Formuesskatten for 2020

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.24. september 2020

Formuesskatt fastsettes ved årsskiftet. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt, slik at en betaler mer enn reglene tilsier. Her er det flere forhold som bør sjekkes i god tid før årsskiftet og kanskje gjøres noe med.

Bilde av norske seddler.jpg

Satsen for formuesskatten er 0,85 % med et bunnfradrag på kr 1 500 000 for 2020. Utgangspunktet er at grunnlaget skal tilsvare markedsverdien av eiendelene man eier med fradrag for gjeld, men her er det mange unntak. Primærbolig fastsettes til 25 % (enn så lenge) av estimert markedsverdi og sekundærboliger til 90 %.

Som en del av tiltakspakkene i forbindelse med Corona er verdsettelsesrabatten for en del eiendeler økt i med 10%. Dette gjelder:
  • Aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, og andeler i selskaper med deltakerfastsetting (ANS, KS osv.)
  • Driftsmidler, herunder næringseiendom

 

Overnevnte eiendeler skal for 2020 verdsettes til 65% av full skattemessig formuesverdi i stedet for 75% som tidligere. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den som er skattepliktig. Dersom aksjonæren har gjeld har vi også regler som medfører en tilsvarende gjeldsreduksjon for eiendeler med verdsettelsesrabatt, med unntak for primærbolig man eier.

Aksjeselskaper betaler ikke formuesskatt. Formuen utlignes på eierne. Aksjeformuen utlignes som hovedregel med ett års forsinkelse, fordi ligningen av selskapet for samme år ikke foreligger når aksjonærens skatt skal fastsettes. For ikke-børsnoterte aksjer er det dermed formuesverdiene pr. 01.01.2020 som legges til grunn for skattefastsettelsen i 2020.

Flytting av verdsettelsestidspunkt for ikke-børsnoterte aksjer?

Etter regelverket kan tidspunktet for verdsettelse imidlertid endres fra 01.01.2020 til formuesverdien 31.12.2020 i visse tilfeller. Ved underskudd og verdifall i 2020 kan dette være gunstig for aksjonærene mht. formuesskatten.

Dersom selskapet i løpet av året har fått forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra aksjonærene, flyttes tidspunktet for verdsettelse fra inngangen av året, til slutten av året. Dett kan være aktuelt å vurdere slike kapitalendringer dersom selskapet har hatt et stort underskudd i 2020. Det samme gjelder der et unotert investeringsselskap har børsnoterte aksjer som har falt kraftig i verdi i løpet av året, også her vil en kapitalendring i 2020 kunne medføre redusert formuesskatt for aksjonærene. Også der selskapet har kjøpt egne aksjer endres verdsettelsestidspunktet. Fondsemisjoner derimot, gir ikke en slik effekt.

Gjennomskjæring?

Skattedirektoratet har i en uttalelse tidligere lagt til grunn at gjennomskjæring (bare) kan være aktuelt hvor kapitalendringen er av symbolsk karakter, eller hvor kapitalendringen er foretatt etter en samlet plan med senere reversering av kapitalnedsettelsen. Selv om vi i 2020 har fått en lovfestet gjennomskjæringsregel, er det vårt syn at dette fortsatt kan legges til grunn.

Sjekk balansen

Ofte er forskjellige virksomheter organisert i egne aksjeselskaper med et holdingselskap på toppen. Er morselskapet ikke-børsnotert, ser vi ofte at dette skaper noen utfordringer når det gjelder formuesskatten. De enkelte konsernselskapene vil ofte være i forskjellig livsfase, der noen har en høy formuesverdi, mens andre har lav eller negativ verdi. Aksjer vil imidlertid aldri bli verdsatt lavere enn til kr 0,-. Dette medfører at aksjonæren kan få en høyere positiv formue enn det som utgjør formuesverdien på konsernbasis. Særlig innenfor kapitalintensive næringer, f.eks. ved eie av eiendom og skip, kan dette få store utslag. Her kan det være mye å spare på å gå nøye gjennom konsernet og sørge for at foretaksgruppen er riktig kapitalisert, fordringer er nettet ned, osv.
 
Også (gode) fordringer aksjonærene har på selskapet er det grunn til å se nærmere på. Fordringer aksjonæren har på selskapet vil som hovedregel fastsettes til 100%, mens verdien blir 65% dersom fordringen gjøres om til aksjekapital.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....