Oppdragsbetingelser

LinkedIn icon

Hos Ræder legger vi vekt på å tilby skreddersydd tverrfaglig rådgivning som passer til den enkelte kundes behov. Her kan du lese våre standardiserte oppdragsbetingelser når du blir kunde hos oss.

1. Oppdragsgiver - Oppdragstaker

Oppdragsgiver (heretter kalt Klienten) er den som har rettet henvendelse til Advokatfirmaet Ræder AS (heretter kalt Advokatfirmaet Ræder eller Oppdragstaker). Når henvendelsen skjer på vegne av en juridisk person/selskap, innestår den som tar kontakt for at han innehar de nødvendige fullmakter, og for nødvendig informasjonsflyt i egen organisasjon. Advokatfirmaet Ræder forholder seg i saken til den som har henvendt seg på vegne av Klienten med mindre annet er avtalt. Dersom annet ikke klart fremgår av oppdraget, forbeholder Advokatfirmaet Ræder seg å ta kontakt med Klientens ledelse i sakens anledning, om nødvendig også uten på forhånd å informere den som har henvendt seg til Advokatfirmaet Ræder.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det bli foretatt en identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

Advokatfirmaet Ræder gjennomfører rutinemessig kredittsjekk av nye klientforhold.

 

2. Oppdraget

Oppdraget omfatter og er begrenset til det som er beskrevet i særskilt oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet Ræder til Klienten. Vesentlige utvidelser eller endringer vil bli skriftlig bekreftet fra Advokatfirmaet Ræder. 

 

 3. Ansvarlig advokat

Ansvarlig for gjennomføring av oppdraget overfor Klienten er den advokat i Advokatfirmaet Ræder som fremgår av oppdragsbekreftelsen. Den ansvarlige advokat vil også være ansvarlig advokat etter domstolloven av 24. juni 1915 nr. 5, § 232, første ledd. Advokatfirmaet Ræder forbeholder seg rett til å benytte andre partnere, advokater, advokatfullmektiger og advokatassistenter/traineer i Advokatfirmaet Ræder til å bistå den ansvarlige advokat, der dette er hensiktsmessig ut i fra en faglig, økonomisk eller kapasitetsmessig vurdering.

 

4. Oppfølgning/tilgjengelighet – registrering av personopplysninger

Advokatfirmaet Ræder vil utføre oppdraget innenfor faglige, økonomiske og tidsmessige forsvarlige rammer. Dette forutsetter at Klienten gir all nødvendig informasjon i tilknytning til oppdraget så snart som mulig, etter forespørsel fra Advokatfirmaet Ræder.

Personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For nærmere opplysninger om vår behandleg av personopplysninger se vår personvernerklæring eller send oss en epost på privacy@raeder.no.

Klienten vil motta kopi av all korrespondanse i saken. Forliksklage, stevning og forslag til avtale/kontrakt sendes også til Klienten for forhåndsgodkjennelse. Dette gjelder ikke uten særskilt avtale utkast til utgående korrespondanse. Klienten vil bli orientert om fremdriften i utførelsen av oppdraget, og vil bli varslet særskilt dersom behandlingen av oppdraget blir forsinket i forhold til opprinnelig antatt fremdrift.

 

5. Bruk av utenforstående bistand

Advokatfirmaet Ræder legger til grunn at taushetsplikten overfor Klienten ikke er til hinder for at opplysninger om saken kan gis øvrige advokater/medarbeidere i Advokatfirmaet Ræder. Advokatfirmaet Ræder vil ikke benytte utenforstående bistand ved behandling av oppdraget, uten at dette på forhånd er avtalt med Klienten. Der utenforstående bistand benyttes, legger Advokatfirmaet Ræder til grunn at Klienten fritar Advokatfirmaet Ræder for taushetsplikten i nødvendig utstrekning. Advokatfirmaet Ræder forutsetter også at Klienten fritar Advokatfirmaet Ræder for taushetsplikten i den grad henvendelse til utenforstående er nødvendig i anledning utførelsen av oppdraget.

