Podkast - Råd om rett

I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. Advokatene er Ræders partnere på arbeidsrett. Hver tirsdag kan du lytte til at Siri og Ragnhild deler sin kunnskap, sine erfaringer og gir råd på aktuelle arbeidsrettslige temaer - klar tale på 15 minutter! Abonner: Du finner “Råd om rett” der du lytter til podkast. Apple, Spotify, Google Når du abonnerer vil hver nye episode legges til i appen på din valgte enhet. Du kan også lytte til podkastene fra hver enkelt episode sine sider.
 • Innsyn i e-post – del 2

  articleCreated with Sketch.6. desember 2022

  Hvordan må arbeidsgiver gå frem hvis det skal gjennomføres innsyn i arbeidstakers e-post? Hva er kravene i e-postforskriften til varsel og hvordan sikre at private dokumenter ikke åpnes? Advokatene Ragnhild Nakling og Siri Falch-Olsen snakker om hvordan innsyn i arbeidstakers e-post og annet elektronisk materiale skal gjennomføres.

 • Forbudet mot etnisk og religiøs trakassering

  articleCreated with Sketch.29. november 2022

  Hva innebærer forbudet mot trakassering på grunn av etnisitet og religion? Hva er terskelen for at handlinger anses som trakassering, og hva er arbeidsgivers ansvar for å forhindre trakassering på arbeidsplassen? I denne episoden av "Råd om rett" snakker Ragnhild og Siri om trakasseringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Outplacement – hva er det og når kan det brukes?

  articleCreated with Sketch.22. november 2022

  Hva er outplacement og når kan dette være et godt virkemiddel? Er dette en kostnad som arbeidsgivere bør ta, og på hvilken måte kan outplacement bidra til at arbeidstakere raskere får ny jobb? Vi har invitert arbeidsrettsekspert Lars Kristian Nørgaard fra advokatfirmaet Fremmer til en samtale om disse spørsmålene.

 • Plikt til informasjon og drøfting aml. kap. 8

  articleCreated with Sketch.15. november 2022

  Må alle arbeidsgivere informere og drøfte løpende med sine ansatte, eller gjelder det kun for virksomheter av en viss størrelse? Hva betyr det egentlig å drøfte, hvilke temaer skal tas opp til drøftelser, og hvordan forholder kap. 8 seg til andre drøftelsesregler i loven? I denne episoden forklarer advokatene i Ræder mer om arbeidsgivers plikt til informasjon og drøfting.

 • Skjulte lydopptak i arbeidsforhold – er det lov?

  articleCreated with Sketch.8. november 2022

  Dagens teknologi gjør at det er svært enkelt å gjøre lydopptak – men kan man fritt ta opp samtaler og møter på arbeidsplassen? Kan lydopptakene senere benyttes i en eventuell rettssak, og hva gjør du om du mistenker at en arbeidstaker gjør lydopptak? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett', er temaet skjulte lydopptak i arbeidsforhold.

 • Åremål

  articleCreated with Sketch.1. november 2022

  Er åremål noe annet enn en midlertidig ansettelse og når kan det benyttes? Hvem kan ansettes i en åremålsstilling og kan man fraskrive seg stillingsvernet i denne type stillinger? I denne episoden av 'Råd om rett, orienterer vi om en spesiell type ansettelsesforhold

 • Opphør av arbeidsforhold før tiltredelse

  articleCreated with Sketch.25. oktober 2022

  Kan et arbeidsforhold avsluttes før personen har begynt i stillingen? Må det i så fall foreligge saklig grunn, eller gjelder ikke reglene i arbeidsmiljøloven før personen har tiltrådt? Hva slags oppsigelsestid, om noen, har personen i så fall krav på? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett' snakker Ragnhild og Siri om opphør av arbeidsforhold før tiltredelse.

 • Endringsledelse

  articleCreated with Sketch.18. oktober 2022

  Hva er endringsledelse og hvordan benyttes det i praksis? Hva er det første du må fokusere på når organisasjonen skal gjennom en større endringsprosess, og hva må du unngå for å ta prosjektet trygt i havn? I denne episoden er Sirine Fodstad, tidligere HR-direktør i NBIM (Oljefondet) og tidligere adm.dir. i holdingselskapet til Grieg Gruppen, gjest i pod’en.

