Revidert nasjonalbudsjett

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.14. mai 2019

Revidert statsbudsjett inneholder ingen store og uventede skatte- og avgiftsforslag. Her er en oppsummering av de viktigste.

Stortinget.jpg

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019.

Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 %. Regjeringen foreslår at gjeldende avgrensninger av fritakene for trykte tidsskrifter og bøker så langt de passer gis tilsvarende anvendelse for elektroniske tidsskrifter og bøker. Bakgrunnen for forslaget er ønsket om lik avgiftsbehandling av varer og tjenester med samme innhold og bruksområde. I tillegg ønsker man å legge til rette for at tilbydere av tidsskrift og bøker skal kunne følge med i den digitale utviklingen og nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i digital publisering.

Samtidig uttaler Regjeringen at det foreslår å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Forannevnte må imidlertid ikke endre eller utvide bruksområdet for publikasjonen. Videre foreslår Regjeringen å fjerne kravet om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boken.

Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy som er over 20 år fjernes.

Regjeringen foreslår redusert engangsavgift for motorsykler.

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av motorsykler. For motorsykler er engangsavgiften basert på CO2-utslipp og slagvolum. Regjeringen foreslår nå at engangsavgiften reduseres med om lag 10 %.

Regjeringen foreslår redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggeri.

For øl produsert av små bryggerier er det i dag redusert alkoholavgift. Dette gjelder øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Regjeringen foreslår nå at ordningen også gjelder for sider og lignende innenfor det samme alkoholintervallet. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2019.05.14.

Full elavgift for utvinning av kryptovaluta

Regjeringspartiene har vært enige om at den reduserte elaviften til datasentre ikke skal gjelde for utvinning av kryptovaluta. Iverksettelsen blir forsinket fordi forslaget skal sendes på høring og fordi det endelige forslaget vil måtte avklares med EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Justering i reglene for skattlegging av ektefeller

Der er videre foreslått enkelte justeringer og oppdateringer av reglene om skattlegging av ektefeller.  Blant annet foreslås det å oppheve hovedregelen om at ektefeller skattlegges under ett for alminnelig inntekt siden denne regelen ikke lenger har noen praktisk betydning. Etter at skatteklasse 2 ble opphevet blir ektefeller alltid skattlagt særskilt for alminnelig inntekt. Det foreslås videre å endre tidspunktet for når skattlegging som ektefeller begynner å gjelde samt tidspunktet for fastsetting av skattested for personlige skattytere.

Endringer i reglene om renter på restskatt

Etter dagens regler kan skattepliktige unngå restskatt med rentetillegg dersom det betales inn tilleggsforskudd innen 31. mai i skattefastsettingsåret. Fra og med våren 2020 vil de fleste få skatteoppgjøret før 31. mai. Skatt som i fremtiden betales inn i perioden fra skatteoppgjøret er ferdigstilt og frem til 31. mai vil anses som betaling av restskatt og ikke tilleggsforskudd. Departementet foreslår at det likevel ikke skal beregnes rentetillegg når skattepliktige betaler innen 31. mai i skattefastsettingsåret.

Regjeringen foreslår at tidspunktet man regner renter fra i saker om refusjon av utbytteskatt til utenlandske aksjonærer endres til 1. juli i utbytteåret.

Endring av skattyters skattefastsetting som følge av søksmål fra styresmaktene mot en klagenemnd.

Finansdepartementet kan gå til søksmål for å få prøvd gyldigheten av nemndsvedtak. Det følger ikke klar av loven hvilke konsekvenser det får for skattyteren som vedtaket gjelder, dersom departementet vinner frem med søksmålet.

Departementet foreslår å presisere at skattemyndighetenes plikt til å endre skattefastsettingen som følge av dom også gjelder ved søksmål fra departementet og kommune.  

De overnevnte og andre forslag kan du lese om her:

https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2019/dokumenter/prop115.pdf

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....