Fradragsrett for konsernbidrag over landegrensene

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. august 2019

Finansdepartementet foreslår å innføre en unntaksbestemmelse i gjeldende konsernbidragsregler, slik at det gis fradrag for konsernbidrag som er gitt til datterselskap hjemmehørende i EØS i de tilfeller det foreligger endelig tap hos mottaker. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 13. november 2019. Det er foreslått at reglene gjelde fra og med inntektsåret 2019.

bilde av globus.jpg

Bakgrunnen for forslaget

Konsernbidragsreglene gjelder som hovedregel bare for overføringer mellom norske selskap. I Yara-saken, hvor Høyesterett avsa dom i januar i år, ble imidlertid begrensningen til norske selskaper anført å være i strid med EØS-avtalens regler om etableringsfrihet.

I forbindelse med saken ble det innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen hvor de norske konsernbidragsreglene ble vurdert opp mot EØS-retten.

Domstolen kom til at EØS-avtalen ikke er til hinder for nasjonale konsernbidragsregler som, for å ivareta legitime formål, oppstiller krav om at både giveren og mottakeren må være skattepliktige i den aktuelle EØS-stat. EFTA-domstolen konkluderte imidlertid med at de nasjonale krav går lenger enn det som er nødvendig når det ikke gis fradrag i de tilfeller det foreligger et «endelig tap» i et utenlandsk datterselskap.

Høyesterett la, i samsvar med uttalelsen fra EFTA-domstolen, til grunn at Yara ville hatt rett til fradrag for konsernbidrag hvis selskapet hadde godtgjort at konsernbidraget var benyttet til å dekke endelig tap i Litauen.

Om forslaget

For å harmonisere konsernbidragsreglene med EØS-retten foreslår departementet å lovfeste retten til fradrag for konsernbidrag i de tilfeller det foreligger endelig tap hos utenlandsk datterselskap. Forslaget er basert på foreliggende EU/EØS-rettspraksis og er ikke ment å gi videre rett til tapsfradrag enn det som er nødvendig for å oppfylle Norges EØS-forpliktelser.

De foreslåtte reglene er detaljerte, men i hovedtrekk innebærer de at det gis fradrag for konsernbidrag fra norsk morselskap til direkte eid utenlandsk datterselskap som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land. Fradragsretten gjelder kun i de tilfeller det foreligger endelig tap i datterselskapet, det vil si at datterselskapet har uttømt enhver mulighet til å utnytte tapet. I utgangspunktet må også de de generelle vilkårene for fradragsrett være oppfylt, herunder at konsernbidraget må ligge innenfor skattepliktig alminnelig inntekt.

Etter vårt syn vil en lovfesting av fradragsretten ved konsernbidrag til utenlandsk selskap bidra til klargjøring og økt forutberegnelighet for selskapene. Slik forslaget er utformet vil adgangen til fradrag bli relativt snever, og det gjenstår å se om de foreslåtte reglene blir anvendt i særlig grad.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....