Utbytte før årsskiftet?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.21. desember 2018

For de som vurderer å ta ut utbytte ved årsskifte 2018/2019, kan det være penger å spare fordi utbytteskatten går opp etter nyttår.

utbytte 2018.jpg

Selskapsskattesatsen («skatt på alminnelig inntekt») går ned fra 23 % i 2018 til 22 % i 2019. Samtidig øker eierskatten, dvs. skatt på utbytte og gevinster for personlige eiere. Utbytte og gevinst skattlegges også med satsen for alminnelig inntekt. Men for å beholde det samlede skattetrykket for selskap og aksjonær på dagens nivå, multipliseres utbytte og aksjegevinst med 1,33 i år, mot 1,44 til neste år. Dette gjør at skatten øker med nesten 1,1 % til neste år, til en effektiv skattesats på 31,68 %. Tilsynelatende kan man dermed spare 1,1 % i skatt ved å ta ut utbytte før nyttår. 

Men det er også andre faktorer i dette bildet som ikke må glemmes.

Skjermingsfradraget utgår

For det første mister man fradraget for årets skjermingsrente i utbyttet som utbetales før årsskiftet. Skjermingfradraget er et fradrag man får i utbytte og gevinster som skal tilsvare en risikofri rente av aksjeinvesteringen etter skatt. Skjermingsrenten beregnes og legges til pr 31.12., og man mister tillegget dersom man tar ut utbytte før årsskiftet. Skjermingsrenten er basert på 3 måneders statskasseveksler, men man får et tillegg på 0,5 % når den beregnes. Nå ligger vi an til en skjermingsrente på omkring 1,1 % for i år. Dette tilsier at 1,1 prosentpoeng av avkastningen på investert beløp i aksjen blir skattefritt ved årsskiftet. Har man oppspart skjerming fra tidligere år å gå på, går dette til fradrag i utbyttet som betales i år.

Skjermingsgrunnlaget som renten regnes av, er i utgangspunktet basert på kostprisen for aksjen med tillegg av meglerkostnader. Også akkumulert RISK fra tiden før 1.1.2006 er en del av skjermingsgrunnlaget. For aksjonærer som har eiet aksjene i lang tid kan dette beløpet være betydelig. Aksjonærer som har arvet/ fått aksjen i gave, og som har overtatt inngangsverdien nyter også godt av dette. For aksjer med lav inngangsverdi kan skjermingsfradraget være ubetydelig, og argumentet om at man mister dette har liten betydning.

Skaff deg oversikt over inngangsverdi og skjermingsgrunnlag

Skjerming beregnes separat for hver enkelt aksje. Har aksjonæren en portefølje der aksjene er ervervet til forskjellig verdi, og på forskjellige tidspunkter, eller det er foretatt splitt eller spleis eller utstedt fondsaksjer osv, kan det være et helt lite puslespill å få oversikt over inngangsverdi og skjerming.

Fordelen er at dersom man først har oversikten, kan denne informasjonen også benyttes i senere år, og den har betydning både i forbindelse med utbytte, salg og arv.

Skatten forfaller et år før

Det neste momentet er at dersom man utbetaler utbytte i år, forfaller skatten ett år tidligere enn om man venter til over nyttår.  Har man pengene på en plasseringskonto der man kan få en rente på rundt 1,5-2 %, aksjefond eller andre gode investeringsalternativer, vi det å ta ut utbytte i år og betale skatten ett år tidligere ofte ikke være noe godt alternativ.

Utbytte før årsskiftet kan gi økt formuesskatt

Sist, men avgjort ikke minst, er forholdet til formuesskatten. Her er det flere innfløkte regler som man må ha kontroll over for å kunne forutse resultatet av en utbytteutdeling.

Utbetalt utbytte, og forfalte krav på utbytte, kommer med som formue for de personlige aksjonærene. Ved å ta ut utbytte i år får dermed aksjonæren med seg en formuesøkning som det må betales 0,85% formuesskatt av (forutsatt at aksjonæren allerede har brukt opp fribeløpet).

Som hovedregel er det verdien ved inngangen av inntektsåret, dvs. 1.1.2018 som kommer med i formuesskatteberegningen for 2018. Dette vil være tilfellet selv om det i 2018 er utbetalt et stort utbytte fra selskapet, slik at verdien av selskapet er gått betydelig ned i løpet av 2018.

Det er noen unntak fra dette. Der selskapet har satt opp eller ned aksjekapitalen med inn/utbetaling fra aksjonærene i løpet av året, eller kjøpt egne aksjer, er det verdien av aksjen ved utgangen av året som er avgjørende for formuesverdsettelsen. Men tiden for å få registrert endringer i kapitalen før utgangen av året er vel nærmest løpt ut nå.

Det følger av det som er sagt ovenfor at de som fortsatt lurer på om de burde tatt utbytte før nyttår bør tenke seg godt om, og ikke fokusere blindt på økningen i utbytteskattesatsen.

Gjelder også aksjegevinster

Det som er sagt ovenfor gjelder også aksjegevinster. Husk også at det er symmetri i beskatningen på dette området, slik at man får en tilsvarende effekt på fradraget der et aksjesalg gir tap. Tapet får større effekt til neste år fordi det multipliseres med 1,44, mot 1,33 i år.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....