Kildeskatt på aksjeutbytte - nye dokumentasjonskrav

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. november 2017

Utenlandske aksjonærer som mottar utbytte fra norske aksjeselskaper og likestilte selskaper, skal som hovedregel betale kildeskatt til Norge av utdelt utbytte. Skattesatsen er normalt 25 prosent av utbyttet. Dersom Norge har inngått skatteavtale med det landet hvor aksjonæren er hjemmehørende eller bosatt, skal norsk kildeskatt svares etter en lavere sats som er angitt i avtalen.

illustrasjon_verdensmarked750.jpg

Det utbytteutdelende norske selskapet skal foreta forskuddstrekk i utbyttet, og deretter innberette og innbetale beløpet til skattemyndighetene.  Selskapet er på objektivt grunnlag ansvarlig for mangelfullt forskuddstrekk, og kan i tillegg gjøres ansvarlig for skatten til aksjonærene dersom selskapet kan bebreides for ikke å ha gjennomført riktig trekk.

Skal skattetrekk foretas med en lavere skattesats i henhold til skatteavtaler må visse dokumentasjonskrav være oppfylt.  Som følge av ny skatteforvaltninglov gis det med virkning fra 1. januar 2018 nye dokumentasjonskrav i § 5-10 a i skattebetalingsforskriften.  

Dokumentasjonskravene er forskjellige for personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer. Personlige aksjonærer må fremlegge en bostedsbekreftelse og dessuten bekrefte at vedkommende er virkelig rettighetshaver til utbyttet. Bostedsbekreftelsen må fornyes hvert tredje år.

Juridiske personer må i tillegg til ovennevnte dokumentasjonskrav fremvise dokumentasjon som viser at de tidligere har fått refusjon av kildeskatt fra norske skattemyndigheter eller at skattemyndighetene på forhånd har godkjent at det kan trekkes skatt med lavere sats. For selskapsaksjonærer som omfattes av fritaksmetoden gjelder tilsvarende, med den forskjell at disse som alternativ til å legge frem tidligere dokumentasjon på refusjon kan fremlegge bekreftelse fra skattemyndighetene på at de har krav på skattefritak. Selskapsaksjonæren må hvert tredje år også legge frem en egenerklæring som viser at det ikke har skjedd endringer i de forholdene som er av betydning for skattefritaket.

For VPS-registrerte selskaper gjelder et ubetinget krav om at aksjonæren forut for skattetrekket enten må oppfylle dokumentasjonskravene overfor sin kontofører (for direkteregistrerte aksjer) eller overfor forvalter dersom aksjene eies gjennom denne. Deretter kan kontofører eller forvalter sørge for at det registreres i VPS at det utdelende selskap kan trekke kildeskatt med lav sats.

For selskaper utenfor VPS kan dokumentasjonskravene oppfylles direkte overfor selskapet. Dersom dokumentasjonskravene er oppfylt i forkant av trekket vil det utdelende selskap unngå ansvar for eventuelle feiltrekk.

De nye dokumentasjonskravene har blitt oppfattet som vesentlig skjerpete i forhold til tidligere krav ved at det tilsynelatende oppstilles vilkår om at forskuddsvis bekreftelse gjelder uten unntak. En tolkningsuttalelse avgitt av Skattedirektoratet den 26. oktober i år modifiser imidlertid dette inntrykket noe hva gjelder dokumentasjonskrav for aksjonærer i selskaper som ikke er registrert i VPS.

Direktoratet presiserer i uttalelsen at selskaper som kjenner aksjonærenes skattemessige status kan velge å trekke kildeskatt med lav sats selv dokumentasjonskravene ikke er oppfylt i forkant av kildeskattetrekket.  Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at selskapet da risikerer å bli stilt til ansvar for manglende trekk dersom selskapets bedømmelse av aksjonærens status viser seg å være feil.   I slike tilfeller bør selskapet innhente og oppbevare dokumentasjon som en kan vise til dersom skattemyndighetene tar opp spørsmålet.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....