 • Innsyn i arbeidstakers e-post

  articleCreated with Sketch.11. oktober 2022

  Når kan man gjennomføre innsyn i arbeidstakers e-post og annet elektronisk materiale? Er det kun e-post og dokumenter det kan gjøres innsyn i, eller også chattelogger, SMSer og videoer? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett', snakker Ragnhild og Siri om vilkårene for å gjøre innsyn i arbeidstakers e-post.

 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold i Danmark

  articleCreated with Sketch.4. oktober 2022

  Hva skal til får å gå til oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold i vårt naboland Danmark? På hvilken måte skiller de danske reglene seg fra reglene i Norge? Og hva er konsekvensene av at arbeidstakere i Danmark ikke kan kreve en oppsigelse kjent ugyldig? I denne episoden av Råd om Rett gir Ragnhild og Siri en liten smakebit på dansk arbeidsrett.

 • Nattarbeid

  articleCreated with Sketch.27. september 2022

  Hvorfor er det egne regler for nattarbeid? Når på døgnet gjelder disse reglene, og hva er vilkårene for at arbeid lovlig kan utføres på nattestid? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett' snakker Ragnhild og Siri om arbeidsmiljølovens regler om nattarbeid.

 • Heving av arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.20. september 2022

  Når kan en arbeidstaker heve arbeidsavtalen? Hva er vilkårene for heving? Og hva er konsekvensene ved heving for arbeidstaker og arbeidsgiver? I denne episoden snakker Ragnhild og Siri om arbeidstakers adgang til å heve arbeidsavtalen.

 • Eksterne undersøkelser i arbeidsmiljøsaker

  articleCreated with Sketch.13. september 2022

  Gransking/ekstern undersøkelse benyttes i stadig større grad i arbeidslivet. Hva er egentlig en gransking? Når kan og bør dette benyttes? Og er dette et egnet virkemiddel i varslingssaker som handler om arbeidsmiljø og misnøye med ledere? I denne episoden inviterer vi Jan Fougner, partner i Wiersholm og ekspert på arbeidsrett, gransking og compliance, til en samtale om disse spørsmålene.

 • Tvisteløsningsnemnda, Diskrimineringsnemnda og Trygderetten

  articleCreated with Sketch.6. september 2022

  Hvilke tvisteløsningsorganer finnes på arbeidsrettens område i tillegg til ordinære domstoler? Hvilke saker kan behandles i Tvisteløsningsnemnda, Diskrimineringsnemnda og Trygderetten og hvordan er saksbehandlingen? I denne episoden av podkasten "Råd om rett" forklarer Ragnhild og Siri nærmere om hva som er rollen til disse organene.

 • AFP i privat sektor

  articleCreated with Sketch.30. august 2022

  Hva er AFP? Hva er vilkårene for å ta ut AFP? Kan og bør arbeidsgivere gi råd til sine ansatte om rettigheter til AFP? Og hvorfor er det særlig viktig å være kjent med vilkårene for AFP i nedbemanninger? I denne episoden av Råd om rett redegjør Ragnhild og Siri nærmere for AFP i privat sektor.

 • Plattformarbeidere og andre «løsarbeidere»

  articleCreated with Sketch.23. august 2022

  Framveksten til de digitale plattformselskapene – som kobler tilbydere av ymse tjenester med mulige kunder – har gitt oss en ny klasse arbeidere; de såkalte plattformarbeiderne. Men kan disse forhandle kollektivt uten å komme i konflikt med konkurranseloven? Vi inviterer kollega og konkurranserettsekspert Fredrik Ottesen for å redegjøre

 • Søndagsarbeid

  articleCreated with Sketch.16. august 2022

  Er det lov å jobbe på søndager? Hvis ja, hvor ofte, og for hvem? Skal arbeidstakere ha bedre betalt på søndager – og hva er forskjellen på helgedager og helligdager? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett' snakker Ragnhild og Siri om søndagsarbeid.

 • Lovvalg i internasjonale arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.16. august 2022

  Etter hvilket lands regler skal en tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver behandles i et internasjonalt arbeidsforhold? Kan partene velge fritt, eller må man bruke lovene i det landet arbeidsforholdet har sin sterkeste tilknytning til? Og hvor er i så fall det, hvis arbeidsgiver er registrert i ett land, mens arbeidstakeren bor og arbeider i et annet? . Ragnhild og Siri forklarer mer om dette i denne episoden av Råd om rett.

