Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett 2021

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. mai 2021

Solberg-regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2021. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Bilde av stortinget 2020.jpg

Direkte skatter

Pensjonsinntekt

Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige med 5 000 kroner fra 1. juli 2021. Skattereglene for pensjonsinntekt er utformet slik at pensjonister med minstepensjon for enslige ikke betaler inntektsskatt dersom pensjonen er den eneste inntekten. For å sikre at minstepensjonen er skattefri også etter økningen, foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt fra 32 % til 37 %. Det vil øke innslagspunktet for å betale skatt av pensjon til ca. kr 218 700.


Endringer i reglene om kildeskatt på renter og royalty

Med virkning fra 1. juli 2021 ilegges kildeskatt på renter og royalty (betaling for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter). Fra 1. oktober 2021 vil det også være kildeskatt på bruk av eller retten til å bruke visse fysiske eiendeler. Skatteplikten gjelder for selskap eller innretning hjemmehørende i et lavskatteland, jf. skatteloven § 10-63, og omfatter betalinger mottatt fra nærstående selskap eller innretning (f eks filial) hjemmehørende i Norge. Som nærstående regnes selskap som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 50 pst., jf. skatteloven § 10-82 (1).

Reglene om kildeskatt gjelder også for selskaper omfattet av NOKUS-reglene. Der et NOKUS-selskap mottar betalinger som er omfattet av reglene om kildeskatt skal derfor NOKUS-selskapet betale slik skatt. Betalingene vil også inngå som en del av inntektene i NOKUS-selskapet som de norske eierne skattlegges for sin del av. Dette innebærer at samme inntekt blir skattlagt med to ulike norske skatter, nemlig en brutto kildeskatt som NOKUS-selskapet svarer for og en nettoskatt som de norske NOKUS-deltakerne ilegges på sin del av selskapets overskudd.

For å unngå slik dobbeltbeskatning foreslås det nå en ny regel om skattefradrag som gir NOKUS-deltakere fradrag i skatt som blir utskrevet på alminnelig inntekt, og trinnskatt. Fradraget tilsvarer deltakerens del av den kildeskatten NOKUS-selskapet har betalt. Det foreslås videre en rett til å fremføre kildeskatt som ikke kommer til fradrag i inntektsåret i de fem påfølgende årene. I tillegg foreslås det en subsidiær rett til å tilbakeføre kildeskatt i fastsatt skatt i det foregående året.


Det foreslås også et generelt unntak fra kildeskatteplikt for NOKUS-selskap der alle deltakerne oppfyller vilkårene for NOKUS-beskatning på betalingstidspunktet.

BSU-midler til oppgradering og vedlikehold av bolig

Etter de gjeldende reglene kan BSU-midler bare brukes til å dekke kostnader til å skaffe seg egen bolig og nedbetale boliglån. Regjeringen foreslår nå at midler på BSU-konto også kan brukes til oppgradering og vedlikehold av boligen. Regelen omfatter alle typer påkostninger på og vedlikehold av egen bolig.

Vindkraftbeskatning

Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022 med forbehold om at avgiften er i samsvar med EØS-avtalen. Inntektene fra avgiften skal tilfalle staten, og fordeles til vertskommunene. Konkret utforming av særavgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022 og forslag til regelverk skal på høring.

Produksjonsavgiften skal være en form for lokal kompensasjon for ulemper. I motsetning til f.eks. Sverige, har vi ikke regler som gir berørte naboeiendommer noen kompensasjon. Regjeringen vil heller kompensere kommunene. Fra før har kommunene også mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på vindkraftverk. Man må forvente at nye planer for vindkraftverk skjer til havs. Reglene for beskatning av slik virksomhet på sokkel vil kunne være forskjellig for norske og utenlandske selskaper, men så vidt vi kan se er dette ikke tatt opp i det reviderte budsjettet.

