Koronaviruset: Nye nasjonale anbefalinger og tiltak

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.9. desember 2021

Koronasituasjonen har igjen medført at Regjeringen må innføre en rekke nye tiltak for å begrense smittespredningen, sist ved Regjeringens pressekonferanse den 7. desember. Her oppsummerer vi tiltakene og hva disse vil bety både for ansatte og arbeidsgivere den nærmeste tiden.

Bilde av coronavirus på billboard.jpg

Også høsten 2021 preges av økt smittespredning i Norge, og den 1. desember ble det første tilfellet av den nye omikronvarianten oppdaget i Norge. Situasjonen har ført til at Regjeringen har innført en rekke nye tiltak for å begrense smitte-spredningen, sist ved Regjeringens pressekonferanse den 7. desember.

De sentrale endringene som er gjort kan oppsummeres slik:
• Oppdaterte nasjonale råd og anbefalinger for å begrense nærkontakt og smitterisiko, slik som avstandsanbefaling på én meter og antalls begrensninger for besøk i hjemmet.
• Skjerpede krav til smittekarantene og isolasjon, også for fullvaksinerte.
• Strengere innreisetiltak
• Antallsbegrensninger for arrangementer og begrensning av alkoholservering
• Generelle påbud om munnbind og hjemmekontor for hele landet

I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi noen av de problemstillingene som arbeidsgivere vi er i kontakt med lurer på om dagen.

Skal de ansatte på hjemmekontor?
Med regjeringens nyeste tiltak som gjelder fra 9. desember, gjelder det nå et generelt påbud om hjemmekontor for hele landet. Mens det opprinnelig var åpnet for en fleksibilitet for arbeidsgivere ved at anbefalinger og påbud om hjemmekontor kun gjaldt for deler av uken, gjelder påbudet nå generelt for hele uken.

Påbudet om hjemmekontor er strengt formulert, og vil gjelde for mange arbeidsplasser rundt omkring i Norge. Samtidig er avgrensningen lempet noe. Under tidligere nedstengninger har avgrensningen kun vært for arbeidsplasser der hjemmekontor ikke er «praktisk mulig». Denne avgrensningen er videreført, men nå oppstilles det også som vilkår at hjemmekontor ikke vil være «til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen». Som eksempel er nevnt ivaretakelse av barn og unge, som gir en viss indikasjon på hva slags virksomhet Regjeringen mener har et legitimt behov for å opprettholde normal drift på arbeidsplassen. Samtidig vil henvisningen til nødvendig virksomhet på arbeidsplassen gi et noe større rom for å ta høyde for innvirkningen hjemmekontor vil ha på virksomheten som drives, enn det som har vært mulig under tidligere påbud.

Må julebordet avlyses?
Med de nyeste tiltakene er antallsbegrensninger strammet inn. Det gjelder nå en antallsbegrensning på 20 personer på private innendørs arrangementer på offentlige steder eller i leide og lånte lokaler. I tillegg er det krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling, og skjenkestopp kl. 24.00. Voksne er også bedt om å bestrebe en avstand til andre på én meter, er anbefalt å redusere nærkontakten «noe», og det gjelder påbud om munnbind på serveringssteder dersom man ikke kan opprettholde avstand til andre på én meter.

Til tross for alle disse tiltakene, er Regjeringen tydelige på at det er ønskelig at flest mulig gjennomfører julebord. Dette er av hensyn til serveringsbransjen, som allerede er hardt rammet etter de tidligere nedstengningene. De nye tiltakene innebærer likevel at flere større julebord vil måtte avlyses eller deles opp i mindre grupper. Dette er også i tråd med det myndighetene anbefaler.

Myndighetenes råd er likevel at flest mulig bedrifter bestreber å gjennomføre julebord, men med smitteverntiltak. Dette vil blant annet innebære avstandsbegrensning. På serveringssteder vil det også være påbud om munnbind der man ikke kan holde én meter. Virksomheten må gjøre konkrete vurderinger av hva som er mulig å gjennomføre i lys av smittesituasjonen og de tiltakene som gjelder. I den forbindelse bør det også tas høyde for at omikronvarianten virker å ha langt høyere smittbarhet, og at karantenekravene er innstrammet.

Arbeidsgiverperioden er forkortet til seks dager
Med dagens smittesituasjon og karantekrav er det sannsynlig at langt flere ansatte vil måtte holde seg hjemme, enten som smittet selv eller i karantene på grunn av mistanke om smitte. Dette vil gi økt sykefravær for virksomhetene. Av den grunn har Regjeringen besluttet å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til seks dager. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får dekket sykefravær fra og med dag seks med koronarelatert fravær. De nye reglene skal iverksettes så raskt som mulig, og vil vare frem til 30. juni 2022.

Kompensasjonsordningene videreføres – men det blir ikke lønnsstøtte
Til tross for sterkt press fra partene i arbeidslivet, ble det i går klart at Regjeringen ikke kommer med noen ordning for lønnsstøtte på nåværende tidspunkt. Kompensasjonsordningen for næringslivet er likevel gjeninnført, med noen justeringer. Blant annet blir det mildere krav til omsetningsfall, og maksimal utbetaling nedjusteres noe. I tillegg videreføres flere sektorspesifikke ordninger, slik som ordningen for kollektivtransporten.

Næringsministeren har varslet at han vil ha tett kontakt med partene i arbeidslivet, og det er derfor ikke usannsynlig at det vil bli gjort endringer eller innført andre ordninger dersom de nyeste tiltakene trekker ut i tid. Det er verdt å merke seg at endringene som er gjort i kompensasjonsordningene må godkjennes av ESA, og er avhengig av bevilgningsvedtak fra Stortinget.

Behov for bistand?
Anbefalingene og tiltakene endrer seg avhengig av utviklingen i nasjonal og lokal smittespredning. Vi bistår flere arbeidsgivere, både med redegjørelser for hvilke påbud som gjelder, men også som sparringspartner i de konkrete vurderingene som bedriftene vil måtte foreta. Har du spørsmål til hvordan din virksomhet skal håndtere tiltakene bistår vår arbeidsrettsavdeling gjerne.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....