Staten saksøker staten i nye avgjørelser om moms og transaksjonskostnader

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.19. september 2018

I fem ulike saker siden mai i år har Skatteklagenemnda gitt selgere av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader. Finansdepartementet har nå tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda fordi de er uenige i deres konklusjoner.

Moms og transaksjonskostnader næringseiendom.jpg

Rettstilstanden hittil

Siden 2015 har det vært oppfattet som usikkert om man vil bli innrømmet fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Flere av sakene som har kommet i etterkant av den såkalte Telenordommen har bidratt til dette. De fleste av sakene har dreid seg om salg av aksjer (i eiendomsselskaper), ikke salg av eiendom direkte.

I en uttalelse i 2016 tilbakekalte Skattedirektoratet sine liberale uttalelser om fradragsrett for merverdiavgift på kostnader pådratt i forbindelse med salg av eiendomsselskap og salg av eiendom. Skattedirektoratet ga her uttrykk for at det klare utgangspunktet fremover er at det ikke foreligger rett til fradrag for merverdiavgift på disse områdene.

Første gang i historien

Sommeren 2016 fattet Klagenemnda for merverdiavgift vedtak om omgjørelse av en sak som gjaldt salg av eiendomsselskap «ut av» fellesregistrering. Nemdas flertall mente at Skatteetaten hadde trukket for vidtrekkende konsekvenser av Telenordommen. Det var således grunnlag for fradragsrett i de tilfellene eiendomsselskaper som ble solgt eide eiendom som hadde vært brukt som driftsmiddel i avgiftspliktig utleievirksomhet.

Finansdepartementet var uenig i dette. For første gang i historien ble det derfor tatt ut søksmål mot den nye Skatteklagenemnda (som i mellomtiden hadde erstattet den tidligere Klagenemnda for merverdiavgift). Høsten 2017 led Skatteklagenemnda tap i tingretten. Og nemda valgte da ikke å anke saken videre.

Saksøker igjen

Finansdepartementet har nå valgt å saksøke Skatteklagenemnda igjen. Søksmålet gjelder fem ulike saker. Bakgrunnen for søksmålet er uenighet i spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader ved direkte salg av eiendom. I samtlige av de fem sakene har eiendommene være brukt i selskapets avgiftspliktige (utleie)virksomhet.

Etter at vi har fått en egen Skatteklagenemnd er systemet nå slik at Finansdepartementet kun kan omgjøre Skatteklagenemndas vedtak gjennom søksmål. Dette er fordi det er lovfestet at nemnda er uavhengig og at den ikke skal kunne instrueres, hverken generelt eller i enkeltsaker.

Det er selvfølgelig mulig for departementet å be Stortinget om å endre loven, men dette vil bare få betydning fremover i tid, og ikke for pågående saker.

Her er det fortsatt viktig å følge godt med, både som rådgiver og næringsdrivende. En glipp i forståelsen av de gjeldende reglene kan bli en kostbar erfaring.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....