Den innleide vikarens rettigheter styrkes

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. oktober 2013

EU's vikarbyrådirektiv er vedtatt gjennomført i norsk rett. Det er vedtatt en rekke tiltak for å sikre at likebehandlingsprinsippet etterleves både i utleie- og innleievirksomhetene.

bilde_av_siluetter_rundt_et_bord_750.jpg

Vikarbyrådirektivet fastsetter et prinsipp om at innleid arbeidstaker fra vikarbyråer i utgangspunktet skal likebehandles med ansatte i tilsvarende stillinger i innleiebedriften med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Lønn omfatter også eventuelle naturalytelser og diverse tillegg som praktiseres hos innleiebedriften.

Likebehandlingen innebærer blant annet en plikt for innleievirksomheten til å gi vikaren tilgang til de samme felles goder og tjenester som innleiebedriftens egne ansatte har. Gjennomføringen av direktivet medfører at det er vedtatt nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven. De nye reglene vil få konsekvenser for både vikarbyråene og innleiebedriften, herunder at innleiebedriften får et solidaransvar for lønn og feriepenger. Bestemmelsene vil i all hovedsak tre i kraft fra 1. januar 2013. 

 

Likebehandlingsprinsippet

Det sentrale i de nye bestemmelsene er at det innføres et krav om ”likebehandling” av vikaren. Dette innebærer at vikarbyråets arbeidstakere som leies ut til innleievirksomheten, skal ha minst de samme lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått dersom han eller hun var blitt ansatt direkte i innleievirksomheten til å utføre det samme arbeidet, eller for å fylle den samme stillingen.

Arbeidsmiljøloven forbyr i dag diskriminering av midlertidige ansatte. Dette forbudet gjelder imidlertid for den som er midlertidig ansatt, og ikke for vikarer som jo er ansatt annet steds (i vikarbyrået). De nye bestemmelsene, som inntas i arbeidsmiljøloven § 14-12 a og i tjenestemannsloven § 3 B, er derfor en klar innstramning i forhold til gjeldende regelverk.

Overholdelse av likebehandlingsprinsippet hva angår lønn og arbeidsvilkår er i utgangspunktet vikarbyråets ansvar, men innleier er solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger. Innleier har også plikt overfor vikarbyrået til å gi de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle likebehandlingskravet, eksempelvis for å sikre at vikarens lønnsfastsettelse er korrekt.

Likebehandlingsprinsippet innebærer at vikaren skal ha tilgang til de samme felles goder og tjenester som de som er ansatt direkte hos innleier har. Overholdelsen av dette påhviler innleier, som også plikter å sørge for at arbeidstidsbestemmelser overholdes i forhold til vikaren.

 

"Samme lønns- og arbeidsvilkår"

Med lønn skal her forstås alt vederlag for arbeid, uavhengig av i hvilken form vederlaget ytes. Også lønn i form av naturalia anses som lønn.

Lønn omfatter også alle de tillegg som vikaren ville ha fått dersom han var direkte ansatt hos innleier til å utføre de aktuelle arbeidsoppgaver. Kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg som det er praksis for å gi hos innleier, skal vikaren også ha. Det samme gjelder overtidsgodtgjørelse, tillegg for ubekvem arbeidstid, skifttillegg, utkallingstillegg mv. Også uregelmessige tillegg som gis hos innleier, for eksempel smusstillegg eller tillegg for risikofylt arbeid, er å anse som lønn etter de nye reglene. Dersom innleier gir akkordlønn eller provisjonslønn for det aktuelle arbeidet som vikaren utfører, skal dette inngå i vikarens lønn.

Bonus som ansatte hos innleier får, kan det også tenkes at vikaren vil ha krav på. Dette må likevel vurderes konkret i hvert tilfelle basert på vilkårene for bonusordningen, og sett hen til type arbeid og varighet av vikaroppdraget.

Lønn i form av naturalia kan eksempelvis være mobiltelefon, PC, firmabil mv. Som nevnt ovenfor omfattes også lønn i form av naturalia av lønnsbegrepet i den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Hvorvidt firmabil og bilgodtgjørelse vil inngå i vikarens lønn når det utføres oppdrag hos vedkommende oppdragsgiver, vil nok måtte vurderes konkret.

Lovforarbeidene berører ikke spørsmålet om vikaren skal ha de samme forsikringer som ansatte hos innleier har, for eksempel livsforsikring, uføreforsikring, elseforsikring og reiseforsikring. Også her tror vi at dette må være gjenstand for en konkret vurdering. Pensjon er imidlertid uttrykkelig unntatt fra lønnsbegrepet. Dette betyr at vikaren ikke har krav på samme pensjonsordning som gjelder for innleier.

Dersom innleier har en ordning der det betales full lønn under sykefravær, dvs. uten hensyn til om årslønnen overstiger 6 x grunnbeløpet i folketrygden, kan det stilles spørsmål om dette også skal anses som en del av vikarens lønn. Samme spørsmål kan stilles dersom innleier gir sine ansatte full lønn under foreldrepermisjon. Her vil vi nøye oss med å peke på problemstillingene og avvente rettspraksis på dette området.

Vikaren vil også som del av sin lønn ha rett til utgiftsdekning, herunder blant annet dekning av arbeidstøy, kost og losji, i samme utstrekning som vedkommende ville hatt ved ansettelse hos innleier for å utføre samme arbeidsoppgaver. Det betyr blant annet at dersom ansatte hos innleier har rett til reisegodtgjørelse i henhold til Statens satser, skal dette også gjelde for vikaren.

