Forslag om oppdatering av arbeidsmiljølovens regler om varsling

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.2. mai 2019

Arbeidsmiljølovens kapittel 2 A inneholder bestemmelser om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Bestemmelsene ble vedtatt 16. juni 2017 og trådte i kraft 1. juli samme år. Regjeringen la 5. april 2019 frem forslag om endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler (Prop. 74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)). Her følger en oversikt over de viktigste endringsforslagene og bakgrunnen for disse.

Bilde av mennesker som snakker - forslg om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling  .jpg

Bakgrunn for endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler 

Regjeringen oppnevnte Varslingsutvalget den 11. november 2016. Utvalgets oppgave var å foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det var behov for å foreslå lovendringer eller andre tiltak som kunne styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalgets gjennomgang og vurderinger, herunder forslag til lovendringer, ble nedfelt i NOU 2018:16 Varsling – verdier og vern.

I proposisjonen av april 2019 følger regjeringen opp de fleste av forslagene fra utvalget.

Presiseringer i loven

Det er fremmet forslag om å definere begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse» i loven. Formålet er å klargjøre begrepene for slik å unngå usikkerhet om innholdet. Det skal være større forutsigbarhet om hvilke forhold varslingsreglene gjelder for, hvordan man skal gå frem ved varsling og hva som ligger i gjengjeldelsesforbudet.

Det er videre fremmet forslag om å avgrense varslingsreglene mot ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, herunder ytringer knyttet til personalkonflikter og gjennomføringen av arbeidsavtalen.

Betydningen av et godt ytringsklima

Regjeringen foreslår at arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse eksplisitt skal nevne varsling. Hensikten er å fremheve betydningen av et godt ytringsklima på arbeidsplassen.

Det er videre foreslått å utvide virkeområdet til kapittel 2 A slik at også elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak omfattes når de utfører arbeid i virksomheter som omfattes av loven, selv om de ikke er omfattet av lovens alminnelige arbeidstakerbegrep. Arbeidsmiljølovens varslingsregler kommer ikke til anvendelse ved varsling fra personer i de nevnte grupper, som ikke utfører arbeid. Elever kan for eksempel ikke påberope seg arbeidsmiljølovens varslingsregler ved klage på mangler ved det fysiske eller psykosomatiske arbeidsmiljøet.

Arbeidsgivers plikter

Regjeringen foreslår også en ny bestemmelse om aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Forslaget innebærer at arbeidsgiver vil ha plikt å sørge for at et varsel blir tilstrekkelig undersøkt og innen rimelig tid, samt påse at varsleren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I forslaget ligger videre at arbeidsgivers varslingsrutiner skal beskrive hvordan arbeidsgiver saksbehandler et varsel.

Etter dagens bestemmelse § 2 A-2 (3) har arbeidstaker krav på oppreisning på objektivt grunnlag hvis han/hun har vært utsatt for en gjengjeldelseshandling. Et ev. økonomisk tap må dekkes etter «alminnelige regler», hvilket innebærer at arbeidstaker må påvise at arbeidsgiver har opptrådt uaktsomt. Regjeringen foreslår å endre på dette, slik at bestemmelsen vil gi krav på erstatning og oppreisning på objektivt grunnlag.

Nemndbehandling av gjengjeldelsessaker

Det fremgår av proposisjonen at regjeringen skal se nærmere på etablering av et lavterskeltilbud – i form av nemndsbehandling – av saker om brudd på gjengjeldeldesforbudet. Aktuelle alternativer er Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven og Diskrimineringsnemnda.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....