Ny dom: Kan Arbeidsretten avsi dom?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.5. mai 2017

Høyesterett avsa den 20. april 2017 dom vedrørende Arbeidsrettens kompetanse til å avsi dom for at en oppsigelse er ugyldig som følge av tariffstrid (HR-2017-777-A).

klubbe.jpg

I det følgende gis en kort redegjørelse for saksforholdet, Arbeidsrettens dom og Høyesteretts dom. 

Høyesterett konkluderte med at Arbeidsretten har kompetanse til å avsi dom om at en tariffstridig oppsigelse er ugyldig, dersom tariffavtalen gir grunnlag for det. Høyesteretts dom er relevant for alle arbeidsgivere som er bundet av tariffavtaler.

 

Hva betyr dommen?

En oppsigelse fra en arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale, kan bli kjent ugyldig etter tariffretten og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeidsretten kan ha kompetanse til å avsi dom for at en oppsigelse er ugyldig som følge av tariffstrid, mens de alminnelige domstoler har kompetanse til å avsi dom for at en oppsigelse er ugyldig etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. At en oppsigelse kjennes ugyldig på tariffrettslig grunnlag er ikke til hinder for at arbeidsgiver gjør en oppsigelse gjeldende etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

 

Les mer detaljert om saksgangen under.

 

Arbeidsrettens dom

Nokas AS sa i november 2015 opp 19 arbeidstakere i forbindelse med nedbemanning på Sola Heliport utenfor Stavanger. Det forelå uenighet mellom arbeidstak- og arbeidsgiversiden vedrørende flere forhold ved oppsigelsene, herunder begrensning av utvelgelseskrets og anvendelse av ansiennitetsprinsippet. Det ble avholdt drøftelsesmøter forut for oppsigelsene og forhandlingsmøter i etterkant, uten at partene kom til enighet.

LO og Norsk Arbeidsmandsforbund reiste 8. mars 2016 sak for Arbeidsretten mot Nokas og NHO. Arbeidsretten avsa dom den 20. juni 2016. Retten konkluderte med at den begrensede utvelgelseskretsen var tariffstridig og at det ikke var foretatt en korrekt ansiennitetsvurdering. Videre ble det avsagt dom for at oppsigelsene av arbeidstakerne A, B og C var tariffstridige og ugyldige. Nokas og NHO anket Arbeidsrettens dom til Høyesterett.

 

Høyesteretts dom

Spørsmålet for Høyesterett var om Arbeidsretten hadde gått utover sin kompetanse etter arbeidstvistloven § 33 annet ledd, ved å avsi dom for at oppsigelsene av A, B og C var ugyldige. Høyesterett konkluderte enstemmig at Arbeidsretten hadde holdt seg innenfor arbeidstvistlovens rammer. Anken ble dermed forkastet.

Høyesterett viste til at Arbeidsretten har eksklusiv kompetanse til å behandle tvister mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller eksistens eller om krav som bygger på en tariffavtale, jf. arbeidstvistloven § 33 annet ledd første punktum, jf. § 1 bokstav i. Retten uttalte videre at kompetansen omfatter å slå fast ved dom at en beslutning truffet av en arbeidsgiver er tariffstridig, samt å ta stilling til hvilke tariffrettslige virkninger tariffstriden får mellom partene i den aktuelle tariffavtalen. Hvilke tiltak Arbeidsretten kan pålegge arbeidsgiver for å gjenopprette tariffmessig tilstand, beror på tolkning av den konkrete tariffavtalen.

Det ble uttalt at Arbeidsretten vil kunne ha kompetanse til å avsi dom for at en tariffstridig oppsigelse er ugyldig, i den grad tariffavtalen gir grunnlag for dette. En dom om ugyldighet på tariffrettslig grunnlag innebærer at arbeidsgiver ikke kan gjøre oppsigelsen gjeldende overfor de andre tariffpartene, og at arbeidstakeren dermed skal tilbake til sin stilling.

Det ble også uttalt at Arbeidsrettens kompetanse er begrenset til tariffrettslige spørsmål, og at Arbeidsretten ikke har kompetanse til å ta stilling til om en oppsigelse er ugyldig etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den omstendighet at en oppsigelse finnes ugyldig på tariffrettslig grunnlag er ikke til hinder for at arbeidsgiver gjør oppsigelse gjeldende på grunnlag av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I den konkrete saken vurderte Høyesterett kun hvorvidt Arbeidsretten hadde holdt seg innenfor den tariffrettslige rammen som arbeidstvistloven oppstiller. Dette ble som nevnt ovenfor besvart bekreftende. Høyesterett foretok ingen nærmere vurdering av Arbeidsrettens tolkning av tariffavtalen, herunder hvilke tiltak som kunne pålegges arbeidsgiver for å gjenopprette tariffmessig tilstand.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....