Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsspørsmål berører alle som driver virksomhet i Norge, og er et område hvor det i mange sammenhenger kan handle om store summer og få store konsekvenser å trå feil. Samtidig er det et fagfelt med både hyppige og omfattende regelendringer, kombinert med til dels tett oppfølging fra myndighetenes side.
nærbilde_sakspapirer650.jpg

Effektive råd og god planlegging kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når skattespørsmål er behørig diskutert, planlagt og dokumentert innenfor lovens rammer, vil man unngå svært mange problemer dersom Skatteetaten senere skulle melde sin interesse. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn umiddelbar bistand i kjølvannet av et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Advokatene i vår skattegruppe arbeider daglig med disse problemstillingene. Her jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Dette gir deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt. Gruppen jobber tett med andre faggrupper i Ræder, særlig corporate og fast eiendom, og har lang erfaring med å finne frem til de gode løsningene som ivaretar alle hensyn på best mulig vis.

Vi hjelper deg og din virksomhet med

articleCreated with Sketch.25. juni 2021

Forslag om innføring av avgift på landbasert vindkraft sendt på høring

Bilde av vindturbin.jpg

Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt ut forslag om innføring av avgift på landbasert vindkraftverk. Avgiften foreslås innført som en særavgift basert på en «effektmodell».

articleCreated with Sketch.25. juni 2021

Endring i opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper

Bilde av rakett.jpg

I 2018 ble det innført en ny opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper. Ordningen var ment å støtte opp under oppstartsselskapers bruk av opsjoner som avlønning for å bidra til at selskapene kan sikre seg nøkkelkompetanse. Ordningen har ikke fungert etter sin hensikt og Finansdepartementet har nå sendt ut forslag om endring i reglene på høring.

articleCreated with Sketch.11. mai 2021

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett 2021

Bilde av stortinget 2020.jpg

Solberg-regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2021. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

articleCreated with Sketch.26. februar 2021

Korona- særregel om betalingsutsettelse av skatte og avgiftsbetalinger

Bilde av tusen kroner.jpg

Det er mulig å søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav ved økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Det kan gi likviditetslettelser, men staten tar seg godt betalt ved at det må betales en særlig forsinkelsesrente. Utsettelsesordningen gjelder både selskap, næringsdrivende og privatpersoner.

articleCreated with Sketch.23. februar 2021

Skattlegging av virtuell valuta/kryptovaluta

ilde av kryptovaluta.jpg

Virtuell valuta (bitcoin eller andre virtuelle valuta) anses skattemessig som et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Gevinst/tap skattlegges med 22 prosent. Fritaksmetoden gjelder ikke for virtuell valuta.

articleCreated with Sketch.27. januar 2021

Har du leietakere som driver helserelatert tjeneste som er blitt avgiftspliktig?

Bilde av oslo gate.jpg

I så fall medfører det at utleiere kan fakturere leie med merverdiavgift, hvilket igjen åpner for mva-fradrag for mva. på bygge-/tilpasningskostnader og løpende kostnader på anskaffelser som utleier har.

articleCreated with Sketch.1. september 2020

Er tiden inne for å planlegge for generasjonsskifte?

bilde av hender .jpg

Arveavgiften ble avskaffet fra 1. januar 2014. Det er ett år til neste stortingsvalg og foreløpig ikke politisk stemning for å gjeninnføre arveavgiften. Men hvem vet hvilke kameler partiene vil fortære for å komme i posisjon ved neste korsvei?

Fritaksmetoden

skriving med penn med Ræder-logo.jpg

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

Internprising

nærbilde_av_notatskriving.jpg

I Ræder har vi advokater med solid erfaring med alle former for internprisingsspørsmål, og vi samarbeider med anerkjent skattekompetanse i de fleste aktuelle land.

Internasjonal skatt

nærbilde_av_retningsskilt_gardemoen.jpg

Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer i internasjonale spørsmål, og vi har anerkjente samarbeidspartnere innen skatt i de fleste aktuelle land verden over.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....