uten at det koster. Søkes om betalingsutsettelse medfører det en rentekostnad på 6 pst i utsettelsestiden.

 • Ræder støtter TV-aksjonen 2020

  articleCreated with Sketch.14. oktober 2020

  TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Ræder støtter også i år TV-aksjonen.

 • Statsbudsjettet 2021 – Skatt og avgift

  articleCreated with Sketch.7. oktober 2020

  Går regjeringens forslag til nye skatteregler gjennom, blir det ikke de store endringene i 2021 for de fleste. På næringslivssiden vil regjeringen innføre 15% kildeskatt på visse betalinger til utlandet. På personskattesiden vil de som eier boliger med verdi over 15 mill. kroner få mer formuesskatt.

 • Ræder anerkjennes i World Tax

  articleCreated with Sketch.1. oktober 2020

  Advokatfirmaet Ræder med sterke plasseringer innen General corporate tax, Tax controversy, Transactional tax og Shipping i 2021-utgaven av World Tax.

 • Digital markedsføring i Norge i skvis mellom EU og USA

  articleCreated with Sketch.26. september 2020

  Med ett ble alt norske bedrifter gjør av digital markedsføring som involverer amerikanske servere, ulovlig. En avgjørelse i EU-domstolen er årsaken. Løsningen er i det blå.

 • Ræder US Corporate Desk: Åpner opp for «fast track»-notering av norske børs-selskaper i USA

  articleCreated with Sketch.25. september 2020

  En notering på det amerikanske OTC-markedet er en rask, effektiv og rimelig modell for norske børsnoterte selskaper som ønsker tilgang til det amerikanske aksjemarkedet. Som første advokatfirma i Norden har Ræder inngått et samarbeid med OTC Markets og bistår selskaper med OTC listing.

 • Bli en vinner - Post Corona!

  articleCreated with Sketch.24. september 2020

  Vi har hatt utfordringer i 2020 som ingen hadde forutsett. Utover de problemer som Covid 19 (Corona) har skapt I samfunnet generelt, har reiselivsbransjen blitt særlig skadelidende. Likevel har noen opplevd «århundrets sommer» mens andre ser nesten bare «svart hav». Under ser vi på viktige tiltak som kan gjøre din virksomhet til en vinner også post corona!

 • Er tiden inne for å planlegge for generasjonsskifte?

  Arveavgiften ble avskaffet fra 1. januar 2014. Det er ett år til neste stortingsvalg og foreløpig ikke politisk stemning for å gjeninnføre arveavgiften. Men hvem vet hvilke kameler partiene vil fortære for å komme i posisjon ved neste korsvei?

 • Skatt og regnskap - korona utsatte frister

  articleCreated with Sketch.28. august 2020

  Innleverings – og betalingsfrister har vært utsatt på grunn av korona-pandemien. Formålet med utsettelsene er å avhjelpe konsekvensene av korona-utbruddet for næringsdrivende. Til tross for at det har vært flere måneders utsettelse med fristen er det mange som fortsatt ikke har levert hverken skattemelding eller årsregnskap, og som i disse dager arbeider på spreng med å få ferdigstilt oppgavene. Oppdatert oversikt over frister kan dere lese om her:

 • Fallgruver ved inngåelsen av insentivavtaler

  articleCreated with Sketch.13. august 2020

  En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett illustrerer noen problemstillinger som kan oppstå ved aksjonæravtaler i tilknytning til insentivprogrammer. Dommen viser viktigheten av gode intensivavtaler, og kan med dette belyse noen viktige punkter det bør tenkes over ved utarbeidelsen av slike avtaler. Gode insentivprogram kan være med å sikre at selskapets ledelse får en økt interesse for selskapets verdiøkning, og kan medføre at ledelsen blir med videre. Det oppleves generelt en økning av insentivplaner for selskapers ledelse, og økte krav til slike avtalers innhold. Det kan imidlertid kreves juridisk kompetanse innenfor flere rettsområder for å utarbeide slike avtaler.

 • Jøran Kallmyr tilbake til Ræder

  articleCreated with Sketch.3. august 2020

  Tidligere justisminister Jøran Kallmyr er tilbake som partner i Advokatfirma Ræder. Den erfarne advokaten vil arbeide med eiendomsrett, forvaltningsrett og regulatoriske problemstillinger og få en sentral rolle i videreutvikling av selskapets eiendomsavdeling.

 • Hvordan kan reiselivet komme seg igjennom koronakrisen?

  articleCreated with Sketch.2. juli 2020

  Reiselivsnæringen er uten tvil den næringen som har blitt hardest rammet av Covid 19. Total nedstengning «over natten» av både servering og arrangementer, reiseforbud fra Regjeringen og mange andre vanskelige restriksjoner for bransjen. Hvordan kan en bedriftseier i Reiselivet komme seg igjennom denne krisen? Under finner du noen tips vi håper kan være til nytte.

 • Norge innfører forbud mot geoblokking

  articleCreated with Sketch.25. juni 2020

  Geoblokking er en av de mange usynlige grensene som gjenstår i Europa. Dette ønsket EU å få en slutt på, og vedtok en forordning om geoblokking og diskriminering i det indre marked basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet (EU 2018/302). Reglene ble nylig behandlet i Stortinget og vil tre i kraft i Norge far 1. juli.

 • Innlegg om den nye gjeldsforhandlingsloven: Dreper de ansattes rettigheter bedriftene?

  articleCreated with Sketch.20. juni 2020

  Konkurs blir fortsatt eneste reelle alternativ dersom det ikke er politisk vilje til å begrense de ansattes rettigheter. Den nye «hasteloven» om gjeldsforhandlinger bør justeres om den skal bli varig.

 • Emballasje til besvær

  articleCreated with Sketch.12. juni 2020

  Emballasje er viktig ved salg og markedsføring av produkter. I jakten på kunder gjelder det å velge en innpakning som «selger». Men utformingen av emballasjen må ikke være for lik konkurrentens design. Man må utnytte de variasjonsmuligheten man har, og være kreativ. Det fikk to aktører nylig merke.

 • Kontantstøtte til næringslivet

  articleCreated with Sketch.11. juni 2020

  Stortinget har i forbindelse med koronapandemien vedtatt flere krisepakker til næringslivet. Blant annet er det vedtatt og innført en «kontantstøtteordning» som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene til bedrifter som på grunn av koronaviruset og iverksatte smitteverntiltak har vesentlig nedgang i omsetningen. Krisepakken er på kr 20 milliarder per måned, og detaljene i ordningen ble fastsatt ved lov og forskrift 17. april 2020 med senere endringer.

 • Viktige vurderinger ved korona-leiereduksjoner

  articleCreated with Sketch.18. mai 2020

  I det korona-kaos som hersker i disse dager er det mange leieforhold som diskuteres. Særlig leietakere i utsatte bransjer sliter med likviditeten og har utfordringer med å betale hele det avtalte leievederlag ved neste forfall. Gårdeiere har på sin side egne forpliktelser som skal ivaretas. Vi anbefaler at partene snakker sammen om hvordan leieforholdet fremover skal håndteres, gitt at myndighetenes inngripende korona-tiltak fortsetter.

 • Revidert nasjonalbudsjett

  articleCreated with Sketch.12. mai 2020

  Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag, den 12. mai 2020. Som forventet er det ingen store endringer fra regjeringen, men dagens situasjon har gjort det nødvendig å følge opp enkelte corona-relaterte tiltak. Ellers er det enkelte endringer på mer allment nivå. Det mest overraskende er at regjeringen i en omtalesak skjerper tolkningen av omgåelsesregelen.