 • Virksomhetsoverdragelse ved konkurs

  articleCreated with Sketch.5. juli 2022

  I forbindelse med konkurs kan virksomhetsoverdragelse bli aktuelt. Må et konkursbo følge arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse, eller er det spesialregler i slike tilfeller? Hva går de i så fall ut på? I dagens episode er Anne Christine Wettre tilbake i studio for å snakke om dette temaet.

 • Oppsigelser pga arbeidstakers forhold – i Sverige

  articleCreated with Sketch.28. juni 2022

  Hva er vilkårene for å si opp arbeidstakere i Sverige pga. egne forhold? Ligner reglene for oppsigelser på dem vi har i Norge, eller skiller de seg på noen punkter – og i så fall, på hvilke? I denne episoden av podkasten Råd om Rett gir Ragnhild og Siri lytterne en uforpliktende smakebit på svensk arbeidsrett.

 • Plikter ved sykefravær

  articleCreated with Sketch.21. juni 2022

  Hva slags forpliktelser har arbeidsgivere overfor sykemeldte arbeidstakere? Hva slags frister gjelder – og har ikke sykemeldte arbeidstakere noen plikter også? Tema i denne episoden er plikter ved sykefravær.

 • Utbetaling av feriepenger

  articleCreated with Sketch.14. juni 2022

  Sommeren nærmer seg og ansatte skal ha utbetalt feriepenger fra i fjor. Men hvorfor utbetales de nå i juni? Står det ikke noe annet i loven? Og når utbetaler man feriepenger til dem som skal slutte? I dagens episode gir Ragnhild og Siri svar på disse-og mange andre-spørsmål.

 • Kameraovervåkning og adgangskontroll

  articleCreated with Sketch.8. juni 2022

  Når kan du som arbeidsgiver ha kameraovervåkning på arbeidsplassen? Hvilke regler gjelder for utlevering av video og sletting av materiale? Og hva med adgangskontroll, gjelder det samme regler eller andre? I denne episoden av podkasten Råd om rett har Ragnhild og Siri besøk av Vebjørn Søndersrød som er ekspert på personvern og GDPR.

 • Verneting i internasjonale arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.31. mai 2022

  I hvilket land skal en tvist mellom en arbeidstaker og arbeidsgiver avgjøres når arbeidsforholdet har tilknytning til flere land? Kan arbeidstaker velge hvor en sak skal anlegges, eller er det spesielle regler som må følges i slike situasjoner? Tema for denne episoden av podkasten Råd om rett er verneting i internasjonale arbeidsforhold.

 • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

  articleCreated with Sketch.24. mai 2022

  Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til aktivt å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Hvordan følger man opp denne plikten – hva må man gjøre i praksis? Og hvem har en redegjørelsesplikt i tillegg? I denne episoden av podkasten Råd om rett, forklarer Ragnhild og Siri om ARP og hva som må informeres om i styrets årsrapport.

 • Beregning av feriepenger

  articleCreated with Sketch.18. mai 2022

  Hvordan beregner man hvor mye feriepenger en arbeidstaker skal motta? Kan man se bort fra alle «ekstrautbetalinger» som bilgodtgjørelse, bonus og lignende? Og hva med foreldrepenger og sykepenger – gir de rett til feriepenger året etter? Lytt til Ragnhild og Siri i denne episoden før du beregner årets feriepenger!

 • Tre arbeidsrettssaker du må få med deg fra året som gikk.

  articleCreated with Sketch.10. mai 2022

  I denne episoden av podkasten råd om rett snakker Ragnhild og Siri om tre rettssaker fra året som gikk som ikke går så lett i glemmeboken: Stikkord er en overivrig bussjåfør som overtar kjøringen av en buss på fritiden, en nedbemannet arbeidstaker som sniker seg inn på seminar hos arbeidsgiver under dekke av å være en annen, og en arbeidsgiver som instruerte om at lønn ikke skulle utbetales og holdt «drøftelsesmøte» på Whatsapp.

 • Arbeidstakers rettigheter ved konkurs

  articleCreated with Sketch.3. mai 2022

  Hva er konkurs, og hva slags rettigheter har arbeidstakere ved konkurs? Hva kan ansatte kreve av din virksomhet om du har gått konkurs, og hva må en bostyrer passe på i den forbindelse? I denne episoden av Råd om rett er leder for Ræders insolvensavdeling, Anne Christine Wettre, gjest hos Ragnhild og Siri.

