Trim formueskatten

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. desember 2017

Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet 2017/2018. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt, slik at en ikke betaler mer enn reglene tilsier. Dette må planlegges før nyttår.

nærbilde_av_penger_stablet_750.jpg

Satsen for formuesskatten er 0,85 % med et bunnfradrag på kr 1 480 000 for 2018. Utgangspunktet er at grunnlaget skal tilsvare markedsverdien av eiendelene man eier med fradrag for gjeld, men her er det mange unntak. Børsnoterte aksjer fastsettes til 80 % av kursen ved årsslutt. Ikke-børsnoterte aksjer derimot, fastsettes som hovedregel til 80 % av verdien ved årets begynnelse.

 

Lite å hente for privatøkonomi og aksjeselskap

Innen egen privatøkonomi er det naturlig nok ikke de helt store besparelsene man kan oppnå i formuesskatten. Ligger man an til å måtte betale formuesskatt for 2018 er det likevel noe man kan gjøre. Er man i prosess for å kjøpe bolig er det bedre å overta den før årsskiftet enn etter dersom man har formue over fribeløpet. Reduseres formuen med kr 1 000 000 ved låneopptak på boligkjøpet, utgjør dette kr 8 500 i spart formuesskatt. Eiere av fast eiendom bør også sjekke om verdien som ligger til grunn for formuesfastsettelsen er riktig og klage der det er anledning til det.

Aksjeselskaper betaler ikke formuesskatt. Formuen utlignes på eierne. Investeringer som ikke-børsnoterte aksjeselskaper gjør får altså effekt for eierne, tilsvarende det som gjelder for personlige næringsdrivende. Som nevnt utlignes denne aksjeformuen som hovedregel med ett års forsinkelse, fordi ligningen av selskapet for samme år ikke foreligger når aksjonærens skatt skal fastsettes.

 

Utfordringer for et ikke-børsnotert morselskap

Ofte er forskjellige virksomheter og eiendommer organisert i egne aksjeselskaper med et holdingselskap på toppen. Er morselskapet ikke-børsnotert, skaper dette utfordringer når det gjelder formuesskatten. De enkelte konsernselskapene vil ofte være i forskjellig livsfase, der noen har en høy formuesverdi, mens andre har lav eller negativ verdi. Aksjer vil imidlertid aldri bli verdsatt lavere enn til kr 0,-. Dette medfører at aksjonæren kan få en for høy positiv formue enn det som utgjør formuesverdien på konsernbasis. Særlig innenfor kapitalintensive næringer som eiendom og skip kan dette få store utslag. Her kan det være mye å spare på å gå nøye gjennom konsernet og sørge for at gruppen er riktig kapitalisert. I mange tilfeller vil gruppens bank måtte involveres for å få riktig kapitalstruktur. Da har man ikke mer tid enn man trenger for å få gjennomført endringer før årsskiftet.

 

Stor effekt for formueverdier i sving

Det er også en del særlige regler som kan gi store effekter i formuesskattesammenheng. Dette har betydning der selskapets formuesverdier har vært undergitt store svingninger i løpet av året, i positiv eller negativ retning.  Dersom selskapet i løpet av året har fått forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra aksjonærene, flyttes tidspunktet for verdsettelse fra inngangen av året, til slutten av året. Fondsemisjoner gir m.a.o. ikke en slik effekt. Dersom et unotert investeringsselskap har en portefølje av børsnoterte aksjer som har steget kraftig i verdi i løpet av året, vil en kapitalendring i 2018 kunne medføre økt formuesskatt for aksjonærene. Tilsvarende gjelder der selskapet i løpet av året har fått aksjekapitalen forhøyet ved fusjon, eller nedsatt i forbindelse med fisjoner. At dette legges til grunn kan komme som en overraskelse, siden hovedregelen er at fusjon og fisjon skjer med skattemessig kontinuitet, både på aksjonær- og selskapsnivå. Også der selskapet kjøper egne aksjer endres verdsettelsestidspunktet. Det gjelder også egne regler for verdsettelse av aksjer i selskaper som er stiftet i løpet av året.

Tilsvarende kan aksjonærene få en lavere formuesskatt dersom verdiene har falt, og en f. eks. øker eller setter ned aksjekapitalen nå i slutten av året.

Personer som har hatt store skattepliktige gevinster i år bør vurdere få skrevet ut/endret forskuddsskatten (slik de egentlig også er pliktige til). Skattegjeld får man ikke fradrag for ved ligningen, og med dagens rentenivå kan redusert formuesskatt være et godt alternativ.

For næringsdrivende som skal kjøpe driftsmidler er det ofte lurt å gjøre investeringen før årsskiftet. I tillegg til å redusere formuesskatten får en fulle avskrivninger for maskiner o.l, med virkning for inntektsskatten i hele 2018.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.