Strategi for å avvikle ordning med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav

Den midlertidige utsetningsordningen som ble innført i juni 2020 åpner for at foretak og næringsdrivende kan søke om betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav. Ordningen ble tidligere forlenget frem til 30. juni 2021, mens merverdiavgiftskrav ble faset ut fra 12. april 2021.
Regjeringen foreslår at det blir lagt inn en strategi for å avvikle ordningen. Departementet foreslår at ordningen fases ut for alle nye krav fra og med 30. juni 2021. For å lette på innbetalingene ønsker departementet likevel å gi en utsatt frist for innbetaling av gamle krav som allerede er utsatt. Fristen for innbetaling av gamle krav settes til 31. oktober 2021.

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Regjeringen varsler høring om en ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen for å styrke norsk eierskap i vekstbedrifter. Ordningen vil være enklere for selskapet og den ansatte, og gi en mer gunstig og forutsigbar skattemessig behandling enn den gjeldende ordningen for små oppstartsselskap. Grensene for hvilke selskap som kan benytte ordningen utvides. Den største endringen i den nye ordningen er knyttet til modellen for skattlegging. Verken tildelingen eller innløsning av opsjonen utløser skatteplikt. Skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. Dette er gunstigere enn dagens ordning der verdistigningen fra tildeling og fram til innløsning av opsjonen skattlegges som lønnsinntekt, og samlet fordel og gevinst over kr 1 mill. skattlegges på innløsningstidspunktet. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forslag i Statsbudsjettet 2022.

Innstramninger i ordningen med skatteamnesti

Fra 1950-tallet har vi hatt en ordning om skatteamnesti, der personer som har urapportert inntekt og formue slipper tilleggsskatt og straff ved selv å rapportere inn forholdet. Det har vært skrevet mye i pressen om dette i det siste. Regjeringen tar sikte på å gjennomgå og stramme inn reglene. Nye regler vil bli sendt på høringsrunde.

Rederibeskatning

I dag er det stramme regler for rammen av virksomhet som kan drives i et rederibeskattet selskap.
Det er under arbeid å myke opp dette slik at også virksomhet som ikke kvalifiserer for skattefritak, kan drives av selskap innenfor ordningen. Dette vil medføre større fleksibilitet for rederiene, blant annet med hensyn til utnyttelsen av fartøyer. Regjeringen tar sikte på å sende ut et høringsforslag før sommeren.

Indirekte skatter

Akupunktur, naprapati og osteopati

Fra 1. januar 2021 ble det innført plikt til å svare merverdiavgift for omsetning og formidling av alternativ behandling. For omsetning og formidling av naprapati og osteopati ble iverksettingen utsatt fordi det var et ønske om å få helse- og omsorgsdepartementet til å vurdere om disse skulle få autorisasjon etter helsepersonelloven.
En eventuell autorisasjon vil ikke kunne vedtas før mot slutten av året. Regjeringen foreslår derfor at unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati blir videreført frem til 1. januar 2022.
[Alternativt: Regjeringen foreslår derfor at unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati blir videreført frem til 1. januar 2022.]

Registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteretmoms

Avgiftssubjekter hjemmehørende i en EØS-stat kan registrere seg direkte i Merverdiavgiftsregisteret. Som følge av Brexit faller britiske avgiftssubjekter utenfor denne ordningen. Regjeringen foreslår at britiske avgiftssubjekter igjen skal kunne foreta slik direkteregistrering. Dette gjør at avgiftssubjekter hjemmehørende i Storbritannia kan registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.

Forslaget er i samsvar med reglene som gjelder for avgiftssubjekt hjemmehørende i EØS-stater og er en fortsettelse av ordningen som gjaldt før Storbritannia gikk ut av EU.

Avviklingen av 350-kronersgrensenmoms

Ved avviklingen av 350-kronersgrensen ble det innført en overgangsordning blant annet for å lette vareflyten. Det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner forlenges inntil videre. Bestemmelsene om ansvarsbegrensning for tilbyderne fases ut fra 1. juli 2021.

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats

For å bidra til at virksomheter som har vært nedstengt eller hatt svikt i etterspørselen får et ekstra løft, foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september.

Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....