 • Musikkselskaper brøt loven ved å hindre rabatter på nett – brukte avansert software for å overvåke forhandlernes priser.

  articleCreated with Sketch.12. mai 2020

  Det å fastsette bindende videresalgspriser – eller minimumspriser – for sine forhandlere/videreselgere er normalt å anse som et grovt brudd på konkurranselovgivningen. Samtidig kan det være fristende for en produsent/importør å prøve å holde prisnivået oppe, for dermed å sikre høyere fortjeneste i hele verdikjeden. En leverandør kan oppnå dette uten uttrykkelig å benytte bindende videresalgspriser, dersom den på andre måter kan straffe forhandlere som priser offensivt. To nye saker fra England illustrerer hvordan teknologisk utvikling gjør det stadig lettere for leverandører å avdekke (og ev. straffe) slik offensiv prispolitikk.

 • Nye regler om rekonstruksjon vedtatt

  articleCreated with Sketch.11. mai 2020

  Ny midlertidig lov om rekonstruksjon er nå vedtatt for å unngå unødvendige konkurser under Covid-19 utbruddet. Den nye loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som nå er rammet av akutt svikt i inntektene.

 • Statlig garantiordning for lån

  articleCreated with Sketch.8. april 2020

  Stortinget har vedtatt en ny lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er godkjent av ESA og sanksjonert i statsråd 27. mars.

 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital – skattefri for aksjonærene

  articleCreated with Sketch.1. april 2020

  Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital til aksjonær utløser ikke utbytteskatt eller annen skatt. Innbetalt kapital på aksjen er en skatteposisjon som følger aksjen og er ikke nødvendigvis knyttet til hva den enkelte aksjonær har betalt inn til selskapet. Fagartikkel som ser nærmere på vilkår for at tilbakebetaling kan skje skattefritt.

 • Koronavirus - arbeidsrettslige problemstillinger

  articleCreated with Sketch.26. mars 2020

  Koronaviruset har allerede skapt en rekke problemer for norske virksomheter, og stadig flere arbeidsrettslige problemstillinger blir aktualisert. Her tar vi for oss noen av de mest praktiske arbeidsrettslige problemstillingene som oppstår i kjølvannet av COVID-19-pandemien.

 • Fjerning av 350-kronersgrensen – implementeringer som du bør være obs på i 2020

  articleCreated with Sketch.24. mars 2020

  Stortinget har tidligere vedtatt at den såkalte «350-kronersgrensen» som gir avgiftsfritak for varer kjøpt fra utlandet, skal fjernes fra og med 1. januar 2020. Gjennomføringen av endringen har skjedd i en to-trinnsprosess der første trinn, som gjelder varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte, ble gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Andre trinnet, som skal gjennomføres nå fra 1. april, innebærer at også øvrige varer nå vil bli omfattet. Det vil altså nå bli beregnet merverdiavgift også på øvrige varer med verdi under kr 3 000 fra første krone.

 • Ræder anerkjent i Chambers and Partners

  articleCreated with Sketch.18. mars 2020

  Ræders advokater er anerkjent som ledende innenfor nøkkelområder av Chambers and Partners også i årets utgave av den europeiske publikasjonen.

 • Forhandlinger og møter i Domstolene

  articleCreated with Sketch.13. mars 2020

  Domstolene vurderer løpende om hovedforhandlinger og andre møter skal avholdes eller utsettes. Det er viktig at du som part /vitne tilgjengelig for den advokat som fører saken slik at beskjeder kan gis raskt.

 • Koronavirus - beredskap

  Pandemien går mot slutten men reiser fortsatt mange problemstillinger for norske bedrifter, vi i Ræder vurderer de juridiske implikasjoner dette medfører løpende. Her finner du siste relevante artikler:

 • GDPR update

  articleCreated with Sketch.3. mars 2020

  Datatilsynet varsler 4 millioner i GDPR gebyr for Vegvesenets og Fjellinjens manglende sletting av personopplysningene sted, tid og brikkenummer for passeringer i bomringen. Gebyret innebærer en dobling av forrige toppnotering.

 • Digitalskatten – veien til en vellykket skattlegging av digital økonomi?

  articleCreated with Sketch.28. februar 2020

  Samtidig med at de største multinasjonale selskapene som Apple, Microsoft, Google og Amazon stadig genererer større inntekter, har statene der tjenestene tilbys utfordringer med å oppnå beskatningsrett til inntektene. Dagens skatteavtaler forutsetter fysisk tilstedeværelse gjennom regler om fast driftssted for at skatteplikt skal utløses. Det som kjennetegner de multinasjonale selskapene, er nettopp at digitale tjenester leveres uten at noen fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Resultatet er at selskapene i stor grad unngår skatteplikt.

 • Unngå å ha private formuesgoder i selskapet

  articleCreated with Sketch.26. februar 2020

  Et aksjeselskap og dets aksjonærer er to selvstendige skattesubjekter som skattlegges ulikt. Tar en aksjonær ut midler fra selskapet skal dette beskattes som aksjeutbytte, pt. med effektiv skattesats på 31,68 %. En utdeling vil ikke bare være penger, men kan også være bruk av en hytte. Tas et formuesobjekt eller en tjeneste ut fra selskapet, kan selskapet i tillegg uttaksbeskattes.

 • Høyesterett med dom om fengselsstraff ved brudd på overtidsregler

  articleCreated with Sketch.24. februar 2020

  Høyesterett avsa den 12. februar 2020 en prinsipielt viktig dom i den såkalte Veireno-saken (HR 2020-358-A). For første gang ble det ilagt fengselsstraff for brudd på arbeidsmiljølovens regler om overtid. Daglig leder og eneaksjonær i avfallshåndteringsselskapet Veireno AS ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel.

 • Advokatundersøkelsen 2020

  articleCreated with Sketch.13. februar 2020

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse og vi er stolte over at flere av våre advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Nye regler om varsling

  articleCreated with Sketch.3. februar 2020

  Nye regler om varsling stiller strengere krav til arbeidsgiver og skal bidra til å senke terskelen for å varsle.

 • Momskompensasjon for tilbudte undervisningstjenester nektet

  articleCreated with Sketch.15. januar 2020

  19. desember 2019 avsa Høyesterett en viktig dom der det ble klarlagt at det ikke er et vilkår for kompensasjon at undervisningen oppfyller fylkeskommunens plikt til å tilby undervisning på en slik måte at elevens rettskrav på undervisning fra fylkeskommunen faller bort. Samtidig konkluderte Høyesterett med at undervisningstjenestene som den aktuelle private skolen tilbød ikke kunne gi rett til momskompensasjon. Begrunnelsen var at de konkrete undervisningstjenestene falt utenfor det fylkeskommunen var pålagt å utføre ved lov.

 • Aksjebaserte insentivprogram til ansatte

  articleCreated with Sketch.14. januar 2020

  Små, mellomstore og børsnoterte selskaper søker ofte bistand til kartlegging og innføring av ulike former for insentivprogrammer for sine ansatte, og da særlig nøkkelpersoner. Her får du et innblikk i aksjeopsjoner og aksjebaserte insentivordninger til ansatte.

 • Kjøp av fjernleverbar tjeneste - ikke unntatt for merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.13. januar 2020

  Høyesterett med viktig dom. Datatjenester levert til et norsk pensjonsforsikringsforetak kan ikke anses unntatt fra merverdiavgift - foretaket måtte beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning.

