Korona – regjeringens skatte og avgiftsmessige tiltak

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. april 2020

Regjeringen har i flere omganger kommet med tiltak for å avbøte på de økonomiske konsekvenser korona-krisen får for bedriftene. Foreløpig er det ikkelagt frem store skattetiltak for bedriftene. Så langt er det først og fremst lagt frem tiltak som utsetter betalingen av skatter og avgifter. Det vil i og for seg kunne hjelpe på likviditeten til bedriftene. Vi antar at det vil fremlegges ytterligere tiltak etter hvert og at det løpende kommer endringer og presiseringer i det som foreslås.

Bildeavstortinget.jpg

Nedenfor følger oversikt over skatte- og avgiftstiltak som er lagt frem så langt:
 

Utsatt innleveringsfrist for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Fristen for å betale tilleggsforskudd er uendret, 31. mai 2020.

Skatteetaten har uttalt at det ilegges per nå ikke tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen for 2019.
 

Merverdiavgift; første termin utsettes

Regjeringen har utsetter fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin (januar og februar) fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
 
Den nye innbetalingsfristen sammenfaller med fristen for innbetaling for andre termin. Det vil ikke påløpe renter for perioden utsettelsen gjelder. Det er ikke endringer i leveringsfristen. Skattemeldingen for mva for 1. termin må fortsatt leveres innen fristen 14. april. Utsettelsen gjelder kun eventuell innbetaling av skyldig avgift. De som har merverdiavgift til gode for 1. termin vil få beløpet utbetalt innen de alminnelige fristene. Det er videre varslet at det arbeides med å få til en løsning hvor tilgodebeløp for 2.termin kan benyttes til å redusere betalingen for merverdiavgift for 1.termin.
Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

Laveste merverdiavgiftssats reduseres fra 12 til 6 prosent
Dagens mva- sats på 12 prosent omfatter bla kultur, persontransport og hotellovernattinger. Denne satsen reduseres til 6 prosent.  Reduksjonen ble først varslet skulle får virkning bakover i tid, fra 1. januar i år, men på grunn av praktiske hensyn og for å unngå problematikk knyttet til statsstøttereglene er dette endret. Sats for lav merverdiavgift endres således fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober.
Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 pst.
 

Laveste merverdiavgiftssats reduseres fra 12 til 6 prosent


Dagens mva- sats på 12 prosent omfatter bla kultur, persontransport og hotellovernattinger. Denne satsen reduseres til 6 prosent.  Reduksjonen ble først varslet skulle får virkning bakover i tid, fra 1. januar i år, men på grunn av praktiske hensyn og for å unngå problematikk knyttet til statsstøttereglene er dette endret. Sats for lav merverdiavgift endres således fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober.

Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 pst.

Utsatt betaling for arbeidsgiveravgift

Betalingsfrist for neste termin når det gjelder arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er i utgangspunktet 15. mai. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Merk at fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin ikke er utsatt. Denne fristen er fortsatt 15. mai 2020.
 
Det er videre foreslått at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosent i 2 måneder for tredje termin (mai og juni). Det er signalisert at det kan bli aktuelt å gi betalingsutsettelse også for tredje termin.
 
Konkrete forslag vil komme i revidert budsjett som fremlegges 12. mai i år.

Utsatt innbetaling av forskuddsskatt - selskaper

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin, er utsatt/det vil bli gitt adgang til senere innbetaling. Regjeringen har den 20. mars 2020 foreslått at fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 
Er forskuddsskatten innbetalt allerede, er det mulig å få denne tilbakebetalt ved å kontakte den lokale skatteoppkrever.

Mulig å søke endring av forskuddsskatt

Virksomheter som kan sannsynliggjøre at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt kan søke om nedsettelse av forskuddsskatten. https://www.skatteetaten.no/skjema/endring-av-krav-om-forskuddsskatt-for-upersonlige-skattytere/.
 

