Nye regler om konkurranseklausuler

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.16. desember 2016

Stortinget vedtok 18. desember 2015 lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold). Reguleringen av konkurranseklausuler i arbeidslivet er nå flyttet fra avtaleloven til arbeidsmiljøloven.

siluett_rulletrapp.jpg

Konkurranseklausuler har tidligere vært regulert samlet i avtaleloven § 38. De nye bestemmelsene, som trådte i kraft 1. januar 2016, innebærer endringer i vilkårene for å kunne gjøre gjeldende en konkurranseklausul. For avtaler inngått før lovens ikrafttredelse gis bestemmelsene virkning først 1. januar 2017. Hensikten med overgangsperioden har vært å gi mulighet til å tilpasse allerede eksisterende avtaler til de nye reglene. Forutsetningen for å kunne påberope eksisterende konkurranseklausuler i 2017 er at de samsvarer med de nye bestemmelsene. Vi anbefaler derfor våre kunder å gjennomgå berørte arbeidsavtaler og foreta nødvendige revisjoner av konkurranseklausulene.

Hva er en konkurranseklausul?

Med «konkurranseklausul» menes en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør, jf. arbeidsmiljøloven § 14 A-1. Bestemmelsene om konkurranseklausuler finnes i lovens §§ 14 A-1, 14 A-2 og 14 A-3.

De nye bestemmelsene innebærer en innsnevring i arbeidsgivers adgang til å gjøre gjeldende en konkurranseklausul. Bestemmelsene søker å gi arbeidsgiver mulighet til å beskytte sin konkurransesituasjon, uten at dette i for stor grad går på bekostning av mobilitet i arbeidslivet og den enkelte arbeidstakers frihet til å bytte arbeidsplass.

Vilkårene for å gjøre gjeldende en konkurranseklausul

En konkurranseklausul må inngås skriftlig for å være gyldig. Avtalen kan inngås ved ansettelsen, underveis i arbeidsforholdet eller ved opphør av arbeidsforholdet. For at en arbeidsgiver skal kunne gjøre gjeldende en gyldig inngått konkurranseklausul, må imidlertid flere vilkår være oppfylt.

En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Dette er grunnvilkåret. Hvorvidt det foreligger et særlig behov for vern mot konkurranse, beror på en konkret og skjønnsmessig vurdering av forholdene på tidspunktet klausulen gjøres gjeldende. Relevante momenter vil være hvilken stilling arbeidstakeren har hatt i bedriften og varigheten av ansettelsesforholdet. Vurderingen er avgjørende både for om og i hvilken utstrekning klausulen kan gjøres gjeldende.

Videre skal arbeidsgiver gi arbeidstaker en skriftlig redegjørelse for behovet for vern mot konkurranse, og i hvilket omfang konkurranseklausulen vil gjøres gjeldende. Dersom arbeidsforholdet opphører ved oppsigelse fra arbeidsgivers side skal redegjørelsen gis samtidig med oppsigelsen, og ved avskjed skal redegjørelsen gis innen en uke etter avskjeden. Dersom det er arbeidstaker som sier opp sin stilling plikter arbeidsgiver å gi slik redegjørelse innen fire uker etter oppsigelsen.

Dersom vilkårene er til stede og arbeidsgiver gjør gjeldende en konkurranseklausul, skal arbeidstaker ytes kompensasjon for dette. Kompensasjonen skal tilsvare 100 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter minst 70 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G.

En konkurranseklausul kan maksimalt gjøres gjeldende i tolv måneder etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Videre kan en konkurranseklausul uansett ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstakeren er sagt opp grunnet virksomhetens forhold, dvs. for eksempel ved en nedbemanning. Arbeidsgiver kan heller ikke påberope seg en konkurranseklausul dersom arbeidstakeren har sagt opp grunnet arbeidsgivers mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet.

Utforming av nye konkurranseklausuler

Foruten skriftlighetskravet er de øvrige vilkårene i arbeidsmiljøloven §§ 14 A-1, 14 A-2 og 14 A-3 knyttet til tidspunktet konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Vi anbefaler likevel at alle arbeidsgivere som kan ha særlig behov for vern mot konkurranse, reviderer konkurranseklausuler i inngåtte arbeidsavtaler og sørger for at klausuler i nye arbeidsavtaler er á jour.

Konkurranseklausulen bør inneholde bestemmelser om fremgangsmåte og kompensasjon. Dette vil skape forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. I anledning kravet om kompensasjon er partene også gitt noe frihet til å avtale nærmere. Partene kan videre avtale begrensninger i de alternativene loven har oppstilt som konkurransevirksomhet.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....