 • Endringer i skattereglene

  articleCreated with Sketch.7. januar 2020

  Fra og med i 1. januar har det skjedd flere regelendringer på skatteområdet (formueskatt, eiendomsskatt, skattefunn, opsjonsskatteordningen, omgåelsesregelen med mer). Vi oppsummerer noen viktige endringer her.

 • Nye senioradvokater i Ræder

  articleCreated with Sketch.1. januar 2020

  Vi er stolt over å forfremme advokatene Liss Sunde (arbeidsrett), Ole Fredrik Melleby (eiendom), Hanne Brun Haugen (restrukturering og insolvens), Hanne Wessel Aas (forsikring, marine og transport), Henrik Schumann Sager (restrukturering og insolvens) til senioradvokater fra egne rekker.

 • Endringer i aksjeloven

  articleCreated with Sketch.17. desember 2019

  Stortinget har vedtatt en rekke endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven knyttet til avtaler med nærstående, herunder aksjelovens §§ 3-8 og 8-10. Noen av endringene trer i kraft allerede 1. januar 2020, mens resten trer i kraft 1. mars 2020. Særlig for eiendomsselskaper vil endringene kunne ha praktisk viktige konsekvenser.

 • Incoterms 2020

  articleCreated with Sketch.12. desember 2019

  De anerkjente leveringsbetingelsene Incoterms er utgitt i ny versjon Incoterms 2020. Det forventes at de nye reglene gradvis vil erstatte forrige versjon (2010) i nasjonal og internasjonal handel. Bestemmelsene i Incoterms definerer viktige skjæringspunkter og ansvarsområder for henholdsvis selger og kjøper ved levering av varer under salgskontrakter.

 • Utvalg foreslår ekstraskatt på havbruksinntekter

  articleCreated with Sketch.6. november 2019

  Utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk, foreslår at det innføres en ekstraskatt på 40 prosent i havbruksnæringen. Det foreslås å omfordele deler av ekstraskatten fra stat til kommune. Videre foreslås at eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjø avvikles.

 • Fisjon med påfølgende salg av aksjer behandlet av Finanskomiteen

  articleCreated with Sketch.28. oktober 2019

  Finanskomiteen la 22. oktober frem sin midlertidige innstilling til Stortinget om lovfesting av omgåelsesregelen. Innstillingen kommer med enkelte viktige avklaringer.

 • Endring av stillings og arbeidsoppgaver

  articleCreated with Sketch.28. oktober 2019

  Kan du pålegge resepsjonisten å servere? Eller servitøren å foreta daglig renhold? I Rett fra Ræder spalten i Horecanytt ser vi nærmere på arbeidsgivers styringsrett.

 • Statsbudsjettet 2020 - Ingen store overraskelser i budsjettfremleggelsen

  articleCreated with Sketch.7. oktober 2019

  Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett 2020. Våre skatte- og avgiftseksperter gjennomgår forslagene.

 • Skatteendringer for vannkraftverk skal gi mer investeringer

  articleCreated with Sketch.30. september 2019

  Tone Kaarbø partner og advokat i Ræder har vært medlem i ekspertutvalget som har vurdert vannkraftbeskatningen. Utvalget har vurdert dagens skatteregler for vannkraftverk og foreslått endringer.

 • Begrensning i fradragsrett for rentekostnader – skjerpede regler for konsernselskaper

  articleCreated with Sketch.6. september 2019

  Etter gjeldende rentefradragsbegrensningsregler får et låntakende selskap ikke nødvendigvis fradragsført alle sine rentekostnader. For låntakende konsernselskaper gjelder ytterligere skjerpede regler fra 2019. Presiseringer av reglene for konsernselskaper er nå ute på høring.

 • Ny dom fra Borgarting lagmannsrett åpner for rimelighetssensur av sluttavtaler

  articleCreated with Sketch.4. september 2019

  En sluttavtale kan være en utmerket måte å avslutte et arbeidsforhold på. Men en sluttavtale kan også være helt uegnet, og i enkelte tilfeller gi grunnlag for rabalder og rettstvister. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett viser hvor galt det kan gå.

 • Konkurransetilsynet har grepet inn mot to ikke-meldepliktige transaksjoner

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Dersom man gjennomfører en fusjon eller et oppkjøp som ikke er over grensene for meldeplikt til Konkurransetilsynet, har man frem til nylig kunnet være ganske trygg på at KT holder fingrene av fatet. Men ikke nå lenger.

 • Registrering av varemerker

  Selskaper som lykkes kommersielt, har ofte store verdier knyttet til varemerket. De fleste virksomheter bør beskytte sine varemerker for å sikre selskapets verdier - beskyttelse i en tidlig fase kan være en rimelig forsikring og investering, og kan gi store konkurransefortrinn senere.  Varemerket - den viktigste verdien i bedriften din

 • Få orden på GDPR

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Etter at GDPR har vært i kraft litt over ett år ser vi at mange virksomheter ikke har kommet skikkelig i gang med GDPR arbeidet. Det nye regelverket krever at virksomheter utarbeider nye rutiner og internkontroll dokumentasjon. Dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten rundt personopplysninger, og sikre at rettighetene til kunder, ansatte, leverandører og andre blir ivaretatt. Ræder kan bistå deg med å komme i samsvar med regelverket.

 • Odd R. Tvedt ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.2. september 2019

  Odd R. Tvedt, en av nestorene innenfor eiendom og entreprise, begynner som partner i Advokatfirmaet Ræder.

 • Nye prospektregler

  articleCreated with Sketch.30. august 2019

  Nye prospektregler trådte i kraft den 21. juli 2019 ved endringslov til verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften. Regelendringene medfører samlet sett en forenkling av prospektregelverket. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene.

 • Riktig eiendomsskatt?

  Nye takster gir kraftig hopp i eiendomsskatt. For å nå frem med en klage på eiendomsskatten, bør man gå nøye gjennom faktaopplysningene taksten er bygget på, og underbygge alle påstander med god dokumentasjon.

 • Tone Kaarbø ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.15. august 2019

  Tone Kaarbø vil styrke selskapets kompetanse innenfor skatt. Tone har gjennom mange års arbeid innen skatterett og skatteadministrasjon både fra det offentlige og det private opparbeidet seg bred erfaring med skatterettslige problemstillinger.

 • Corporate Immigration 2019

  articleCreated with Sketch.2. august 2019

  Ræders partnere Nils Kristian Lie og Ole André Oftebro har bidratt med det norske kapitlet i Global Legal Group sin International Comparative Legal Guide 'Corporate Immigration'. Utgaven gir en oppdatert kortfattet og engelskspråklig oversikt over rettstilstanden i Norge og i andre land.

 • Prøvetid

  articleCreated with Sketch.5. juli 2019

  Er du arbeidsgiver? Dette må du vite om prøvetid.

 • Skattedirektoratets prinsipputtalelse om co-working

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om co-working og merverdiavgift. Uttalelsen avklarer flere spørsmål og er viktig å kjenne til.

 • Fjerning av 350-kronersgrensen – høring

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  Finansdepartementet sendte i juni på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte «350-kronersgrensen». Forslaget innebærer at det fra 1. januar 2020 ikke lenger vil være avgiftsfritak for tilsendte varer fra utlandet på under 350 kroner.

 • Politiske partiers målretting av digitale budskap. Segmentering, profilering og GDPR - når er det lov?

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  Både Datatilsynet og Teknologirådet har i valgåret 2019 fokus på digital valgkamp. Målretting av politisk budskap basert på antakelser om mottakers politiske syn, med unntak for veldig generelle målrettingskriterier, i praksis krever et samtykke fra personen før personen plasseres i en målrettingsgruppe.

