Beskatning av aksjeinntekter

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.7. januar 2020

Det har den senere tid vært diskusjon om beskatningen av aksjeinntekter bør endres. Aksjeinntekter kan være enten aksjeutbytte eller gevinst/tap ved realisasjon av aksjer. Aksjeinntekter skattlegges ulikt for personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer. Er du personlig aksjonær beskattes aksjeinntekter med effektiv skattesats på nær 32 prosent. Er du selskapsaksjonær kan du være helt fritatt fra skatt på aksjeinntekter.

Bilde av mynter og penn .jpg

Aksjonærmodellen gjelder for personlige aksjonærer

For personlige aksjonærer gjelder aksjonærmodellen. Eier du aksjer personlig skal du skatte av aksjeinntektene. Skattesats ved utbytteutdeling og aksjegevinst til (personlig) aksjonær:

Utbytte/gevinst (etter fradrag for skjerming)

x skattesats 22 pst (alminnelig inntekt)

x  faktortall 1,44 (fastsatt i skatteloven)

=  effektiv skattesats på 31,68 pst (2020)

Skatt på aksjeutbytte

Ved beregningen av skatt på aksjeutbytte er det bare avkastning ut over normalavkastning som skal skattlegges. Beløp opp til det som anses å være normalavkastning skjermes/unntas derfor fra beskatning. Rent teknisk skjer dette ved at det innrømmes et skjermingsfradrag, som innebærer at en del av aksjeutbyttet er skattefritt. Skjermingsfradraget beregnes på bakgrunn av kostpris/inngangsverdi på aksjen (også kalt skjermingsgrunnlag) tillagt ev. ubenyttet skjermingsfradrag for tidligere år, multiplisert med en skjermingsrente som fastsettes for det enkelte år. For 2018 var skjermingsrenten 0,8 pst. Skjermingsrenten for 2019 fastsettes medio januar 2020.  Til tross for at skjermingsrenten er lav, vil det beløp som kan utbetales skattefritt i utbytte (innenfor skjermingsfradraget), kunne bli stort dersom aksjeposten og kostpris på aksjeposten er stor.

Dersom utbetalt utbytte er lavere enn skjermingsfradraget eller det ikke utbetales utbytte, kan ubenyttet skjermingsfradrag fremføres til benyttelse i senere år. Skjermingsfradraget beregnes per aksje og for den aksjonær som eier aksjen 31. desember det enkelte år. Skjermingsfradraget kan kun benyttes for den aktuelle aksjen, og kan ikke benyttes på andre aksjer.

Merk at dersom utbytte ikke er utdelt i tråd med aksjelovens regler (ulovlig utbytte), så gis ikke skjermingsfradrag.

Utdeling fra aksjeselskaper kan også skje ved kapitalnedsettelse og tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjonærene. Tilbakebetaling av innbetalt kapital anses ikke som utbytteutdeling og er skattefritt. Slik tilbakebetaling av innbetalt kapital vil imidlertid redusere inngangsverdien på aksjen og vil kunne medføre høyere gevinst ved senere realisasjon av aksjen.

Skatt på aksjegevinst/tap

Ved beregningen av skatt ved realisasjon av aksjen tas utgangspunkt i det vederlag aksjonæren mottar for aksjen fratrukket det aksjonæren har betalt for aksjen (kostpris eller inngangsverdi på aksjen). Er det ubenyttet skjermingsfradrag til gode når aksjeposten skal realiseres, kan dette trekkes fra i skattepliktig gevinst på aksjen. Merk at dersom en ikke får utnyttet ubenyttet skjermingsfradrag, så kan det ikke benyttes på andre aksjer. Ubenyttet skjerming kan ikke etablere eller øke et fradragsberettiget tap. Rest ubenyttet skjermingsfradrag etter at aksjen er realisert vil gå tapt.


Aksjegevinst skattlegges slik:

  aksjegevinst
 –  ev ubenyttet skjermingsfradrag
 =  skattepliktig aksjeinntekt (skattesats 22 %)
 x  oppjusteringsfaktor 1,44 (2020)
 =  beløp til beskatning

Har aksjonæren fradragsberettiget tap ved salg av aksjen så skal tapet på tilsvarende måte multipliseres med en faktor på 1,44.

Eier aksjonæren aksjer i samme selskap som er ervervet i forskjellige år, skal de aksjer som er ervervet først, anses realisert først (FIFU-prinsippet/ først inn – først ut-prinsippet).

