Korona – regjeringens skatte og avgiftsmessige tiltak

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.18. oktober 2020

Regjeringen har i flere omganger kommet med tiltak for å avbøte på de økonomiske konsekvenser korona-krisen får for bedriftene. I første omgang ble frister for betaling av skatter og avgifter utsatt. I stedet for å utsette fristene for hver enkelt skatte/avgiftsordning, er det fra 10. juni innført en utsettelsesordning. Det må søkes for å få utsatt betalingsfristene. Det vil i og for seg kunne hjelpe på likviditeten til bedriftene, men ikke uten at det koster. Søkes om betalingsutsettelse medfører det en rentekostnad på 6 pst i utsettelsestiden.

Bildeavstortinget.jpg

Nedenfor følger oversikt over skatte- og avgiftstiltak som er lagt frem så langt:

Mulig med ytterligere betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer - utsettelsesordningen

Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, søke om betalingsutsettelse etter en forenklet ordning. Ordningen gjelder frem til 31. desember. Ordningen gjelder for de de fleste skatte- og avgiftskrav, med unntak av bl.a. forskuddstrekk og skattetrekk.

Ordningen kommer i tillegg til de øvrige reglene som gir adgang til betalingsutsettelse, og er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen.
 
Innkrevingen vil midlertidig stanse mens søknad om betalingsutsettelse behandles. Godkjennes søknad om betalingsutsettelse, kan betalingsutsettelse innvilges frem til 31. desember 2020. Det er viktig å merke seg at det løper utsettelsesrente med sats på 6 prosent i utsettelsesperioden.
 
På grunn av rentekostnaden på 6 pst vil det ikke nødvendigvis være lønnsomt for bedrifter som har alternative finansieringskilder å søke om utsettelse. I revidert nasjonalbudsjett fremkommer at utsettelsesordningen skal målrettes mot bedrifter med betalingsproblemer, men at det er ønskelig at bedriftene skal ha insentiver til å finne løsninger i finansmarkedene for å dekke sitt likviditetsbehov og ikke «lene seg» for mye på utsettelsesordningen.
 
 

Utsatt innleveringsfrist for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 ble utsatt fra 31. mai til 31. august. Det var ikke mulig å søke om ytterlige utsettelse.
Skatteetaten har uttalt at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen for 2019.
 

Merverdiavgift frist for innbetaling

Regjeringen utsatte fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin (januar og februar) fra 14. april til 10. juni 2020. Innbetalingsfristen sammenfalt med fristen for innbetaling for 2. termin. Innleveringsfrister for mva-meldingen er ikke senere blitt endret. Har du mottatt varsel om skjønnsfastsettelse for 1. termin 2020, påløper det forsinkelsesrente fra 10. juni.
 
Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

Laveste merverdiavgiftssats reduseres fra 12 til 6 prosent

Dagens mva- sats på 12 prosent omfatter bla kultur, persontransport og hotellovernattinger. Denne satsen reduseres til 6 prosent.  Reduksjonen ble først varslet å skulle få virkning bakover i tid, fra 1. januar i år, men på grunn av praktiske hensyn og for å unngå problematikk knyttet til statsstøttereglene er dette endret. Sats for lav merverdiavgift er endret fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober.

Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 prosent.

Utsatt betaling for arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift har vært utsatt for tidligere terminer slik:
2. termin ble utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.
3. termin er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.
Det er dessuten vedtatt at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosent for 3. termin (mai og juni).
4. termin er uendret og forfalt 15. september.  Det skal beregnes normal sats.
 

Utsatt innbetaling av forskuddsskatt - selskaper

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, 2. termin, ble utsatt til 1. september 2020.
 

Mulig å søke endring av forskuddsskatt

Virksomheter som kan sannsynliggjøre at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt kan søke om nedsettelse av forskuddsskatten

Utsatt innbetaling av forskuddsskatt - selvstendig næringsdrivende

For å sikre likviditeten til bedriftene er et av tiltakene at selvstendig næringsdrivende kan utsette innbetaling av forskuddsskatten.
1. termin ble utsatt fra 15. mars til 4. mai, mens 2. termin ble utsatt fra 15. mai til 15. juli.
Frist for innbetaling av forskuddsskatt for 3. termin hadde forfall 15. september 2020.
Fristen for 4. termin er 16. november 2020.