 • «Staten mot staten vol. II»; Tingretten gav Finansdepartementet medhold, men saken er anket.

  articleCreated with Sketch.3. juli 2019

  I fem ulike saker fattet i 2018 gav Skatteklagenemnda selgerne av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader.

 • Enklere merverdiavgift med én sats?

  articleCreated with Sketch.1. juli 2019

  29. mai 2019 sendte Finansdepartementet på høring utredningen som inneholder forslag om enklere merverdiavgift med én avgiftssats. Forslaget innebærer at alle varer og tjenester etter hvert får samme sats for merverdiavgift, og at nullsatsene og reduserte satser avvikles. Høringsfristen er satt til 29. august, og interessenter er oppfordret til å sende inn høringsinnspill.

 • Finanstilsynets første gebyrer etter ny hvitvaskingslov gikk til eiendomsmeglere

  articleCreated with Sketch.30. juni 2019

  Finanstilsynet har gjennomført stedlige tilsyn i eiendomsmeglerforetak og ilagt gebyr for overtredelse av hvitvaskingsreglene. Av overtredelser var det særlig mangel på risikovurdering fra virksomheten, manglende rutiner for å avdekke hvitvasking og manglende kontroll med transaksjoner på klientkonto som medførte overtredelsesgebyr.

 • Alternative investeringsfond og prosjektfinansieringsselskaper

  articleCreated with Sketch.24. juni 2019

  Finanstilsynet har i et rundskriv konkretisert den vurderingen som skal foretas for å kunne klassifisere en investeringsstruktur som et AIF eller ikke. I forbindelse med etablering av eiendomssyndikater kan AIF-reglene komme til anvendelse dersom myndighetene krever det. Dersom en investeringsstruktur er å anse som et AIF, må det utpekes en forvalter for fondet som vil etter AIF-loven være forpliktet til å påse at investorenes og fondets/investeringsselskapets interesser er ivaretatt gjennom hele fondets/selskapets levetid.

 • Omgåelsesregel skatt – forslag om lovfesting

  articleCreated with Sketch.7. juni 2019

  Finansdepartementet har fremlagt forslag om å lovfeste en generell omgåelsesregel i skatteretten. Regelen er foreslått å tre i kraft med virkning fra og med 1.1.2020. Vi ser på lovforslagets vesentlige endringer og alt i alt kan vi si at det er noe å tenke på fremover.

 • Ny høyesterettsdom: lavere terskel for endringsoppsigelse

  articleCreated with Sketch.6. juni 2019

  I en fersk dom fastslår Høyesterett at terskelen for å endre arbeidstakers stilling som regel vil være lavere enn terskelen for ordinær oppsigelse. Vi ser nærmere på dommens betydning, men også arbeidsgivers alminnelige styringsrett.

 • Pass opp for moms ved kommunesammensammenslåing

  articleCreated with Sketch.6. juni 2019

  Ved kommunesammenslåing kan retten til å kreve å få merverdiavgift for infrastrukturtiltak tilbakebetalt gå tapt. Kommuner kan med hjemmel i lov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur. For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift, representerer merverdiavgift på utbygging av slik infrastruktur en kostnad.

 • ICLG: Product Liability 2019

  articleCreated with Sketch.3. juni 2019

  Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om produktansvar i årets utgave av International Comparative Legal Guide. Kapittelet er ført i pennen av våre to dyktige partnere Kyrre W. Kielland og Ole André Oftebro. Kielland og Oftebro besvarer spørsmål om erstatning og kompensasjon, ansvarholder, produktkontroll, tilbakekalling av produkt, produksjonsfeil, ansvar hos underleverandør og typisk rettsprosess.

 • Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

  articleCreated with Sketch.24. mai 2019

  Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp

 • Leveranser til offentlig sektor – fallgruver og kjøreregler

  articleCreated with Sketch.16. mai 2019

  For leverandører av mat og drikke, serveringstjenester etc., utgjør offentlig sektor en viktig kundegruppe, for eksempel i form av kantinetjenester og leveranser til sykehjem og andre institusjoner.

 • Forslag om oppdatering av arbeidsmiljølovens regler om varsling

  articleCreated with Sketch.2. mai 2019

  Arbeidsmiljølovens kapittel 2 A inneholder bestemmelser om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Regjeringen har lagt frem forslag om endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler - her følger en oversikt over de viktigste endringsforslagene og bakgrunnen for disse.

 • Eva Hagen ny partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.2. mai 2019

  Det er med stor glede vi ønsker Eva Hagen velkommen som ny partner. Eva styrker vår kompetanse overfor eiendom, særlig hva gjelder eiendomsutvikling.

 • Google og Facebook. GDPR-«friskmelding» av kundelistematching

  articleCreated with Sketch.26. april 2019

  Google og Facebook tilbyr attraktive tjenester til markedsførere. Informasjonen fra spesielt Google er vanskelig tilgjengelig og vanskelig å forstå. Det blir da vrient å ha kontroll på hvilke personopplysninger som behandles. I tillegg er det særlig for Google ofte er uklart hvorvidt Google er behandlingsansvarlig (og behandler kundes data for Googles egne formål) eller hvorvidt Google er databehandler. Disse nevnte forhold skal jo markedsføreren etter GDPR har kontroll over og kunnskap om. Vi har sett på to konkrete tjenester som vi mener kan «friskmeldes» og hvor informasjonen som gis er god nok til at vi tør å anbefale norske bedrifter å bruke dem, dog på visse vilkår.

 • Ræder har flyttet!

  articleCreated with Sketch.20. mars 2019

  Advokatfirmaet Ræder har flyttet til Bjørvika og holder til i 8. og 9.etasje i signalbygget Diagonale, Dronning Eufemias gate 11.

 • Merverdiavgift og utbygging – uriktig utvikling på gang?

  articleCreated with Sketch.13. mars 2019

  Skattedirektoratet avga en veiledende prinsipputtalelse 19. februar 2019 der det konkluderes med at utførte tomtearbeider ikke utgjør en kapitalvare. Dette har betydning for muligheten til å overdra ev. justeringsrett og/eller -plikt. Uttalelsen er viktig å ta hensyn til ved planlegging og strukturering av byggeprosjekter.

 • Drone regulations

  articleCreated with Sketch.7. mars 2019

  Kyrre W. Kielland elaborates on drone regulations in Norway in L2B Aviation’s “World Drone Regulations”.

 • Travsport og merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.1. mars 2019

  12. februar i år avsa Høyesterett en prinsipielt viktig dom vedrørende merverdiavgift og travsport. Spørsmålet i saken var om det utgjorde avgiftspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven når næringsdrivende travkusker mottar oppsittpenger (fast utbetaling til kuskene for å delta i travløp) og/eller andel av premiepenger fra løpet. Praksis innen travsporten har vært at dette var betalinger som kunne utbetales uten merverdiavgift. Høyesterett konkluderte med at begge typer utbetalinger var avgiftspliktige. Etterberegningen utgjorde heller ikke usaklig forskjellsbehandling, selv om den var den første i sitt slag innenfor travsporten.

 • The Cartels and Leniency Review

  articleCreated with Sketch.25. februar 2019

  Partner Carl A. Christiansen, senioradvokat Catherine Sandvig og Maria M Lisiecka har skrevet det norske kapitlet i siste utgave av «The Cartels and Leniency Review».

