Potensiell pensjonsbombe i privat sektor skal utredes

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.1. juli 2019

Finansdepartementet har nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i privat sektor.

Bilde av sparegris og penger.jpg

Minstekravet til pensjonssparing i privat sektor etter lov om obligatorisk tjenestepensjon er 2 prosent av alle ansattes lønn mellom 1 G (folketrygdens grunnbeløp) og 12 G. Per 1. mai 2019 tilsvarer 1 G kr 99 858.

I innskuddspensjonsordninger, som er den mest utbredte ordningen i privat sektor, er det i dag valgfritt for arbeidsgiverne om de ansatte får pensjonsopptjening for all lønn inntil 12 G eller kun for den delen som overstiger 1 G. Om lag tre fjerdedeler av medlemmene i private innskuddspensjonsordninger er i dag omfattet av ordninger der de først får opptjening for lønn over 1 G. Dette utgjør rett i overkant av én million arbeidstakere.

I tråd med regjeringsplattformen, skal det nye arbeidsutvalget utrede spørsmålet om det skal innføres pensjonsopptjening fra første krone, altså også for all lønn under 1 G.

Pensjonsopptjening fra første krone vil innebære en betydelig økning i pensjonskostnader for bedriftene. Et enkelt regnestykke viser at norske bedrifter samlet sett vil måtte betale om lag to milliarder kroner mer i pensjonsutgifter årlig enn det som er tilfellet etter dagens regelverk.

Det hører med at Finansdepartementet samtidig har bedt arbeidsutvalget vurdere om det kan og bør gjøres andre endringer i pensjonsregelverket som gir bedriftene økt rom for å kompensere for en utgiftsøkning som følge av et krav pensjonsopptjening fra første krone.

I tillegg skal utvalget utrede krav om obligatorisk medlemskap i tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og for ansatte med lavere stillingsbrøk enn 20 prosent. I dag er ikke slike arbeidstakere pliktige medlemmer i private tjenestepensjonsordninger.

Kriteriene knyttet til alder og stillingsbrøk skal utredes i sammenheng med spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone, og har også en side til at regelen om minst 12 måneders ansettelse for rett til fripolise, er vedtatt opphevet i innskuddspensjonsordninger.

Det nedsatte utvalget skal bestå av representanter fra LO, NHO, Virke, YS og Arbeids- og sosialdepartementet. Utredningen skal etter planen avgis innen våren 2020. Finansdepartementet vil underveis i arbeidet gi faglig bistand til utredningen og det vil bli invitert til et møte med interessenter som ikke er representert i arbeidsgruppen.

Les mer om teamet og se arbeidsgruppens fullstendige mandat

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....