 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved redusert arbeidsevne

  articleCreated with Sketch.26. april 2022

  Hva betyr det at arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt hvor arbeidstaker har fått redusert sin arbeidsevne – og hvor langt rekker denne plikten? Kan arbeidstaker kreve en permanent endring i stillingsprosent? Tema i denne episoden av Råd om rett er arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

 • Konkurransebegrensende avtaler i aksjonærforhold

  articleCreated with Sketch.19. april 2022

  Hvilke regler gjelder for konkurransebegrensende klausuler i aksjonærforhold? Hvordan skal slike avtaler vurderes hvor aksjonæren også er arbeidstaker? I denne episoden av podkasten "Råd om rett" diskuterer Ragnhild og Siri konkurranseklausuler i aksjonærforhold.

 • Kundeklausuler i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.12. april 2022

  Hva er en kundeklausul, når kan de brukes, og er de gyldige selv om de ble inngått for mange år tilbake? Når foreligger det brudd på klausulen, og hva må du som arbeidsgiver huske på for å kunne benytte deg av klausulen? Ragnhild og Siri gir råd om kundeklausuler i arbeidsforhold i dagens episode av podkasten "Råd om rett".

 • Ferieavvikling under sykdom og permisjon

  articleCreated with Sketch.5. april 2022

  Hva skjer med ferie når ansatte blir syke før eller under ferien? Kan arbeidstakere be om å få ferie utsatt? Og hvordan skal ferie håndteres når ansatte har foreldrepermisjon? Tema i denne episoden er ferieavvikling under sykdom og permisjon.

 • Hjemmekontor

  articleCreated with Sketch.29. mars 2022

  Hvilke regler gjelder for hjemmekontor og hva betyr de nye endringene i hjemmekontorforskriften? Kan arbeidstakere kreve å få arbeide hjemmefra? Når er det krav om en skriftlig avtale som regulerer hjemmearbeidet? I denne episoden av podkasten "Råd om rett" snakker Ragnhild og Siri om hjemmekontor.

 • Ferie i oppsigelsestid

  articleCreated with Sketch.22. mars 2022

  Kan ansatte som har sagt opp kreve ikke å avvikle ferie i oppsigelsestiden – eller omvendt – kreve å avvikle mer ferie enn det som er planlagt? Kan arbeidsgiver pålegge ferieavvikling? Og hva gjelder for arbeidstakere som er blitt sagt opp? I denne episoden av podkasten Råd om rett snakker Ragnhild og Siri om ferie i oppsigelsestiden.

 • Seksuell trakassering

  articleCreated with Sketch.15. mars 2022

  Hva er seksuell trakassering? Kan hver enkelt definere når man føler seg seksuelt trakassert og hva slags forpliktelser har du som arbeidsgiver for å forhindre at det skjer? Og – blir du erstatningsansvarlig om det skjer på arbeidsplassen? I denne episoden av podkasten Råd om rett snakker Ragnhild og Siri om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

 • Rett til permisjon når arbeidstaker får barn

  articleCreated with Sketch.8. mars 2022

  Hva er forskjellen på svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon? Og når kan man ta ut såkalt gradert permisjon? Har alle ansatte krav på ammefri, eller kun noen? Ragnhild og Siri veileder i et omfattende permisjonsregelverk i denne episoden av Råd om rett - samtaler om arbeidsliv.

 • Allmenngjøring og minstelønn

  articleCreated with Sketch.1. mars 2022

  Finnes det regler om minstelønn i Norge? Er det lov å ha ulønnede ansatte i virksomheten? Og hva betyr allmenngjøring av tariffavtaler – for hvilke virksomheter gjelder dette regelverket? Tema for episoden er allmenngjøring og minstelønn.

 • Fortrinnsrett til ny ansettelse

  articleCreated with Sketch.22. februar 2022

  Når må du tilby tidligere ansatte nytt arbeid i virksomheten? Hvor lenge varer fortrinnsretten og hva gjør du om du må velge mellom flere som har krav på å bli ansatt på nytt? Ragnhild og Siri svarer på disse og flere spørsmål om fortrinnsrett i dagens episode.

