Prøvetid

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.5. juli 2019

Er du arbeidsgiver? Dette må du vite om prøvetid. Det er mange grunner til at arbeidsgiver bør avtale seks måneder prøvetid og bruke prøvetiden godt.

Bilde av hender som signerer kontrakt.jpg

Kan arbeidsgiver gi oppsigelse allerede etter seks uker når det er avtalt seks måneders prøvetid? Ja, fastslår Borgarting lagmannsrett i en ny dom. Lagmannsretten mente prøvetidsoppsigelsene var gyldige, selv om oppsigelsene ble gitt allerede etter seks uker og den avtalte prøvetiden var seks måneder.

Dommen illustrerer at prøvetiden har reell betydning for arbeidsgiver, og at domstolene er varsomme med å overprøve arbeidsgivers vurderinger av om arbeidstaker er «rett person for stillingen». Dette er bare én av grunnene til at arbeidsgiver som hovedregel bør regulere prøvetid i arbeidsavtalen.

Hva er prøvetid?

En vanlig misforståelse er at prøvetid er en form for midlertidig ansettelse, eller en periode der arbeidsforholdet er mindre bindende for arbeidsgiver. Begge deler er feil.
 
Prøvetiden er av Høyesterett definert som en tidsavgrenset periode der arbeidsgiver har adgang å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet, jf. Rt. 2003 side 1071. I perioden gjelder et korresponderende svekket stillingsvern ved oppsigelse, forutsatt at den er begrunnet i disse kriteriene.
 
Arbeidsgiver må like fullt godtgjøre at grunnlaget er saklig og følge de prosessuelle kravene for oppsigelse i arbeidsmiljøloven. 
 

Derfor bør arbeidsgiver avtale prøvetid

Etter arbeidsmiljøloven kan det avtales prøvetid på inntil seks måneder. Adgangen er uavhengig av nivået på stillingen, stillingsbrøk og om den er fast eller midlertidig. Her er de viktigste grunnene til at det bør avtales seks måneder prøvetid:
  • I Norge gjelder et strengt stillingsvern. Det kan være særlig krevende å si opp arbeidstakere som presterer dårlig eller har svak kompetanse. Med andre ord har arbeidsgiver et reelt behov for en sikkerhetsventil ved rekruttering av feil person
  • Oppsigelsen løper fra den blir gitt (ikke fra den første i påfølgende måned, som ved ordinær oppsigelse) med oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre annet er avtalt
  • Arbeidstaker kan som utgangspunkt ikke kreve å stå i stilling hvis oppsigelsen bestrides

Tips til bruk av prøvetiden

Mange arbeidsgivere har mangelfulle rutiner for oppfølging og vurdering i prøvetiden. På generelt grunnlag anbefaler jeg å ha regelmessige oppfølgingssamtaler, som en ordinær del av arbeidsgivers «onboardingprogram».
 
Gode rutiner for tilbakemelding sikrer at arbeidstaker får en reell mulighet til å vise at han eller hun duger. Er det motsatte tilfelle, sikrer rutinene at arbeidsgiver kan godtgjøre god og regelmessig oppfølging. At oppfølgingssamtaler er del av en fast rutine, gjør videre at det ikke oppleves belastende for arbeidstaker å bli innkalt.
 
Noen arbeidsgivere opplever at nyansatte er sykmeldte store deler av prøvetiden. Arbeidstakere kan ikke sies opp med begrunnelse i sykefraværet, men arbeidsmiljøloven åpner i slike tilfeller for at arbeidsgiver forlenger prøvetiden tilsvarende fraværets lengde.
 
Forutsetningene for dette er imidlertid verdt å merke seg:
For det første kreves det at adgangen til forlengelse er nedfelt skriftlig i arbeidsavtalen med arbeidstaker. I tillegg må arbeidsgiver varsle arbeidstaker skriftlig om forlengelsen før prøvetidens utløp. Dessverre er det mange arbeidsgivere som glemmer at begge vilkårene må være oppfylt. Virkningen av dette er at prøvetiden anses som utløpt og at arbeidstaker har fullt stillingsvern.
  
Det hender ikke sjelden at arbeidsgivere tilbyr nye stillinger til personer som ikke fungerer i sine nåværende stillinger. Heldigvis hender det også at arbeidstakere blomstrer med nye oppgaver.
 
Arbeidsgiver bør likevel være klar over at det i slike tilfeller ikke kan avtales ny prøvetid med mindre stillingen har et helt annet innhold, og arbeidstaker har rett til å gå tilbake til sitt tidligere arbeid. De samme lovgrunnene ligger bak at en vikar ikke kan ansettes med prøvetid etter endt vikariat, og det heller ikke gjelder noen prøvetid ved omplassering til annet passende arbeid i forbindelse med en nedbemanning.
 
 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....