Kontantstøtte til næringslivet

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. juni 2020

Stortinget har i forbindelse med koronapandemien vedtatt flere krisepakker til næringslivet. Blant annet er det vedtatt og innført en «kontantstøtteordning» som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene til bedrifter som på grunn av koronaviruset og iverksatte smitteverntiltak har vesentlig nedgang i omsetningen. Krisepakken er på kr 20 milliarder per måned, og detaljene i ordningen ble fastsatt ved lov og forskrift 17. april 2020 med senere endringer.

Bilde av koronavirus.jpg

Støtteordningen er begrunnet i det behov svært mange bedrifter nå har for dekning av faste og unngåelige kostnader som husleie og forsikringer. Håpet er at ordningen kan bidra til å redde bedrifter og arbeidsplasser fra konkurs. Ved å holde bedriftene gående, kan de raskere bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over.
 
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak (blant annet finansnæringen, elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde er imidlertid omfattet), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling).
 
Kravet til ansatte i bedriften er konkretisert i forskriftens § 2-1, og innebærer blant annet at minst 1 ansatt må ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, i tillegg til nødvendige registreringer i arbeidsgiver- og arbeidstakerregistrene per 1. mars 2020 og på tildelingstidspunktet.
 
Når det gjelder kostnadene som kan kreves dekket må det være tale om unngåelige, faste kostnader som kostnader knyttet til leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, regnskap og revisjon, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Hvilke kostnader som vil kunne dekkes, er nærmere konkretisert i forskriftens § 3 2.
 
Ordningen skal gjelde foretak som har minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet sammenlignet med samme måned året før (for mars vil satsen være 20 %, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.).
 
Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er kr 5 000.
Kompensasjonsordningen gjaldt opprinnelig for mars, april og mai, men ble den 29. mai 2020 foreslått forlenget i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned.

Støtteordningen legger opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon hvor det skilles mellom foretak som er pålagt å stenge ned av staten på den ene side og foretak som ikke er pålagt å stenge, men som likevel opplever reduksjon i omsetning på minst 30 %.
 
Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil for mars, april og mai få dekket inntil 90 % av sine uunngåelige faste kostnader per måned. For bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på minst 30 % (20 % i mars), gis det for mars, april og mai kompensasjon på inntil 80% av kostnader etter egenandel på kr 10 000. 
 
Ettersom de fleste pålegg om stenging nå er opphørt eller vil opphøre, er det foreslått at prosentsatsen skal være 70 % for juni og juli og 50 % for august for samtlige foretak.
 
For foretak som er pålagt å stenge ned av staten, kan kompensasjonen beregnes slik:
 
Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på x %
 
Eksempel for april for en frisørbedrift som ble pålagt å stenge:
 
100% omsetningssvikt x kr 100 000 x 90% = kr 90 000
 
Kompensasjonen for bedrifter som rammes uten å være pålagt stenging, kan beregnes slik:
 
Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på x%
 
Eksempel for april for en restaurant som fortsatt holder åpent, men som har betydelig færre gjester grunnet smitteverntiltakene:
 
50% omsetningssvikt x kr 100 000 – kr 10 000 x 80% = kr 36 000
 
Den øvre grensen for støtte per foretak eller per konsern var for mars til mai kr 80 millioner pr. måned, i tillegg til at det ved beregnet støtte over kr 30 millioner skal gjøres en avkortning på 50%. Maksimalt støttebeløp per foretak per måned er foreslått redusert til 70 millioner for juni og juli, og ytterligere til 50 millioner kroner for august.
 
Det er fra 18. april 2020 opprettet en egen søknadsportal på nett, der bedrifter som er rammet selv kan søke om støtte: https://kompensasjonsordning.no/
 
Søknadsportalen inneholder også nærmere informasjon om søknadsprosessen. Saksbehandling vil skje automatisk mot oppslag i tilgjengelige registre. Ved vesentlige avvik i opplysninger vil søknaden bli overført til manuell behandling. Av § 4-2 fremgår derfor at tilskuddsmyndigheten har tilgang til alle nødvendige opplysninger fra andre offentlige myndigheter.
 
Søknadsordningen er tillittsbasert og lite byråkratisk, men Regjeringen har understreket at det her som ellers vil være straffbart å gi ufullstendige eller uriktige opplysninger i forbindelse med søknaden. Det er i forskriftens kapittel 4 inntatt en rekke regler som skal ivareta hensynet til transparens og etterkontroll. Blant annet fremgår det av § 4-1 at opplysninger om tilskudd (herunder opplysninger om samlede uunngåelige faste kostnader for perioden, faktisk omsetning for perioden, omsetning for tilsvarende periode i 2019, utbetalt beløp og justeringsfaktor) kan legges ut offentlig og allment tilgjengelig. Sentralt er det også at foretaket etter § 4-5 plikter å vedlegge en bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører i forbindelse med avlegging av årsregnskapet for 2020, eventuelt også på forespørsel i forbindelse med behandling av søknaden.
 
Støtteordningen er utarbeidet av Regjeringen i samarbeid med ulike parter i næringslivet. Ordningen ble umiddelbart godt mottatt av partene, og vi tror dette oppfyller mange av målene om rask, enkel, målrettet og bredt anlagt støtteordning som kan hjelpe de mange hardt prøvede bedriftene gjennom krisen.
 
Det er ikke vedtatt noen begrensninger i bedriftenes adgang til å ta ut utbytte eller si opp ansatte mens de mottar støtten.
 
Ordningen er godkjent av ESA og det vil derfor regnes som lovlig statstøtte, uten risiko for tilbakebetalingsplikt.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....