Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.18. mai 2015

Stortinget vedtok for kort tid siden flere endringer i arbeidsmiljøloven. De viktigste endringer gjelder midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, høyere aldersgrenser og endrede arbeidstidsbestemmelser. De fleste endringene trer i kraft 1. juli 2015.

siluett_rulletrapp.jpg

Adgang til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag – ny arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) f

Hovedregelen skal fortsatt være at arbeidstaker skal ansettes fast. Det er likevel nå vedtatt en lovbestemmelse som gir anledning til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder på generelt grunnlag, dvs. uten nærmere begrunnelse og uten hensyn til om det foreligger et midlertidig behov. Arbeidsgiver får altså nå mulighet til å «teste ut» arbeidstakeren i inntil et år.

Adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag er underlagt tre begrensninger:

  • Kvotebegrensning

Maksimalt 15 % av virksomhetens arbeidstakere kan være midlertidig ansatt på generelt grunnlag, men likevel minst én arbeidstaker. Kvoten beregnes ut fra det totale antallet ansatte i virksomheten på tidspunktet for den midlertidige ansettelsen på generelt grunnlag. I beregningen inngår alle ansatte, også andre midlertidige ansatte. Ansatte i permisjon medregnes likevel ikke.

  • Karantenebegrensning

Dersom arbeidsgiver ikke viderefører ansettelsen som en fast ansettelse eller på annet midlertidig grunnlag, vil det gjelde en karanteneperiode på 12 måneder etter opphøret av den midlertidige ansettelsen på generelt grunnlag. I denne perioden kan arbeidsgiver ikke ansette den samme eller annen arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag til å utføre «arbeidsoppgaver av samme art» som de oppgavene den tidligere midlertidige ansatte utførte.

Karantenen gjelder ikke hvis arbeidstaker selv sier opp under den midlertidige ansettelsen på generelt grunnlag. Karantene gjelder heller ikke arbeidstakeren har takket nei til tilbud om å fortsette som fast ansatt, eller på annen midlertidig grunnlag.

Karantenebegrensningen gjelder for hele selskapet. Dersom selskapet har avdelinger e.l. med minst 50 ansatte, kan karantenen likevel avgrenses til slik avdeling.

Hvis selskapet har ansatt flere midlertidig på generelt grunnlag kan dette medføre overlappende karanteneperioder. Brudd på karantenebestemmelsen kan gi arbeidstakeren(e) som er ansatt i karanteneperioden, krav på fast ansettelse.

  • Forbud mot individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Arbeidsgiver kan ikke inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med den som er ansatt midlertidig på generelt grunnlag.

 

Endring i «fireårsregelen»

I dag er det slik at en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i fire år, skal regnes som fast ansatt i virksomheten. Dette blir nå endret slik at arbeidstaker som sammenhengende midlertidig ansatt i tre år, anses som fast ansatt.

Unntak her gjelder for den som er ansatt midlertidig fordi «arbeidet er av midlertidig karakter», jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) a. Her vil det fortsatt gjelde en fireårsregel. Den nye treårsregelen gjelder for arbeidsforhold som påbegynnes tidligst 1. juli 2015.

 

Nye aldersgrenseregler

I dag kan arbeidsgiver avslutte et arbeidsforhold uten nærmere begrunnelse når arbeidstakeren har fylt 70 år. Denne grensen heves til fylte 72 år.

Det er også vedtatt viktige endringer i de såkalte bedriftsinterne/bedriftsfastsatte aldersgrenser, som medfører at dagens aldersgrense på 67 år ikke lenger vil være lovlig. Det innføres nå en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser.

I tillegg lovfestes følgende tre vilkår for å kunne operere med bedriftsinterne aldersgrenser.

  • Den bedriftsinterne aldersgrensen må være tydelig kommunisert til de ansatte i virksomheten. Dette kan eksempelvis gjøres i arbeidsavtalen eller i personalhåndboken.
  • Aldersgrensen må praktiseres konsekvent innad i virksomheten. I praksis vil dette si uten unntak. Man har altså ikke anledning til å forskjellsbehandle, gjennom å operere med ulike aldersgrenser for forskjellige ansatte/grupperinger av ansatte.
  • Arbeidstakerne må være sikret gjennom en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.


Hevingen av lovens aldersgrenser er ikke uten unntak. For virksomheter der det anses nødvendig på grunn av særlige helse- eller sikkerhetsmessige hensyn, vil det være adgang til å operere med en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år.

I forbindelse med endringene i aldersgrensereglene, har det også blitt vedtatt en overgangsordning: Denne innebærer i korte trekk at virksomheter som i dag har en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, kan beholde denne inntil 1. juli 2016. Virksomheter med lavere bedriftsintern aldersgrense basert på tariffavtale, vil videre kunne beholde denne ut tariffperioden. Det er kun midlertidige ansettelser som påbegynnes fra 1. juli 2015 og senere som treårsregelen vil gjelde for.

 

Arbeidstid


Det er vedtatt flere endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtid. Kort oppsummert gjelder dette:

  • Grensen for alminnelig daglig arbeidstid ved individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer. Dersom det er inngått gjennomsnittsberegningsavtale med tillitsvalgte i virksomhet med tariffavtale, økes grensen fra 10 til 12,5 timer.
  • For virksomheter med tariffavtale, er det vedtatt en utvidet adgang til å inngå avtale med de tillitsvalgte om overtidsarbeid. Grensen er hevet fra 15 til 20 timer pr. uke, og fra 40 til 50 timer for fire sammenhengende uker.
  • Videre er det vedtatt at for såkalte beredskapsvakter, skal hovedregelen være at minst 1/7 av vakten regnes med i arbeidstiden (til forskjell fra 1/5 av vakten, slik det er pr i dag).
  • Adgangen til søndagsarbeid utvides, ved at arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale en arbeidstidsordning som innebærer at hver 4. søndag er fridag. I dag er regelen at hver 3. søndag er fridag.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....