Konkurranserett og offentlige anskaffelser

Konkurransereglene skal sikre at små og store aktører i næringslivet kan konkurrere på rettferdig vis og under jevnbyrdige vilkår. Kunnskap om regelverket er avgjørende.
bilde_av-fasader_bjørvika_650.jpg

Konkurranserett

Foretak med virksomhet i Norge må forholde seg til både norske og EU/EØS-rettslige konkurranseregler. Konkurransereglene forbyr atferd som begrenser konkurransen – enten dette er utslag av en avtale mellom to eller flere bedrifter eller et enkelt foretaks misbruk av sin dominerende stilling. Konkurransereglene setter også grenser for hvilke oppkjøp, fusjoner eller andre foretakssammenslutninger som godtas, og fastsetter prosedyrer for meldeplikt, gjennomføringsforbud og godkjennelse.

Ræders faggruppe for konkurranserett har de siste årene håndtert noen av de største norske kartellsakene, samt sørget for myndighetsgodkjennelse av en rekke kompliserte virksomhetsoverdragelser. Foruten bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid (søknad om bøteimmunitet og bistand ved kontroller fra myndighetene) og innhenting av myndighetenes godkjennelse ved fusjoner og oppkjøp, bistår vi også med veiledning til dominerende foretak, utarbeidelse av complianceprogrammer og generell rådgivning ved inngåelse av avtaler med ulike bindinger på partene (non-compete-klausuler, eneleverandøravtaler osv.).

Offentlige anskaffelser

Mange av Ræders kunder leverer tjenester til det offentlige, og vi har lang erfaring med å bistå dem i alle stadier av et slikt kundeforhold. Det å involvere advokat tidlig i en anskaffelsesprosess kan redusere behovet for ressurskrevende klageprosesser i etterkant. Vi bistår både leverandører og oppdragsgiver i alle faser av anbudsprosessen, fra utforming av anbudsinnbydelser, avklaring av uklarheter til inngivelse av anbud og praktisk gjennomføring av kontraktsforhandlinger og evnt. klagesaker. Ræder bistår også i tvister, både ved alminnelige rettssaker og midlertidige forføyninger.

 

Ræders internasjonale erfaring og brede nettverk i land norske virksomheter gjerne samarbeider med, gjør oss også til en naturlig samarbeidspartner i generelle EØS-rettslige spørsmål, enten de omhandler de fire friheter, statsstøtte eller andre forhold.

articleCreated with Sketch.28. februar 2023

Ny dom fra Høyesterett: Opphever forbud mot Schibsteds Nettbil-oppkjøp – en kraftig smekk til Konkurransetilsynet

line-of-cars.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=LylekTct_xQ7oHx14wcRoEBuZjXW1xrlz23vwX5RcHY=.jpg

I en nylig avsagt dom av 16. februar 2023 forkaster Høyesterett Konkurransetilsynets anke over avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett. Schibsted har med dette fått medhold i at tilsynets inngrep mot oppkjøpet av Nettbil i desember 2019 ikke hadde hjemmel i konkurranseloven.

articleCreated with Sketch.9. februar 2023

Grønnere anskaffelser

bilde av hender som holder by og tre.jpg

I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er regjeringens uttalte målsetting om å redusere de norske klimagass- utslippene med 55 prosent i 2030, sammenliknet med verdiene målt i 1990. En mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser skal bidra til å nå dette målet.

articleCreated with Sketch.5. desember 2022

Klimasinken i Bergen

shopping-bags.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=r21BYmzmbYsukcpDzKFU3GYHw3MfmfQLwUb0eAm_D_c=.jpg

Konkurransereglene skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse mellom foretak. Dessverre viser det seg at de samme reglene kan skape trøbbel for ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp.

articleCreated with Sketch.30. mai 2022

Europakommisjonen med nye regler for leverandør- og distribusjonsavtaler (vertikale avtaler)

online-shopping-credit-card-and-cardboard-box-with-a-shopping-cart-picture-id1352735407.jpg

Etter en lang lovgivningsprosess, vedtok EU-kommisjonen den 10. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, til erstatning for det tidligere gruppefritaket fra 2010. De viktigste endringene er innstramming av reglene for «dual distribution» - dvs. der hvor leverandøren selv selger til sluttbruker i konkurranse med sine distributører, og forbud mot bestevilkårsklausuler ved salg over plattform (hittil særlig praktisk ved salg av hotellrom på steder som hotels.com osv.). Mest kontroversielt – og overraskende – er at det nå – langt på vei – er fritt frem for «dual pricing». I praksis betyr dette at en leverandør kan ta en annen (høyere) pris for varer som distributøren akter å selge på nett, enn for varer som skal selges i en fysisk butikk.

articleCreated with Sketch.22. januar 2021

Bør du varsle Konkurransetilsynet om egen deltakelse i ulovlig samarbeid?

Bilde av hest sjakkbrett.jpg

Både i norsk rett og i EU-retten er det gitt regler om lempning av ansvar for bedrifter som selv melder fra til konkurransemyndighetene om at de har deltatt i et ulovlig samarbeid. Førstemann til mølla kan ha krav på fullstendig fritak fra å betale overtredelsesgebyr (hel lempning), mens andre som samarbeider med myndighetene kan ha rett til delvis lempning av gebyret. Artikkelen gir en kort oversikt over vilkårene for hel og delvis lempning, samt en vurdering av hvilken risiko som følger med det å benytte seg av lempningsordningen.

articleCreated with Sketch.22. januar 2021

Hva koster det å bryte konkurranseloven? (En gebyrkalkulator)

Bilde av sjakkbrett.jpg

Er det egentlig mulig å forutsi hva et brudd på konkurranseloven koster? I utgangspunktet er svaret ja; det er fullt mulig å regne på størrelsen på et gebyr. Mange av faktorene er selvsagt preget av skjønn, men «oppskriften» er ganske enkel. Den finnes i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr, som langt på vei er en blåkopi av EU-kommisjonens Guidelines on the method of setting fines.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....