Regjeringen foreslår nye økonomiske koronatiltak

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.12. november 2020

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall på grunn av pandemien. Den forrige ordningen løp ut i august 2020. Formålet er fremdeles å avhjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

bilde av norske seddler støtte.jpg

Ny ordning bygges over samme lest som kompensasjonsordningen fra april

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten. Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. Den nye ordningen skal gjelde de samme næringene som den forrige ordningen. For å kunne søke om støtte må foretaket ha et omsetningsfall som er mer enn 30 % i forhold til i fjor. Omsetningsfallet må knyttes til koronapandemien.

Lovteknisk foreslås en helt ny lov, som bygger på tidligere lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall av 17. april 2020.

Ordningen gjelder frem til og med februar 2021

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Det skal settes opp en søknadsportal som skal være åpen fra januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
Støtten beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.

Støttenivået økes

Den tidligere ordningens støttenivå var i august på 50 prosent. For å gjenspeile at situasjon er mer krevende nå foreslår regjeringen å dekke inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober. Som følge av innstrammingen i myndighetenes smitteverntiltak tidlig i november foreslås det å heve nivået til 70 prosent fra og med november. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår.
Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.
 
Det antas at det i likhet med tidligere kompensasjonsordning vil bli forskriftsfestet en reduksjon i støttebeløp over visse beløp og en øvre beløpsbegrensning på hva som kan utbetales som tilskudd. For perioden mars-august 2020 ble støtten redusert fra og med kr 30 millioner i beregnet støtte, og maksimalbeløpet per konsern per måned varierte mellom kr 50-80 millioner gjennom perioden. 

Sanksjoner

En tilskuddsmottaker som forsettlig eller grovt uaktsomt gir tilskuddsmyndigheten uriktig eller ufullstendig opplysning, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når vedkommende forstår eller bør forstå at det kan føre til uberettigede økonomiske fordeler, kan ilegges et overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret skal som hovedregel skal settes til 30 prosent av den økonomiske fordelen. Der unndragelsene er planlagte og systematiske foreslås at satsen kan settes til 60 prosent av den økonomiske fordelen. Beviskravet ved ileggelse av sanksjonen er klar sannsynlighetsovervekt. Sanksjonen vil være å anse som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), uavhengig av om satsen er 30 eller 60 prosent.
 

Andre tiltak:

  • Regjeringen vil forlenge den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021. Ordningen innebærer at staten dekker tap hos kredittforsikringsselskapene på til sammen inntil 20 milliarder. kroner, gjennom såkalt re-forsikring. Til gjengjeld må kredittforsikringsselskapene betale for re-forsikringen og forplikte seg til å opprettholde virksomheten.
  • Det foreslås opprettet en støtteordning for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst på grunn av smitteverntiltak. Ordningen skal dekke 60 pst av faktisk underskudd per arrangement. Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden. Det legges opp til at utbetalingene skal skje raskest mulig i første kvartal 2021. Det skal utarbeides nærmere retningslinjer for ordningen.
  • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021. Kompensasjonen for desember 2020 utbetales i januar 2021.
  • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021.
  • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021.
  • Det bevilges mer penger til kommunesektoren for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien.
  • Den statlig garantiordninger for lån gjelder uendret for lån innvilget av finansforetak innen utgangen av 31. desember 2020.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....