-En cocktail av juss og politikk

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.2. januar 2017

Få har en bedre innsikt i juss og politikk enn Jøran Kallmyr. Innimellom advokatarbeid hos Ræder har Jøran jobbet til sammen 9 år som toppolitiker i Oslo kommune, som statsråd for både Sylvi Listhaug og i Justisdepartementet.

J+©ran Kallmyr_750.jpg

Cocktailen han beskriver, er ikke vannhull der politikere, byråkrater og jurister møtes, men hvordan Ræder på vegne av kunder får gjennomslag for sine vurderinger i plan- og bygningsetater. Etter lang fartstid i de byråkratiske rekker, er Jøran nå klar for å forene politisk og juridisk rådgivning i en ny avdeling for myndighetskontakt og forvaltning hos Ræder.

– Mange gir seg for lett i sin kontakt med offentlige virksomheter. Det er ofte slik at plan- og bygnings - myndighetene har mindre makt enn det de gir uttrykk for i møte med utbyggere. Vi har mange saker hvor vi har fått omgjort innstillinger fra etater. Det handler da om en cocktail av juridiske og politiske argumenter som fører frem. Den ene ingrediensen alene er ikke nok, sier Jøran.

Juss er resultatet av politikk

Som byrådssekretær, byråd og statssekretær har han håndtert en rekke saksområder, utvikling og utbygging til eldreomsorg og innvandringspolitikk – for å nevne noen. Det er den politiske innsikten, kombinert med juridisk kunnskap som Jøran nå bruker for å fremme og vinne saker på vegne av sine oppdragsgivere.

– All juss er resultat av politiske vedtak. Jussen er egentlig en mer avansert måte å analysere hva poli - tikerne har bestemt seg for. Derfor er det viktig å forstå det byråkratiske systemet, forstå saksgangen og beslut - ningsprosessene. Det er ofte vanskelig for personer som bare har den juridiske bakgrunnen, å forstå helheten her, konstaterer han. Derfor er det både å ha kunnskap om politikk og juss, viktig når man skal møte politikerne og offentlige beslutningstakere for endringer av ram - mevilkår, konsesjoner, tillatelser eller vedtak.

Arbeider mye med plan- og bygningsrett

– Gode prosesser er like viktige i det offentlige som i jussen. De som går ofte i retten, vet at prosessen er full av taktikk og strategi, slik er det også i møte med det offentlige. Det er veldig mange likhetstrekk, men også forskjeller som gjør det vanskeligere å tolke sakene uten politisk innsikt. Vi jobber med alt fra endringer av vilkår hos statlige, fylkeskommunale og kommunale myn - digheter til eiendomsutvikling. For i alle større utbyg - gingsprosesser er utbygger avhengig av politisk støtte fra lokale eller nasjonale myndigheter. Vår kunnskap om både politikk og plan- og bygningsrett er ofte avgjøren - de for å få gjennom gode løsninger, sier han.

Bør inn tidlig i prosessen

Nye kunder kommer gjerne inn når det har blitt en konflikt med myndighetene eller politiske aktører, men det kan både forsinke en utbygging betydelig og koste mye.

– Vi opplever at flere oppdragsgivere kommer allerede når de vurderer å kjøpe en eiendom for å ta en forhåndssjekk. Da avdekker vi risikoer, blant annet innen realiseringsmuligheter, begrensninger på eiendommen og tidshorisonten for utvikling av den. Vi bistår også kjøper med due diligence, der vi blant annet sjekker at reguleringsforholdene er slik de er oppgitt å være, veirett eller om det er konflikt mellom kart og reguleringsplan. Målet med dette er at hvis vi finner avvik, kan kjøper få justert både avtalen og kjøpesummen, sier han. 

Unik rolle

Advokater har en unik og definert rolle i forvaltnings - loven. En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. I tillegg har advokater lovpålagt taushetsplikt og et regelverk som regulerer interessekonflikt. Det gir dem en helt annen rolle og beskyttelse for oppdragsgiveren enn rådgivere eller lobbyister kan gi. Forvaltningen kan avvise en PR-rådgiver, men ikke en advokat. Derfor representerer Ræder ofte sine oppdragsgivere eller deltar sammen med dem på møter med byråkrater og politikere.

– Tolkerollen er viktig her. Det er ikke nok å få vite i etterkant hva politikerne har sagt, men også konteksten det er sagt i og ha observert reaksjonsmønsteret, for det er ofte et tolkningsspørsmål hva politikerne ønsker. Både politikere og byråkrater synes som regel det er en fordel at vi deltar. Da har de en motpart som forstår systemet. Vi er en profesjonell part som avgrenser saken til det som er de reelle problemstillingene. Vi rydder i saken og gjør det enklere å håndtere for etaten. Ofte ser vi at resultatet blir økt klarhet i hva som er den store utfordringen, og deretter kan vi komme frem til et godt resultat, sier Jøran.

 

Les hele intervjuet med Jøran Kallmyr i Rædaksjonelt 1/2017.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.