Merk at personlige aksjonærer kan benytte seg av muligheten til å ha aksjer og verdipapirer på en aksjesparekonto. En oppnår samme effekt – utsatt beskatning - som det selskapsaksjonærer oppnår gjennom fritaksmetoden, se nedenfor. (Den personlige) aksjonæren vil oppnå utsatt beskatning av både utbytte og gevinst frem til det tas ut midler ut fra aksjesparekontoen. Blir utbytte/gevinst stående på aksjesparekontoen skal det ikke skje noe beskatning. Aksjesparekontoer gjelder per i dag (2020) kun for investeringer i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Aksjesparekontoen kan i dag (2020) altså ikke benyttes for ikke-børsnoterte aksjer.

Skatteetaten sender hvert år ut et skjema «Aksjeoppgaven» (RF-1088) til aksjonærene. Basert på opplysninger fra det selskap aksjonæren eier aksjer i (gjennom «Aksjonærregisteroppgaven» (RF-1086), som selskapet plikter å levere primo februar) vil skatteetaten preutfylle kostpris/skjermingsfradrag/ubenyttet skjermingsfradrag samt skattepliktig utbytte/gevinst i den aksjeoppgave som går til aksjonærene. Du må likevel selv passe på at de opplysninger som fremkommer i aksjeoppgaven, er korrekt. Er opplysningene ikke riktige, må du endre disse og levere aksjeoppgaven med korrigeringer sammen med skattemeldingen.

Fritaksmetoden gjelder for selskapsaksjonærer

For selskapsaksjonærer gjelder den såkalte fritaksmetoden. Den innebærer at aksjeinntekter som hovedregel skal fritas for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer mv. for aksjer i selskap hjemmehørende i Norge og EØS.  Det er på den annen side heller ikke fradragsrett for tap. Formålet med den gunstige beskatningen av selskapsaksjonærer, er å forebygge kjedebeskatning av selskapsoverskudd. Dersom aksjonærmodellen hadde blitt gjort gjeldende også for selskapsaksjonærer, ville det medført at aksjeinntekter ble beskattet flere ganger i eierkjeden med norske selskaper. For å unngå kjedebeskatning ble altså selskapsaksjonærer fritatt for skatt på aksjeinntekter.

Tas utbytte ut av en bakenforliggende personlig aksjonær et eller flere ledd bakover, eller aksjer selges slik at det utløses gevinst eller tap, vil (den personlige) aksjonæren bli beskattet.

Skattlegging av aksjeutbytte

Utbetales utbytte til selskapsaksjonær som eier mer enn 90 pst av aksjene i selskapet, er utbyttet skattefritt. Eier aksjonæren 90 pst eller mindre av aksjene, skal utbyttet skattlegges med 3 %, hvilket innebærer en effektiv skattesats med 0,66 % (3 % av dagens skattesats på 22 %).
For at utbytte skal være omfattet av fritaksmetoden er det et vilkår at utbyttet er lovlig utdelt etter aksjelovens regler.

Skattlegging av aksjegevinst

Fritaksmetoden innebærer at dersom et selskap eier aksjer, er aksjegevinst fritatt fra skattlegging.

Aksjer i utenlandske selskap

Merk at for aksjer eid i utenlandske selskaper gjelder særlige regler. Aksjer eid i selskaper hjemmehørende i lavskatteland og aksjer eid i selskaper hjemmehørende utenfor EØS kan etter omstendighetene falle utenfor fritaksmetoden. Eier du aksjer utenfor fritaksmetoden, vil aksjeutbytte og aksjegevinst komme til beskatning som kapitalinntekt med skattesats på 22 pst. Selskapet plikter å opplyse om gevinster og tap utenfor fritaksmetoden i skjema RF-1359 «Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap)».

Har du aksjer i utenlandske selskaper, bør du sjekke nærmere om aksjeinntekter er innenfor fritaksmetoden eller ei. Nærmere om hvilke vurderinger som bør gjøres,

Utenlandske aksjonærer

Utenlandske aksjonærer som mottar utbytte fra norske aksjeselskaper, skal i utgangspunktet betale kildeskatt til Norge. Det gjelder både personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer (med mindre fritaksmetoden gjelder for selskapsaksjonæren). Kildeskattesatsen er normalt 25 prosent. Dersom Norge har inngått skatteavtale med det landet hvor aksjonæren er hjemmehørende eller bosatt, kan skatteavtalen angi at en lavere norsk kildeskatt sats skal benyttes. Det utbytteutdelende norske selskapet skal foreta skattetrekk, og deretter innberette og innbetale beløpet til norske skattemyndigheter. Nærmere om kildeskatt,

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....