 • Ræder annerkjennes i Advokatundersøkelsen

  articleCreated with Sketch.14. februar 2019

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse og vi er stolte over at flere av våre advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Nytt tilbud for selskaper som nedbemanner

  articleCreated with Sketch.6. februar 2019

  Tradisjonelt bistår vi med juridisk ekspertise på arbeidsrettslige forhold, men vi ser ofte at våre oppdragsgivere har behov for støtte og veiledning i arbeidet med å skaffe oppsagte medarbeidere ny jobb. En jobb de sjelden har tid til og ofte ikke har kompetanse på. Derfor innleder vi nå et samarbeid med Metier OEC.

 • Underskuddsfremføring – Ny streng dom av Høyesterett

  articleCreated with Sketch.17. januar 2019

  Høyesterett avsa 10. desember 2018 dom i saken mellom Bravo Capital AS og staten v/Skatt øst. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om beregningsregelen i ligningsloven § 10-4 nr. 3 kommer til anvendelse når opplysningssvikten knytter seg til fremføring av underskudd. Høyesterett kom til at tilleggsskatt skulle beregnes selv etter det fremførbare underskuddet ble avskåret og selv om det fremførbare underskuddet ikke ble benyttet.

 • Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner - lovforslag på høring

  articleCreated with Sketch.16. januar 2019

  Skattedirektoratet har sendt utkast til nye regler om merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker på høring. Høringen omfatter også forslag til endring i gjeldende fritak for elektroniske nyhetstjenester.

 • Nettbutikk i lomma - Juridiske utfordringer

  articleCreated with Sketch.18. desember 2018

  Nettbutikk på mobil er smart og enkelt. Kundene kan enkelt klikke seg inn - hvor som helst og når som helst. Det er imidlertid ikke bare å overføre nettbutikkgrensesnittet for PC/Mac til mobil. Skjermstørrelsen er jo diametralt forskjellige. Portabiliteten går rett og slett på bekostning av skjermplass. Og det igjen kan gå på bekostning av et annet viktig aspekt for nettbutikken – nemlig juridisk holdbare løsninger.

 • Ny avklaring av forståelsen av utleiebegrepet i merverdiavgiftsloven

  articleCreated with Sketch.27. november 2018

  Tidligere usikkert spørsmål avklart i ny bindende forhåndsuttalelse; Skatt øst konkluderer med at det er adgang til frivillig registrering i tilfeller der to leietakere i fellesskap skal bruke det samme leieobjektet.

 • GDPR - erfaringene så langt

  articleCreated with Sketch.15. november 2018

  GDPR trådte i kraft i juli i år. Vi i Ræder har gjort oss noen betraktninger om hvilke endringer regelverket har medført for norske bedrifter på den relativt korte tiden siden i sommer.

 • Ny hvitvaskingslov

  articleCreated with Sketch.14. november 2018

  Den nye hvitvaskingsloven (1. juni 2018 nr. 23) med tilhørende ny hvitvaskingsforskrift (14. september 2018 nr. 1324) trådte i kraft 15. oktober 2018. Den nye loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849), og en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette innebærer en oppdatering og innstramming av regelverket på flere punkter.

 • Import og eksport - når går eiendomsretten over til kjøper?

  articleCreated with Sketch.26. oktober 2018

  Selger man til kunder i andre land bør man ta en rask avsjekk både på avtalen – og reglene om rettsvern. Her får du en oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til eiendomsretten.

 • Ny lov om arv og skifte

  articleCreated with Sketch.21. september 2018

  Syv år etter at arvelovutvalget fikk i oppdrag å vurdere nåværende arvelov med sikte på å lage en ny, ble proposisjon med forslag til lovvedtak sendt Stortinget rett før sommeren. De nye reglene omfatter ikke bare arveloven. Det foreslås også nye regler om skifte av dødsbo som skal tas inn i arveloven. Det er foreløpig uvisst når loven vil tre i kraft, men det kan allerede nå være klokt å gjøre seg kjent med reglene som er foreslått.

 • Fisjon av bygg under oppføring

  articleCreated with Sketch.19. september 2018

  Fisjon og fusjon av eiendomsselskaper med bygg under oppføring har vært problematisk i flere år pga en uttalelse fra Skattedirektoratet i 2015. Nå har Finansdepartementet bestemt at uttalelsen trekkes tilbake. Dette er gode nyheter for våre eiendomskunder.

 • Les siste utgave av vårt kundemagasin Rædaksjonelt

  articleCreated with Sketch.21. august 2018

  I dette nummeret (01/2018) deler våre eksperter på utenlandsk rett sine erfaringer. Vi tar også opp andre tidsaktuelle temaer, som seksuell trakassering, det nye personvernregulativet (GDPR) og skatteutsettelsen som kan forsvinne på fisjoner av eiendom. God lesing!

 • Prøvetid i agentkontrakter – agentens krav på avgangsvederlag m.v

  articleCreated with Sketch.20. august 2018

  I mange agenturforhold vil partene være usikre på hverandre og om agenten evner å utføre de oppgaver oppdragsgiver («prinsipalen») forventer. I så måte ligner forholdet på en arbeidskontrakt. Selv med grundige undersøkelser vil man kunne oppleve at forholdet ikke fungerer som forventet.

 • Cyber-angrep kan koste bedrifter dyrt

  articleCreated with Sketch.17. august 2018

  Norske virksomheters datasystemer er blitt attraktive mål for kriminelle. En rekke dataangrep er behørig omtalt i ulike medier og av et utall aktører det siste året, men de juridiske sidene er i mindre grad belyst. I tillegg til arbeidet med å få avverget angrepet rent teknisk, kan et angrep ha mange juridiske følger.

 • ICLG: Corporate Immigration 2018

  articleCreated with Sketch.16. august 2018

  Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om om Corporate Immigration i årets utgave av ICLG.

 • Endringer i eierseksjonsloven

  articleCreated with Sketch.15. august 2018

  Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Selv om innholdet fra tidligere lov (1997) i stor grad videreføres, har det kommet flere nye og nyttige regler og presiseringer.

 • Åndsverkloven av 2018 – under lupen

  articleCreated with Sketch.15. august 2018

  Den 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft. Loven skal sikre rettighetshaverne inntekter, slik at skapende og utøvende kunstnere skal kunne leve av sin virksomhet. Vi tar loven under lupen, og ser nærmere på oppdateringene.

 • Rett og moral ved «beaching» av skip

  articleCreated with Sketch.10. august 2018

  Leder av Etikkrådet for SPU, Johan H. Andresen, uttalte i Dagens Næringsliv 2. august at «alle eiere har et ansvar for hvordan skipene deres skrapes». Andresen viser til utbredt praksis for skraping av skip på «beaching»-verft i Sør-Asia, kjent for kritikkverdige arbeidsforhold og negative miljøkonsekvenser.

 • GDPR - mindre nytt en de fleste tror

  articleCreated with Sketch.27. juli 2018

  Hva er det som er nytt nå og hva må vi gjøre, er spørsmål jeg får nærmest daglig fra virksomheter i forbindelse med GDPR. Trøsten er at det rettslig ikke er mye nytt. Kravene har selskaper hatt i 20 år. Men, de færreste har fulgt dem, så de må nå gjøre den jobben som burde vært gjort for lang tid siden, sier partner Vebjørn Søndersrød.

 • Tøffere markedsføringslov

  articleCreated with Sketch.12. juli 2018

  Fra årsskiftet fikk nye Forbrukertilsynet mulighet for å ilegge gebyrer umiddelbart til virksomheter som bryter markedsføringsloven. Her kommer derfor viktig lesing for deg som driver markedsføring mot forbrukere.

