Statsbudsjettet 2018

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.12. oktober 2017

Regjeringen har lagt frem statsbudsjettet for 2018. Få en oversikt over hva som kan ventes av endringer i skatte- og avgiftsreglene, og se vår video med kommentarer over endringene.

Statsbudsjettet 2018_750.png

Hovedinntrykket er at det er få store skatteendringer regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018. Regjeringen følger opp satsendringene fra skattereformen 2016 slik at selskapsskatten (dvs. skatt på alminnelig inntekt) reduseres ytterligere, fra 24% i 2017 til 23% i 2018. Samtidig øker eierskatten fra 29,76% til 30,59%. Det vil si at aksjeutbytte og gevinst ved bl. a. aksjesalg, blir beskattet med en enda høyere sats enn i dag.

Bruttoskatten (som nå kalles trinnskatten) økes også for lønnstakere og næringsdrivende, selv om marginalskatten går noe ned pga. reduksjonen av skattesatsen for alminnelig inntekt.

 

Næringsbeskatning

Rentebegrensningsregelen

Forslaget om omfattende endringer i rentebegrensningsregelen fra tidligere i år, følges ikke opp i statsbudsjettet. Departementet mener det er behov for mer tid til å vurdere synspunktene som kom frem i høringsrunden før sommeren. Det nye her er at departementet ser ut til å ville innføre nye regler med virkning fra 2019, ikke fom. 2018.

Statsbudsjettet følger likevel opp enkelte tilpasninger som følge av ny finansforetakslov. Låneformidlingsforetak skal ikke lenger være unntatt fra rentebegrensningsreglene. Det foreslås også en oppretting av satsen for fremføring av avskårede renter for selskap med deltakerfastsettelse. Fradragsrammen forslås «rettet opp» fra 30% til 25% med virkning fra 2017.

Differensiert arbeidsgiveravgift

På grunn av at Norge er kommet til enighet med EU om unntak, gjeninnføres regler om generelt differensierte satser for foretak med transport- og energiaktiviteter med virkning for 2018.

Eiendomsskatt

Regjering foreslår at produksjonsutstyr og –installasjoner i verk og bruk ikke skal eiendomsbeskattes. Kategorien «verk og brug» i Eiendomsskatteloven oppheves etter forslaget. Verdsettelsen vil da følge reglene som gjelder for annen næringseiendom. Også enkelte andre mindre endringer. Lettelsene antas å utgjøre om lag kr. 800 mill. i eiendomsskatt når det er fullt innfaset. Reglene foreslås å tre i kraft fom. 2019.

 

Personbeskatning

Formuesskatt

Regjeringen fortsetter arbeidet med å redusere grunnlaget for formuesskatten noe. Det foreslås ikke endringer i skattesatsen, men det foreslås å redusere verdsettelsesrabatten fra 10% i år, til 20% i 2018. Forslaget omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i aksjefond, andeler i ANS, KS mv. samt driftsmidler, inkludert næringseiendom.

Baksiden av medaljen er at gjeldsrentefradraget reduseres tilsvarende. Gjeld som tilordnes aksjer mv. etter en beregning, får tilsvarende redusert verdi i formuesverdsettelsen.

Skattelegging av opsjoner i arbeidsforhold for små, nyetablerte selskaper

Regjeringen ønsker å støtte gründerne ytterligere og foreslår nå en særskilt beskatningsordning for opsjoner til ansatte i små nyetablerte foretak.

Forslaget går ut på at beskatningstidspunktet for opsjonen utsettes til tidspunktet for realisasjon av aksjen. På realisasjonstidspunktet skal en eventuell gevinst skattlegges som en kombinasjon av lønnsinntekt og aksjeinntekt, avhengig av hvordan verdien på aksjen har utviklet seg.

Det er knyttet en rekke vilkår til både opsjonen, den ansatte og selskapet, noe som etter vår mening gjør at den foreslåtte ordningen blir alt for snever. Den gunstige beskatningen er også begrenset til å omfatte fordel inntil kr 30 000. Det er allerede nå varslet at det tas sikte på å utvide ordningen over tid, og det er åpenbart nødvendig med forbedringer for at ordningen skal få et ønsket omfang.

Ordningen kan rammes av statsstøttereglene i EU/EØS om må derfor godkjennes.

Fondskonto («Unit link»)

Fondskonto er et livprodukt, og var i sin tid en egnet form for sparing til pensjon. På grunn av endrede skatteregler har produktet i dag mange likhetstrekk med sparing i aksjefond.

Regjeringen foreslår nå som hovedregel at fondskonto skal behandles tilsvarende investering i aksjefond fra 2019. den hovedsakelige virkningen er at eier ved realisasjon skattelegges med nærmere 31% ved realisasjon, i sted for 23%. Ytterligere overgangsregler foreslås ikke. At eier i motsetning til eier av aksjefond ikke kompenseres for manglende skjermingsrente i hele eiertiden, øker den reelle skattesatsen tilsvarende.

 

Øvrige viktige skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår:

 • Avviklingen av ordningen med skatteklasse 2
 • Økning av den lave merverdiavgiftssatsen som blant annet gjelder for transport og reiseliv fra 10 % til 12 %
 • Avvikling av skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig under 30 dager(«Airbnb-skatt»)
 • Reduksjon av maksimal eiendomsskattesats ved første gangs utskrivning og senere økninger fra 2 til 1 promille
 • Innføring av tidsbegrensning på 24 måneder for fradrag for kost og losji
 • Fjerning av fradrag for kost dersom det er kokemuligheter i pendlerbolig
 • Reduksjon av fradragssatsene for kost for pendlere uten kokemuligheter
 • Innføring av engangsavgift for elbiler over to tonn («Tesla-avgift»)
 • Differensiert engangsavgift for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde
 • Avvikling av den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen
 • At ordningen med forhøyet avskrivningssats for elvarebiler kun skal gjelde elvarebiler ervervet etter 20. desember 2016

 

 

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....