 • Konkurranseklausul – krav om redegjørelse og kompensasjon

  articleCreated with Sketch.15. februar 2022

  Må konkurranseklausuler kompenseres økonomisk, og hva skal i så fall utbetales i kompensasjon? Hva betyr kravet om redegjørelse, og hva skjer dersom redegjørelsen ikke gis innenfor lovens frister? I denne episoden av Råd om rett er tema konkurranseklausuler og kravet om redegjørelse og kompensasjon

 • Permitteringsprosesser

  Hvordan skal en permitteringsprosess gjennomføres? Hvilke krav gjelder til permitteringsvarselet og må permitteringer drøftes? I denne episoden av podkasten "Råd om rett - samtaler om arbeidsliv" snakker Ragnhild og Siri om permitteringsprosesser.

 • Konkurranseklausul – hva er det, og når kan det avtales?

  Hvilke konkurranseklausuler reguleres av arbeidsmiljøloven og hva betyr det at dette er avtalt? Hvor lenge kan en konkurranseklausul vare? Denne episoden av "Råd om rett - samtaler om arbeidsliv " handler om hva konkurranseklausuler innebærer og når det kan avtales.

 • Naturalytelser i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.25. januar 2022

  Hva slags naturalytelser er skattepliktige og hvilke unntak gjelder? Hvem har ansvaret for at dette gjøres på en riktig måte? I denne episoden av "Råd om rett" har Ragnhild og Siri besøk av partner og skatteadvokat Anne Gro Enger og temaet er de skatterettslige sidene av naturalytelser i arbeidsforhold.

 • Trekk i lønn

  articleCreated with Sketch.18. januar 2022

  Hva sier arbeidsmiljøloven om trekk i lønn og feriepenger? Er det mulig å trekke ansatte i lønn hvis arbeidsgiver ved en feil har utbetalt for mye? I denne episoden av podkasten "Råd om rett" snakker Ragnhild og Siri om arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk.

 • Fortrinnsrett for deltidsansatte

  articleCreated with Sketch.11. januar 2022

  Når har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling i virksomheten? Hva betyr det at arbeidstaker må være «kvalifisert» for stillingen og når kan arbeidsgiver si at utøvelse av fortrinnsretten vil være en «vesentlig ulempe»? Denne episoden ser nærmere på fortrinnsrett for deltidsansatte.

 • Oppsigelse ved sykefravær

  articleCreated with Sketch.4. januar 2022

  Kan man si opp arbeidstakere som er sykemeldte? Er det noen spesialregler dersom sykmeldingen har vart i over ett år? Hvilke momenter ser domstolene særlig på når de vurderer om det foreligger saklig grunn for oppsigelse av en sykemeldt ansatt? I denne episoden av Råd om rett snakker Ragnhild og Siri om oppsigelse ved sykefravær.

 • Retten til å stå i stilling

  articleCreated with Sketch.29. desember 2021

  Oppsagte arbeidstakere kan kreve å fortsette i stillingen dersom de bestrider oppsigelsen. Hva betyr det? Kan de både kreve å få utføre jobben de pleide, i tillegg til å motta lønn? Hvor lenge varer denne retten, og finnes det unntak fra dette utgangspunktet? Tema for denne episoden er retten til å stå i stilli

 • Retten til å kreve forhandlinger og søksmålsfrister

  articleCreated with Sketch.21. desember 2021

  Tvister i arbeidsforhold oppstår fra tid til annen, og i mange tilfeller kan arbeidstakere kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Hva innebærer denne retten? Og hva slags frister gjelder dersom en ansatt går til sak grunnet påstått usaklig oppsigelse, uberettiget avskjed eller uhjemlet suspensjon? I denne episoden får du svar fra Ragnhild og Siri på disse spørsmålene.

 • Styringsgruppe for pensjon

  articleCreated with Sketch.14. desember 2021

  Et lite kjent organ som svært mange arbeidsgivere plikter å ha er styringsgruppe for pensjon. Ragnhild og Siri svarer på spørsmål om hva dette instituttet er, hvem som skal sitte i gruppen, regler for valg og hvilke oppgaver styringsgruppen har.

 • Kravet om fast ansettelse

  articleCreated with Sketch.7. desember 2021

  Tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er kravet til fast ansettelse.

 • Overføring av ferie

  articleCreated with Sketch.30. november 2021

  Tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er overføring av ferie.

 • Verneombud

  articleCreated with Sketch.23. november 2021

  Alle har hørt om verneombud, men hva innebærer egentlig denne rollen? Tema for denne episoden «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er verneombud.

 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  articleCreated with Sketch.16. november 2021

  Tema for denne episoden «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

 • Arbeidsmiljøutvalg

  articleCreated with Sketch.9. november 2021

  Tema i denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er AMU.