 • Skattefri fisjon av eiendomsselskaper – hva skjer?

  articleCreated with Sketch.10. juli 2018

  Siden Høyesterett i ConocoPhillips-dommen i 2014 åpnet for at eiendomsselskaper kan fisjoneres skattefritt uten fare for gjennomskjæring, er eiendomsinvestorer og andre næringsaktører gitt mulighet for store skattebesparelser. Spørsmålet er om dette kan stille seg annerledes når den ulovfestede omgåelsesnormen blir lovfestet.

 • Fremtiden neste stopp

  I 2019 flyttet Ræder inn i Diagonale-bygget i Bjørvika, med signalbygg som Operaen, Munch-museet og Barcode-søylene som nærmeste naboer. Her, i Norges nye finanssentrum, fortsetter Ræder utviklingen om å være en toneangivende aktør som er med på å forme fremtiden for advokatbransjen.

 • Amerikansk praksis setter standarden i Norge

  articleCreated with Sketch.6. juli 2018

  Internasjonale avtaler er ikke noe nytt for norske virksomheter, men den økte bruken av avtaler basert på angloamerikanske kontraktsmaler gir nye utfordringer når kontrakter skal inngås over landegrensene. I Ræder arbeider en større gruppe advokater med internasjonale avtaler. Tre av dem har advokatbevilling i USA, og dermed ekstra gode forutsetninger for å bistå nordmenn i verdens største marked.

 • Med fingeren på fremtiden

  articleCreated with Sketch.6. juli 2018

  På Fornebu arbeides det med å utvikle en av verdens mest avanserte, men samtidig mest tilgjengelige form for identifikasjon. IDEX Biometrics sin løsning kan forandre livet til mer enn to milliarder mennesker. Men først skal de hjelpe Mastercard å sette en ny standard for kortidentifikasjon, med fingeravtrykksgjenkjenning.

 • Vanskeligere for selskaper som eier flere boligseksjoner

  articleCreated with Sketch.29. juni 2018

  Et nytt lovforslag kan få stor betydning for omsetteligheten av næringseiendomsselskaper som eier flere boligseksjoner i et eierseksjonssameie. Høringsfrist for forslaget er 6. august.

 • GDPR: Annonsørforeningen krever avklaring fra Google

  articleCreated with Sketch.28. juni 2018

  Hvem er behandlingsansvarlig når en virksomhet bruker markedsføringstjenester fra «internettgiganter» som Google og Facebook? Annonsørforeningen (ANFO) har engasjert Ræders spesialist på personvern, advokat Vebjørn Søndersrød, til å få klarhet i hvilke ansvarsområder som må avklares med Google.

 • Ansvar for betaling av dokumentavgift ved tinglysing

  articleCreated with Sketch.25. juni 2018

  Ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom, er hovedregelen at det skal betales dokumentavgift. Men hvem er ansvarlig for at dokumentavgiften faktisk blir betalt?

 • Foreslåtte endringer i regler om fast/midlertidig ansettelse og innleie

  articleCreated with Sketch.15. juni 2018

  Den 10. april 2018 fremmet Arbeids- og sosialdepartementet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder reguleringen av fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere.

 • Ny høyesterettsdom medfører ikke at reisetid skal anses som arbeidstid

  articleCreated with Sketch.11. juni 2018

  Den 4. juni 2018 avsa Høyesterett en dom som omhandlet spørsmål om reisetid, arbeidstid og overtid. Hovedspørsmålet var om tiden som en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn sitt ordinære, og utenom avtalt arbeidstid, var å anse som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand.

 • ICLG: Product Liability 2018

  articleCreated with Sketch.8. juni 2018

  Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om produktansvar i årets utgave av International Comparative Legal Guide. Kapittelet er ført i pennen av våre to dyktige partnere Kyrre W. Kielland og Ole André Oftebro.

 • IFRS 16 - ny standard for leieavtaler

  articleCreated with Sketch.6. juni 2018

  Den nye standarden for regnskapsføring av leieavtaler krever at leietaker balansefører eiendeler og gjeld for de fleste leieavtaler. Dette vil påvirke flere sentrale nøkkeltall som for eksempel gjeldsgrad, likviditetsgrad og EBITDA for mange foretak. Endringen kan påvirke lånebetingelser, kredittvurderinger og lånekostnader. For utleier medfører standarden kun mindre endringer sammenlignet med dagens regnskapsstandard.

 • Ny avgjørelse som begrenser fradragsrett for merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.1. juni 2018

  28. mai d.å. avsa Borgarting lagmannsrett nok en dom som gjelder merverdiavgift. Dommen kan sies å føye seg i rekken av dommer som nekter fradrag for merverdiavgift på såkalte transaksjonskostnader. Selv om dommens konklusjon innebærer en nektelse av fradragsrett i det konkrete sakstilfellet, mener vi at dommen ikke kan tas til inntekt for en ytterligere innskrenkning av retten til fradrag på kostnader som gjelder salg av fast eiendom.

 • Nye standardiserte krav ved utkontraktering for regnskapsførere

  articleCreated with Sketch.31. mai 2018

  Norske regnskapsførere er underlagt forskrift om risikostyring og intern kontroll. Etter denne forskriften må regnskapsfører ha skriftlige retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Ræder har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet nye standardiserte krav ved utkontraktering.

 • Gucci og Guess inngår forlik

  articleCreated with Sketch.9. mai 2018

  Den luksuriøse merkevaren Gucci og designermerket Guess har begge en logo bygd på bokstaven «G». Etter beskyldninger om kopiering fra Gucci sin side, inngår de to merkevarene forlik om å avslutte alle rettighetstvister.

 • Eneforhandlers krav opp i svensk høyesterett

  articleCreated with Sketch.2. mai 2018

  I februar 2018 kom Sveriges Høyesterett fram til at eneforhandler ikke har krav på avgangsvederlag, men rimelig oppsigelsestid som i mangel av andre holdepunkter vil være 6 måneder. Den norske og svenske rettstilstanden er tilnærmet lik, og "6 måneders-regelen" svensk Høyesterett anvender vil derfor være et sterkt argument også i norske saker.

 • Kryptovaluta, skatteplikt og merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.2. mai 2018

  Har du utvinnet, kjøpt eller solgt bitcoins det siste året? Bitcoin er den mest kjente formen av kryptovaluta. I en ny veileder definerer skattemyndighetene kryptovaluta som et formuesobjekt som derfor gjør det skatte- og avgiftspliktig.

 • Merverdiavgift på eiendomsskatt

  articleCreated with Sketch.27. april 2018

  Tidligere uavklart spørsmål avklart i ny fortolkningsuttalelse; Skatt øst har konkludert med at det skal betales merverdiavgift på eiendomsskatt som utleier krever dekket av leietaker.

 • Reisebransjen berøres sterkt av av ny personvernlovgivning

  articleCreated with Sketch.11. april 2018

  EUs nye personvernforordning, GDPR, trer i kraft i juni 2018. De nye reglene vil i stor grad berøre reiselivsbransjen, som håndterer store mengder personlige data om sine kunder. Advokat Vebjørn Søndersrød er intervjuet i siste utgave av HRR-magasinet for Hotell, Restaurant og Reiseliv.

 • Den vanskelige oppsigelsen

  articleCreated with Sketch.19. mars 2018

  –Som arbeidsgiver må man være tydelig og konsekvent på hva en oppsigelse skyldes, sier partner Ole André Oftebro. Bransjemagasinet Regnskap & Økonomi har intervjuet Oftebro om de vanligste fellene ved oppsigelser.