Der opplysninger om saken gis utenforstående som ovenfor nevnt, vil Advokatfirmaet Ræder understreke viktigheten av diskresjon overfor vedkommende.

 

6. Interessekonflikt

Dersom det på grunn av opplysninger som fremkommer i saken, etter at Advokatfirmaet Ræder har påtatt seg et oppdrag, oppstår interessekonflikt i forhold til Advokatfirmaet Ræders øvrige klienter eller forbindelser, kan Advokatfirmaet Ræder fratre oppdraget uten annen begrunnelse enn at det har oppstått en interessekonflikt.

 

7.  Nyhetsbrev o.l.

Oppdragsgiver vil jevnlig motta informasjon fra Advokatfirmaet Ræder AS i form av nyhetsbrev, seminarinvitasjoner, kundearrangementer, kundemagasiner mv. per e-post, post og via andre relevante kommunikasjonskanaler.  Ved å samtykke til disse oppdragsbetingelsene, samtykkes det samtidig til at slik informasjon mv. kan sendes på e-post til kontaktperson hos Oppdragsgiver som oppgitt i forbindelse med oppdraget. Oppdragsgiver kan når som helst reservere seg mot å motta slike e-poster ved å melde fra til Advokatfirmaet Ræder AS som nærmere angitt i pkt 4.

 

8. Beregning av salær

Advokatfirmaet Ræder vil beregne en godtgjørelse basert på et av følgende alternativer:

8.1 Etterfølgende skjønnsmessig beregning av salæret basert på tidsforbruk, spesielle kunnskaper, svært korte tidsfrister, resultatet av oppdraget og øvrige forhold.
8.2 Salær basert på en fast timesats og registrering av medgått tid.
8.3 Et avtalt fast salær for oppdraget.

Valg av beregningsalternativ fremgår av oppdragsbekreftelsen. Dersom dette ikke fremgår, beregnes salæret basert etter alternativ 8.1. Registrering av medgått tid innebærer registrering av faktisk tid som er benyttet, innenfor nærmeste hele 15 minutter. Telefonsamtaler, som ikke gjelder korte meddelelser, registreres som minimum 15 minutter. Klienten aksepterer å betale salær og omkostninger for den bistand som er ytet fra Advokatfirmaet Ræder, uavhengig av resultat.

 

9. Direkte kostnader

Direkte kostnader som påløper i saken, så som gebyrer, innhenting av sakkyndige uttalelser, reise, opphold og diett i tilknytning til utførelsen av oppdraget, belastes Klienten i tillegg til salæret. Det samme gjelder for kopiering, porto, budtjeneste og lignende.

 

10. Fakturering

Uten annen avtale, foretas som hovedregel fakturering hver måned for det arbeid som er utført, og for kostnader, jfr. pkt. 8 og 9. Avsluttet oppdrag faktureres ved oppdragets avslutning. Med faktura for utført bistand vedlegges spesifikasjon som angir hvilke aktiviteter som er utført og hvilke kostnader som er påløpt. Kostnader påløpt til reiser m.v. kan faktureres når de er påløpt. Kostnader til gebyrer m.v. kan faktureres forskuddsvis. All fakturering har 14 dagers forfall og er med tillegg av merverdiavgift, som p.t. er 25 %.

 

11. Klientkonto

Ved innskudd på Advokatfirmaet Ræders klientkonto innestår Advokatfirmaet Ræder for at midlene blir plassert i Advokatfirmaet Ræders bank og forvaltet som klientmidler, men Advokatfirmaet Ræder kan ikke innestå for bankenes soliditet.

 

12. Rettshjelp

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Advokaten vil undersøke Klientens muligheter for dekning av advokatutgifter gjennom Klientens egne forsikringsordninger eller rettshjelp fra det offentlige. Dette forutsetter at Klienten gir nødvendige opplysninger om forsikringsforhold og økonomiske forhold. Advokatfirmaet Ræder har krav på dekning fra Klienten, uavhengig av en slik forsikringsdekning.

