Fritaksmetoden

LinkedIn icon

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

skriving med penn med Ræder-logo.jpg

Tre viktige unntak for fritaksmetoden

For det første omfattes ikke aksjeinvesteringer i høyskatteland utenfor EØS, dersom det norske selskapet eier under 10 % i mindre enn 2 år. Om disse vilkårene er oppfylt er det normalt enkelt å konstatere.

For det andre omfattes ikke investeringer i aksjer i selskap i lavskatteland utenfor EØS.

For det tredje faller lavskatteland innenfor EØS, der selskapet (investeringsobjektet) ikke er reelt etablert og driver reell virksomhet, innenfor fritaksmetoden.

De to siste tilfellene kan være mer problematisk å bedømme i forhold til fritaksmetoden. En variasjon av dette er de tilfellene der det norske selskapet har investert i et utenlandsk "fond" eller "limited partnership" (LP), og en ikke kjenner den underliggende selskapsstrukturen til "fondet" i detalj. 

Selskaper notert på Oslo Børs som det kan være problematisk å vurdere i forhold til regelverket er bla. Bakkafrost og Gaming Inovation Group.

Brexit og fritaksmetoden

Storbritannia forlot EU 1. februar 2020. Det er inngått overgangsavtaler som medfører at Storbritania skal behandles som om landet fremdeles er medlem av EU/ EØS frem til 31. desember 2020. Fritaksmetoden vil derfor gjelde for investering i aksjer, fond mv. ut 2020. 

Norske enheter som er omfattet av fritaksmetoden, og som eier britiske lett omsettlige aksjerog (akjse) fondsprodukter, bør dermed vurdere om de kan realisere gevinster i år. For større investeringer bør det vurderes om det kan foretas omorganiseringer 2020 som reduserer effekten av Brexit. Her finnes det flere muligheter. 

Også for britiske selskaper som eier akjser mv. i norske selskaper vil Brexit ha betydning. 

Nye norske regler for hvor et selskap er bosatt

Fra og med 2019 er reglene for når et utenladsk selskap skal regnes for å skattemessig hjemmehørende i Norge endret. Har det reel ledelse i Norge vil det anses norsk med full skatteplikt hit. Vi er ikke kjent med at skattemyndighetene har 'tvangsflyttet' større selskaper til Norge i medhold av de nye bestemmelsene, men man bør være oppmerksom på bestemmelsen. 

Som investor må du vurdere selv

Vi har laget en oversikt over noen utenlandske selskaper som er notert på Oslo børs, og som kan gi veiledning for å vurdere om selskapet en investerer i, er i eller utenfor fritaksmetoden. Listen bør kunne gi nyttig hjelp, men er du investor må du selv foreta en grundig vurdering av de enkelte investeringene. Er du i tvil, bør det komme til uttrykk i merknadsrubrikken til selvangivelsen på en slik måte at du unngår risiko for tilleggsskatt.

 

Se vår veiledning til Fritaksmetoden

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....