 • Skatteplikt ved tomtesalg

  articleCreated with Sketch.16. mars 2018

  Med dagens boligpriser kan boligeiere oppleve at utbyggere er villige til å betale en svært høy pris for eiendommer som har utbyggingspotensial. Ikke alle er klar over at gevinsten kan være skattepliktig. Her er en oversikt over de gjeldende skattereglene.

 • Virksomhetsoverdragelse

  articleCreated with Sketch.14. mars 2018

  En virksomhetsoverdragelse innebærer som utgangspunkt at ansettelsesforholdet overføres til en ny arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren kan ha et behov for å gjøre endringer i de overførte arbeidstakernes ansettelsesvilkår. Hvilken adgang den nye arbeidsgiveren har til å gjøre slike endringer er likevel begrenset, og avhenger av flere forhold.

 • Avklaring fra EU domstolen i Coty-saken

  articleCreated with Sketch.28. februar 2018

  Veletablerte merkevarer får være selektive på salgskanaler. Salg over internett kan begrenses dersom varen har et særlig renommé, kvalitet eller luksuspreg – sier en viktig avklaring fra EU domstolen i Coty-saken.

 • Advokatundersøkelsen: Ræder inne på topp 3

  articleCreated with Sketch.15. februar 2018

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse. Nytt av året har Ræder fått to nye talentnavn på «Up- and coming»-listene.

 • Ræder styrker laget med ny partner

  articleCreated with Sketch.8. februar 2018

  Anne Gro Enger er tatt opp som ny partner hos Ræder. Anne Gro er spesialist innenfor feltet skatterett.

 • De vanligste styretabbene

  articleCreated with Sketch.1. februar 2018

  Stadig flere får erfare at det å si ja til å påta seg et styreverv kan koste dyrt, dersom noe ikke går som det skal.

 • Aksjonæravtaler i små selskap

  articleCreated with Sketch.1. februar 2018

  Å eie ting i felleskap er ikke lett, og det å eie et selskap sammen med andre er enda vanskeligere. Selskaper opererer under en formell ramme og har egen «vilje» gjennom ledelse og styre. Inntjening, kapitalbehov og drift kan raskt forandres. Her får du en innføring i moment som er viktige å vurdere i lys av en aksjonæravtale.

 • Bruk av cookies på hjemmesiden

  articleCreated with Sketch.1. februar 2018

  En informasjonskapsel (cookie), er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på internettbrukerens datamaskin når denne åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes av den som publiserer nettsiden eller den som tilbyr en tjeneste gjennom nettsiden til for eksempel å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken, eller til å registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

 • Hva skjer med dine kontrakter post Brexit?

  articleCreated with Sketch.10. januar 2018

  En rekke norske bedrifter har kunder eller leverandører i Storbritannia. Ræder anbefaler alle sine kunder å gjennomgå langsiktige kontrakter med britiske selskap.

 • Ny høyesterettsdom om avskjæring av underskudd

  articleCreated with Sketch.5. januar 2018

  Fremførbart underskudd avskåret etter skattelovens § 14-90 i dom nylig avsagt av Høyesterett.

 • Juridiske spørsmål tilknyttet dataangrep

  articleCreated with Sketch.29. september 2017

  Digitalisering øker risikoen for dataangrep (cyberangrep) på virksomhetskritiske systemer. Spørsmålet er ikke lenger «om», men «når» man blir rammet. Hvilke juridiske spmrsmål knytter seg til slike angrep?

 • Skadelidtes direktekrav mot ansvarsforsikringsselskap

  articleCreated with Sketch.6. juli 2017

  Høyesterett har i en dom fra 15. mai 2017 underbygget betydningen av skadelidtes adgang til å fremme erstatningskrav direkte mot skadevolders ansvarsforsikringsselskap.

 • GDPR: Nye personvernregler innføres i mai

  articleCreated with Sketch.6. juli 2017

  GDPR, EU's nye personvernregler, vil innføre nye regler som mest sannsynlig påvirker hvordan din bedrift bør jobbe med innhenting av data til markedsføring og kommunikasjon.

 • 12 ukers-frist gir økt rettsvern for utbygger

  articleCreated with Sketch.16. juni 2017

  Det forekommer at flere byggesøknader blir avslått, hvor påfølgende klage til Fylkesmannen likevel gir medhold. Da har kommunen lagt ned bygge- og deleforbud og omregulert eiendommen. Ny frist for søknadsbehandling vil endre på dette.

 • Høyesterett: ny dom gjør at du må få vurdert din eierskiftesak på nytt

  articleCreated with Sketch.14. juni 2017

  Høyesterett avsa 31. mai en viktig dom i forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom. Dommen gjør at boligkjøpere har fått langt bedre stilling overfor sin selger/eierskifteforsikringsselskapene. Dersom du som boligkjøper har fått avslag på ditt krav de siste to årene bør du ta kontakt for å få vurdert om ditt krav bør fremsettes på nytt.

 • Is the US-EU Open Sky Agreement "open" to low cost airlines?

  articleCreated with Sketch.26. mai 2017

  Alexander Wiesner Barg og Kyrre W Kielland har skrevet en artikkel for L2b Aviation med tittelen «Is the US-EU Open Sky Agreement “open” to low cost airlines?».

 • NS 8407: nøyere regulering av risiko for grunnforhold

  articleCreated with Sketch.22. mai 2017

  Er du byggherre eller totalentreprenør med ansvar for grunnforhold? Problematiske eller uforutsette grunnforhold er et gjentakende tvistetema i kontrakter om bygg og anlegg.

 • Project Finance 2017 Edition

  articleCreated with Sketch.12. april 2017

  Advokatfirmaet Ræder, ved Kyrre W. Kielland og Anne Christine Wettre bidro med det norske kapittelet i ICLG sin Project Finance 6/2017 Edition.

 • Entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg

  articleCreated with Sketch.25. januar 2017

  Ræder får ofte spørsmål knyttet til omfanget av entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg sett i lys av bestemmelser til regelmessig rydding i NS8405, 8407 m.v.

 • Nytt regelverk for offentlige anskaffelser fra 1.1.2017

  articleCreated with Sketch.16. desember 2016

  Et helt nytt anskaffelsesregelverk trådde i kraft 1. januar 2017. Hvilken betydning har det for deg som leverandør til offentlig sektor?

 • Ulovlig markedsføring kan få mer alvorlige følger

  articleCreated with Sketch.16. desember 2016

  Stortinget og Forbrukerombudet har ønsket en gjennomgang Forbrukerombudets virkemidler mot ulovlig markedsføring. Barne- og likestillingsdepartementet har fremmet et forslag som gir Forbrukerombudet mer effektive virkemidler for å stanse brudd på markedsføringsloven. Forslaget vil gjøre ulovlig markedsføring mer risikofylt.

 • Styrkede forbrukerrettigheter ved ny lov om klageorganer

  articleCreated with Sketch.5. juli 2016

  Med virkning fra 1.7.2016 er næringsdrivende pålagt en plikt til å informere forbrukere om klageorganer som kan behandle en forbrukertvist ved netthandel. Næringsdrivende må videre innstille seg på ytterligere plikt til å lenke fra sin hjemmeside til en nettportal for elektronisk tvisteløsning i forbrukersaker.

 • Vrange verdier i årsregnskapet

  articleCreated with Sketch.3. mai 2016

  Konkurs eller søksmål kan fremstå som alternativer for en leder som vurderer nedskrivning av regnskapsverdier.

