Trim formueskatten nå!

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.29. oktober 2019

Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt, slik at en betaler mer enn reglene tilsier. For 2019 kommer det også noen nye regler man må ta hensyn til.

nærbilde_av_penger_stablet_750.jpg

Satsen for formuesskatten er 0,85% med et bunnfradrag på kr 1 500 000 for 2019. Utgangspunktet er at grunnlaget skal tilsvare markedsverdien av eiendelene man eier med fradrag for gjeld, men her er det mange unntak. Primærbolig fastsettes til 25% av estimert markedsverdi og sekundærboliger til 90%. Børsnoterte aksjer fastsettes til 75% av kursen ved årsslutt. Ikke-børsnoterte aksjer derimot, fastsettes som hovedregel til 75% av verdien ved årets begynnelse. Dersom aksjonæren har gjeld har vi også fått regler som medfører en tilsvarende gjeldsreduksjon for eiendeler med verdsettelsesrabatt, med unntak for primærbolig man eier.

Aksjeselskaper betaler ikke formuesskatt. Formuen utlignes på eierne. Aksjeformuen utlignes som hovedregel med ett års forsinkelse, fordi ligningen av selskapet for samme år ikke foreligger når aksjonærens skatt skal fastsettes.

Trim balansen

Ofte er forskjellige virksomheter organisert i egne aksjeselskaper med et holdingselskap på toppen. Er morselskapet ikke-børsnotert, ser vi ofte at dette skaper noen utfordringer når det gjelder formuesskatten. De enkelte konsernselskapene vil ofte være i forskjellig livsfase, der noen har en høy formuesverdi, mens andre har lav eller negativ verdi. Aksjer vil imidlertid aldri bli verdsatt lavere enn til kr 0,-. Dette medfører at aksjonæren kan få en for høy positiv formue enn det som utgjør formuesverdien på konsernbasis. Særlig innenfor kapitalintensive næringer f eks ved eie av eiendom og skip kan dette få store utslag. Her kan det være mye å spare på å gå nøye gjennom konsernet og sørge for at gruppen er riktig kapitalisert, fordringer nettet ned, osv. I mange tilfeller vil gruppens bank måtte involveres for å få riktig kapitalstruktur. Da har man ikke mer tid enn man trenger for å få gjennomført endringer før årsskiftet.

Endret verdsettelsestidspunkt

Det er også en del særlige regler som kan gi store effekter i formuesskattesammenheng. Dette har betydning der selskapets formuesverdier har vært undergitt store svingninger i løpet av året, i positiv eller negativ retning. Dersom selskapet i løpet av året har fått forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra aksjonærene, flyttes tidspunktet for verdsettelse fra inngangen av året, til slutten av året. Dersom et unotert investeringsselskap har en portefølje av børsnoterte aksjer som har steget kraftig i verdi i løpet av året, vil en kapitalendring i 2019 kunne medføre økt formuesskatt for aksjonærene. Også der selskapet har kjøpt egne aksjer endres verdsettelsestidspunktet. Fondsemisjoner derimot gir ikke en slik effekt.

Tilsvarende gjelder der selskapet i løpet av året har fått aksjekapitalen forhøyet ved fusjon, eller nedsatt i forbindelse med fisjoner. At dette legges til grunn kan komme som en overraskelse, siden hovedregelen er at fusjon og fisjon skjer med skattemessig kontinuitet, både på aksjonær- og selskapsnivå. Det gjelder også egne regler for verdsettelse av aksjer i selskaper som er stiftet i løpet av året.

Tilsvarende kan aksjonærene få en lavere formuesskatt dersom verdiene har falt, og en f. eks. øker eller setter ned aksjekapitalen nå i slutten av året. Skattedirektoratet har lagt til grunn at effekten begrunnet kapitalnedsettelsen. Det heter videre i uttalelsen at gjennomskjæring (bare) kan være aktuelt hvor kapitalendringen er av symbolsk karakter, eller hvor kapitalendringen er foretatt etter en samlet plan med senere reversering av kapitalnedsettelsen.

Nystiftede selskaper

Hittil har regelen for nystiftede selskaper vært at aksjene formuesverdsettes til det som nominelt skytes inn av aksjekapital og overkurs. Dette har skattemyndighetene selv tolket dithen at regelen også gjelder ved nystiftelse ved fisjon og fusjon. Regelen for nystiftede selskaper endres nå slik at det for 2019 er formuesverdiene ved utgangen av året som skal anvendes ved formuesverdsettelsen. Der det gjennomføres såkalte kontinuitetsfisjoner med samme eiere før og etter fisjonen kan dette ofte gi et høyere grunnlag enn tidligere dersom de gjennomføres før årsskiftet. Ofte vil aksjonærer som skiller lag komme noe bedre ut enn tidligere.

Et annet tilfelle der man må vurdere nøye hva man gjør mht kapitalendringer i et morselskap er der det ligger store verdier i et datterselskap som ble stiftet i 2018. Gjør man ikke noe er det innbetalt kapital som er skattegrunnlaget for morselskapet i 2019, endrer man er det kapitalen ved utgangen av året.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....