 

Likebehandling med hensyn til arbeidstid

Vikaren skal ha de samme rettigheter i forhold til arbeidstid, overtid, nattarbeid, pauser, og hvileperioder. Dette innebærer at vikaren skal inngå i arbeidstidsordningene til innleier som om vedkommende var ansatt der. I dette ligger også at det ikke vil være tillatt å tildele vikaren bare de mest ugunstige vaktene i en skiftordning, hvis ordningen ellers er slik at det skjer en rullering.

Likebehandling i forhold til arbeidstid innebærer også at dersom innleier praktiserer overtidsbetaling når det jobbes mer enn 37,5 timers uke, vil vikaren også være omfattet av slik ordning, uavhengig av sin avtale med vikarbyrået. Vikarer vil også nyte godt av innleierens praksis mht. kjerne- og fleksitid.

 

Likebehandling i forhold til ferie og fridager

Likebehandlingen gjelder også i forhold til ferie og fridager, herunder helligdager. Vikaren vil derfor ha krav på ferie og fri i forbindelse med helligdager og andre fridager på lik linje med de ansatte hos innleier. Dette omfatter både feriefritid og opptjening av feriepenger.

Ofte vil det være slik at innleier har tatt inn en vikar fordi andre ansatte skal ha fri den aktuelle helligdagen. Vikaren vil nok da ikke kunne kreve fri, men vil kunne kreve helligdagstillegget dersom det praktiseres slikt tillegg hos innleier.

I og med at vikaren vil ha krav på ferie og feriepenger hos den innleier han til enhver tid er innleid til, kan dette blant annet medføre at han vil opptjene forskjellig feriepengegrunnlag fra oppdrag til oppdrag, alt etter om innleier praktiserer 5 uker ferie og 12 % feriepengesats, eller ferielovens minimum, som er 4 uker ferie pluss "Gro-dagen" og 10,2 % feriepengesats.

 

Vikarens rett til tilgang til felles goder og tjenester hos innleier

De nye lovbestemmelsene gir vikaren rett til alle de felles goder og tjenester som er hos innleier, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dette er det innleier som har plikt til å oppfylle. Vikaren skal gis adgang til arbeidsplassens kollektive fasiliteter mv. på like vilkår som innleierens egne ansatte.

Dette kan eksempelvis gjelde kantine, barnehage, bedriftshytter, transport, treningsrom osv. Bestemmelsen gir ikke vikaren bedre rettigheter enn innleierens egne ansatte. Vikarens krav til felles goder mv. er begrenset til de goder som han ville fått tilgang til ved direkte ansettelse i samme stilling som han er innleid i.

 

Innleierens plikt til å informere vikaren om ledige stillinger

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-1 at arbeidsgiver har plikt til å informere sine arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten. Fra 1. januar 2013 utvides bestemmelsen slik at innleieren vil ha plikt til å informere også innleide vikarer om ledige stillinger.

 

Innleierens informasjonsplikt overfor vikarbyrået og tillitsvalgte

For at vikarens lønnsfastsettelse skal bli korrekt, er det nødvendig at vikarbyrået får lønnsopplysninger fra innleier. I de nye lovbestemmelser kommer derfor estemmelser som pålegger innleier å gi vikarbyrået de opplysninger som er nødvendige for at byrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling. Hva som er "nødvendige" opplysninger, må vurderes konkret. Hvis innleier har tariffavtale, vil denne antakelig gi nødvendig informasjon for lønnsfastsettelse

De tillitsvalgte hos innleier vil ha innsynsrett i vikarens lønns- og arbeidsvilkår. Innleier vil derfor på forespørsel ha plikt til å gi de tillitsvalgte i sin bedrift informasjon om vikarens lønn og arbeidsvilkår.

 

Vikarbyråets informasjonsplikt

På forespørsel fra innleier, vil vikarbyrået ha plikt til å informere om de vilkår som er avtalt med vikaren. Videre vil vikarbyrået ha plikt, ved forespørsel fra vikaren, å opplyse om grunnlaget for den aktuelle lønnsfastsettelsen.

 

Solidaransvar for lønn og feriepenger

I de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-12 c og i tjenestemannsloven § 3D er inntatt regler om solidaransvar for innleier for visse økonomiske forpliktelser. Innleier gjøres solidarisk ansvarlig med vikarbyrået for vikarens lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring Solidaransvaret er betinget av at vikaren skriftlig har fremsatt sitt krav overfor innleier innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Krav som ligger lenger tilbake i tid er innleier ikke ansvarlig for. Det er også vedtatt en endring i ferieloven § 11 sjette ledd som bestemmer at innleier, sammen med

utbetaling av lønn som det er fremsatt krav om i henhold til solidaransvaret, samtidig skal utbetale feriepenger på det aktuelle lønnskravet.

Solidaransvaret avgrenses mot konkurstilfeller, slik at vikaren ved en konkurs, må rette sitt krav mot konkursboet eller den statlige lønnsgarantiordningen, og ikke mot innleie. Reglene om solidaransvar trer i kraft 1. juli 2013.

 

Samme rett til ansettelse hos innleier etter 4 års sammenhengende vikariat som midlertidig ansatte

Den som sammenhengende i fire år har vært vikar hos samme innleier, kan i dag kreve fast ansettelse hos denne innleier, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 nr. 3, jf. § 14-9 nr. 5.

Nåværende lovgivning er uklar i forbindelse med beregningen av den sammenhengende tjenestetiden for vikarer innleid fra vikarbyråer. Det er derfor vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven (nytt § 14&12 fjerde ledd) som innebærer at rettmessig fravær ikke skal komme til fradrag ved beregningen av fireårsregelen ved innleie. Med rettmessig fravær menes vanlig ferie, sykefravær, lovfestede ermisjoner mv. Beregningen blir således lik den som gjelder for arbeidstaker som er midlertidig direkte ansatt hos innleier.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....