Utsatt innbetaling av forskuddsskatt  - selvstendig næringsdrivende

For å sikre likviditeten til bedriftene er et av tiltakene at selvstendig næringsdrivende kan utsette innbetaling av forskuddsskatten første termin fra 15. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Dersom forskuddsskatten er innbetalt, og det er ønskelig å få den tilbakebetalt, må det tas kontakt med den lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. Selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan dessuten få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin.
 
Regjeringen har foreslått at også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli
 

Midlertidig stans av ileggelse av tvangsmulkt fra skatteetaten

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, er automatisk tvangsmulkt midlertidig stanset. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stopper tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.
 
Det vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemelding. Innleveringsfristen for skattemelding er 31. mai. Det er mulig å søke om utsettelse.
 
Når det gjelder mva-meldinger så vil det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni). Det vil heller ikke ilegges tvangsmulkt for mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10.mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).
 

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Utsattrapporterings- og betalingsfrist for enkelte særavgifter

Rapporterings- og betalingsfristen i april og mai er utsatt til 18. juni for følgende særavgifter:
 
• veibruksavgift på drivstoff
• grunnavgift på mineralolje mv.
• avgift på smøreolje
• CO2-avgift på mineralske produkter
• Svovelavgift
• avgift på alkohol
• avgift på alkoholfrie drikkevarer
• avgift på drikkevareemballasje
 
Andre særavgifter skal innrapporteres innen de vanlige fristene.
 
Stortinget har bedt regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020. Stortinget har videre bedt regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.

Midlertidig fritak for CO2-avgift

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020.
Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter.
 
Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må, som i dag, kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen.

Tilbakeføring av selskapsunderskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019

Selskaper får en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av
underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020.
 
Med sikker refusjon av underskuddenes skatteverdi antas at det kan det være lettere for selskapene å få kortsiktige lån i en overgangsperiode, og tiltaket av denne grunn vil kunne ha umiddelbar virkning på selskapenes likviditet. Tiltaket er næringsnøytralt, men vil særlig komme de mest utsatte bedriftene til gode. Beløpsgrensen på 30 mill. gjør at mange små og mellomstore bedriftene med underskudd i 2020, kan få full nytte av ordningen.

Utsatt betaling av formuesskatt for eiere dersom bedriften går med underskudd i 2020

Personlige eiere får anledning til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.
 
Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Det antas at likviditetssituasjonen til virksomhetene vil bedres ved at bedrifter med underskudd kan la være å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Eiere som får utsatt formuesskatten, kan dermed ha større mulighet for å støtte bedriften.

Fjerning av flypassasjeravgiften

  • Flypassasjeravgiften oppheves midlertidig for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020
  • Samtlige flyplassavgifter (Avinor) fjernes til og med 30. juni
  • Flyselskapene betaler avgifter til Avinor AS for bruk av selskapets tjenester og infrastruktur. Tre av disse avgiftene går til finansiering av lufthavnene, og to av dem går til finansiering av flysikringstjenestene. Alvoret i krisen gjør at regjeringen mener det er nødvendig å gjøre midlertidige endringer i lufthavnavgiftene.

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens krisepakkeordning. Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet, en økonomisk kompensasjon. Ordningen er midlertidig og rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Les vår artikkel om 'Kontantstøtte til næringslivet

Tiltakene så langt

Det er lite tvilsomt at et betydelig antall virksomheter allerede har kommet i en økonomisk alvorlig situasjon. Etter vårt syn er tiltakene gode, men langt fra tilstrekkelige for å ivareta sentrale deler av norsk næringsliv. Det må derfor forventes sterkt press på politiske myndigheter på kort og lang sikt. Samtidig må eiere og ansatte være innstilt på at virksomhetenes økonomiske stilling vil få direkte betydning for dem. Eiere av virksomheter må innstille seg på å vurdere skattetiltak og finansieringsmuligheter, samt innskudd i og endringer av eierforhold i deres virksomheter. Ræder gir målrettet rådgivning, med dokumentutarbeidelse, for å sikre effektive kortsiktige og langsiktige løsninger.
 

Om andre økonomiske tiltak fra regjeringen:

 
 

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....