 • Arbeidstidsreglene i et nøtteskall

  articleCreated with Sketch.2. november 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» gir Ragnhild og Siri deg en kort innføring i et stort og omfattende tema.

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner – bruk av rettslige virkemidler

  articleCreated with Sketch.26. oktober 2021

  I denne episoden av podkasten «Råd om rett» snakker Ragnhild og Siri om bruk av rettslige virkemidler ved mangelfulle arbeidsprestasjoner. Hva gjør du som arbeidsgiver når uformell håndtering ikke fungerer overfor ansatte som ikke gjør jobben sin?

 • Sluttavtaler og skatt

  articleCreated with Sketch.19. oktober 2021

  I denne episoden av podkasten «Råd om rett» snakker Ragnhild og Siri med Tone Kaarbø om skatt og sluttavtaler.

 • Uformell håndtering av mangelfulle arbeidsprestasjoner

  articleCreated with Sketch.12. oktober 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om uformell håndtering av mangelfulle arbeidsprestasjoner.

 • Bonus og endringsadgang

  articleCreated with Sketch.5. oktober 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om bonusordninger og arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer.

 • Hva skal inngå i pensjonsgrunnlaget?

  articleCreated with Sketch.28. september 2021

  Hva er reglene om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget? Skal bonus og provisjon inngå og hva kan unntas? I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» diskuterer Ragnhild og Siri hvilke ytelser som skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

 • Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder

  articleCreated with Sketch.21. september 2021

  Hva betyr det at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet til ansatte som har fylt 72 år? I hvilke tilfeller kan det innføres en lavere aldersgrense og hvordan bør arbeidsgiver i så fall gå frem? Tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er opphør av arbeidsforhold på grunn av alder.

 • Arbeidstaker eller oppdragstaker?

  articleCreated with Sketch.14. september 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker.

 • Tariffavtale

  articleCreated with Sketch.7. september 2021

  Hva er en tariffavtale? Hvem kan inngå tariffavtaler, hva kan de inneholde og hva betyr det om virksomheten din blir bundet av en? Tariffavtaler er tema i denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv».

 • Hva er mangelfulle arbeidsprestasjoner?

  articleCreated with Sketch.31. august 2021

  Hvordan identifiserer du en mangelfull arbeidsprestasjon? I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om hva som må til, og hvilke momenter du bør ta utgangspunkt i når vurderingen foretas.

 • Permittering – hva er det og når brukes det

  articleCreated with Sketch.24. august 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om hva permittering egentlig er, hva det innebærer, hvor du finner reglene om permittering og vilkårene for å benytte seg av dette instituttet.

 • Tjenestepensjon

  articleCreated with Sketch.17. august 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» forklarer Ragnhild og Siri mer om pensjon på arbeidsplassen.

 • Ansattrepresentasjon

  articleCreated with Sketch.10. august 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om ansattrepresentasjon.

 • Advarsel i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.3. august 2021

  Advarsler er tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv»

 • Drøftelser før avslutning av arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.27. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» forklarer Ragnhild og Siri hvordan drøftelser bør gjennomføres.

 • Suspensjon

  articleCreated with Sketch.23. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om suspensjon.

 • Arbeidsavtalen - praktiske tips!

  articleCreated with Sketch.13. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» gir Ragnhild og Siri deg praktiske tips til arbeidsavtalen.

 • Oppsigelse – krav til form og innhold

  articleCreated with Sketch.6. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om kravene til oppsigelsens form og innhold.

 • Fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn

  articleCreated with Sketch.29. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn.

 • Fastsettelse og endring av ferie

  articleCreated with Sketch.22. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om fastsettelse og endring av ferie.

 • Prøvetid

  articleCreated with Sketch.15. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om prøvetid.

 • Ferieloven i ett nøtteskall

  articleCreated with Sketch.8. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om ferieloven.

 • Særlig uavhengig stilling

  articleCreated with Sketch.1. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» diskuterer Ragnhild og Siri temaet særlig uavhengig stilling.

 • Oppsigelsestid

  articleCreated with Sketch.25. mai 2021

  I denne episoden av podcasten snakker Ragnhild og Siri om oppsigelsestid i arbeidsforhold.

 • Varsling i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.18. mai 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om arbeidsgiveres håndtering av varslingssaker.

 • Sluttavtaler

  articleCreated with Sketch.11. mai 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om sluttavtaler.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....