 

13. Rettigheter til materiale

Advokatfirmaet Ræder har opphavsrett til alt materiale som utarbeides i forbindelse med et oppdrag. Advokatfirmaet Ræder og dets advokater har enerett til kopiering og eventuell tilgjengeliggjøring av materialet for allmennheten som ikke er begrenset av taushetsplikten. Klienten må for å bruke materialet avtale dette særskilt. Klienten gis adgang til å bruke materialet i den utstrekning dette er nødvendig for at de behov Klienten har meddelt Advokatfirmaet Ræder i forbindelse med oppdraget, skal oppfylles. 

 

14. Ansvar for resultat/oppfølging

Advokatfirmaet Ræder skal utføre oppdraget etter beste evne og i henhold til reglene for god advokatskikk. Advokatfirmaet Ræder og/eller den ansvarlige advokat innestår ikke for at utførelsen av oppdraget leder til det resultat Klienten har forventet. Klienten er kjent med reglene om at saksomkostninger for motparten kan bli pålagt dersom en sak tapes helt eller delvis. Videre er Klienten ansvarlig for all bistand som har blitt utført av Advokatfirmaet Ræder uavhengig av hvordan spørsmålet om betaling av saksomkostninger er avgjort i rettens avgjørelse. Når retten tilkjenner Klienten saksomkostninger vil dette være begrenset til dekning av det beløp som det finnes rimelig at motparten betaler. Ofte vil Klientens bruk av egen advokat medføre salær som ikke kan belastes motparten. Slike utgifter må betales i tillegg til det som er tilkjent fra retten. 

Etter at oppdrag som beskrevet i oppdragsbekreftelsen er ferdigstilt og/eller avsluttet, har Advokatfirmaet Ræder ikke ansvar for ytterligere oppfølging av noe forhold på vegne av Klienten før det eventuelt gis et nytt oppdrag med påfølgende oppdragsbekreftelse.

 

15. Ansvarsbegrensning

Dersom påviselige ansvarsbetingende feil fra Advokatfirmaet Ræder og/eller den ansvarlige advokat påfører Klienten et økonomisk tap, er det økonomiske ansvar for Advokatfirmaet Ræder og/eller den ansvarlige advokat under enhver omstendighet begrenset til samlet kr. 8 mill. for hvert skadetilfelle.

 

16. Klager

Klienten har anledning til å klage dersom Klienten mener oppdraget ikke tilfredsstiller faglige eller etiske krav, beregningen av salær i saken eller er utilfreds med den måten oppdraget følges opp på, eller med den behandling Klienten får av Advokatfirmaet Ræder.

Hvis partene ikke blir enige, kan klage rettes skriftlig til daglig leder som er overordnet kvalitetsansvarlig i Advokatfirmaet Ræder. Dersom klage gjelder daglig leder, rettes den til styreleder i firmaet.

Klage kan også rettes direkte til Disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter som klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no/disiplinarsystemet/.

 

17. Tvisteløsning

Eventuell tvist mellom Klienten og Advokatfirmaet Ræder skal etter norsk rett søkes løst av en meglingsmann oppnevnt av Oslo tingrett. Dersom partene ikke blir enige, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.

 

18. Avslutning av oppdraget

Oppdraget anses avsluttet når det oppdrag som er beskrevet i oppdragsbekreftelsen er utført. Dersom det oppstår uenighet mellom Klienten og Advokatfirmaet Ræder om gjennomføringen av oppdraget, eller dersom det oppstår motstrid mellom Advokatfirmaet Ræder og Klienten av andre grunner, kan Advokatfirmaet Ræder frasi seg oppdraget med umiddelbar virkning. Advokatfirmaet Ræder vil imidlertid utføre det som ikke kan utstå uten at Klienten utsettes for rettstap.

Så langt det er mulig skal Advokatfirmaet Ræder underrette Klienten om at man har frasagt seg oppdraget, før dette meddeles noen utenforstående.

 

19. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det.

 

Last ned vår standard oppdragsbeskrivelse (pdf)

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....