Fristen for inngåelse av justeringsavtaler er rettsstridig

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. april 2020

I en fersk dom avsagt av Gulating lagmannsrett konkluderes det med at tidsfristen for inngåelse av justeringsavtaler slik denne har blitt lagt til grunn av skattemyndighetene, er rettsstridig. For de som tidligere har fått tilbakeført merverdiavgift på grunn av for sent inngått justeringsavtale, kan det være all grunn til å agere så snart som mulig.

Bilde av oslo bussterminal.jpg

Ifølge merverdiavgiftsloven har alle registrerte virksomheter rett til å fradragsføre merverdiavgift på anskaffelser som er til bruk i deres registrerte virksomhet. Dette gjelder også merverdiavgift på anskaffelser som gjelder ny-, på- eller ombygging av fast eiendom (heretter «kapitalvarer») forutsatt at denne er til bruk i deres avgiftspliktige virksomhet.

Dersom en slik kapitalvare overdras eller på annen måte omdisponeres, i løpet av en periode på ti år fra den er ferdigstilt, og da til bruk som ikke ville gitt fradragsrett, plikter overdrager i utgangspunktet å tilbakeføre en forholdsmessig andel av den fradragsførte merverdiavgiften. Overdrager kan imidlertid la være å foreta en slik tilbakeføring forutsatt at han inngår en såkalt justeringsavtale med overtaker (i tillegg må flere andre vilkår være oppfylt). Justeringsavtalen må oppfylle en rekke krav til både form og innhold. I tillegg må den inngås innen visse frister.

Fristen for inngåelse av justeringsavtale fremgår hverken av lov eller forskrift. I flere saker og uttalelser har skattemyndighetene imidlertid lagt til grunn at fristen er meldingsfristen for den avgiftsterminen overdragelsen skjer. Tidsfristen har blitt praktisert strengt.

Spørsmålet i lagmannsrettssaken

Et av hovedspørsmålene i lagmannsrettssaken var om justeringsavtalen som ble inngått mellom overdrager og overtaker var for sent inngått i og med at den ble inngått 18 måneder etter at kapitalvaren var overdratt.

Rettsstridig tidsfrist, konkluderer lagmannsretten

Gulating lagmannsrett konkluderer med at tidsfristen som skattemyndighetene har lagt til grunn for inngåelse av justeringsavtaler er rettsstridig. Lagmannsretten mener at en så kort og absolutt tidsfrist måtte ha vært tydelig uttrykt fra lovgivers side, dersom den skulle representere gjeldende rett. Dette også sett hen til at klarhet og forutberegnelighet er sentrale hensyn på merverdiavgiftsrettens område.

Lagmannsretten påpeker ovennevnte i sammenheng med at man redegjør for tre års fristen som gjelder for at den skattepliktige skal kunne endre opplysninger i tidligere leverte merverdiavgiftsmeldinger, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4. Lagmannsretten uttaler at forannevnte bestemmelse er generell, og at det utover det som fremgår av annet ledd ikke settes noen begrensninger med hensyn til hvilke krav som kan kreves endret. Med dette konkluderer altså lagmannsretten med at tidsfristen for inngåelse av justeringsavtale ikke kan være strengere enn at justeringsavtale må være inngått innen tre år etter utløpet av avgiftsterminen overdragelsen gjennomføres.

Veien videre

Lagmannsrettens dom fastslår at tidsfristen for inngåelse av justeringsavtaler slik den nå har kommet til uttrykk er ugyldig. Dommen er sånn sett svært interessant. I og med at dommen ble avsagt 20. april i år er den ikke rettskraftig ennå. Om saken blir anket til Høyesterett eller ikke er heller ikke kjent. Dersom saken blir anket til Høyesterett, må Høyesterett avgjøre om saken skal slippe inn til behandling. Hvordan Høyesterett vil se på saken er usikkert. Høyesterett har selv ved flere anledninger påpekt viktigheten av forutberegnelighet og klarhet, særlig på skatte- og avgiftsområdet.

For de som har fått tilbakeført merverdiavgift på grunn av for sent inngåtte justeringsavtaler, er dommen særlig interessant. På grunn av den generelle tre års fristen som gjelder i skatteforvaltningsloven, er det all grunn for disse til å vurdere å kreve feilaktig tilbakeført merverdiavgift tilbake fra staten så snart som mulig så den ikke blir foreldet.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....