Ny høyesterettsdom medfører ikke at reisetid skal anses som arbeidstid

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. juni 2018

Den 4. juni 2018 avsa Høyesterett en dom som omhandlet spørsmål om reisetid, arbeidstid og overtid. Hovedspørsmålet var om tiden som en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn sitt ordinære, og utenom avtalt arbeidstid, var å anse som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand.

Folk i rushtid_750.jpg

Et annet spørsmål var om arbeidstakeren skulle få reisegodtgjørelse eller overtidstillegg for tiden brukt på reise.

Polititjenestemannen var ansatt ved Gaular lensmannskontor, men han var også tilknyttet politidistriktets utrykningsenhet. I forbindelse med oppdrag for utrykningsenheten høsten 2013 hadde han pliktig oppmøte som lå mellom halvannen og tre timer fra sitt alminnelige arbeidssted.

Polititjenestemannen mente reisene til og fra oppmøtestedene var å anse som arbeidstid, og at han hadde krav på overtidstillegg for reisetiden. Arbeidsgiveren mente at det dreide seg om reisetid og at det derfor ikke var grunnlag for overtidstillegg.

Arbeidstakeren tok ut søksmål mot arbeidsgiveren, som vant saken fullt ut i tingretten og lagmannsretten. I Høyesterett fikk imidlertid polititjenestemannen delvis medhold. Høyesterett mente at den omtvistede reisetiden var å anse som arbeidstid. Arbeidstakeren fikk derimot ikke medhold i kravet om overtidstillegg for reisetiden. Spørsmålet om overtid ble avgjort på grunnlag av tariffavtalen som gjaldt i arbeidsforholdet, og ikke etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Avgjørelsen vil i liten grad ha direkte overføringsverdi og kan etter vår oppfatning ikke tas til inntekt for at reisetid i sin alminnelighet kan anses som arbeidstid. Dommen bekrefter imidlertid at reise etter omstendighetene kan anses å inngå i arbeidstakers arbeidstid etter en konkret vurdering. Sentrale momenter som Høyesterett la vekt på, var at reisen til et annet oppmøtested var en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstaker skulle kunne oppfylle arbeidsoppgavene han var pålagt av arbeidsgiver. Videre var det av betydning at arbeidstaker ble ansett å stå til disposisjon for arbeidsgiver under reisen. Arbeidstaker var nemlig i en situasjon der han var forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og ikke hadde mulighet til fritt og uavbrutt å beskjeftige seg med egne interesser. 

Avgjørelsen er i tråd med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse [E-19/16]​1 av 27. november 2017.

Har du spørsmål om hvilken reisetid som inngår i arbeidstiden? Ta kontakt med oss.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....