 • Ny åndsverkslov på høring

  articleCreated with Sketch.26. april 2016

  Kulturdepartementet sendte i mars 2016 ut et endelig forslag til ny lov på høring. Departementet ønsker å modernisere og forenkle åndsverkloven, samt å styrke rettighetshavernes stilling. Erverv og utnytting av åndsverk i næringsvirksomhet blir mer komplisert og antageligvis dyrere med den nye loven.

 • Krisetider og personlig styreansvar

  articleCreated with Sketch.23. februar 2016

  Hvis styremedlemmer ikke har gjort jobben sin, bør de frykte krav fra kreditorene dersom selskapet går konkurs.

 • Tør du møte revisor?

  articleCreated with Sketch.16. februar 2016

  «Norske Skog krangler med revisor» lød overskriften i avisene. For Norske Skog ble valget enten å øke nedskrivningene av selskapets verdier eller risikere en revisjonsberetning med betydelige forbehold.

 • De ansatte frykter for fremtiden - hvordan beholde nøkkelpersoner?

  articleCreated with Sketch.16. februar 2016

  Mister bedriften sine nøkkelpersoner mister de ofte også muligheten til å komme seg ut av en krise. Skal deler av virksomheten selges vil den verdi som kan oppnås synke radikalt om de ansatte forsvinner.

 • Et tungt ansvar på styrets medlemmer

  articleCreated with Sketch.16. februar 2016

  Som kollegaer i en årrekke kunne man kanskje tro at Erling Opdal og Morten Opstad til stadighet hadde lange samtaler om problemstillinger knyttet til styreansvar, men det har de sjelden tid til.

 • Kunder i krise – Hvor lenge strekker vi kreditten?

  articleCreated with Sketch.14. februar 2016

  Kjenner du som leder dine kunder og leverandører? Når vurderte du sist deres økonomiske situasjon? Hvilke engasjement er særlig viktige og vil gi alvorlige følger for deg som bedriftsleder hvis noe går galt?

 • Personopplysninger: Privacy Shield tar over for Safe Harbour

  articleCreated with Sketch.4. februar 2016

  Privacy Shield er navnet på avtalen mellom EU og USA som regulerer utveksling og behandling av personopplysninger mellom landegrensene. Avtalen tar over etter Safe Harbor som ble kjent ugyldig i 2015.

 • Ny finansforetakslov

  articleCreated with Sketch.18. januar 2016

  Den 1. januar 2016 trådte den nye finansforetaksloven i kraft.

 • Hundreåringen som ble ny på innsiden

  articleCreated with Sketch.15. januar 2016

  I 2016 fylte Sjøfartsbygningen 100 år. Utvendig har jubilanten holdt seg forbausende godt. Innvendig var bygningen svært moden for oppgradering. Anders Utne har styrt den omhyggelige prosessen gjennom totalrenovering mot ny utleie.

 • Avklaringer rundt opphavsrett, pirater og Popcorn Time

  articleCreated with Sketch.22. september 2015

  I 2015 vokste Popcorn Time fram som en populær strømmetjeneste for film. I september samme år påla Oslo tingrett Telenor (med flere) å stenge tilgangen til syv nettsteder der opphavsrett krenkes. Men når er egentlig strømming lovlig?

 • Hva man bør vite om private kausjonerer

  articleCreated with Sketch.23. juni 2015

  Når banker eller finansieringsselskap (långiver) skal låne ut penger krever de ofte sikkerhet for å sikre at de får pengene tilbakebetalt. Selv om det er hyggelig å kunne hjelpe, bør du tenke deg godt om før du kausjonerer.

 • Regjeringen vil lette adgang til lovlig bruk av åndsverk

  articleCreated with Sketch.9. april 2015

  Regjeringen har lagt frem forslag til endringer i reglene om opphavsrett i åndsverkloven. Det foreslås å innføre en generell avtalelisens. I tillegg foreslås det å innføre regler om såkalt hitteverk.

 • Parodi og opphavsrett - hva kan man spøke med?

  articleCreated with Sketch.9. mars 2015

  EU-domstolen uttaler seg om parodi begrepet: belgisk høyrepopulistisk parti bruker kjent tegneserie uten å spørre om lov

 • Hva skjer når konkurransetilsynet forbyr et allerede gjennomført oppkjøp?

  articleCreated with Sketch.4. mars 2015

  Norske konkurransemyndigheter kan, i motsetning til i øvrige europeiske land, gripe inn overfor oppkjøp/fusjoner som ikke er omfattet av slik meldeplikt. Hva skjer om Konkurransetilsynet forbyr et allerede gjennomført oppkjøp?

 • Usikre tider. Hva gjør du?

  articleCreated with Sketch.3. mars 2015

  Uventet lav oljepris fører til usikkerhet for norsk økonomi. Oljeservicenæringen har gjennomført store nedbemanninger. Netthandel har i enkelte bransjer blitt en stor konkurrent. Mange vurderer derfor mindre arealer på «gatenivå» og mer netthandel. Eiere av næringsbygg ser utfordringer.

 • Er Sinnataggen fritt vilt?

  articleCreated with Sketch.17. desember 2014

  Patentstyret fattet tidligere i høst avgjørelse i en av flere saker der Oslo kommune Kulturetaten har forsøkt å varemerkeregistrere en rekke av Gustav Vigelands mest kjente verker i, deriblant Sinnataggen og Monolitten. Blir opphavsmannen helt rettsløs når vernetiden utløper?

 • Ansvar for glatte gulv

  articleCreated with Sketch.20. juni 2014

  Kan et kjøpesenter holdes til ansvar for glatte gulv? Frostating lagmannsrett har avsagt en interessant dom om et senters grunnlag for ansvar overfor sine besøkende.

 • Når blir man distributør - og hvilke konsekvenser har det?

  articleCreated with Sketch.20. juni 2014

  Mange eksportbedrifter mangler (klare) avtaler for salg og videresalg av sine varer. Ofte fungerer eksporten slik at ett eller flere firma forestår markedsføring og salg av produktene i «sitt» land – uten at det foreligger annen avtale enn eksportørenes alminnelige kjøps- og leveringsvilkår.

 • Agenter får - andre forhandlere får ikke

  articleCreated with Sketch.1. juni 2014

  Når forhandlerforhold bringes til opphør blir det ofte diskusjon om produsenten/prinsipalen plikter å betale et vederlag for den markedsposisjon som er opparbeidet av representanten. En god markedsposisjon har stor verdi og kan være resultat av betydelig innsats og kostnader fra representanten.

 • Hva er "midlertidig forføyning"?

  articleCreated with Sketch.24. februar 2014

  Hva menes med «midlertidig forføyning»? Når kan det være et fornuftig rettsmiddel å benytte i «hastesaker»?

 • Hvilke konkurransebegrensninger skal pålegges franchisetakere?

  articleCreated with Sketch.22. april 2013

  En effektiv måte å sikre rask utbredelse av et nytt konsept er å opprette et franchisesystem. Eier av franchisen kan med minimale investeringer sørge for rask vekst, samtidig som vedkommende er sikret avkastning på ideen/konseptet. Hvilke konkurransebegrensninger gjelder i et franchiseforhold?

 • Når et enkeltpersonforetak blir slått konkurs

  articleCreated with Sketch.21. januar 2013

  Når økonomien til et enkeltpersonforetak er dårlig og man ikke lenger klarer å dekke sine forpliktelser er faren stor for at man blir slått konkurs. Denne artikkelen ser litt nærmere på hva konkursbehandling av enkeltpersonforetak innebærer.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....