Midlertidig stans av ileggelse av tvangsmulkt fra skatteetaten

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, er automatisk tvangsmulkt midlertidig stanset. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang er tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august og 7. september stoppet. Det vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemelding.
 
Når det gjelder mva-meldinger, så vil det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april), 2. termin (frist 10. juni) og 3. termin (frist 31. august). Det vil heller ikke ilegges tvangsmulkt for mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin ble utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

Utsatt rapporterings- og betalingsfrist for enkelte særavgifter

Betalingsfristen for særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen mv. som forfalt til betaling i april og mai ble utsatt til 18. juni 2020. Blant annet for følgende særavgifter:
 
• veibruksavgift på drivstoff
• grunnavgift på mineralolje mv.
• avgift på smøreolje
• CO2-avgift på mineralske produkter
• Svovelavgift
• avgift på alkohol
• avgift på alkoholfrie drikkevarer
• avgift på drikkevareemballasje
 
Andre særavgifter skal innrapporteres innen de vanlige fristene.
 

Midlertidig fritak for CO2-avgift

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020.
 
Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter.
 
Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må, som i dag, kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen.

Tilbakeføring av selskapsunderskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019

Selskaper får en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020.
 
Med sikker refusjon av underskuddenes skatteverdi antas at det kan det være lettere for selskapene å få kortsiktige lån i en overgangsperiode, og tiltaket av denne grunn vil kunne ha umiddelbar virkning på selskapenes likviditet. Tiltaket er næringsnøytralt, men vil særlig komme de mest utsatte bedriftene til gode. Beløpsgrensen på 30 mill. gjør at mange små og mellomstore bedriftene med underskudd i 2020, kan få full nytte av ordningen.

Utsatt betaling av formuesskatt for eiere dersom bedriften går med underskudd i 2020

Personlige eiere får anledning til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.
 
Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Det antas at likviditetssituasjonen til virksomhetene vil bedres ved at bedrifter med underskudd kan la være å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.
Eiere som får utsatt formuesskatten, kan dermed ha større mulighet for å støtte bedriften.

Formuesskatt – økt rabatt for aksjer og driftsmidler

Verdsettelsesrabatten øker fra 25 til 35 prosent for 2020 for:
• aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, andeler i selskaper med deltakerfastsetting
• driftsmidler, herunder næringseiendom

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d (maskiner mv.)

En midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) for 2020. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent for driftsmidler som føres i saldogruppe d og som ble ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020.

Fjerning av flypassasjeravgiften

Flypassasjeravgiften oppheves midlertidig for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020
Samtlige flyplassavgifter (Avinor) ble fjernet til og med 30. juni

Flyselskapene betaler avgifter til Avinor AS for bruk av selskapets tjenester og infrastruktur. Tre av disse avgiftene går til finansiering av lufthavnene, og to av dem går til finansiering av flysikringstjenestene. Alvoret i krisen gjør at regjeringen mener det er nødvendig å gjøre midlertidige endringer i lufthavnavgiftene.

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens krisepakkeordning. Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet, en økonomisk kompensasjon. Ordningen er midlertidig og rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjelder for mars, april, mai, juni, juli og august 2020. Les artikkel Forslag om «kontantstøtte» til næringslivet

Tiltakene så langt

Det er lite tvilsomt at et betydelig antall virksomheter allerede har kommet i en økonomisk alvorlig situasjon. Etter vårt syn er tiltakene gode, men langt fra tilstrekkelige for å ivareta sentrale deler av norsk næringsliv. Det må derfor forventes sterkt press på politiske myndigheter på kort og lang sikt. Samtidig må eiere og ansatte være innstilt på at virksomhetenes økonomiske stilling vil få direkte betydning for dem. Eiere av virksomheter må innstille seg på å vurdere skattetiltak og finansieringsmuligheter, samt innskudd i og endringer av eierforhold i deres virksomheter. Ræder gir målrettet rådgivning, med dokumentutarbeidelse, for å sikre effektive kortsiktige og langsiktige løsninger.

Om andre økonomiske tiltak fra regjeringen:

• Offentlige låne-, garanti- og støtteordninger i krisetider (link)

 

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....